< Previous | Contents | Next >

15.4.9.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 7, Ylöjärvi


Terveystiedon arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaa- mista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppiai-

neessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaami- nen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

T1

Oppilas ymmärtää terveyden koostuvan fyysisestä, psyykki- sestä ja sosiaalisesta osa-alu- eesta sekä käsittää, että ter- veydessä keskeisintä on ter- veyden edistäminen, arjen voi- mavarojen ylläpitäminen sekä terveysosaamisen (tiedot, tai- dot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu ja eettinen vastuulli- suus) kehittäminen.

Oppilas ymmärtää koetun ja mitatun terveyden käsitteet. Oppilas tietää elämänkulun keskeiset kohdat sekä tunnis- taa elämänkulun ja eri ikäkau- sien tunnuspiirteitä terveyden näkökulmasta. Oppilas osaa kuvata ihmisen fyysistä, psyyk- kistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä nuoruudessa ja ym-

märtää sen olevan yksilöllistä.

S1-S3

Terveyteen liittyvät kä- sitykset

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet ja näiden välistä vuo- rovaikutusta esi- merkkien avulla. Op- pilas ymmärtää koe- tun ja mitatun ter- veyden käsitteet.

Oppilas pystyy esit- telemään elämänku- lun eri vaiheita, eri- tyisesti nuoruuden kehitystä.

Oppilas osaa nimetä ter- veyden osa-alueet ja elämänkulun eri vaiheet.


Oppilas osaa selittää kasvuun ja kehitykseen liittyviä käsit-

teitä.

T2

Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita.

S1

Vuorovai- kutustaito- jen analy- sointi

Oppilas osallistuu ak- tiivisesti erilaisten vuorovaikutustilan- teiden harjoituksiin

oppitunneilla.

Oppilas osallistuu ohja- tusti vuorovaikutustilan- teiden harjoituksiin op- pitunneilla.

T3

Oppilas käsittää, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen.

Oppilas oppii tapoja kehittää omaa itsetuntemustaan, it- sensä arvostamista sekä it- sensä kuuntelemista. Oppilas ymmärtää, että oman kehon ja mielen viestien kuuntelemi- nen ja niiden ymmärtäminen

ovat osa terveydenlukutaitoa.

S1


Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodos- tumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksi- aan osana itsearviointia.

T4

Oppilas pohtii oman käyttäyty- misensä merkitystä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

S1, S3

Terveydelli- sen kehi- tyksen ana- lysointi ja toiminta vuorovai- kutustilan- teissa

Oppilas osaa pohtia oman käyttäytymi- sensä merkitystä eri- laisissa vuorovaiku- tustilanteissa ja poh- tia niihin liittyviä eet- tisiä kysymyksiä esi- merkiksi kiusaamisti-

lanteissa.

Oppilas tunnistaa käyt- täytymisensä erilaisia piirteitä.

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

T5

Oppilas tietää, mitkä tekijät vahvistavat ja mitkä puoles- taan vaarantavat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista ter-

veyttä. Oppilas tunnistaa

S1-S3

Terveyteen vaikutta- vien tekijöi- den tunnis- taminen ja

terveyteen

Oppilas osaa nimetä useita terveyttä tu- kevia ja vaarantavia tekijöitä. Oppilas osaa selittää kiusaa-

miseen liittyviä

Oppilas osaa nimetä muutamia terveyttä tu- kevia ja vaarantavia teki- jöitä. Oppilas tunnistaa kiusaamiseen liittyviä

käsitteitä. Oppilas tietää


kiusaamisen eri piirteitä ja sii- hen liittyviä rooleja sekä tietää keinoja kiusaamisen ehkäise- miseksi ja lopettamiseksi. Op- pilas tietää, mitä käsitteet mielihyvä ja riippuvuus tar- koittavat ja osaa nimetä erilai- sia mielihyvän ja riippuvuuden lähteitä. Oppilas ymmärtää riippuvuuksiin liittyvät terveys- riskit ja osaa nimetä syitä eri- laisille riippuvuuksille sekä kei- noja niistä eroon pääse- miseksi. Oppilas tiedostaa tu- pakkatuotteista (tupakka, nuuska, sähkösavuke) aiheutu- van riippuvuuden ja osaa selit- tää niihin liittyviä terveyshait- toja. Oppilas ymmärtää käsit-

teen passiivinen tupakointi.


liittyvien käsitteiden käyttämi- nen

käsitteitä. Oppilas ymmärtää riippuvuu- den ja mielihyvän terveyden osa-aluei- den näkökulmista.

Oppilas osaa selittää tupakkatuotteisiin liittyviä terveyshait- toja.

riippuvuuden ja mielihy- vän käsitteiden merki- tyksen. Oppilas tietää tupakkatuotteisiin liitty- viä terveyshaittoja.

T6

Oppilas harjoittelee tervey- teen ja sairauteen liittyvien tiedonhankintamenetelmien käyttämistä.

S2, S3

Tervey- teen, tur- vallisuu- teen ja sai- rauteen liit- tyvien tie- tojen ja tai- tojen sovel-

taminen

Oppilas osaa etsiä terveyteen liittyvää tietoa.

Oppilas osaa ohjatusti etsiä terveyteen liittyvää tietoa.

T7

Oppilas ymmärtää omaa ter- veyttä koskevien elintapava- lintojen merkityksen jokapäi- väisessä elämässä ja pystyy ni- meämään omaa terveyttä

S1, S2


Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodos- tumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana

itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksi- aan osana itsearviointia.


vahvistavia asioita. Oppilas ymmärtää itsestä huolehtimi- sen merkityksen terveyden kannalta (päivittäinen hyvä hy- gienia). Oppilas miettii elä- mänhallintataitojen merki- tystä osana terveyden kan- nalta merkittäviä voimavaroja. Oppilas opettelee tunnista- maan mahdollisia riippuvuutta aiheuttavia tekijöitä omassa elämässään ja miettimään, mi- ten välttää riippuvuuksien ke-

hittymistä.

T8

Oppilas tarkastelee erilaisia terveyteen liittyviä ajankohtai- sia ilmiöitä ja osaa selittää ter- veystottumuksiin liittyvien il- miöiden muodostumista.

S1-S3

Terveyteen ja sairau- teen liitty- vien ilmiöi- den tarkas- telu

Oppilas osallistuu keskusteluun ajan- kohtaisista terveys- uutisista ja tiedostaa terveystottumuksiin liittyvien ilmiöiden

muodostumista.

Oppilas osallistuu ohja- tusti keskusteluun ajan- kohtaisista terveysuuti- sista.

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

T9

Oppilas tiedostaa mediaan liit- tyviä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ja vaarantavia teki- jöitä. Oppilas tietää, miten toi- mia nettikiusaamistilanteessa.

S3

Ympäristön terveysvai- kutusten hahmotta- minen

Oppilas osaa kertoa, miten media vaikut- taa terveyteen. Op- pilas tietää, miten toimia nettikiusaa-

mistilanteessa.

Oppilas tietää, että me- dia vaikuttaa tervey- teen.

T10

Oppilas oppii käytännössä tar- kastelemaan toimintakyvylle ja sen ylläpitämiselle merkittä- viä seikkoja, kuten työasennon ergonomiaa, ja osaa laatia

S1, S2

Työkyvyn edistämi- sen keino- jen hah- mottami- nen

Oppilas osaa tarkas- tella toimintakyvyn kannalta tärkeitä asi- oita kuten työer- gonomiaa. Oppilas osaa suunnitella

omaa opiskeluaan

Oppilas tietää, mitä tar- koittavat toimintakyky ja ergonomia. Oppilas osaa ohjatusti suunnitella omaa opiskeluaan.


opiskelu-, toiminta- ja työky-

kyä edistäviä suunnitelmia.toimintakykyä tuke-

valla tavalla.


T11

Oppilas opettelee arvioimaan omaan elämänpiiriin kuulu- vien ihmisten terveyskäsitys- ten (lääketieteellinen, toimin- nallinen, subjektiivinen) vaiku-

tusta omaan terveyteen.

S1-S3

Terveys- käsitysten arviointi

Oppilas ymmärtää, miten perhe, lähiyh- teisöt ja muut sosi- aaliset yhteisöt vai- kuttavat käsityksiin terveydestä.

Oppilas tietää, että käsi- tys terveydestä vaihte- lee.

T12

Oppilas osaa käyttää kriittistä medialukutaitoa arvioidessaan terveyteen liittyvän viestinnän luotettavuutta ja merkitystä. Oppilas pohtii, mitä keinoja ja tapoja hänellä on vaikuttaa lä- hiyhteisönsä terveyteen. Oppi- las pohtii eettistä vastuulli- suutta, esimerkiksi muiden huomioon ottamista tai (netti)kiusaamiseen puuttu- mista, osana terveysosaa-

mista.

S3

Terveyteen liittyvän viestinnän arviointi

Oppilas osaa pohtia terveyteen liittyvän viestinnän luotetta- vuutta ja merkitystä. Oppilas osaa eritellä elämäntapojen seu- rauksia. Oppilas osaa kertoa keinoja ja ta- poja, miten tervey- teen voidaan vaikut- taa lähiyhteisössä.

Oppilas pohtii ohjatusti terveyteen liittyvän vies- tinnän luotettavuutta ja elämäntapojen seurauk- sia lähiyhteisöissä.