< Previous | Contents | Next >

15.4.9.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi


Terveystiedon arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi arvosanaa kahdeksan varten ja arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppiai-

neessa

Arvosanan kahdek- san osaaminen

Arvosanan kuusi osaami- nen

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

T1

Oppilas osaa nimetä perus- tunteita ja käsittää erilaisten tunteiden olevan sallittuja. Oppilas ymmärtää tunnetai- tojen merkityksen mielen hy- vinvointia tukevana tekijänä. Oppilas osaa kuvata erilaisia arjessa tarvittavia sosiaalisia taitoja sekä hyvän ystävyys- suhteen tunnuspiirteitä. Op- pilas ymmärtää seksuaalisuu- den olevan voimavara ja osa terveyttä kuuluen ihmisen persoonaan syntymästä läh- tien. Oppilas tunnistaa sek- suaalisen kehityksen vaiheita (seksuaalisuuden portaat) ja tietää seksuaaliterveyden perusteet. Oppilas osaa selit- tää käsitteen seksuaalinen

suuntautuminen.

S1-S3

Terveyteen liittyvät kä- sitykset

Oppilas osaa nimetä useita tunteita. Oppi- las osaa kuvata eri- laisia sosiaalisia tai- toja ja hyvän ystä- vyyssuhteen tunnus- piirteitä. Oppilas osaa selittää seksu- aaliterveyden perus- teita.

Oppilas osaa nimetä muu- tamia tunteita. Oppilas tietää hyvän ystävyyssuh- teen tunnuspiirteitä. Op- pilas tietää seksuaaliter- veyden käsitteen.

T2

Oppilas harjoittelee erilaisia sosiaalisia taitoja sekä tunne-

taitoja (erilaisten tunteiden

S1-S5

Vuorovai- kutus- ja tunnetaito-

jen sekä

Oppilas osallistuu ak- tiivisesti erilaisten ristiriita- ja ongelma-

tilanteiden

Oppilas osallistuu ohja- tusti ristiriita- ja ongelma- tilanteiden harjoituksiin

oppitunneilla. Oppilas


nimeäminen, tunnistaminen, ilmaiseminen ja niiden sääte- leminen). Oppilas harjoitte- lee rakentavaa toimimista erilaisissa ristiriita- ja ongel-

matilanteissa.


käyttäyty- misen sää- telyn analy- sointi

harjoituksiin oppi- tunneilla. Oppilas osaa analysoida sosi- aalisia taitoja, tunne- taitoja sekä käyttäy-

tymisen säätelyä.

ymmärtää käyttäytymisen säätelyn merkityksen.

T3

Oppilas osaa arvioida omaa käyttäytymistään erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Op- pilas oppii tarkastelemaan ja ymmärtämään omaa seksu-

aalista kehitystään.Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.

Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuk- siaan osana itsearvi- ointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppi- laita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana it- searviointia.

T4

Oppilas pohtii erilaisten nuorten elämässä tyypillis- ten ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä niiden rat- kaisuja. Oppilas osaa arvi- oida sosiaalisten suhteiden merkityksen mielen hyvin- voinnille ja terveydelle. Op- pilas osaa pohtia ja perus- tella turvallista sekä vastuul- lista seksuaalikäyttäytymistä ja suhtautumistaan seksuaa-

liseen erilaisuuteen.


Terveydelli- sen kehi- tyksen ana- lysointi ja toiminta vuorovai- kutustilan- teissa

Oppilas osaa kuvata vuorovaikutukseen liittyviä tilanteita ja tuottaa niihin ratkai- suja sekä arvioida niiden merkitystä terveydelle. Oppilas osaa pohtia vastuulli- sen seksuaalikäyttäy- tymisen vaikutusta itselle ja muille.

Oppilas osaa nimetä vuo- rovaikutukseen liittyviä ti- lanteita. Oppilas tietää, mitä on vastuullinen sek- suaalikäyttäytyminen.

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

T5

Oppilas ymmärtää terveyttä vahvistavia ja vaarantavia te- kijöitä, esimerkiksi arkiryt- miin, uneen ja lepoon, ravit- semukseen, liikuntaan, sek- suaalikäyttäytymiseen,


Terveyteen vaikutta- vien tekijöi- den tunnis- taminen ja

terveyteen liittyvien

Oppilas osaa nimetä useita terveyttä tu- kevia ja vaarantavia tekijöitä sekä perus- tella niiden välisiä

yhteyksiä. Oppilas osaa selittää

Oppilas osaa nimetä muu- tamia terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä. Op- pilas tietää alkoholiin liit- tyviä terveyshaittoja.


alkoholiin ja liikenneturvalli- suuteen liittyen.


käsitteiden

käyttämi- nen

alkoholiin liittyviä terveyshaittoja.


T6

Oppilas opettelee tervey- teen, turvallisuuteen ja sai- rauteen liittyvien tietojen ja taitojen soveltamista, ai- heina arkirytmi, uni ja lepo, ravitsemus, liikunta, seksu- aalikäyttäytyminen, alkoholi

ja liikenneturvallisuus.


Tervey- teen, tur- vallisuu- teen ja sai- rauteen liit- tyvien tie- tojen ja tai- tojen sovel-

taminen

Oppilas osaa toimia terveyttä edistävien toimintamallien mu- kaan arkielämän ti- lanteissa.

Oppilas osaa toimia ter- veyttä edistävien toimin- tamallien mukaan joissa- kin arkielämän tilanteissa.

T7

Oppilas osaa arvioida omia terveystaitojaan ja tottu- muksiaan säännölliseen arki- rytmiin, uneen ja lepoon, ra- vitsemukseen, liikuntaan, seksuaalikäyttäytymiseen, al- koholiin ja liikenneturvalli-

suuteen liittyen.Ei käytetä arvosanan muodostamisen pe- rusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perus- teena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T8

Oppilas osaa kuvata ja opet- telee arvioimaan kriittisesti elämäntapoihin, kuten uneen ja lepoon, ravitsemuk- seen, liikuntaan, seksuaali- käyttäytymiseen, alkoholiin ja liikenneturvallisuuteen liit- tyviä ilmiöitä, tietolähteitä, eettisiä kysymyksiä, valintoja ja niiden seurauksia, arvoja ja arvostuksia.


Terveyteen ja sairau- teen liitty- vien ilmiöi- den tarkas- telu ja ter- veyteen liit- tyvän tie- don luotet- tavuuden arvioimi- nen

Oppilas osaa selittää elämäntapoihin liit- tyviä valintoja ja nii- den seurauksia. Op- pilas osaa pohtia eet- tisiä kysymyksiä elä- mäntapoihin liittyen.

Oppilas tietää elämänta- poihin liittyvien valintojen seurauksia.


Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

T9

Oppilas ymmärtää ihmissuh- teiden ja keskinäisen huolen- pidon sekä tieto- ja viestintä- teknologian merkityksen ter- veydelle ja hyvinvoinnille.


Ympäristön terveysvai- kutusten hahmotta- minen

Oppilas ymmärtää, miten ihmissuhteet vaikuttavat tervey- teen. Oppilas osaa selittää, miten tieto- ja viestintäteknolo- gia vaikuttaa tervey-

teen.

Oppilas tietää, miten ih- missuhteet sekä tieto- ja viestintäteknologia vai- kuttavat terveyteen.

T10

Oppilas tutustuu tarjolla ole- viin terveyspalveluihin ja nii- den toimintaan.


Työkyvyn edistämi- sen keino- jen hah- mottami- nen

Oppilas tietää, mitä työkykyä ylläpitäviä terveyspalveluja on saatavilla lähiseu- dulla sekä interne- tissä.

Oppilas osaa tuetusti ha- kea tietoa työkykyä ylläpi- tävistä terveyspalveluista.

T11

Oppilas pohtii omaan elä- mään liittyviä terveyden ja hyvinvoinnin arvoja ja nor- meja arkirytmiin, uneen ja lepoon, ravitsemukseen, lii- kuntaan, seksuaalikäyttäyty- miseen, alkoholiin ja liiken-

neturvallisuuteen liittyen.


Terveys- käsitysten arviointi sekä oppi- mista edis- tävien teki- jöiden hah- mottami-

nen

Oppilas osaa pohtia, miten arvot ja nor- mit vaikuttavat ter- veyteen arkielä- mässä.

Oppilas tietää, että arvot ja normit vaikuttavat ter- veyteen arkielämässä.

T12

Oppilas tietää, miten hän voi toiminnallaan tukea sekä omien että muidenkin oi- keuksien toteutumista mm. seksuaalikäyttäytymiseen

(nuorten seksuaalioikeudet) liittyen.


Terveyteen ja turvalli- suuteen vaikutta- vien keino- jen tunte- minen

Oppilas osaa perus- tella terveyteen ja turvallisuuteen liitty- viä oikeuksia ja eri- tellä omien toiminta- tapojen seurauksia toisille.

Oppilas tietää, että on olemassa terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä oi- keuksia.


15.4.9.5 Terveystieto, päättöarvioinnin kriteeritOpetuksen ta- voite

Sisältöalueet

Opetuksen ta- voitteista joh- detut oppimi- sen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 5

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 7

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 8

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 9

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

T1 ohjata op- pilasta ym- märtämään terveyden laaja-alai- suutta, tervey- den edistä- mistä sekä elä- mänkulkua, kasvua ja kehi- tystä voimava- ralähtöisesti

S1–S3

Oppilas oppii tarkastelemaan terveyden

laaja-alai- suutta, tervey- den edistä- mistä sekä elä- mänkulkua, kasvua ja kehi- tystä voimava- ralähtöisesti.

Terveyteen liit- tyvät käsitykset

Oppilas osaa ni- metä yksittäi- sen terveyden osa-alueen.


Oppilas osaa ni- metä yksittäi- sen elämänku- lun vaiheen.

Oppilas osaa kuvata esi- merkkien avulla terveyden osa- alueita ja nii- den välistä yh- teyttä sekä an- taa esimerkin, mitä terveyden edistämisellä tarkoitetaan.


Oppilas osaa kuvata jotakin elämänkulun vaihetta sekä nimetä nuoruu- den kasvun ja

Oppilas osaa kuvata tervey- den osa-alu- eet ja näiden välistä yh- teyttä esi- merkkien avulla sekä ku- vata esimerk- kien avulla, mitä tervey- den edistämi- sellä tarkoite- taan.


Oppilas osaa kuvata elä- mänkulun

Oppilas osaa kuvata tervey- den osa-alu- eet ja selittää niiden välisiä syy-seuraus- suhteita sekä eritellä, mitä terveyden edistämisellä tarkoitetaan.


Oppilas osaa eritellä elä- mänkulun eri vaiheet sekä arvioida ter- veydenkehityksen piir- teitä.

vaiheita, eri- tyisesti nuo- ruuden kehi- tystä, ja ku- vata esimerk- kien avulla terveyden, kasvun ja kehi- tyksen merki- tystä elämän voimavarana.

merkitystä elämän voima- varana elä- mänkulun eri vaiheissa.

T2 ohjata op- pilasta kehit- tämään val- miuksiaan tunne- ja vuo- rovaikutustai- doissa ja kykyä toimia erilai- sissa ristiriita- ja kriisitilan- teissa

S1

Oppilas oppii hyödyntämään tunne- ja vuo- rovaikutustai- toja sekä erilai- sia keinoja risti- riita- ja kriisiti- lanteiden käsit- telyyn.

Vuorovaikutus- ja tunnetaito- jen sekä käyt- täytymisen sää- telyn analy- sointi

Oppilas osaa ni- metä perustun- teita ja tietää, että ne vaikut- tavat käyttäyty- miseen.


Oppilas osaa ni- metä ristiriitati- lanteita sekä stressin ja krii- sien piirteitä.

Oppilas osaa ni- metä perustun- teet sekä antaa joitakin esi- merkkejä tun- teiden ja käyt- täytymisen väli- sestä vuorovai- kutuksesta.


Oppilas osaa ni- metä keinoja ristiriitatilantei- den selvittämi- seen ja stressin

Oppilas osaa kuvata perus- tunteiden li- säksi muita tunteita sekä antaa esi- merkkejä tun- teiden ja käyt- täytymisen vä- lisestä vuoro- vaikutuksesta ja käyttäyty- misen sääte- lystä.

Oppilas osaa luokitella erilai- sia tunteita, analysoida nii- den taustateki- jöitä sekä esi- tellä keinoja käyttäytymisen ja vuorovaiku- tuksen sääte- lyyn.


Oppilas osaa luokitella risti- riitatilanteiden syitä ja esitelläja kriisien käsit- telyyn.

Oppilas osaa kuvata keinoja ja ratkaisuja ristiriitatilan- teiden selvit- tämiseen sekä stressin ja krii- sien käsitte- lyyn.

perusteltuja keinoja ja rat- kaisuja ristirii- tatilanteiden selvittämiseen sekä stressin ja kriisien käsitte- lyyn.

T3 ohjata op- pilasta kehit- tämään itse- tuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen vies- tien tunnista- mista ja sääte- lemään käyt- täytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia teki- jöitä

S1

Oppilas oppii kehittämään it- setuntemus- taan ja säätele- mään käyttäy- tymistään ja oppimistaan.


Ei käytetä ar- vosanan muo- dostamisen perusteena.

Oppilasta oh- jataan pohti- maan koke- muksiaan osana itsearvi- ointia.

T4 ohjata op- pilasta pohti- maan yksilölli- syyteen, yhtei- söllisyyteen ja yhdenvertai- suuteen liitty- viä kysymyksiä terveyden nä- kökulmasta sekä tukea op- pilaan val- miuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ih- misten väli- sissä vuorovai- kutustilan- teissa

S1, S3

Oppilas oppii pohtimaan yk- silöllisyyteen, yhteisöllisyy- teen ja yhden- vertaisuuteen liittyviä kysy- myksiä tervey- den näkökul- masta sekä oppii luomaan vastuullisia ratkaisuja ih- misten väli- sissä vuorovai- kutustilan- teissa toimimi- seen.

Terveydellisen kehityksen ana- lysointi ja toi- minta vuorovai- kutustilanteissa

Oppilas osaa ni- metä yksilölli- syyteen vaikut- tavia tekijöitä sekä antaa yk- sittäisen esi- merkin sosiaa- listen suhtei- den yhteydestä mielen hyvin- vointiin ja ter- veyteen.


Oppilas osaa ni- metä yhdessä toimimiseen ja vuorovaikutuk- seen liittyviä eettisiä kysy- myksiä ja esit- tää niihin ohja- tusti ratkaisuja.

Oppilas osaa kuvata yksilölli- syyteen vaikut- tavia tekijöitä sekä antaa esi- merkkejä sosi- aalisten suhtei- den merkityk- sestä mielen hyvinvoinnille ja terveydelle.


Oppilas osaa kuvata yhdessä toimimiseen ja vuorovaikutuk- seen liittyviä eettisiä kysy- myksiä ja esit- tää niihin rat- kaisuja.

Oppilas osaa analysoida esi- merkkien avulla yksilölli- seen kehityk- seen liittyviä kysymyksiä terveyden nä- kökulmasta ja analysoida so- siaalisten suh- teiden merki- tystä mielen hyvinvoinnille ja terveydelle.


Oppilas osaa analysoida yh- dessä toimimi- seen ja vuoro- vaikutukseen liittyviä eetti- siä kysymyksiä ja esittää nii- hin vastuullisia ratkaisuja.

