< Previous | Contents | Next >

ORTODOKSINEN USKONTO


15.4.10.6 Ortodoksisen uskonnon vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Ortodoksinen uskonto: tavoitteet luokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

T1

Oppilas tunnistaa ortodoksisen tradition vaikutuksen kulttuuriin perinteisissä orto- doksissa maissa.

Oppilas huomaa ortodoksisen perinteen ja suomalaisen kulttuurin vuorovaikutuk-

sen. Oppilas pohtii luterilaisuuden ja suo- malaisen kulttuurin vuorovaikutusta.

T1

Oppilas pohtii ortodoksisen ja luterilaisen perinteen vaikutusta oman lähipiirinsä elä- mään.

Oppilas pohtii uskontojen ja kulttuurin vuorovaikutusta Euroopassa ja muualla maailmassa.

T1

Oppilas tunnistaa ja osaa eritellä us- konnon ja kulttuurin vuorovaikutusta ortodoksisissa, muissa kristillisissä ja ei-kristillisissä kulttuureissa.

T2

Oppilas ymmärtää kristinuskon ja kirkon syntyhistoriaa sekä kehitystä ja pohtii tä- män vaikutusta ortodoksisen kirkon kehi- tykseen.

Oppilas syventää tietämystään Raama- tusta ja muista uskon lähteistä sekä

T2

Oppilas ymmärtää Suomen ortodoksisen kirkon historiaa idän ja lännen välissä ja tuntee Suomen ortodoksista kirkkoa nyky- päivänä.

Oppilas hahmottaa kirkkovuoden kierron kokonaisuudessaan ja pohtii ajan pyhittä-

misen merkitystä itselleen.

T2

Oppilas perehtyy ortodoksiseen usko- noppiin ja pohtii uskon merkitystä it- selleen. Oppilas ymmärtää opin, litur- gisen elämän ja kirkollisen taiteen yh- teyden.


tutustuu niiden käyttöön jumalanpalvelu-

selämässä.T3

Oppilas tietää Suomessa vaikuttavat us- konnot ja tunnistaa uskontojen merkityk- sen ihmisille sekä uskonnottomuuden katsomuksellisena valintana. Oppilas pe- rehtyy kristinuskon ilmenemiseen eri kir- koissa.

Oppilas syventää tietojaan juutalaisuu- desta ja islamista sekä pohtii niiden yhtei- siä ja eroavia piirteitä suhteessa kristinus-

koon ja erityisesti ortodoksisuuteen.

T3

Oppilas ymmärtää uskontojen ulottuvuuk- sien merkityksen ja vaikutuksen näkyvästi kulttuuria muovaavina elementteinä.

Oppilas tunnistaa Aasian uskontoja ja tar- kastelee niiden vaikutusta länsimaiseen kulttuuriin. Oppilas pohtii Aasian uskonto- jen yhteisiä ja eroavia piirteitä suhteessa kristinuskoon ja erityisesti ortodoksisuu- teen.

T3

Oppilas ymmärtää uskontoja yhdistä- viä ja erottavia opetuksia ja käsitteitä sekä pohtii uskontojen ulottuvuuksien vaikutusta kulttuuriin. Oppilas tunnis- taa uskonnottomuuden eri muotoja.

T4

Oppilas osaa nimetä ortodoksisen perin- teen, kristinuskon, juutalaisuuden ja isla- min tapoja ja symboleja ja tunnistaa niitä median eri lähteistä.

Oppilas pohtii alustavasti uskonnon vaiku- tusta maailmanpolitiikkaan.

T4

Oppilas osaa nimetä Aasian uskontojen ta- poja ja symboleja ja tunnistaa niitä median eri lähteistä.

Oppilas havainnoi ja opettelee tulkitse- maan tapoja, symboleja ja uskonnollisia ai- heita yhteiskunnassa sekä kulttuurissa.

T4

Oppilas tuntee uskonnollista taidetta ja tunnistaa sen vaikutuksen kulttuu- riin.

Oppilas pohtii uskonnon vaikutusta maailmanpolitiikkaan ja tulkitsee eri- laisia tapoja, symboleja ja uskonnollisia aiheita yhteiskunnassa sekä kulttuu-

rissa.

T5

Oppilas ymmärtää tieteen ja uskonnon välisen eron Raamatun ja muiden pyhien tekstien tulkinnassa.

Oppilas tutustuu juutalaisuuden ja islamin tapoihin tulkita pyhiä tekstejään.

