< Previous | Contents | Next >

15.4.10.9 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi


Ortodoksisen uskonnon arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohta- laista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si- sältö-

alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai-

neessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas pohtii ortodoksi- sen ja luterilaisen perinteen vaikutusta oman lähipiirinsä elämään.

Oppilas pohtii uskontojen ja kulttuurin vuorovaikutusta Euroopassa ja muualla maail-

massa.

S1, S2

Uskontojen mer- kityksen hahmot- taminen kulttuu- rissa ja yhteis- kunnassa

Oppilas osaa pohtia ortodoksi- sen ja luterilaisen perinteen vaikutusta oman lähipiirinsä elämään.

Oppilas osaa pohtia uskonto- jen ja kulttuurin vuorovaiku- tusta Euroopassa ja muualla

maailmassa.

Oppilas tietää, että ortodoksinen ja luterilainen perinne vaikuttavat oman lähipiirin elämässä.

Oppilas on tutustunut uskontojen ja kulttuurin vuorovaikutuksiin Euroopassa ja muualla maail- massa.

T2 Oppilas ymmärtää Suo- men ortodoksisen kirkon his- toriaa idän ja lännen välissä ja tuntee Suomen ortodok- sista kirkkoa nykypäivänä.

Oppilas hahmottaa kirkko- vuoden kierron

S1

Uskontoa koske- van tiedon hallit- seminen

Oppilas ymmärtää Suomen or- todoksisen kirkon historiaa idän ja lännen välissä ja tuntee Suomen ortodoksista kirkkoa nykypäivänä.

Oppilas osaa hahmottaa kirk- kovuoden kierron kokonaisuu- dessaan ja osaa pohtia ajan

Oppilas hahmottaa Suomen orto- doksisen kirkon historiaa idän ja lännen välissä ja tietää jossain määrin Suomen ortodoksista kirk- koa nykypäivänä.

Oppilas hahmottaa osittain kirk- kovuoden kierron ja osaa pohtia


kokonaisuudessaan ja pohtii ajan pyhittämisen merkitystä

itselleen.pyhittämisen merkitystä itsel- leen.

ajan pyhittämisen merkitystä it- selleen.

T3 Oppilas ymmärtää uskon- tojen ulottuvuuksien merki- tyksen ja vaikutuksen näky- västi kulttuuria muovaavina elementteinä.

Oppilas tunnistaa Aasian us- kontoja ja tarkastelee niiden vaikutusta länsimaiseen kult- tuuriin. Oppilas pohtii Aasian uskontojen

yhteisiä ja eroavia piirteitä suhteessa kristinuskoon ja

erityisesti ortodoksisuuteen.

S2

Maailmanuskon- tojen ja erilaisten katsomusten tun- teminen

Oppilas ymmärtää uskontojen ulottuvuuksien merkityksen ja vaikutuksen näkyvästi kulttuu- ria muovaavina elementteinä. Oppilas tunnistaa Aasian us- kontoja. Oppilas osaa tarkas- tella niiden vaikutusta länsi- maiseen kulttuuriin. Oppilas osaa pohtii Aasian uskontojen yhteisiä ja eroavia piirteitä suhteessa kristinuskoon ja eri- tyisesti ortodoksisuuteen.

Oppilas tiedostaa jossain määrin uskontojen ulottuvuuksien merki- tyksen ja vaikutuksen näkyvästi kulttuuria muovaavina element- teinä.

Oppilas tunnistaa joitakin Aasian uskontoja ja osaa jossain määrin tarkastella niiden vaikutusta länsi- maiseen kulttuuriin. Oppilas on tutustunut Aasian uskontojen yhteisiin ja eroaviin piirteisiin suh- teessa

T4 Oppilas osaa nimetä Aa- sian uskontojen tapoja ja symboleja ja tunnistaa niitä median eri lähteistä.

Oppilas havainnoi ja opette- lee tulkitsemaan tapoja, sym- boleja ja uskonnollisia aiheita yhteiskunnassa sekä kulttuu-

rissa.

S1-S3

Uskonnon ja kult- tuurin lukutaito

Oppilas osaa nimetä Aasian uskontojen tapoja ja symbo- leja ja tunnistaa niitä median eri lähteistä.

Oppilas havainnoi ja tulkitsee tapoja, symboleja ja uskonnol- lisia aiheita yhteiskunnassa sekä kulttuurissa.

Oppilas on tutustunut Aasian us- kontojen tapoihin ja symboleihin ja osaa avustettuna tunnistaa niitä median eri lähteistä.

Oppilas osaa alustavasti havain- noida ja tulkita joitakin tapoja, symboleja ja uskonnollisia aiheita yhteiskunnassa sekä kulttuurissa.

T5 Oppilas harjoittelee erot- tamaan vakaumuksellisen tekstin tieteellisestä kielestä. Oppilas tutustuu monipuoli- sesti erilaisiin uskonnollisiin teksteihin ja pohtii kriittisesti niiden vaikuttavuutta.

Oppilas harjoittelee media- kriittisyyttä.

S1, S3

Ajattelun ja vuo- rovaikutuksen taidot

Oppilas osaa erottaa va- kaumuksellisen tekstin tieteel- lisestä kielestä.

Oppilas on tutustunut moni- puolisesti erilaisiin uskonnolli- siin teksteihin ja osaa pohtia kriittisesti niiden vaikutta- vuutta.

Oppilas on harjoitellut media- kriittisyyttä.

Oppilas on harjoitellut vakaumuk- sellisen tekstin erottamista tie- teellisestä kielestä.

Oppilas on tutustunut joihinkin erilaisiin uskonnollisiin teksteihin ja osaa alustavasti pohtia niiden vaikuttavuutta kriittisesti.

Oppilas on harjoitellut mediakriit- tisyyttä.


T6 Oppilas pohtii ortodok- sista ihmiskäsitystä ja ihmis- oikeusetiikan opetusta ihmis- arvosta.

Oppilas perehtyy Aasian us- kontojen eettisiin periaattei- siin ja pohtii niiden suhdetta ihmisoikeuksiin ja kristilliseen

etiikkaan.

S3

Etiikkaa koskeva tieto ja ihmisoi- keusetiikka

Oppilas osaa pohtia ortodoksi- sen ihmiskäsityksen ja ihmisoi- keusetiikan opetusta ihmisar- vosta.

Oppilas on perehtynyt Aasian uskontojen eettisiin periaattei- siin ja osaa pohtia niiden suh- detta ihmisoikeuksiin ja kristil-

liseen etiikkaan.

Oppilas on tutustunut ortodoksi- seen ihmiskäsitykseen ja ihmisoi- keusetiikan opetukseen ihmisar- vosta.

Oppilas on tutustunut Aasian us- kontojen eettisiin periaatteisiin ja osaa jossain määrin pohtia niiden suhdetta ihmisoikeuksiin ja kristil-

liseen etiikkaan.

T7 Oppilas ymmärtää uskon- non yhtenä valintoihin vai- kuttavana tekijänä.

Oppilas pohtii Aasian uskon- tojen merkitystä yksilön elä- mässä.

Oppilas tutustuu ekumeniaan Suomessa ja uskontojen väli-

seen globaaliin dialogiin.

S1, S3

Uskontojen ja katsomusten merkitys globaa- listi

Oppilas ymmärtää, että us- konto on yksi yksilön valintoi- hin vaikuttava tekijä.

Oppilas osaa pohtia Aasian us- kontojen merkitystä yksilön elämässä.

Oppilas on tutustunut ekume- niaan Suomessa ja uskontojen

väliseen globaaliin dialogiin.

Oppilas tietää, että uskonto on yksi yksilön valintoihin vaikuttava tekijä.

Oppilas on tutustunut Aasian us- kontojen merkitykseen yksilön elämässä.

Oppilas on tutustunut ekumeni- aan Suomessa ja uskontojen väli-

seen globaaliin dialogiin.

T8 Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä. Oppilas pohtii opetuksen si- sällöistä nousevia, eettisiä, ajankohtaisia teemoja ja ar- vioi omaa suhdettaan niihin. Oppilas arvioi toisten vaiku- tusta omiin valintoihinsa.

S1, S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas osaa pohtia ihmisyy- teen kuuluvia elämänkysymyk- siä.

Oppilas osaa pohtia opetuksen sisällöistä nousevia, eettisiä, ajankohtaisia teemoja ja arvi- oida omaa suhdettaan niihin. Oppilas osaa arvioida toisten vaikutusta omiin valintoihinsa.

Oppilas tiedostaa ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä. Oppilas on osallistunut joidenkin opetuksen sisällöistä nousevien, eettisten, ajankohtaisten teemo- jen pohdintaan.

Oppilas on pohtinut toisten vaiku- tusta omiin valintoihinsa.

T9 Oppilas tutkii omien valin- tojensa eettisiä ulottuvuuksia ja pohtii niiden vaikutusta hy- vinvointiin.

Oppilas pohtii opetuksen si- sällöistä nousevien eettisten

kysymysten yhteyttä

S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas osaa tutkia omien va- lintojensa eettisiä ulottuvuuk- sia ja pohtia niiden vaikutusta hyvinvointiin.

Oppilas osaa pohtia opetuksen sisällöistä nousevien eettisten

kysymysten yhteyttä

Oppilas tietää, että on valintoihin liittyviä eettisiä ulottuvuuksia ja että ne voivat vaikuttaa hyvin- vointiin.

Oppilas osaa avustettuna pohtia joitakin opetuksen sisällöistä nou-

sevien eettisten kysymysten


hyvinvointiin ja kestävään

elämäntapaan.hyvinvointiin ja kestävään elä-

mäntapaan.

yhteyttä hyvinvointiin ja kestä-

vään elämäntapaan.

T10 Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta ympärillään ja erilaisissa verkkoympäris-

töissä.

S1-S3


Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostamiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuk- siaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostamiseen. Oppilaita ohja- taan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.


15.4.10.10 Uskonto, päättöarvioinnin kriteerit


Opetuksen ta- voite

Sisältöalueet

Opetuksen ta- voitteista joh- detut oppimi- sen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 5

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 7

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 8

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 9

T1 ohjata oppi- lasta havaitse- maan uskon- non ja kulttuu- rin vuorovaiku- tus sekä tunnis- tamaan uskon- toon liittyvä monimuotoi- suus

S1, S2

Oppilas ymmär- tää uskonnon ja kulttuurin moni- puolista vuoro- vaikutusta ja us- kontoon liitty- vää monimuo- toisuutta.

Uskontojen monimuotoi- suuden sekä kulttuuristen ja yhteiskunnallis- ten vaikutusten hahmottami- nen

Oppilas tunnis- taa ohjatusti ympäristöstä erilaisia uskon- toon liittyviä asioita, kuten rakennuksia ja symboleja.

Oppilas tunnis- taa ympäris- töstä erilaisia uskontoon liit- tyviä asioita.


Oppilas osaa yhdistää uskon- toon liittyviä käsitteitä ja il- miöitä toisiinsa.

Oppilas osaa an- taa esimerkkejä opiskeltavaan uskontoon liitty- västä monimuo- toisuudesta.


Oppilas osoittaa ymmärtävänsä, että uskonto ja kulttuuri ovat

Oppilas osaa antaa moni- puolisia esi- merkkejä opis- keltavan uskon- non sisäisestä monimuotoi- suudesta.


Oppilas osaa kuvailla uskon- non ja
vuorovaikutuk- sessa keske- nään.


Oppilas tunnis- taa uskontoihin liittyviä asioita eri kulttuureissa ja yhteiskun- nissa.

kulttuurin vuo- rovaikutusta monipuolisesti.


Oppilas tunnis- taa ja osaa ni- metä uskontoi- hin liittyviä asi- oita eri kulttuu- reissa ja yhteis- kunnissa.

T2 ohjata oppi- lasta syventä- mään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuk- sista

S1

Oppilas syven- tää tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuk- sista sekä har- jaantuu hankki- maan lisätietoa niistä.

Opiskeltavaa uskontoa kos- kevan tiedon hallitseminen

Oppilas osaa antaa esimer- kin opiskelta- van uskonnon opetuksista sekä esimerkin sen tärkeim- mistä lähteistä.


Oppilas osaa kertoa opiskel- tavan uskon- non synnystä.

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä opiskelta- van uskonnon opetuksista.


Oppilas osaa kertoa opiskel- tavan uskon- non synnystä, lähteistä, vaiku- tuksista ja le- vinneisyydestä.


Oppilas osaa hankkia

Oppilas osaa kertoa opiskel- tavan uskonnon perusopetuk- sista ja tärkeim- pien lähteiden sisällöstä.


Oppilas osaa ku- vailla opiskelta- van uskonnon syntyä, levinnei- syyttä ja vaiku- tuksia eri puo- lilla maailmaa.

Oppilas osaa analysoida opiskeltavan uskonnon pe- rusopetuksia sekä tärkeim- pien lähteiden sisältöä ja tul- kintoja.


Oppilas osaa kuvailla opis- keltavan uskon- non syntyä, ke- hitystä, levin- neisyyttä jaannettujen oh- jeiden mukaan lisätietoa opis- keltavasta us- konnosta.

Oppilas osaa hankkia lisätie- toa opiskelta- vasta uskon- nosta ja kiinnit- tää huomiota tiedon lähteiden luotettavuu- teen.

vaikutuksia eri puolilla maail- maa.


Oppilas osaa hankkia lisätie- toa opiskelta- vasta uskon- nosta ja arvi- oida tiedon läh- teiden luotetta- vuutta.

T3 ohjata oppi- lasta perehty- mään uskon- toihin ja katso- muksiin eri puolilla maail- maa sekä us- konnottomuu- teen

S2

Oppilas ymmär- tää, mitä ovat maailmanuskon- not, uskonnot- tomuus ja katso- mukset ja miten ne eroavat toi- sistaan. Hän harjaantuu hankkimaan li- sätietoa niistä.

Maailmanus- kontojen ja eri- laisten katso- musten tunte- minen

Oppilas osaa ni- metä kaksi us- kontoa ja tun- nistaa ohjatusti niiden keskeisiä piirteitä.


Oppilas tunnis- taa ohjatusti uskonnon ja us- konnottomuu- den eroja.

Oppilas osaa ni- metä maail- manuskontoja ja kertoa niiden keskeisistä piir- teistä.


Oppilas osaa kuvailla uskon- non ja uskon- nottomuuden eroja.


Oppilas osaa hankkia

Oppilas osaa ku- vailla eri maail- manuskontojen pääpiirteitä ja vertailla niitä.


Oppilas osaa käyttää käsit- teitä uskonto, uskonnotto- muus ja katso- mus mielek- käissä yhteyk- sissä.

Oppilas osaa analysoida eri maailmanus- kontojen pää- piirteitä.


Oppilas osaa kuvailla uskon- noissa ja uskon- nottomuudessa vallitsevaa mo- ninaisuutta.


Oppilas osaa hankkiaannettujen oh- jeiden mukaan lisätietoa us- konnoista ja katsomuksista.

Oppilas osaa hankkia lisätie- toa uskonnoista ja katsomuk- sista.

lisätietoa us- konnoista ja katsomuksista ja kiinnittää huomiota tie- don lähteiden luotettavuu- teen.

T4 ohjata oppi- lasta tunte- maan eri us- kontojen ja katsomusten tapoja ja sym- boleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita medi- assa, maail- manpolitii- kassa, tai- teessa ja popu- laarikulttuu- rissa

S1, S2, S3

Oppilas tunnis- taa ja ymmärtää eri uskontojen ja katsomusten tapoja sekä ke- hittää valmiuksi- aan tunnistaa uskonnollisia symboleita ja ai- heita mediassa, maailmanpolitii- kassa, taiteessa ja populaarikult- tuurissa.

Uskonnon ja kulttuurin luku- taito

Oppilas tunnis- taa annetuista esimerkeistä uskontoon liit- tyviä tapoja.

Oppilas osaa kertoa vähin- tään kolmen uskonnon kes- keisistä ta- voista.


Oppilas tunnis- taa annetusta materiaalista uskonnollisia symboleita ja aiheita medi- assa, taiteessa ja populaari- kulttuurissa.

Oppilas osaa ku- vailla ja nimetä eri uskontojen tapoja ja osaa antaa esimerkin uskonnotto- masta tapakult- tuurista.


Oppilas tunnis- taa ja osaa an- taa esimerkin uskonnollisista symboleista ja aiheista medi- assa, maailman- politiikassa, tai- teessa sekä

Oppilas osaa analysoida eri uskontojen ta- poja ja osaa an- taa esimerkkejä uskonnotto- masta tapakult- tuurista.


Oppilas tunnis- taa ja osaa an- taa esimerkkejä uskonnollisista symboleista ja aiheista medi- assa, maail- manpolitii- kassa, taiteessa
populaarikult- tuurissa.

sekä populaari- kulttuurissa.

T5 ohjata oppi- lasta havaitse- maan ja arvioi- maan erilaisia argumentaa- tion tapoja sekä uskonnon ja tieteen kie- len välisiä eroja

S1, S3

Oppilas oppii tunnistamaan ja arvioimaan eri- laisia argumen- taation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja.

Hän kehittää valmiuksiaan kuunnella tois- ten näkemyksiä ja perustella omia näkemyk- siään.

Uskonnollisen ja tieteellisen kielen erotta- minen sekä ajattelun ja vuorovaikutuk- sen taidot

Oppilas erottaa selkeästi us- konnollisen ja selkeästi tie- teellisen väit- teen toisistaan.

Oppilas tunnis- taa tieteelliselle ja uskonnolli- selle kielelle ominaisia piir- teitä.


Oppilas osaa kuunnella tois- ten näkemyksiä ja esittää omia näkemyksiään.

Oppilas tunnis- taa erilaisia ar- gumentaation tapoja sekä us- konnon ja tie- teen kielen väli- siä eroja.


Oppilas osaa kuunnella tois- ten näkemyksiä ja esittää perus- teluja omille nä- kemyksilleen.

Oppilas osaa analysoida us- konnollisten ja tieteellisten pe- rustelujen sekä uskonnon ja tieteen kielen eroja.


Oppilas osaa kuunnella tois- ten näkemyksiä ja perustella johdonmukai- sesti omia nä- kemyksiään.

T6 ohjata oppi- lasta perehty- mään eettisen ajattelun kes- keisiin käsittei- siin, ihmisoi- keuksiin sekä

S3

Oppilas oppii so- veltamaan eetti- sen ajattelun keskeisiä käsit- teitä. Hän tietää keskeiset ihmis- oikeudet sekä

Etiikkaa ja ih- misoikeuksia koskevan tie- don hallitsemi- nen

Oppilas osaa antaa esimer- kin jostakin ih- misoikeudesta.


Oppilas osaa antaa

Oppilas tunnis- taa annetuista esimerkkitilan- teista eettisen ulottuvuuden ja osaa pohtia

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä käsit- teitä ja erottaa eettiset kysy- mykset muista kysymyksistä.

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä käsit- teitä, pohtia eettisiä kysy- myksiä ja arvi- oida


opiskeltavan uskonnon ja muiden uskon- tojen ja katso- musten eetti- siin periaattei- siin


opiskeltavan us- konnon ja mui- den uskontojen ja katsomusten eettisiä periaat- teita.


esimerkin opis- keltavan uskon- non eettisistä periaatteista.

ohjatusti eetti- siä kysymyksiä.


Oppilas osaa antaa esimerk- kejä ihmisoi- keuksista ja nii- den merkityk- sestä.


Oppilas osaa kertoa opiskel- tavan uskon- non eettisistä periaatteista.


Oppilas osaa pohtia eettisiä kysymyksiä ja ihmisoikeuksien toteutumista käytännössä.


Oppilas osaa ku- vailla opiskelta- van uskonnon sekä jonkun muun uskonnon tai katsomuksen eettisiä periaat- teita.

ihmisoikeuk- sien toteutu- mista käytän- nössä.


Oppilas osaa analysoida opiskeltavan uskonnon eetti- siä periaatteita ja vertailla niitä muiden uskon- tojen ja katso- musten keskei- siin eettisiin pe- riaatteisiin.

T7 auttaa oppi- lasta pohti- maan uskonto- jen ja katso- musten maail- manlaajuista merkitystä ih- misten valinto- jen perusteina ja ohjaajina

S1, S3

Oppilas kehittää valmiuksiaan pohtia uskonto- jen ja katsomus- ten maailman- laajuista merki- tystä ihmisten valintojen pe- rusteina ja oh- jaajina.

Uskontojen ja katsomusten merkityksen hahmottami- nen yksilöiden elämässä ja glo- baalisti

Oppilas tunnis- taa annetuista esimerkeistä uskonnollisia ja katsomukselli- sia näkökohtia, jotka vaikutta- vat ihmisten valintoihin.

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä uskontojen ja katsomusten vaikutuksesta ihmisten valin- toihin ja toi- mintaan.

Oppilas osaa ku- vailla uskonto- jen ja katsomus- ten merkitystä ihmisten valin- tojen perusteina ja ohjaajina.

Oppilas osaa pohtia uskonto- jen ja katso- musten merki- tystä ihmisten valintojen pe- rusteina ja oh- jaajina sekä an- taa tästä esi- merkkejä eri

puolilta maail- maa.

T8 rohkaista oppilasta poh- timaan ihmi- syyteen kuulu- via elämänky- symyksiä, ajan- kohtaisia eetti- siä kysymyksiä ja omien arvo- jen suhdetta niihin

S1, S2, S3

Oppilas oppii pohtimaan itse- näisesti ja yh- dessä muiden kanssa ihmisyy- teen kuuluvia elämänkysymyk- siä, ajankohtai- sia eettisiä kysy- myksiä ja omien arvojen suh- detta niihin.

Eettisen ajatte- lun ja omien näkemysten il- maisemisen tai- dot

Oppilas osaa kuvailla jotakin eettistä kysy- mystä ja jotakin itselleen tär- keää arvoa.

Oppilas tunnis- taa ja osaa poh- tia ohjatusti ih- misyyteen kuu- luvia elämänky- symyksiä ja joi- takin ajankoh- taisia eettisiä kysymyksiä.


Oppilas osaa kuvailla itsel- leen tärkeitä arvoja ja ottaa niiden pohjalta kantaa eettisiin kysymyksiin.

Oppilas osaa pohtia itsenäi- sesti ja muiden kanssa ihmisyy- teen kuuluvia elämänkysymyk- siä ja joitakin ajankohtaisia eettisiä kysy- myksiä.


Oppilas osaa ku- vailla itselleen tärkeitä arvoja ja esittää perus- teltuja näke- myksiä eettisistä kysymyksistä.

Oppilas osaa pohtia moni- puolisesti ihmi- syyteen kuulu- via elämänkysy- myksiä ja ajan- kohtaisia eetti- siä kysymyksiä itsenäisesti ja yhdessä mui- den kanssa.


Oppilas osaa analysoida omia arvojaan sekä tunnistaa erilaisten eet- tisten ratkaisu- jen taustalla vaikuttavia ar- voja.


Oppilas osaa esittää johdon- mukaisia ja

perusteltuja näkemyksiä eettisistä kysy- myksistä.

T9 innostaa oppilasta tutki- maan omien valintojensa eettisiä ulottu- vuuksia ja nii- den vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kes- tävään elä- mäntapaan

S2, S3

Oppilas harjaan- tuu analysoi- maan eettisiä valintojaan ja niiden vaiku- tusta hyvinvoin- tiin sekä kehit- tää valmiuksi- aan toteuttaa kestävää elä- mäntapaa.

Eettisten valin- tojen vaikutus- ten hahmotta- minen suh- teessa hyvin- vointiin ja kestävään tule- vaisuuteen

Oppilas tunnis- taa ohjatusti eettisten valin- tojen ja tekojen seurauksia.

Oppilas osaa kuvailla eettis- ten valintojen vaikutusta hy- vinvointiin ja kestävään tule- vaisuuteen.

Oppilas osaa analysoida eetti- siä valintoja sekä niiden vai- kutuksia hyvin- vointiin ja kestä- vään tulevaisuu- teen.

Oppilas osaa arvioida eetti- siä valintoja sekä antaa esi- merkkejä nii- den välittö- mistä ja välilli- sistä vaikutuk- sista hyvinvoin- tiin ja kestä- vään tulevai- suuteen.

T10 rohkaista oppilaita koh- taamaan erilai- sia ihmisiä nyt ja tulevaisuu- dessa jatko- opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

S1, S2, S3

Oppilas kehittää valmiuksiaan ra- kentavaan vuo- rovaikutukseen erilaisten ihmis- ten kanssa nyt ja tulevaisuu- dessa jatko- opinnoissa,


Ei vaikuta arvo- sanan muodos- tamisessa. Op- pilasta ohja- taan pohti- maan koke- muksiaan ja valmiuksiaan osana itsearvi- ointia.työelämässä ja vapaa-ajalla.