< Previous | Contents | Next >

15.4.10.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi


Uskonnon arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi arvosanaa kahdeksan ja arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdek- san osaaminen

Arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas oppii havaitse- maan uskonnon vaiku- tuksia arkisessa elämässä ja ympäröivässä kulttuu- rissa. Oppilas oppii tar- kastelemaan uskonnon luonnetta yksilön ja yh- teisön asiana, uskonnon

ulottuvuuksia sekä

S1, S2

Uskontojen merki- tyksen hahmottami- nen kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä kristin- uskoon liittyviä piir- teitä ympäröivässä kulttuurissa.

Oppilas tunnistaa joi- takin kristinuskoon liittyviä piirteitä ym- päröivässä kulttuu- rissa.


uskonnollisen kielen eri-

tyislaatuisuutta.

T2

Oppilas oppii tuntemaan kristinuskon syntyvaiheet ja perusopetukset sekä kristinuskon vaikutukset ympäröivään yhteiskun- taan. Oppilas oppii tunte- maan Raamatun synty- prosessin, keskeisen si- sällön ja tutustuu uskon- non pyhästä kirjasta nou-

seviin teemoihin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen

Oppilas osaa kuvailla kristinuskon synty- historiaa ja vaiku- tusta ympäröivään yhteiskuntaan. Oppi- las tuntee kristinus- kon perusopetukset ja osaa Raamatun syntyyn, tutkimuk- seen ja tulkintaan liittyvät perustiedot.

Oppilas osaa kuvailla kristinuskon synty- historiaa ja osaa ni- metä joitakin kristin- uskon perusopetuk- sia sekä mainita läh- teitä.

T3

T4

Oppilas oppii havaitse- maan uskonnollisia ilmi- öitä, tapoja ja symboleita ympärillään. Oppilas op- pii tunnistamaan uskon- non ilmenemismuotoja tieteen, kulttuurin, me-

dian ja taiteen kentässä.

S1-S3

Uskonnon ja kulttuu- rin lukutaito

Oppilas osaa nimetä kristillisestä perin- teestä nousevia ta- poja ja symboleja. Hän osaa antaa esi- merkkejä kristillisistä aiheista mediassa, taiteessa ja populaa-

rikulttuurissa.

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä kristillisen perinteen tavoista ja symbo- leista. Hän osaa mai- nita ohjatusti kristilli- siä aiheita mediassa, taiteessa ja populaa-

rikulttuurissa.

T5

Oppilas tunnistaa uskon- non ja tieteen kielen väli- siä eroja. Oppilas osaa kertoa esimerkkejä argu-

mentaation tavoista.

S1, S3

Ajattelun ja vuoro- vaikutuksen taidot

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerk- kejä erilaisista argu- mentaation tavoista.

Hän osaa tunnistaa argumentteja kes- kustelussa.

T6

T7

Oppilas oppii ymmärtä- mään uskonnon ja katso- musten maailmanlaajaa

S1, S3

Uskontojen ja katso- musten merkitys glo- baalisti

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskonto- jen ja katsomusten

maailmanlaajuista

Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja katso- musten merkitystä

ihmisten valintojen


merkitystä ihmisten ar-

jessa tekemille valin- noille.merkitystä ihmisten

valintojen perusteina ja ohjaajina.

perusteina ja ohjaa- jina.

T8

T9

T10

Oppilas oppii luottamaan elämään ja itseensä. Op- pilas saa valmiuksia toi- mia erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Oppilas oppii ilmaise- maan itseään monin eri

tavoin.

S1-S3

Elämäntaidot ja eet- tinen ajattelu

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.

Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuk- siaan osana itsearvi- ointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.

Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuk- siaan osana itsearvi- ointia.15.4.10.5 Uskonto, päättöarvioinnin kriteerit


Opetuksen ta- voite

Sisältöalueet

Opetuksen ta- voitteista joh- detut oppimi- sen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 5

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 7

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 8

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 9

T1 ohjata oppi- lasta havaitse- maan uskon- non ja kulttuu- rin vuorovaiku- tus sekä tunnis- tamaan uskon- toon liittyvä

S1, S2

Oppilas ymmär- tää uskonnon ja kulttuurin moni- puolista vuoro- vaikutusta ja us- kontoon liitty- vää monimuo- toisuutta.

Uskontojen monimuotoi- suuden sekä kulttuuristen ja yhteiskunnallis- ten vaikutusten hahmottami- nen

Oppilas tunnis- taa ohjatusti ympäristöstä erilaisia uskon- toon liittyviä asioita, kuten rakennuksia ja symboleja.

Oppilas tunnis- taa ympäris- töstä erilaisia uskontoon liit- tyviä asioita.


Oppilas osaa yhdistää

Oppilas osaa an- taa esimerkkejä opiskeltavaan uskontoon liitty- västä monimuo- toisuudesta.

Oppilas osaa antaa moni- puolisia esi- merkkejä opis- keltavan uskon- non sisäisestä monimuotoi- suudesta.


monimuotoi- suus

uskontoon liit- tyviä käsitteitä ja ilmiöitä toi- siinsa.

Oppilas osoittaa ymmärtävänsä, että uskonto ja kulttuuri ovat vuorovaikutuk- sessa keske- nään.


Oppilas tunnis- taa uskontoihin liittyviä asioita eri kulttuureissa ja yhteiskun- nissa.


Oppilas osaa kuvailla uskon- non ja kulttuu- rin vuorovaiku- tusta monipuo- lisesti.


Oppilas tunnis- taa ja osaa ni- metä uskontoi- hin liittyviä asi- oita eri kulttuu- reissa ja yhteis- kunnissa.

T2 ohjata oppi- lasta syventä- mään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuk- sista

S1

Oppilas syven- tää tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuk- sista sekä har- jaantuu hankki- maan lisätietoa niistä.

Opiskeltavaa uskontoa kos- kevan tiedon hallitseminen

Oppilas osaa antaa esimer- kin opiskelta- van uskonnon opetuksista sekä esimerkin sen tärkeim- mistä lähteistä.


Oppilas osaa

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä opiskelta- van uskonnon opetuksista.


Oppilas osaa kertoa opiskel- tavan uskon- non synnystä, lähteistä,

Oppilas osaa kertoa opiskel- tavan uskonnon perusopetuk- sista ja tärkeim- pien lähteiden sisällöstä.


Oppilas osaa ku- vailla opiskelta- van uskonnon syntyä,

Oppilas osaa analysoida opiskeltavan uskonnon pe- rusopetuksia sekä tärkeim- pien lähteiden sisältöä ja tul- kintoja.


Oppilas osaa kuvailla


kertoa opiskel- tavan uskon- non synnystä.

vaikutuksista ja levinneisyy- destä.


Oppilas osaa hankkia annet- tujen ohjeiden mukaan lisätie- toa opiskelta- vasta uskon- nosta.

levinneisyyttä ja vaikutuksia eri puolilla maail- maa.


Oppilas osaa hankkia lisätie- toa opiskelta- vasta uskon- nosta ja kiinnit- tää huomiota tiedon lähteiden luotettavuu- teen.

opiskeltavan uskonnon syn- tyä, kehitystä, levinneisyyttä ja vaikutuksia eri puolilla maailmaa.


Oppilas osaa hankkia lisätie- toa opiskelta- vasta uskon- nosta ja arvi- oida tiedon läh- teiden luotetta- vuutta.

T3 ohjata oppi- lasta perehty- mään uskon- toihin ja katso- muksiin eri puolilla maail- maa sekä us- konnottomuu- teen

S2

Oppilas ymmär- tää, mitä ovat maailmanuskon- not, uskonnot- tomuus ja katso- mukset ja miten ne eroavat toi- sistaan. Hän harjaantuu hankkimaan li- sätietoa niistä.

Maailmanus- kontojen ja eri- laisten katso- musten tunte- minen

Oppilas osaa ni- metä kaksi us- kontoa ja tun- nistaa ohjatusti niiden keskeisiä piirteitä.


Oppilas tunnis- taa ohjatusti uskonnon ja

Oppilas osaa ni- metä maail- manuskontoja ja kertoa niiden keskeisistä piir- teistä.


Oppilas osaa kuvailla uskon- non ja

Oppilas osaa ku- vailla eri maail- manuskontojen pääpiirteitä ja vertailla niitä.


Oppilas osaa käyttää käsit- teitä uskonto, uskonnotto- muus ja

Oppilas osaa analysoida eri maailmanus- kontojen pää- piirteitä.


Oppilas osaa kuvailla uskon- noissa ja uskon- nottomuudessa


uskonnotto- muuden eroja.

uskonnotto- muuden eroja.


Oppilas osaa hankkia annet- tujen ohjeiden mukaan lisätie- toa uskon- noista ja katso- muksista.

katsomus mie- lekkäissä yh- teyksissä.


Oppilas osaa hankkia lisätie- toa uskonnoista ja katsomuk- sista.

vallitsevaa mo- ninaisuutta.


Oppilas osaa hankkia lisätie- toa uskon- noista ja katso- muksista ja kiinnittää huo- miota tiedon lähteiden luo- tettavuuteen.

T4 ohjata oppi- lasta tunte- maan eri us- kontojen ja katsomusten tapoja ja sym- boleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita medi- assa, maail- manpolitii- kassa, tai- teessa ja

S1, S2, S3

Oppilas tunnis- taa ja ymmärtää eri uskontojen ja katsomusten tapoja sekä ke- hittää valmiuksi- aan tunnistaa uskonnollisia symboleita ja ai- heita mediassa, maailmanpolitii- kassa, taiteessa ja populaarikult- tuurissa.

Uskonnon ja kulttuurin luku- taito

Oppilas tunnis- taa annetuista esimerkeistä uskontoon liit- tyviä tapoja.

Oppilas osaa kertoa vähin- tään kolmen uskonnon kes- keisistä ta- voista.


Oppilas tunnis- taa annetusta materiaalista uskonnollisia symboleita ja aiheita medi- assa, taiteessa

Oppilas osaa ku- vailla ja nimetä eri uskontojen tapoja ja osaa antaa esimerkin uskonnotto- masta tapakult- tuurista.


Oppilas tunnis- taa ja osaa an- taa esimerkin uskonnollisista symboleista ja aiheista

Oppilas osaa analysoida eri uskontojen ta- poja ja osaa an- taa esimerkkejä uskonnotto- masta tapakult- tuurista.


Oppilas tunnis- taa ja osaa an- taa esimerkkejä uskonnollisista symboleista ja aiheista


populaarikult- tuurissa

ja populaari- kulttuurissa.

mediassa, maa- ilmanpolitii- kassa, taiteessa sekä populaari- kulttuurissa.

mediassa, maa- ilmanpolitii- kassa, taiteessa sekä populaari- kulttuurissa.

T5 ohjata oppi- lasta havaitse- maan ja arvioi- maan erilaisia argumentaa- tion tapoja sekä uskonnon ja tieteen kie- len välisiä eroja

S1, S3

Oppilas oppii tunnistamaan ja arvioimaan eri- laisia argumen- taation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja.

Hän kehittää valmiuksiaan kuunnella tois- ten näkemyksiä ja perustella omia näkemyk- siään.

Uskonnollisen ja tieteellisen kielen erotta- minen sekä ajattelun ja vuorovaikutuk- sen taidot

Oppilas erottaa selkeästi us- konnollisen ja selkeästi tie- teellisen väit- teen toisistaan.

Oppilas tunnis- taa tieteelliselle ja uskonnolli- selle kielelle ominaisia piir- teitä.


Oppilas osaa kuunnella tois- ten näkemyksiä ja esittää omia näkemyksiään.

Oppilas tunnis- taa erilaisia ar- gumentaation tapoja sekä us- konnon ja tie- teen kielen väli- siä eroja.


Oppilas osaa kuunnella tois- ten näkemyksiä ja esittää perus- teluja omille nä- kemyksilleen.

Oppilas osaa analysoida us- konnollisten ja tieteellisten pe- rustelujen sekä uskonnon ja tieteen kielen eroja.


Oppilas osaa kuunnella tois- ten näkemyksiä ja perustella johdonmukai- sesti omia nä- kemyksiään.

T6 ohjata oppi- lasta perehty- mään eettisen ajattelun

S3

Oppilas oppii so- veltamaan eetti- sen ajattelun keskeisiä

Etiikkaa ja ih- misoikeuksia koskevan

Oppilas osaa antaa esimer- kin jostakin ih- misoikeudesta.

Oppilas tunnis- taa annetuista esimerkkitilan- teista eettisen

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä käsit- teitä ja erottaa

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä käsit- teitä, pohtia


keskeisiin kä- sitteisiin, ih- misoikeuksiin sekä opiskelta- van uskonnon ja muiden us- kontojen ja katsomusten eettisiin peri- aatteisiin


käsitteitä. Hän tietää keskeiset ihmisoikeudet sekä opiskelta- van uskonnon ja muiden uskon- tojen ja katso- musten eettisiä periaatteita.

tiedon hallitse- minen


Oppilas osaa antaa esimer- kin opiskelta- van uskonnon eettisistä peri- aatteista.

ulottuvuuden ja osaa pohtia ohjatusti eetti- siä kysymyksiä.


Oppilas osaa antaa esimerk- kejä ihmisoi- keuksista ja nii- den merkityk- sestä.


Oppilas osaa kertoa opiskel- tavan uskon- non eettisistä periaatteista.

eettiset kysy- mykset muista kysymyksistä.


Oppilas osaa pohtia eettisiä kysymyksiä ja ihmisoikeuksien toteutumista käytännössä.


Oppilas osaa ku- vailla opiskelta- van uskonnon sekä jonkun muun uskonnon tai katsomuksen eettisiä periaat- teita.

eettisiä kysy- myksiä ja arvi- oida ihmisoi- keuksien toteu- tumista käytän- nössä.


Oppilas osaa analysoida opiskeltavan uskonnon eetti- siä periaatteita ja vertailla niitä muiden uskon- tojen ja katso- musten keskei- siin eettisiin pe- riaatteisiin.

T7 auttaa oppi- lasta pohti- maan uskonto- jen ja katso- musten maail- manlaajuista merkitystä ih- misten

S1, S3

Oppilas kehittää valmiuksiaan pohtia uskonto- jen ja katsomus- ten maailman- laajuista merki- tystä ihmisten valintojen

Uskontojen ja katsomusten merkityksen hahmottami- nen yksilöiden elämässä ja glo- baalisti

Oppilas tunnis- taa annetuista esimerkeistä uskonnollisia ja katsomukselli- sia näkökohtia, jotka

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä uskontojen ja katsomusten vaikutuksesta ihmisten valin- toihin ja toi- mintaan.

Oppilas osaa ku- vailla uskonto- jen ja katsomus- ten merkitystä ihmisten valin- tojen perusteina ja ohjaajina.

Oppilas osaa pohtia uskonto- jen ja katso- musten merki- tystä ihmisten valintojen pe- rusteina ja oh- jaajina sekä


valintojen pe- rusteina ja oh- jaajina


perusteina ja ohjaajina.


vaikuttavat ih- misten valintoi- hin.antaa tästä esi- merkkejä eri puolilta maail- maa.

T8 rohkaista oppilasta poh- timaan ihmi- syyteen kuulu- via elämänky- symyksiä, ajan- kohtaisia eetti- siä kysymyksiä ja omien arvo- jen suhdetta niihin

S1, S2, S3

Oppilas oppii pohtimaan itse- näisesti ja yh- dessä muiden kanssa ihmisyy- teen kuuluvia elämänkysymyk- siä, ajankohtai- sia eettisiä kysy- myksiä ja omien arvojen suh- detta niihin.

Eettisen ajatte- lun ja omien näkemysten il- maisemisen tai- dot

Oppilas osaa kuvailla jotakin eettistä kysy- mystä ja jotakin itselleen tär- keää arvoa.

Oppilas tunnis- taa ja osaa poh- tia ohjatusti ih- misyyteen kuu- luvia elämänky- symyksiä ja joi- takin ajankoh- taisia eettisiä kysymyksiä.


Oppilas osaa kuvailla itsel- leen tärkeitä arvoja ja ottaa niiden pohjalta kantaa eettisiin kysymyksiin.

Oppilas osaa pohtia itsenäi- sesti ja muiden kanssa ihmisyy- teen kuuluvia elämänkysymyk- siä ja joitakin ajankohtaisia eettisiä kysy- myksiä.


Oppilas osaa ku- vailla itselleen tärkeitä arvoja ja esittää perus- teltuja näke- myksiä eettisistä kysymyksistä.

Oppilas osaa pohtia moni- puolisesti ihmi- syyteen kuulu- via elämänkysy- myksiä ja ajan- kohtaisia eetti- siä kysymyksiä itsenäisesti ja yhdessä mui- den kanssa.


Oppilas osaa analysoida omia arvojaan sekä tunnistaa erilaisten eet- tisten ratkaisu- jen taustalla vaikuttavia ar- voja.

Oppilas osaa esittää johdon- mukaisia ja pe- rusteltuja näke- myksiä eetti- sistä kysymyk- sistä.

T9 innostaa oppilasta tutki- maan omien valintojensa eettisiä ulottu- vuuksia ja nii- den vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kes- tävään elä- mäntapaan

S2, S3

Oppilas harjaan- tuu analysoi- maan eettisiä valintojaan ja niiden vaiku- tusta hyvinvoin- tiin sekä kehit- tää valmiuksi- aan toteuttaa kestävää elä- mäntapaa.

Eettisten valin- tojen vaikutus- ten hahmotta- minen suh- teessa hyvin- vointiin ja kestävään tule- vaisuuteen

Oppilas tunnis- taa ohjatusti eettisten valin- tojen ja tekojen seurauksia.

Oppilas osaa kuvailla eettis- ten valintojen vaikutusta hy- vinvointiin ja kestävään tule- vaisuuteen.

Oppilas osaa analysoida eetti- siä valintoja sekä niiden vai- kutuksia hyvin- vointiin ja kestä- vään tulevaisuu- teen.

Oppilas osaa arvioida eetti- siä valintoja sekä antaa esi- merkkejä nii- den välittö- mistä ja välilli- sistä vaikutuk- sista hyvinvoin- tiin ja kestä- vään tulevai- suuteen.

T10 rohkaista oppilaita koh- taamaan erilai- sia ihmisiä nyt ja tulevaisuu- dessa jatko- opinnoissa,

S1, S2, S3

Oppilas kehittää valmiuksiaan ra- kentavaan vuo- rovaikutukseen erilaisten ihmis- ten kanssa nyt ja


Ei vaikuta arvo- sanan muodos- tamisessa. Op- pilasta ohja- taan pohti- maan koke- muksiaan ja

työelämässä ja vapaa-ajalla


tulevaisuudessa jatko-opin- noissa, työelä- mässä ja vapaa- ajalla.


valmiuksiaan osana itsearvi- ointia.