< Previous | Contents | Next >

15.4.11.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 7, Ylöjärvi


Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohta- laista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas oppii tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisista läh- teistä eri maailmankuviin ja

-katsomuksiin sisältyviä käsit- teitä.

Oppilas oppii käyttämään em. käsitteitä ilmaistessaan itse- ään tekstein ja vuorovaikutuk- sessa muiden kanssa.

S1

Käsitteiden hallinta ja so- veltaminen

Oppilas tunnistaa, ym- märtää ja osaa käyttää eri maailmankuviin ja - katsomuksiin sisältyviä käsitteitä ilmaistessaan itseään.

Oppilas osaa käyttää joi- tain katsomuksellisia kä- sitteitä ilmaistessaan it- seään.

T2

Oppilas omaksuu tietoja erilai- sista kulttuureista ja katso- muksista. Oppilas oppii huo- mioimaan eri kulttuurien ilme- nemistä yhteiskuntien eri alu- eilla mm. mediassa ja tai- teessa. Oppilas tietää maail- manperintöohjelman

S1

Kulttuurien ja katsomus- ten tuntemi- nen

Oppilas osaa hankkia tietoa ja kertoa perus- asioita erilaisista teisti- sistä katsomuksista sekä niiden ilmenemi- sestä erilaisissa kult- tuureissa. Oppilas tun- nistaa eri kulttuurien ilmenemistä mm. me-

diassa ja taiteessa.

Oppilas osaa hankkia tietoa ja kertoa joitain perusasioita erilaisista teistisistä kulttuureista ja katsomuksista.

Oppilas tietää Unescon maailmanperintöohjel- man olemassa olosta.


periaatteet ja joitain maail- manperintökohteita.Oppilas tietää maail- manperintöohjelman pääperiaatteet ja osaa nimetä joitain maail-

manperintökohteita.


T3

Oppilas tuntee keskeisten maailmankatsomusten ja kult- tuurien tärkeimmät historialli- seen kehitykseen liittyvät piir- teet ja niiden vaikutukset nyky-yhteiskuntiin. Oppilas tietää katsomusten tieteelli-

sen tutkimuksen periaatteet.

S1

Erilaisten katsomusten tunteminen ja vertailu

Oppilas osaa kertoa perusasioita eri teisti- sisten katsomusten historiasta ja nykypäi- västä. Oppilas hahmot- taa katsomusten tie- teellisen tutkimuksen periaatteita.

Oppilas osaa nimetä joi- denkin teistisisten kat- somusten muutamia keskeisiä piirteitä.

Oppilas osaa kertoa jo- tain katsomusten tie- teellisyydestä.

T4

Oppilas oppii tuntemaan us- konnon määritelmän, uskon- nollisen ja uskonnottoman ajattelun periaatteet ja uskon- tokritiikin pääpiirteet.

S1, S3

Uskonnolli- sen ajattelun ja uskonto- kritiikin tun- teminen

Oppilas tietää uskon- non määritelmän ja tunnistaa uskonnolli- sen ja uskonnottoman ajattelun pääperiaat- teita ja hahmottaa us- kontokritiikin pääpiir-

teitä.

Oppilas erottaa uskon- nollisen ja uskonnotto- man ajattelun ja tunnis- taa joitain uskontokritii- kin pääpiirteitä.

T5

Oppilas tuntee katsomusva- paus-käsitteen sisällön ja mer- kityksen sekä osaa arvioida katsomusvapauden ja yhden- vertaisuuden toteutumista ja toteutumattomuutta erilai- sissa yhteiskunnissa.

Oppilas perehtyy ihmisoikeus- järjestöjä sekä niiden toimin- taperiaatteita.

S1, S3

Katsomusva- pauden merkityksen hahmottami- nen

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä katsomus- vapaus-käsitteen sisäl- löstä. Oppilas osaa ar- vioida katsomusvapau- den ja yhdenvertaisuu- den toteutumista ja to- teutumattomuutta lä- hiympäristössään. Op- pilas tietää joitain ih- misoikeusjärjestöjä sekä jotain niiden toi-

mintaperiaatteista.

Oppilas tietää jotain katsomusvapaus-käsit- teen sisällöstä. Oppilas osaa kertoa joitain esi- merkkejä katsomusva- pauden ja yhdenvertai- suuden toteutumisesta ja toteutumattomuu- desta lähiympäristös- sään. Oppilas tietää muutamia ihmisoikeus- järjestöjä.


T6

Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa hah- mottaessaan erilaisten katso- musten taustalla olevia perus- teluja.

S1, S2, S3

Katsomuksel- listen valin- tojen perus- teiden tar- kastelu

Oppilas osaa käyttää omaksumaansa tietoa hahmottaessaan omien katsomuksellis- ten valintojensa taus- talla olevia peruste-

luja.

Oppilas osaa kuvata omien katsomuksellis- ten valintojensa taus- talla olevia yksilöllisiä perusteita.

T7

Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa hah- mottaessaan maailman moni- naisuutta ja ihmisten yhden- vertaisuutta. Oppilas oppii hy-

väksymään ja ymmärtämään erilaisuutta.

S1, S2, S3

Monikulttuu- risuuden ja yhdenvertai- suuden hah- mottaminen

Oppilas osaa käyttää omaksumaansa tietoa hahmottaessaan maa- ilmaa ja ihmisten yh- denvertaisuutta.

Oppilas osaa käyttää omaksumaansa tietoa hahmottaessaan lä- hiympäristöänsä ja ih- misten yhdenvertai- suutta.

T8

Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa eetti- sen ajattelunsa perusteluna erilaisissa tilanteissa. Oppilas oppii kehittämään eettistä ajatteluaan lisääntyvän tiedon

ja kokemusten pohjalta.

S2, S3

Eettisen ajat- telun taidot

Oppilas kehittää eet- tistä ajatteluaan li- sääntyvän tiedon ja ko- kemusten pohjalta.

Oppilas yrittää kehittää eettistä ajatteluaan li- sääntyvän tiedon ja ko- kemusten pohjalta.

T9

Oppilas oppii ymmärtämään arkisten ratkaisujen vaiku- tusta kestävään tulevaisuu- teen sekä paikallisesti että globaalisti. Oppilas oppii vai- kuttamaan yhteiskunnassa kestävän tulevaisuuden perus- teiden mukaisesti.

S1, S2, S3

Kestävän elä- mäntavan periaattei- den tuntemi- nen

Oppilas ymmärtää ar- kisten ratkaisujensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen sekä paikallisesti että jonkin verran globaalisti. Op- pilas tietää, miten voi vaikuttaa lähiympäris- töönsä kestävän tule-

vaisuuden perusteiden mukaisesti.

Oppilas ymmärtää omien arkisten ratkaisu- jensa vaikutuksen kestä- vään tulevaisuuteen pai- kallisesti. Oppilas tietää joitain keinoja vaikuttaa paikallisesti.


T10

Oppilas tietää ihmisarvon, ih- misoikeuksien ja ihmisten yh- denvertaisuuden merkityksen ja eettisen perustan. Oppilas oppii käyttämään omaksu- maansa tietoa ihmisoikeuk- sien ja suvaitsevaisuuden

edistämiseen.

S2, S3

Eettisen ajat- telun taidot

Oppilas tietää ihmisoi- keuksiin ja yhdenver- taisuuteen liittyviä kä- sitteitä. Oppilas käyt- tää omaksumaansa tie- toa ihmisoikeuksien ja suvaitsevaisuuden edistämisessä.

Oppilas tietää joitain ih- misoikeuksiin ja yhden- vertaisuuteen liittyviä käsitteitä. Oppilas har- joittelee käyttämään omaksumaansa tietoa ihmisoikeuksien ja su- vaitsevaisuuden edistä-

miseen.