< Previous | Contents | Next >

KATOLINEN USKONTO


15.4.10.11 Katolisen uskonnon vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


7.lk

8.lk

9.lk

T1

Oppilasta ohjataan havaitsemaan us- konnon ja kulttuurin vuorovaikutus kotona, koulussa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

T1

Oppilasta ohjataan havaitsemaan kato- lisen kirkon ja kristillisen kulttuurin vai- kutusta suomalaisessa ja eurooppalai- sessa yhteiskunnassa.

T1

Oppilasta ohjataan havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maa- ilmaa.

T2

Oppilasta ohjataan ymmärtämään kristinuskon syntyä ja varhaista kehi- tystä ja syventämään tietojaan katoli- sesta kirkosta, opista ja sen vaikutuk- sista.

T2

Oppilasta ohjataan syventämään tieto- jaan katolisesta uskonnosta ja sen vai- kutuksista.

T2

Oppilasta ohjataan syventämään tietojaan katolisen kirkon opista ja sen vaikutuksista.

T3

Ohjataan oppilasta tuntemaan katoli- sen kirkon kulttuurista moninaisuutta ja Suomessa vaikuttavia uskontoja.

T3

Oppilasta ohjataan perehtymään us- kontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen.

T3

Oppilasta ohjataan perehtymään uskontoi- hin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen.


T4

Oppilasta ohjataan tunnistamaan ka- toliseen perinteeseen ja muihin us- kontoihin liittyviä tapoja ja symbo- leja.

T4

Oppilasta ohjataan tuntemaan eri us- kontojen ja katsomusten tapoja ja sym- boleita sekä tunnistamaan uskonnolli- sia aiheita mediassa, taiteessa ja popu- laarikulttuurissa.

T4

Oppilasta ohjataan tuntemaan eri uskonto- jen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailman politiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T5

Oppilasta ohjataan havaitsemaan ja arvioimaan argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen väli- siä eroja.

T5

Oppilasta ohjataan mediakriittisyyteen. Oppilas harjoittelee kuuntelun ja pe- rustelun taitoja sekä valmiuksia.

T5

Oppilasta ohjataan ymmärtämään erilaisia käsityksiä maailmansynnystä ja kuoleman jälkeisestä tilasta. Oppilas osaa perustella näkemyksiään ja kuunnella toisia.

T6

Oppilasta ohjataan perehtymään eet- tisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä katolisen kirkon ja muiden uskontojen eettisiin peri- aatteisiin.

T6

Oppilasta ohjataan perehtymään eetti- sen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ih- misoikeuksiin sekä katolisen kirkon ja muiden uskontojen eettisiin periaattei- siin.

T6

Oppilasta ohjataan perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoi- keuksiin sekä katolisen kirkon ja muiden us- kontojen eettisiin periaatteisiin.


T7

Oppilasta ohjataan ymmärtämään us- kontoa yhtenä ihmisen valintoihin vai- kuttavana tekijänä.

T7

Oppilasta ohjataan ymmärtämään katoli- seen kirkkoon tai muihin uskontokuntiin kuulumisen merkitystä eettisten valintojen taustalla.

T8

Oppilasta ohjataan pohtimaan ihmi- syyteen kuuluvia elämänkysymyksiä.

T8

Oppilasta ohjataan pohtimaan ajan- kohtaisia ihmisyyteen kuuluvia elämän- kysymyksiä.

T8

Oppilasta ohjataan pohtimaan ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suh- detta niihin.


T9

Oppilasta ohjataan tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia.

T9

Oppilasta ohjataan tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin.

T9

Oppilasta ohjataan tutkimaan omien valin- tojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vai- kutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestä- vään elämäntapaan.

T10

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä omassa elämässään.

T10

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri- laisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa, jatko-opinnoissa, vapaa-ajalla.

T10

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opin- noissa, työelämässä ja vapaa-ajalla.


 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-915.4.10.12 Katolisen uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi15.4.10.14 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi