< Previous | Contents | Next >

ISLAM


15.4.10.16 Islamin uskonnon vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


7.lk

8.lk

9.lk

T1

Oppilas oppii havaitsemaan uskonnon vai- kutuksia arkisessa elämässä ja ympäröi- vässä kulttuurissa.

Oppilas oppii tarkastelemaan uskonnon luonnetta yksilön ja yhteisön asiana, us- konnon ulottuvuuksia sekä uskonnollisen kielen erityislaatuisuutta.

T1

Oppilas oppii havaitsemaan uskonnon vaikutuksia arkisessa elämässä ja ym- päröivässä kulttuurissa.

Oppilas oppii tarkastelemaan uskon- non luonnetta yksilön ja yhteisön asiana, uskonnon ulottuvuuksia sekä uskonnollisen kielen erityislaatui- suutta.T2

Oppilas syventää osaamistaan ja tieto- jaan islamista ja tarkastelee islamin vai- kutusta yksilön tasolla ja yhteisöllisesti.T3

Oppilas perehtyy eri maailmanuskontoi- hin, joihinkin katsomuksiin sekä uskonnot- tomuuteen.

Oppilas oppii ymmärtämään uskonnoissa ja katsomuksissa ilmenevää moninai- suutta.T4

Oppilas oppii havaitsemaan uskonnollisia ilmiöitä, tapoja ja symboleita ympärillään. Oppilas oppii tunnistamaan uskonnon il- menemismuotoja tieteen, kulttuurin, me- dian ja taiteen kentässä.

T4

Oppilas oppii havaitsemaan uskonnolli- sia ilmiöitä, tapoja ja symboleita ympä- rillään.

Oppilas oppii tunnistamaan uskonnon ilmenemismuotoja tieteen, kulttuurin, median, taiteen ja ajankohtaisten ta- pahtumien kentässä.

T4

Oppilas oppii havaitsemaan uskonnolli- sia ilmiöitä, tapoja ja symboleita ympä- rillään.

Oppilas oppii tunnistamaan uskonnon ilmenemismuotoja tieteen, kulttuurin, median, taiteen ja ajankohtaisten ta- pahtumien kentässä.

T5

Oppilas tutustuu uskonnon ja tieteen kie- len välisiin eroihin.

Oppilas osaa tunnistaa argumentaation tapoja.

T5

Oppilas tunnistaa uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja. Oppilas osaa kertoa esimerkkejä argumentaation tavoista.

T5

Oppilas osaa kertoa uskonnon ja tie- teen kielen välisistä eroista.

Oppilas osaa kertoa argumentaation tavoista.T6

Oppilas oppii peruskäsitykset etiikasta, moraalista ja arvoista.

Oppilas oppii tuntemaan lähemmin is- lamin keskeiset eettiset periaatteet. Oppilas oppii tuntemaan muiden us- kontojen ja katsomusten eettiset peri- aatteet.

Oppilas oppii ihmisyyteen liittyviä pe- rusarvoja, tutustuu tärkeimpiin
ihmisoikeussopimuksiin ja osaa kertoa niiden keskeisestä sisällöstä.

T7

Oppilas oppii ymmärtämään uskonnon ja katsomusten maailmanlaajuista merki- tystä ihmisten arjessa tekemille valin- noille.

T7

Oppilas oppii ymmärtämään uskonnon ja katsomusten maailmanlaajuista mer- kitystä ihmisten arjessa tekemille valin- noille.

T7

Oppilas ymmärtää, että uskonnot ja katsomukset antavat merkityksen ja si- sällön ihmisten arjessa tekemille valin- noille.

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskon- tojen ja katsomusten maailmanlaa- juista merkitystä.T8

Oppilas oppii kuvailemaan ajankohtai- sia eettisiä kysymyksiä sekä tarkastele- maan niitä oman arvomaailmansa poh- jalta.

T9

Oppilas oppii tarkastelemaan omia valin- tojaan ja niiden vaikutuksia toisten ihmis- ten hyvinvointiin.


T9

Oppilas osaa pohtia eettisiä asioita, kertoa omista tunteista ja kokemuk- sista sekä soveltaa islamilaista etiikkaa käytäntöön.

Oppilas oppii tarkastelemaan omia va- lintojaan ja niiden vaikutuksia toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään ke- hitykseen.

T10

Oppilas oppii luottamaan elämään ja it- seensä.

Oppilas saa valmiuksia toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa.

T10

Oppilas oppii luottamaan elämään ja it- seensä.

Oppilas saa valmiuksia toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa.

T10

Oppilas oppii luottamaan elämään ja it- seensä.

Oppilas oppii toimimaan erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa.


Oppilas oppii ilmaisemaan itseään monin eri tavoin.

Oppilas oppii ilmaisemaan itseään mo- nin eri tavoin.

Oppilas oppii ilmaisemaan itseään mo- nin eri tavoin.


 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-915.4.10.17 Islamin uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi15.4.10.19 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi