< Previous | Contents | Next >

Terveystiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9


Tavoitteiden pohjalta luodaan ehyitä, ikätasoisesti eteneviä opetuskokonaisuuksia. Opintokokonaisuudet rakentavat monipuolista tietoa ja osaamista tervey- destä voimavarana, sen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta osa-alueesta sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta. Opintokokonaisuuksissa otetaan huo- mioon elämänkulku, lapsuuden ja nuoruuden kasvu, kehitys sekä niiden kehitystehtävät. Sisältöjen valinnoissa hyödynnetään paikallisia ja globaaleja ajankoh- taisia aiheita ja sovelletaan niitä tavoitteiden mukaisesti.


S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys: Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden edistämisen ja sairauk- sien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään huomiota vuorovai- kutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.


S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni, ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään


seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan mielenter- veyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.


Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa, ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisäl- löissä otetaan huomioon nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit ja tapaturmat.


S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.


Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Ter- veyden edistämisen sisällöissä otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa, kansalaisten yhden- vertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet, van- huus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.


15.4.9.2 Terveystiedon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Terveystieto: sisällöt luokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja ke- hitys

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

Tutustutaan terveys-käsitteen laaja-alaisuuteen ja pohditaan eri terveyden osa-alueiden, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tervey- den, merkitystä osana

Käsitellään erilaisissa vuorovai- kutustilanteissa toimimista sekä tunnetaitoja. Pohditaan ristiriitojen ja ongelmatilantei- den rakentavaa käsittelyä.

Käsitellään mielen hyvinvointia osana kokonaisvaltaista terveyttä. Pohdi- taan erilaisten stressi- ja kriisitilantei- den ennaltaehkäisyä sekä niissä toi- mimista. Pohditaan omia arvoja ja


kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tarkastellaan elämänkulun vai- heita terveyden edistämisen nä- kökulmasta. Käsitellään minäku- van muodostumista ja itsetunte- muksen kehittämistä sekä itsensä arvostamista osana kokonaisval- taista terveyttä.

Tutustutaan seksuaalisen ke- hittymisen etenemiseen.

asenteita sekä niiden vaikutusta ter- veyteen.

S2 Terveyttä tukevat ja kulutta- vat tekijät sekä sairauksien eh- käisy

S2 Terveyttä tukevat ja kulut- tavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

Tutkitaan terveyttä voimavara- lähtöisesti ja käsitellään mielen hyvinvointia terveyttä tukevana tekijänä. Pohditaan terveyttä ku- luttavia tekijöitä, kuten riippu- vuutta, tupakkatuotteita ja kiu- saamista. Käsitellään turvataitoja vaativien tilanteiden tunnista- mista ja niissä toimimista kiusaa- misen ehkäisyn näkökulmasta.

Tarkastellaan itsestä huolehtimi- sen taitoja osana hyvää terveys- osaamista.

Käsitellään terveyttä tukeviate- kijöitä kuten arkirytmiä, miele- kästä vapaa-ajan toimintaa, unta, ravitsemusta ja liikuntaa. Terveyttä kuluttavista teki- jöistä tarkastellaan mm. nukku- misen ongelmia, alkoholia, pas- siivista elämäntapaa ja tapatur- mia. Opetellaan erilaisten tapa- turmien ja onnettomuustilan- teiden ensiaputaitoja.

Pohditaan seksuaalisuuden monimuotoisuutta ja vastuul- lista seksuaalikäyttäytymistä osana seksuaaliterveyttä.

Käsitellään terveyttä kuluttavista te- kijöistä nuoren mielen pahoinvointia, ravitsemuksen ongelmia sekä huu- meita. Harjoitellaan turvallisuustai- toja vaativien tilanteiden tunnista- mista ja niissä toimimista sekä tuen ja avun hakemista.

Perehdytään tartuntatauteja ja suo- malaisia kansantauteja aiheuttaviin tekijöihin. Opetellaan toimimaan en- naltaehkäisevästi ja selvitetään, missä ja miten tauteja hoidetaan.

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

S3 Terveys, yhteisöt, yhteis- kunta ja kulttuuri

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Tutustutaan opiskelu-, työ- ja toi- mintakyky- käsitteisiin ja mieti- tään, miten voitaisiin edistää omaa opiskelukykyä terveyden

Pohditaan ihmisoikeuksia ja yh- denvertaisuutta seksuaalisuu- teen liittyen sekä mm. alkoholi- ja liikennekulttuurin

Käsitellään ympäristön terveysvaiku- tuksia terveyden eri osa-alueet huo- mioiden. Tutustutaan erilaisiin ter- veyspalveluihin ja kansalaistoiminnan


eri osa-alueet huomioiden. Käy- dään läpi erilaiset terveyskäsityk- set (lääketieteellinen, subjektiivi- nen, toiminnallinen) ja tarkastel- laan omaa terveyskäsitystä niiden näkökulmasta. Mietitään median vaikutusta terveydelle ja käsitel- lään mediataitoja osana hyvää terveysosaamista.

vaikutuksia ja muutoksia yksi- lön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

muotoihin. Tarkastellaan ajankohtai- sia terveyteen liittyvä ilmiöitä mm. terveysmarkkinointia ja vaikuttami- sen keinoja sekä arvioidaan lähiym- päristön terveyskäsitysten (lääketie- teellinen, subjektiivinen ja toiminnal- linen) merkitystä itselle. Pohditaan opiskelu-, työ- ja toimintakykyä osana kestävää elämäntapaa.