< Previous | Contents | Next >

15.4.10.2 Evankelisluterilaisen uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


7.lk

S2 Uskontojen maailma

Perehdytään siihen, mitä uskonnolla tarkoitetaan ja mitkä ovat uskonnon eri ilmenemismuotoja. Tutustutaan uskonnon tiedollisiin, toiminnallisiin, kokemuksellisiin, yhteisöllisiin ja yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin.


Opetuksessa tarkastellaan suuria maailmanuskontoja, kuten hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan uskontoja, Japanin uskontoja, juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia, näiden syntyä, levinneisyyttä, pyhiä kirjoituksia, ope- tuksia sekä vaikutusta kannattajiensa elämään ja yhteiskuntaan. Tutustutaan luonnonuskontojen tunnusomai- siin piirteisiin ja joihinkin sen ilmenemismuotoihin sekä lisäksi uusiin uskonnollisiin liikkeisiin.


Opetuksen sisältöinä ovat eri uskontojen vaikutukset yksilön elämään ja yhteiskuntaan. Tutustutaan uskontojen kannattajien elämänkaaresta, vuodenkierrosta tai uskonnon sisällöistä nouseviin juhliin ja uskontoihin liittyviin tapoihin. Opetuksessa huomio kiinnittyy myös uskontojen symboliikkaan ja niiden merkityksiin kannattajilleen.


Oppilaat tutustuvat uskonnollisen kielen käsitteisiin, kuten pyhä ja yliluonnollinen, sekä oppivat tarkastelemaan näitä suhteessa arkiseen ja luonnolliseen. Opetuksessa tuodaan esille ajassa ilmenevän uskontokritiikin näkö- kulmia. Tutustutaan dialogiin, jota käydään uskontojen välillä.


Opetuksessa korostetaan itsensä ja toisten arvostamista sekä suvaitsevaisuutta erilaisista taustoista tulevia kohtaan.8.lk

S1 Suhde omaan uskontoon

Tarkastellaan kristinuskon syntyä, sen taustatekijöitä sekä alkuseurakunnan elämälle tunnusomaisia piirteitä. Oppilas saa käsityksen apostolisen opetuksen kehittymisestä uskontunnustuksiksi. Tutustutaan kristinuskon leviämiseen ja jakaantumiseen eri kirkkokunniksi. Perehdytään lähemmin katoliseen ja ortodoksiseen kirkkoon.


Opiskellaan reformaatioon, luterilaiseen kirkkoon ja sen opetuksiin liittyvät keskeiset asiat. Käydään läpi kirkko- kunnille tärkeitä käsityksiä ja opetuksia esimerkiksi Jumalasta, uskosta ja sakramenteista.


Tarkastellaan kristinuskon vaiheita Suomessa ja sekä katolisen että luterilaisen uskon vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Tutustutaan muihin Suomessa vaikuttaviin kristillisiin kirkkokuntiin ja näiden keskeisiin opetuk- siin.


Opetuksessa korostetaan, että Raamattu on historiallinen dokumentti, jota voidaan tutkia eri tavoin. Tutustu- taan raamatuntutkimuksen keskeisiin periaatteisiin. Perehdytään Raamatun synnyn eri vaiheisiin, sen kielelli- seen monimuotoisuuteen ja Raamatusta tehtäviin keskeisimpiin tulkintatapoihin. Opiskellaan Raamatun kes- keistä sisältöä sekä Jeesus Nasaretilaisen ja Paavalin vaikutusta kristillisen uskon muotoutumiseen.


Tutustutaan Raamatusta ja kristinuskosta nouseviin kulttuurivaikutuksiin erityisesti eurooppalaisessa ja suoma- laisessa kulttuurissa.


Pohditaan uskon ja tiedon välistä suhdetta ja tutustutaan aiheesta käytyyn keskusteluun esimerkiksi luomisker- tomusten ja tieteellisten maailmansyntyteorioiden välillä.


Tuetaan sellaista oppimisilmapiiriä, jossa oppilas kokee luottamusta elämään ja itseensä. Annetaan valmiuksia toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Oppilasta kannustetaan ilmaisemaan itseään monin eri tavoin.


9.lk

S3 Hyvä elämä

Perehdytään peruskäsitteisiin etiikasta, moraalista ja arvoista. Tutustutaan eettisiin teorioihin kuten seu- rausetiikkaan, velvollisuusetiikkaan ja tilanne-etiikkaan. Opetellaan tuntemaan käsitteet maailmankuva, maail- mankatsomus ja elämänkatsomus sekä niiden rakentumista omalla kohdallaan.


Perehdytään kristinuskon ja suurimpien kristillisten kirkkokuntien eettisiin periaatteisiin ja painotuksiin. Tarkas- tellaan Raamatun ja etiikan suhdetta. Perehdytään muiden maailmanuskontojen eettisiin opetuksiin.


Tutustutaan YK:n voimassa oleviin ihmisoikeussopimuksiin. Sisällöissä käydään läpi globaaleja ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ihmisoikeuksista, rasismista, ympäristövastuusta, eläinten oikeuk- sista sekä työn ja vapaa-ajan suhteesta.


Sisällöissä käsitellään lisäksi eettisiä aiheita, jotka koskettavat nuoren elämäntilannetta ja ovat ajankohtaisia. Tarkastellaan mediassa ja nuorisokulttuurissa vallitsevia arvoja ja pohditaan niiden suhdetta kristinuskossa il- meneviin arvoihin minäkuvasta ja ihmisen arvosta.


Opetellaan erilaisia uskonnollisen ja eettisen ilmaisun tapoja yksin ja yhdessä, suullisesti ja kirjallisesti. Tutustu- taan erilaisiin argumentointitapoihin ja opetellaan argumentointitaitoja.


Opetuksessa korostetaan itsensä ja toisten arvostamista sekä suvaitsevaisuutta erilaisista taustoista tulevia kohtaan.


15.4.10.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 7, Ylöjärvi


Evankelisluterilaisen uskonnon arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaa- minen

T1

Oppilas oppii havaitse- maan uskonnon vaikutuk- sia arkisessa elämässä ja ympäröivässä kulttuurissa. Oppilas oppii tarkastele- maan uskonnon luonnetta yksilön ja yhteisön asiana,

uskonnon ulottuvuuksia

S1, S2

Uskontojen merkityksen hahmottami- nen kulttuu- rissa ja yhteis- kunnassa

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskon- toon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuu- rissa.

Oppilas tunnistaa us- kontoon liittyviä piir- teitä ympäröivässä kult- tuurissa.


sekä uskonnollisen kielen

erityislaatuisuutta.

T2

T3

Oppilas perehtyy eri maail- manuskontoihin, joihinkin katsomuksiin sekä uskon- nottomuuteen. Oppilas op- pii ymmärtämään uskon- noissa ja katsomuksissa il- menevää moninaisuutta.

S2

Maailmanus- kontojen ja erilaisten kat- somusten tun- teminen

Oppilas osoittaa hallit- sevansa perustiedot suurista maailmassa vaikuttavista uskon- noista ja uskonnotto- muudesta. Hän osaa kuvailla uskonnoissa ja katsomuksissa vallitse-

vaa moninaisuutta.

Oppilas osoittaa hallit- sevansa perustiedot joistakin maailmanus- konnoista ja uskonnot- tomuudesta.

T4

Oppilas oppii havaitse- maan uskonnollisia ilmi- öitä, tapoja ja symboleita ympärillään. Oppilas oppii tunnistamaan uskonnon il- menemismuotoja tieteen, kulttuurin, median ja tai-

teen kentässä.

S1-S3

Uskonnon ja kulttuurin lu- kutaito

Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden tapoja ja symboleja.

Hän osaa antaa esi- merkkejä uskonnolli- sista aiheista medi- assa, taiteessa ja po- pulaarikulttuurissa.

Oppilas osaa antaa joi- takin esimerkkejä us- kontoperinteiden ta- voista ja symboleista. Hän osaa mainita ohja- tusti uskonnollisia ai- heita mediassa, tai- teessa ja populaarikult-

tuurissa

T5

Oppilas tutustuu uskonnon ja tieteen kielen välisiin eroihin. Oppilas osaa tun- nistaa argumentaation ta- poja.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaiku- tuksen taidot

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerk- kejä erilaisista argu- mentaation tavoista.

Hän osaa tunnistaa ar- gumentteja keskuste- lussa.

T6

T7

T8


T9

Oppilas oppii tarkastele- maan omia valintojaan ja niiden vaikutuksia toisten ihmisten hyvinvointiin.

S2, S3

Eettinen ajat- telu

Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaiku- tuksesta omaan ja toisten ihmisten hyvin- vointiin ja kestävään

tulevaisuuteen

Oppilas osaa tarkastella omien valintojensa eet- tisiä ulottuvuuksia ja huomaa että valintoihin liittyy arvoja ja seurauk- sia.

T10

Oppilas oppii luottamaan elämään ja itseensä. Oppi- las saa valmiuksia toimia erilaisista taustoista tule- vien ihmisten kanssa. Op- pilas oppii ilmaisemaan it- seään monin eri tavoin.

S1-S3

Elämäntaidot ja eettinen ajattelu

Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohja- taan pohtimaan koke- muksiaan osana itsear- viointia.

Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksi- aan osana itsearviointia.