Oppilas harjoittelee mediakriittisyyttä.

T5

Oppilas harjoittelee erottamaan va- kaumuksellisen tekstin tieteellisestä kie- lestä.

Oppilas tutustuu monipuolisesti erilaisiin uskonnollisiin teksteihin ja pohtii niiden vaikuttavuutta.

Oppilas harjoittelee mediakriittisyyttä.

T5

Oppilas tunnistaa vakaumukseen vai- kuttamaan pyrkivää argumentaatiota ja harjoittelee arvioimaan uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja.

Oppilas osaa arvioida lähteitä kriitti- sesti.

T6

Oppilas perehtyy kristinuskon ja erityi- sesti ortodoksisen uskon etiikan perustei- siin ja pohtii sen suhdetta ihmisoikeuksiin.

T6

Oppilas pohtii ortodoksista ihmiskäsitystä ja ihmisoikeusetiikan opetusta ihmisar- vosta.

T6

Oppilas perehtyy ortodoksisen eetti- sen ajattelun keskeisiin käsitteisiin ja ortodoksiseen ihmiskuvaan.


Oppilas tutustuu juutalaisuuden ja islamin eettisiin periaatteisiin ja pohtii niiden suh- detta ihmisoikeuksiin ja kristilliseen etiik-

kaan.

Oppilas perehtyy Aasian uskontojen eetti- siin periaatteisiin ja pohtii niiden suhdetta ihmisoikeuksiin ja kristilliseen etiikkaan.

Oppilas etsii eroja ja yhtäläisyyksiä eri uskontojen eettisestä opetuksesta.

Oppilas pohtii ja analysoi ihmisoikeuk- siin liittyviä kysymyksiä.

T7

Oppilas pohtii uskonnon merkitystä yh- tenä ihmisen valintoihin vaikuttavana te- kijänä.

Oppilas tutustuu uskontojen sisäisiin ja välisiin konflikteihin maailmanhistoriassa

kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin osalta.

T7

T7 Oppilas ymmärtää uskonnon yhtenä va- lintoihin vaikuttavana tekijänä.

Oppilas pohtii Aasian uskontojen merki- tystä yksilön elämässä.

Oppilas tutustuu ekumeniaan Suomessa ja uskontojen väliseen globaaliin dialogiin.

T7

Oppilas perehtyy ortodoksisen eetti- sen ajattelun keskeisiin käsitteisiin ja ortodoksiseen ihmiskuvaan.

Oppilas etsii eroja ja yhtäläisyyksiä eri uskontojen eettisestä opetuksesta.

Oppilas pohtii ja analysoi ihmisoikeuk- siin liittyviä kysymyksiä.

T8

Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elä- mänkysymyksiä.

Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nou- sevia, eettisiä, ajankohtaisia teemoja.

Oppilas arvioi toisten vaikutusta omiin va- lintoihinsa.

T8

Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elä- mänkysymyksiä.

Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nouse- via, eettisiä, ajankohtaisia teemoja ja ar- vioi omaa suhdettaan niihin.

Oppilas arvioi toisten vaikutusta omiin va- lintoihinsa.

T8

Oppilas pohtii keskeisiä ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä omien ar- vojensa ja ortodoksisen kirkon opetuk- sen pohjalta.

Oppilas hankkii tietoa ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä ja pohtii ja ar- vioi omien arvojensa suhdetta niihin. Oppilas arvioi toisten, ulkopuolisten vaikutusmahdollisuuksia omiin valin-

toihinsa.

T9

Oppilas tutkii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia.

Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nou- sevien eettisten kysymysten yhteyttä hy- vinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

T9

Oppilas tutkii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja pohtii niiden vaikutusta hyvinvointiin.

Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nouse- vien eettisten kysymysten yhteyttä hyvin-

vointiin ja kestävään elämäntapaan.

T9

Oppilas arvioi ja osaa perustella omien eettisten valintojensa vaikutuksia omaan ja toisten ihmisten hyvinvoin- tiin ja kestävään tulevaisuuteen.

T10

rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta etenkin omassa ryhmässä, koulussa ja lähiympäristössään.

T10

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilai- sia ihmisiä ja erilaisuutta ympärillään ja erilaisissa verkkoympäristöissä.

T10

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri- laisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja va- paa-ajalla.


 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-915.4.10.7 Ortodoksisen uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi15.4.10.9 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi