< Previous | Contents | Next >

1.4.1 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut, Ylöjärvi


Tampereen kaupunkiseudulla on päätetty seudullisesti valtioneuvoston asetuksessa annetun tuntijaon tuntien jakaminen oppiaineisiin vuosiluokittain. Lisäksi Ylöjärven kaupungissa tätä tuntijakoa on täydennetty kuntakohtaisesti. Oppiaineiden sisältöjen ja tavoitteiden jakaminen vuosiluokille on myös päätetty seudullisesti. Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa paikallisesti päätettävät asiat on työstetty pääasiassa kuntakohtaisesti. Niitä tarkennetaan koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa vain painotusten ja paikallisen toimintakulttuurin osalta. Kunnallisesti - ja osittain Tampereen ym- päryskuntien kesken - on myös päätetty, mitä osioita koulujen henkilöstö työstää lukuvuosittain lukuvuosisuunnitelmassa yhteistyössä eri tahojen kanssa.


Ylöjärven kaupungissa perusopetuksen opetussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään suomenkielistä opetusta varten. Ruotsinkielinen perusopetus järjes- tetään seudullisesti tehtyjen sopimusten mukaisesti yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Kielirikasteopetusta määritellään erikseen kohdassa 10.1.2.


Ylöjärven kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma julkaistaan sähköisenä Ylöjärven Peda.net-sivustolla.


Huoltajia ja oppilaita on osallistettu opetussuunnitelmatyöhön aina, kun se on katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Osia työskentelystä on viety koulujen oppilaskunnille ja vanhempainiltoihin. Toisaalta opetussuunnitelman työstämisessä on hyödynnetty kouluilla tehtyjä mittauksia, joihin oppilaat ovat osal- listuneet, mm. Koulujen hyvinvointiprofiili. Sivistyslautakunta on perehdytetty opetussuunnitelmaan osio kerrallaan syksystä 2014 alkaen. Paikallinen päätöksenteko on siis pystynyt ottamaan kantaa kunnallisiin painotuksiin ja paikallisesti päätettäviin asioihin yksi kerrallaan.


Nivelvaiheyhteistyön kuvaukset on tehty yhteistyössä sekä esiopetuksen että toisen asteen kanssa. Perusopetuksen opetussuunnitelma sisältää yhteisiä osioita esiopetussuunnitelman kanssa (mm. esi-perusopetus -nivelvaihe sekä kolmiportainen tuki ja oppilashuolto).


Nivelvaiheyhteistyön kuvaukset on tehty yhteistyössä sekä esiopetuksen että toisen asteen kanssa. Perusopetuksen opetussuunnitelma sisältää yhteisiä osioita esiopetussuunnitelman kanssa (mm. esi-perusopetus -nivelvaihe sekä kolmiportainen tuki ja oppilashuolto).


Opetussuunnitelmaprosessiin on pyritty ottamaan mukaan myös koulujen toimintaympäristön toimijoita, kuten paikallisia yrittäjiä.


Paikallisen opetussuunnitelman laadinnassa on tehty yhteistyötä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa alanivelen molemmin puolin tehtävän yhteistyön periaatteiden yhdenmukaistamiseksi. Ylöjärven kaupungissa kootaan kalenterivuosittain yhteen esi- ja alkuopetuksen ammattilaiset keskus- telemaan yhteisistä toimintatavoista. Lisäksi esi- ja alkuopetuksen nivelvaihe sekä tuen käytänteet on rakennettu taulukoiksi helpottamaan esiopetus- ryhmien ja koulujen yhteistyötä. Yhteispelikäytänteet ovat käytössä kaikilla Ylöjärven kouluilla esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa. Lukuvuoden käytän- teitä tarkennetaan lukuvuosittain lukuvuosisuunnitelmassa.


Ylöjärvellä osa opetuksesta voidaan järjestää yhdysluokkaopetuksena joko vakituisesti (sivutoimipisteet) tai oppilasmäärien mukaisesti lukuvuosi kerral- laan. Yhdysluokkaopetus huomioidaan tällöin eri vuosiluokkien tuntijaossa esimerkiksi vuorolukuna tai lukujärjestyksessä erilaisina joustavina järjeste- lyinä. Yhdysluokkaopetuksen periaatteet määritellään aina erikseen lukuvuosisuunnitelmassa.


Opetus järjestetään Ylöjärvellä pääsääntöisesti vuosiluokittain etenevänä kokonaisuutena. Oppiaineiden sisällöt ja tavoitteet on vuosiluokkaistettu seu- dullisesti. Vuosiluokkiin sitomatonta opetusta voidaan käyttää Ylöjärvellä eriytyksen metodina erityisessä tuessa, jolloin siitä päätetään erikseen erityisen tuen päätöksessä.


Opetus järjestetään Ylöjärvellä pääosin ainejakoisena. Opetuksen osalta mahdolliset eheytetyt ratkaisut kirjataan lukuvuosittain lukuvuosisuunnitelmaan.


Opetustunnit on jaettu Tampereen kaupunkiseudulla vuosiluokittain yhteisten oppiaineiden, taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien sekä oppilaalle valinnaisten aineiden kesken valtioneuvoston asetusten edellyttämällä tavalla. Taide- ja taitoaineiden valinnaisissa tunneissa on huomioitu painotetusti laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, opetuksen eheyttäminen sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien järjestäminen. Yhdysluokkaopetuksen tuntijako tarkennetaan paikallisesti kohdassa 5.4. Musiikkiluokkien tuntijako on päätetty lautakunnassa erikseen.


Ylöjärven valinnaisainetarjottimessa huomioidaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, opetuksen eheyttäminen sekä monialaisten oppimiskokonaisuuk- sien lähtökohdat. Valinnaisuuden periaatteita tarkennetaan luvussa 12 sekä koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa luvussa 12.


Ylöjärven opetussuunnitelmaa täydentävät erillisinä asiakirjoina muun muassa esiopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelma, iltapäivätoiminnan toi- mintasuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma vuodesta 2017 alkaen sekä koulujen opetus- ja lukuvuosisuunnitelmat.