< Previous | Contents | Next >

Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9


Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Sisältöjen valinnassa pyrkimys yleissivistävään tietoon yhdistetään oppilaiden kokemusmaailmaan ja identiteetin ja elämänkatsomuksen etsin- tään. Olennaista on löytää sisältöjä, joiden kanssa työskenteleminen antaa oppilaalle mahdollisuuden rakentaa tiedosta ja omakohtaisesta pohdinnasta kat- somuksellista arvostelukykyä.


S1 Katsomus ja kulttuuri: Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakenta- mista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutus- tutaan valittuihin katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.


S2 Etiikan perusteita: Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. So- velletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiin- tyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.


S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen,

mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyk- siin kuten eläinten oikeuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.


15.4.11.2 Elämänkatsomustiedon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Elämänkatsomustieto: sisällöt luokilla 79

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Katsomus ja kulttuuri

S1 Katsomus ja kulttuuri

S1 Katsomus ja kulttuuri

Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Perehdytään Unescon maailman kulttuuri- ja luonnonperintöluette- lon kohteisiin, ideaan ja periaattei- siin. Seurataan kulttuurin ilmene- mistä mm. mediassa ja taiteessa. Syvennetään tietoutta teistisistä ja ateistista katsomuksista nykymaail- massa: kristinusko, juutalaisuus, is- lam, idän filosofiat, luonnonuskon- not ja alustavasti uskonnoton ajat- telu. Tutustutaan katsomusten his- toriaan ja niiden kohtaamiin kään- teisiin sekä nykypäivän tilantee- seen. Arvioidaan katsomusvapau- den ja yhdenvertaisuuden toteutu- mista erilaisissa yhteiskunnissa kat- somusten osalta.

Käydään oppilaan elämänkatso- muksen ja identiteetin rakenta- mista tukevia keskusteluja.

Syvennetään tietoutta ateismista ja sekulaari humanismista. Pereh- dytään mm. vapaa-ajattelijoiden, ateistien, rationalisti, skeptistien, humanistien ja agnostikkojen ajat- teluun. Tutustutaan katsomusten historiaan ja niiden kohtaamiin käänteisiin sekä nykypäivän tilan- teeseen. Arvioidaan katsomusva- pauden ja yhdenvertaisuuden to- teutumista erilaisissa yhteiskun- nissa.

Syvennetään tietoutta uskontokri- tiikin perusteista: tiedollinen, yh- teiskunnallinen, moraalinen, psyykkinen, antropologinen ja so- siologinen uskontokritiikki.

Käydään oppilaan elämänkatso- muksen ja identiteetin rakenta- mista tukevia keskusteluja.

Arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutu- mista erilaisissa yhteiskunnissa. Käydään oppilaan elämänkatso- muksen ja identiteetin rakenta- mista tukevia keskusteluja.


S2 Etiikan perusteita

S2 Etiikan perusteita

S2 Etiikan perusteita

Tarkastellaan kulttuurista moninai- suutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. Kerrataan etiikan peruskysymyksiin: moraali, arvo, arvostus, ihanteet, normi, eettiset säännöt ja periaatteet.

Kerrataan etiikan peruskysymyk- set: moraali, arvo, arvostus, ihan- teet, normi, eettiset säännöt ja periaatteet. Tarkastellaan kulttuu- rista moninaisuutta rikkautena, oi- keutena ja eettisenä kysymyk- senä.

Kerrataan etiikan peruskysymyk- set: moraali, arvo, arvostus, ihanteet, normi, eettiset säännöt ja periaatteet.

Tutustutaan etiikan pääsuuntiin: deskriptinen etiikka, normatiivi- nen etiikka, praktinen etiikka, teoreettinen etiikka, muita suun- tauksia.

Perehdytään teon eettisen arvi- oinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoituk- seen ja teon seurauksiin.

Perehdytään yleisinhimillisiin ar- voihin: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus.

Pohditaan hyvän elämän lähtö- kohtia: Aristoteleen näkemys hy- västä elämästä, epikurolaisuus, stoalaisuus. Pohditaan, kuinka meidän tulisi elää ja kohdella muita yksilöitä.

Sovelletaan eettistä lähestymis- tapaa ja käsitteistöä nuorten ar- jessa esiintyviin tilanteisiin. Pe- rustellaan oma näkemys suh- teessa etiikan pääsuuntiin.

Perehdytään sosiaalisessa medi- assa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysy- myksiin eettisestä näkökul- masta.
Tarkastellaan kulttuurista moni- naisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tule- vaisuus

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tule- vaisuus

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tu- levaisuus

Perehdytään ihmisarvoon, ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen ja ih- misoikeuksiin: vapaus-, poliittiset, taloudelliset, prosessuaaliset, sosi- aaliset ja sivistykselliset oikeudet. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehi- tykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten eugeniikkaan, holokaustiin, orjuuteen, kidutukseen, terroris- miin.

Pohditaan, miten yksilö ja yhteisö voi toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Kerrataan ihmisarvon, ihmisten välinen yhdenvertaisuus ja ihmis- oikeuksien merkitys. Tutustutaan erilaisiin ihmisoikeusjärjestöihin. Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta: esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen, luontokeskeiseen ja la- jien tasa-arvon käsitykseen.

Perehdytään luonnon ja yhteis- kunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristö- etiikkaan liittyviin kysymyksiin ku- ten eläinten oikeuksiin ja nälkään ja janoon ympäristöeettisinä kysy- myksinä. Tutustutaan eläin- ja luonnonsuojelujärjestöihin. Pohdi- taan, miten voidaan toimia vas- tuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevai- suuden hyväksi.