Oppilas osaa analysoida pe- rustellen yksi- lölliseen kehi- tykseen liittyviä kysymyksiä ter- veyden näkö- kulmasta ja ar- vioida sosiaalis- ten suhteiden merkitystä mie- len hyvinvoin- nille ja tervey- delle.


Oppilas osaa arvioida yh- dessä toimimi- seen ja vuoro- vaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä arvioida ja perustella nii- hin liittyviä rat- kaisuja.


Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien ehkäisy

T5 ohjata op- pilasta syven- tämään ym- märrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä sekä niitä vah- vistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanis- meista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsit- teitä asianmu- kaisesti

S1–S3

Oppilas oppii tarkastele- maan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista ter- veyttä vahvis- tavia ja vaa- rantavia teki- jöitä ja meka- nismeja sekä oppii käyttä- mään niihin liittyviä käsit- teitä asianmu- kaisesti.

Terveyteen vaikuttavien tekijöiden tun- nistaminen ja terveyteen liit- tyvien käsittei- den käyttämi- nen

Oppilas osaa ni- metä terveyttä tukevia ja vaa- rantavia teki- jöitä.


Oppilas osaa käyttää ohja- tusti joitakin terveyteen ja sairauteen liit- tyviä käsitteitä.

Oppilas osaa kuvata ter- veyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä näiden välisiä yhteyksiä pää- piirteissään.


Oppilas osaa käyttää joitakin terveyteen ja sairauteen liit- tyviä käsitteitä asianmukai- sesti.

Oppilas osaa analysoida ter- veyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä kuvata näiden välisiä yhteyk- siä.


Oppilas osaa käyttää ter- veyteen ja sai- rauteen liitty- viä käsitteitä pääosin asian- mukaisesti.

Oppilas osaa analysoida ja arvioida ter- veyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä selittää näiden välisiä syy-seu- raussuhteita.


Oppilas osaa käyttää tervey- teen ja sairau- teen liittyviä käsitteitä asian- mukaisesti.

T6 tukea oppi- laan kehitty- mistä tervey- teen ja sairau- teen liittyvän

S2–S3

Oppilas oppii hakemaan ja käyttämään terveyteen ja sairauteen

Terveyteen, turvallisuuteen ja sairauteen liittyvien

Oppilas osaa hakea tervey- teen liittyvää tietoa ohja- tusti.

Oppilas osaa hakea tervey- teen liittyvää tietoa muuta- mista lähteistä

Oppilas osaa hakea tervey- teen liittyvää tietoa erilai- sista lähteistä

Oppilas osaa hakea tervey- teen liittyvää tietoa moni- puolisesti eri


tiedon hankki- jana ja käyttä- jänä sekä edis- tää valmiuksia toimia tarkoi- tuksenmukai- sesti tervey- teen, turvalli- suuteen ja sai- rauksiin liitty- vissä tilan- teissa


liittyvää tietoa sekä oppii toi- mimaan tar- koituksenmu- kaisesti ter- veyteen, tur- vallisuuteen ja sairauksiin liit- tyvissä tilan- teissa.

tietojen ja tai- tojen hallinta


Oppilas osaa nimetä jonkin toimintatavan liittyen itse- hoitoon, avun hakemiseen sekä terveyttä ja turvalli- suutta vaaran- taviin tilantei- siin.

sekä käyttää tietoa paikoitel- len asianmukai- sesti.


Oppilas osaa nimetä toi- mintatapoja itsehoitoon, avun hakemi- seen ja ter- veyttä ja tur- vallisuutta vaarantaviin tilanteisiin liit- tyen.

ja käyttää sitä pääosin asian- mukaisesti.


Oppilas osaa kuvata asian- mukaisia toi- mintatapoja itsehoidossa, avun hakemi- sessa ja ter- veyttä ja tur- vallisuutta vaarantavissa tilanteissa.

tietolähteistä, muodostaa ha- kusanoja ja ra- jata tiedonha- kua sekä käyt- tää tietoa asi- anmukaisesti.


Oppilas osaa arvioida erilai- sia toimintata- poja itsehoi- dossa, avun ha- kemisessa ja terveyttä ja tur- vallisuutta vaa- rantavissa tilan- teissa.

T7 ohjata op- pilasta tunnis- tamaan ja ar- vioimaan omia terveyteen ja turvallisuu- teen liittyviä tottumuksi- aan,

S1–S2

Oppilas oppii tunnistamaan ja arvioimaan omia tervey- teen ja turvalli- suuteen liitty- viä tekijöitä sekä oppii poh- timaan oman


Ei käytetä ar- vosanan muo- dostamisen perusteena.

Oppilasta oh- jataan pohti- maan koke- muksiaan

valintojaan ja niiden perus- teluja sekä rohkaista op- pilasta pohti- maan oman terveyden kannalta mer- kityksellisiä voimavaroja


terveyden kan- nalta merkityk- sellisiä voima- varoja.


osana itsearvi- ointia.
T8 ohjata op- pilasta tunnis- tamaan ja tar- kastelemaan kriittisesti ter- veyteen ja sai- rauteen liitty- viä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja nor- meja sekä ar- vioimaan tie- don luotetta- vuutta ja mer- kitystä

S1–S3

Oppilas oppii tunnistamaan ja tarkastele- maan kriitti- sesti tervey- teen ja sairau- teen liittyviä ilmiöitä sekä niihin liittyviä arvoja ja nor- meja sekä op- pii arvioimaan tiedon luotet- tavuutta ja merkitystä.

Terveyteen ja sairauteen liit- tyvien ilmiöi- den tarkastelu ja terveyteen liittyvän tiedon luotettavuuden arvioiminen

Oppilas osaa ni- metä terveys- tottumusten omaksumiseen vaikuttavia te- kijöitä sekä elä- mäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja antaa esimer- kin elämänta- poihin liittyvien valintojen seu- rauksista.


Oppilas osaa nimetä jonkin

Oppilas osaa kuvata terveys- tottumusten omaksumiseen vaikuttavia te- kijöitä sekä elä- mäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja antaa esimerk- kejä elämänta- poihin liittyvien valintojen seu- rauksista.


Oppilas osaa arvioida

Oppilas osaa analysoida ter- veystottumus- ten omaksu- miseen vaikut- tavia tekijöitä ja selittää ter- veystottumuk- siin liittyvien ilmiöiden muodostu- mista.


Oppilas osaa kuvata elä- mäntapoihin liittyviä

Oppilas osaa arvioida ter- veystottumus- ten omaksumi- seen vaikutta- via tekijöitä ja selittää perus- tellen terveys- tottumuksiin liittyvien ilmiöi- den muodostu- mista.


Oppilas osaa analysoida elä- mäntapoihin liittyviä eettisiä


terveyteen liit- tyvän tiedon luotettavuutta kuvaavan teki- jän.

ohjatusti ter- veyteen liitty- vän tiedon luotettavuutta muutamien tiedon luotet- tavuutta ku- vaavien teki- jöiden poh- jalta.

eettisiä kysy- myksiä ja ana- lysoida elä- mäntapoihin liittyvien valin- tojen seurauk- sia.


Oppilas osaa arvioida ter- veyteen liitty- vän tiedon luotettavuutta usean tiedon luotettavuutta kuvaavan teki- jän pohjalta.

kysymyksiä sekä arvioida perustellen elä- mäntapoihin liittyvien valin- tojen seurauk- sia.


Oppilas osaa arvioida ter- veyteen liitty- vän tiedon luotettavuutta ja käytettä- vyyttä eri nä- kökulmista.

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

T9 ohjata op- pilasta ym- märtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin, ja tieto- ja

S3

Oppilas oppii tarkastele- maan ympä- ristön, yhtei- söjen, kulttuu- rin, ja tieto- ja viestintätek- nologian

Ympäristön terveysvaiku- tusten hah- mottaminen

Oppilas osaa nimetä elinympäris- tön aiheutta- mia vaikutuk- sia terveyteen sekä yhteisö- jen, kulttuurin

Oppilas osaa kuvata elinym- päristön ai- heuttamia vai- kutuksia ter- veyteen sekä antaa esi- merkkejä

Oppilas osaa analysoida elinympäris- tön aiheutta- mia keskeisiä suoria ja epä- suoria vaiku- tuksia

Oppilas osaa arvioida elinympäristön aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria vaikutuksia ter- veyteen sekä


viestintätek- nologian mer- kitystä tervey- delle ja hyvin- voinnille


merkitystä ter- veydelle ja hy- vinvoinnille.


tai tvt:n yh- teyksiä tervey- teen.

yhteisöjen, kulttuurin tai tvt:n yhteyk- sistä tervey- teen.

terveyteen sekä selittää yhteisöjen, kulttuurin ja tvt:n yhteyksiä terveyteen.

arvioida yhtei- söjen, kulttuu- rin ja tvt:n yh- teyksiä tervey- teen.

T10 ohjata op- pilasta luo- maan perus- taa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämi- selle sekä ku- vaamaan ter- veyspalvelujen asianmukaista käyttöä

S1–S2

Oppilas oppii luomaan pe- rustaa opis- kelu-, toi- minta- ja työ- kyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä oppii ku- vaamaan ter- veyspalvelujen asianmukaista käyttöä.

Työkyvyn edis- tämisen keino- jen hahmotta- minen

Oppilas osaa ni- metä tekijöitä, jotka vaikutta- vat opiskelu-, toiminta- ja työkykyyn.


Oppilas osaa ni- metä oman koulun ja kun- nan terveyspal- veluja.

Oppilas osaa kuvata teki- jöitä, jotka vai- kuttavat opis- kelu-, toiminta- ja työkykyyn.


Oppilas osaa kuvata oman koulun ja kun- nan terveyspal- veluja.

Oppilas osaa soveltaa tietoa tekijöistä, jotka vaikutta- vat opiskelu-, toiminta- ja työkykyyn, esi- merkiksi laati- malla niitä tu- kevan suunni- telman.


Oppilas osaa kuvata yhteis- kunnan erilai- sia terveyspal- veluja ja antaa esimerkkejä siitä, miten niitä voi

Oppilas osaa soveltaa ja ar- vioida tietoa tekijöistä, jotka vaikutta- vat opiskelu-, toiminta- ja työkykyyn, esi- merkiksi laati- malla niitä tu- kevan perus- tellun suunni- telman.


Oppilas osaa kuvata ja arvi- oida yhteis- kunnan erilai- sia terveyspal- veluja ja miten niitä voi
hyödyntää eri tilanteissa.

hyödyntää asi- anmukaisesti eri tilanteissa.

T11 ohjata op- pilasta ym- märtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elä- mänpiiriin kuuluvien ih- misten ja yh- teisöjen edus- tamia terveys- käsityksiä, tunnistamaan niiden merki- tystä itselle sekä muodos- tamaan kuvaa itselle sopi- vista oppimi- sen keinoista.

S1–S3

Oppilas oppii tarkastele- maan perheen ja omaan elä- mänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yh- teisöjen edus- tamia terveys- käsityksiä, tunnistaa nii- den merki- tystä itselle sekä oppii muodosta- maan kuvaa it- selle sopivista oppimisen kei- noista.

Terveyskäsi- tysten arvi- ointi sekä op- pimista edistä- vien tekijöiden hahmottami- nen

Oppilas osaa kuvata esimer- kin avulla, mi- ten perhe, lä- hiyhteisöt tai muut sosiaali- set yhteisöt vai- kuttavat käsi- tyksiin tervey- destä.


Oppilas osaa ni- metä omaa op- pimistaan tuke- van tekijän.

Oppilas osaa kuvata esi- merkkien avulla, miten perhe, lähiyh- teisöt tai muut sosiaaliset yh- teisöt vaikutta- vat käsityksiin terveydestä, sekä tunnistaa niiden vaiku- tuksen omiin terveyskäsityk- siin.


Oppilas osaa ni- metä omaa op- pimistaan tuke- via tekijöitä.

Oppilas osaa analysoida asi- anmukaisten esimerkkien avulla, miten perhe, lähiyh- teisöt ja muut sosiaaliset yh- teisöt vaikut- tavat käsityk- siin tervey- destä, sekä kuvata, mikä on niiden mer- kitys omille terveyskäsi- tyksille.


Oppilas osaa kuvata omaa oppimistaan tukevia teki- jöitä.

Oppilas osaa arvioida, miten perhe, lähiyh- teisöt ja muut sosiaaliset yh- teisöt vaikutta- vat käsityksiin terveydestä, sekä arvioida niiden merki- tystä omille ter- veyskäsityksille.


Oppilas osaa analysoida omaa oppimis- taan tukevia te- kijöitä.


T12 tukea op- pilaan val- miuksia arvi- oida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liit- tyvää viestin- tää sekä eri- tellä yksilön oikeuksia, vas- tuita ja vaikut- tamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asi- oissa omassa oppimisympä- ristössä ja lä- hiyhteisöissä

S3

Oppilas oppii arvioimaan kriittisesti ter- veyteen ja sai- rauteen liitty- vää viestintää sekä oppii tar- kastelemaan yksilön oikeuk- sia, vastuita ja vaikuttamis- keinoja ter- veyttä ja tur- vallisuutta koskevissa asi- oissa omassa oppimisympä- ristössä ja lä- hiyhteisöissä.

Terveyteen liit- tyvän viestin- nän arviointi sekä tervey- teen ja turvalli- suuteen vaikut- tavien keinojen tunteminen

Oppilas osaa ni- metä yksittäi- sen terveys- viestinnän vai- kutuskeinon tai luotettavuu- teen vaikutta- van tekijän.


Oppilas osaa ni- metä jonkin elämäntapojen seurauksen yh- teiskunnalle tai ympäristön ter- veydelle tai tur- vallisuudelle.


Oppilas osaa ni- metä jonkin keinon, miten terveyteen ja turvallisuuteen voidaan vaikut- taa lähiyhtei- sössä.

Oppilas osaa analysoida oh- jatusti tervey- teen liittyvän viestinnän vai- kutuskeinoja ja luotettavuutta.


Oppilas osaa kuvata elämän- tapojen seu- rauksia toisille ihmisille, yh- teiskunnalle tai ympäristön ter- veydelle ja tur- vallisuudelle.


Oppilas osaa kuvata keinoja, miten tervey- teen ja turvalli- suuteen voi- daan vaikuttaa lähiyhteisössä.

Oppilas osaa analysoida ter- veyteen liitty- vän viestinnän vaikutuskei- noja ja luotet- tavuutta.


Oppilas osaa analysoida elämäntapo- jen seurauksia toisille ihmi- sille, yhteis- kunnalle ja ympäristön terveydelle ja turvallisuu- delle.


Oppilas osaa analysoida kei- noja, joilla ter- veyteen ja tur- vallisuuteen voidaan

Oppilas osaa arvioida tervey- teen liittyvän viestinnän vai- kutuskeinoja ja luotettavuutta.


Oppilas osaa arvioida ja pe- rustella elä- mäntapojen seurauksia toi- sille ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristön terveydelle ja turvallisuu- delle.


Oppilas osaa arvioida ja pe- rustella kei- noja, joilla lä- hiyhteisöjen ja ympäristön ter- veyteen ja tur- vallisuuteen
vaikuttaa lä- hiyhteisöissä.

voidaan vaikut- taa.