< Previous | Contents | Next >

15.4.11.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi


Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi arvosanaa kahdeksan ja arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaa- minen

T1

Oppilas oppii tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisista lähteistä eri maailmankuviin ja -katsomuksiin sisältyviä käsitteitä. Oppilas oppii käyttämään em. käsitteitä il- maistessaan itseään tekstein ja vuorovaikutuksessa mui-

den kanssa.

S1

Käsitteiden hallinta ja so- veltaminen

Oppilas ymmärtää ja osaa käyttää eri maail- mankuviin ja

-katsomuksiin sisältyviä käsitteitä ilmaistessaan itseään.

Oppilas osaa käyttää joi- tain katsomuksellisia kä- sitteitä ja tunnistaa nii- den välisiä suhteita il- maistessaan itseään tek- stein ja vuorovaikutuk- sessa muiden kanssa.

T2

Oppilas omaksuu tietoja eri- laisista kulttuureista ja kat- somuksista. Oppilas oppii huomioimaan eri kulttuurien ilmenemistä yhteiskuntien

S1

Kulttuurien ja katsomus- ten tuntemi- nen

Oppilas osaa hankkia tietoa ja kertoa perus- asioita erilaisista ateisti- sista katsomuksista sekä niiden ilmenemisestä

erilaisissa kulttuureissa.

Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista kulttuu- reista ja katsomuksista ja käyttää em. käsitteitä ilmaistessaan itseään


eri alueilla mm. mediassa ja taiteessa.Oppilas tunnistaa eri kulttuurien ilmenemistä

mm. mediassa ja tai- teessa.

tekstein ja vuorovaiku- tuksessa muiden kanssa.

T3

Oppilas tuntee keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien tärkeimmät his- torialliseen kehitykseen liit- tyvät piirteet ja niiden vaiku- tukset nyky-yhteiskuntiin.

Oppilas tietää katsomusten tieteellisen tutkimuksen pe-

riaatteet.

S1

Erilaisten katsomusten tunteminen ja vertailu

Oppilas osaa kertoa pe- rusasioita erilaisten ateistisisten katsomus- ten erityisesti sekulaari humanismin historiasta ja nykypäivästä. Oppilas tietää katsomusten tie- teellisen tutkimuksen periaatteita.

Oppilas osaa nimetä muutamia ateististen maailmankatsomusten ja kulttuurien piirteitä. Oppilas osaa kertoa jo- tain katsomusten tie- teellisyydestä.

T4

Oppilas oppii tuntemaan us- konnon määritelmän, uskon- nollisen ja uskonnottoman ajattelun periaatteet ja us-

kontokritiikin pääpiirteet.

S1, S3

Uskonnolli- sen ajattelun ja uskonto- kritiikin tun- teminen

Oppilas tietää uskonnot- toman ajattelun perus- teet ja uskontokritiikin periaatteita.

Oppilas hahmottaa us- konnottoman ajattelun perusteet ja tunnistaa uskontokritiikin pääpiir- teitä.

T5

Oppilas tuntee katsomusva- paus-käsitteen sisällön ja merkityksen sekä osaa arvi- oida katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutu- mista ja toteutumatto- muutta erilaisissa yhteiskun- nissa. Oppilas perehtyy ih- misoikeusjärjestöjä sekä nii- den toimintaperiaatteita.

S1, S3

Katsomusva- paudenmer- kityksen hah- mottaminen

Oppilas tietää pääasiat katsomusvapaus-käsit- teen sisällöstä. Osaa ar- vioida katsomusvapau- den ja yhdenvertaisuu- den toteutumista ja to- teutumattomuutta sekä lähiympäristössään että globaalisti. Oppilas tie- tää muutamia ihmisoi- keusjärjestöjä sekä nii-

den tärkeimpiä toimin- taperiaatteita.

Oppilas tietää jotain kat- somusvapaus-käsitteen sisällöstä. Osaa arvioida katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden to- teutumista ja toteutu- mattomuutta lähiympä- ristössään.

Oppilas tietää muutamia ihmisoikeusjärjestöjä sekä jotain niiden toi- mintaperiaatteista.

T6

Oppilas oppii käyttämään

S1, S2,

S3

Katsomuksel-

listen

Oppilas osaa käyttää

omaksumaansa tietoa

Oppilas osaa kuvata

omien katsomuksellisten


omaksumaansa tietoa hah- mottaessaan erilaisten kat- somusten taustalla olevia perusteluja.


valintojen perusteiden tarkastelu

hahmottaessaan sekä omien että erilaisten ih- misten katsomuksellis- ten valintojensa taus-

talla olevia perusteluja.

valintojensa taustalla olevia yksilöllisiä ja yh- teisöllisiä perusteita.

T7

Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa hah- mottaessaan maailman mo- ninaisuutta ja ihmisten yh- denvertaisuutta. Oppilas op- pii hyväksymään ja ymmär- tämään erilaisuutta.

S1, S2, S3

Monikulttuu- risuuden ja yhdenvertai- suuden hah- mottaminen

Oppilas osaa käyttää omaksumaansa tietoa hahmottaessaan maail- man monimuotoisuutta ja ihmisten yhdenvertai- suutta. Oppilas hyväk- syy ja ymmärtää erilai- suutta.

Oppilas osaa käyttää omaksumaansa tietoa hahmottaessaan lähiym- päristönsä moninai- suutta ja ihmisten yh- denvertaisuutta.

Oppilas hyväksyy ja ym- märtää erilaisuutta.

T8

Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa eetti- sen ajattelunsa perusteluna erilaisissa tilanteissa. Oppilas oppii kehittämään eettistä ajatteluaan lisääntyvän tie- don ja kokemusten pohjalta.

S2, S3

Eettisen ajat- telun taidot

Oppilas osaa käyttää omaksumaansa tietoa eettisen ajattelunsa pe- rusteluna erilaisissa ti- lanteissa.

Oppilas kehittää eettistä ajatteluaan lisääntyvän tiedon ja kokemusten

pohjalta.

Oppilas osaa perustella eettistä ajatteluansa esi- merkkien avulla omak- sumansa tiedon poh- jalta.

Oppilas yrittää kehittää eettistä ajatteluaan omaksumansa tiedon ja

kokemusten pohjalta.

T9

Oppilas oppii ymmärtämään arkisten ratkaisujen vaiku- tusta kestävään tulevaisuu- teen sekä paikallisesti että globaalisti. Oppilas oppii vai- kuttamaan yhteiskunnassa kestävän tulevaisuuden pe- rusteiden mukaisesti.

S1, S2, S3

Kestävän elä- mäntavan periaattei- den tuntemi- nen

Oppilas osaa kertoa luonnon ja yhteiskun- nan kestävään tulevai- suuteen liittyviä seik- koja ja pohtia kestävän elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle. Oppilas tietää miten voi vaikut- taa elämässään kestä-

vän tulevaisuuden pe- rusteiden mukaisesti.

Oppilas ymmärtää omien arkisten ratkaisu- jensa vaikutuksen kestä- vään tulevaisuuteen yleensä.

Oppilas tietää joitain keinoja vaikuttaa paikal- lisesti.


T10

Oppilas tietää ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merki- tyksen ja eettisen perustan. Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa ihmis- oikeuksien ja suvaitsevaisuu- den edistämiseen.

S2, S3

Eettisen ajat- telun

taidot

Oppilas tietää ihmisoi- keuksiin ja yhdenvertai- suuteen liittyvät keskei- set käsitteet ja osaa pe- rustella ihmisoikeuksien merkityksen. Oppilas käyttää omaksumaansa tietoa ihmisoikeuksien ja suvaitsevaisuuden

edistämisessä.

Oppilas tietää ihmisar- von, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertai- suuden merkityksen.

Oppilas osaa käyttää omaksumaansa tietoa ihmisoikeuksien ja su- vaitsevaisuuden edistä- miseen.


15.4.11.3 Elämänkatsomustieto, päättöarvioinnin kriteerit


Opetuksen ta- voite

Sisältöalueet

Opetuksen ta- voitteista joh- detut oppimi- sen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 5

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 7

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 8

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 9

T1 ohjata oppi- lasta tunnista- maan, ymmär- tämään ja käyttämään katsomukselli- sia käsitteitä

S1

Oppilas oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katsomukselli- sia käsitteitä.

Käsitteiden hal- linta ja sovelta- minen

Oppilas tunnis- taa joitakin katsomukselli- sia käsitteitä (kuten elämän- katsomus, us- konto, uskon- nottomuus).

Oppilas osaa kuvata maail- mankatsomuk- sen, maailman- kuvan ja elä- mänkatsomuk- sen käsitteet.

Oppilas ym- märtää maail- mankatsomuk- sen, maailman- kuvan ja elä- mänkatsomuk- sen käsitteet, tunnistaa nii- den välisiä

Oppilas tunnis- taa, ymmärtää ja osaa soveltaa katsomukselli- sia käsitteitä omassa katso- muksellisessa ajattelussaan ja tuotoksissaan.
suhteita ja osaa käyttää niitä.


T2 rakentaa oppilaan kult- tuurista yleissi- vistystä ohjaa- malla oppilasta tutustumaan erilaisiin kult- tuureihin ja katsomuksiin ja perehtymään Unescon maail- manperintöoh- jelmaan

S1

Oppilas raken- taa yleissivis- tystä erilaisista kulttuureista ja katsomuksista ja Unescon maailmanpe- rintöohjel- masta.

Kulttuurien ja katsomusten tunteminen

Oppilas osaa ni- metä vähintään yhden kulttuu- rin perustekijän (kuten pukeu- tuminen, kieli, ruoka, juhlat, elinkeino, toi- meentulo, tek- nologia) ja yh- den Unescon maailmanperin- tökohteen.

Oppilas osaa kuvata kahta eri kulttuuria tai katsomusta sekä tunnistaa näiden yhtäläi- syyksiä ja eroja.


Oppilas osaa kertoa joistain Unescon maail- manperintöoh- jelman piir- teistä ja nimetä joitain maail- manperintö- kohteita.

Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista kult- tuureista ja katsomuksista.


Oppilas osaa kertoa Unes- con maailman- perintöohjel- man lähtökoh- dista ja nimetä joitain maail- manperintö- kohteita.

Oppilas ymmär- tää kulttuurista ja katsomuksel- lista moninai- suutta sekä osaa suhteut- taa omaa kult- tuurista ja kat- somuksellista asemaansa maailman kult- tuureissa ja pe- rinnössä.


Oppilas osaa kuvailla Unes- con maailman- perintöohjel- man lähtökoh- tia ja nimetä useimmat koti- maiset ja joi- tain ulkomaisia

maailmanperin- tökohteita.

T3 ohjata oppi- lasta tunte- maan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia, niiden keski- näistä vuoro- vaikutusta sekä tiedon ja tutki- muksen roolia katsomusten arvioinnissa

S1

Oppilas oppii tuntemaan eri- laisia katso- muksia, niiden keskinäistä vuorovaiku- tusta sekä tie- don ja tutki- muksen roolia katsomusten arvioinnissa.

Erilaisten katso- musten tuntemi- nen ja vertailu

Oppilas osaa ni- metä vähintään kaksi erilaista katsomusta (kuten kristin- usko, marxismi ja veganismi).

Oppilas osaa ni- metä seemiläi- sen monoteis- min ja sekulaarin hu- manismin kes- keisiä piirteitä.


Oppilas tietää, että katsomuk- sellisia kysy- myksiä voi lä- hestyä tieteellisesti.

Oppilas osaa nimetä kes- keisten maail- mankatsomus- ten ja kulttuu- rien tärkeimpiä piirteitä ja ke- hityskulkuja, erityisesti see- miläisen mo- noteismin ja sekulaarin hu- manismin his- toriallisia, kult- tuurisia ja yh- teiskunnallisia vaiheita.


Oppilas osaa kertoa, miten katsomuksia voi tarkastella tutkivasti ja tieteellisesti.

Oppilas ym- märtää kes- keisten maail- mankatsomus- ten ja kulttuu- rien tärkeimpiä piirteitä ja ke- hityskulkuja, erityisesti see- miläisen mo- noteismin ja sekulaarin hu- manismin his- toriallisia, kult- tuurisia ja yh- teiskunnallisia vaiheita.


Oppilas osaa selittää, miten katsomuksia voi tarkastella tutkivasti ja tieteellisesti.


T4 ohjata oppi- lasta tutki- maan uskon- nollisen ajatte- lun ja uskonto- kritiikin perus- teita

S1, S3

Oppilas oppii tutkimaan ja pohtimaan us- konnollisen ajattelun ja us- kontokritiikin perusteita.

Uskonnollisen ajattelun ja us- kontokritiikin tunteminen

Oppilas osaa ohjatusti hank- kia informaa- tiota uskon- noista ja uskon- tokritiikistä.

Oppilas tunnis- taa, mitä us- konnollinen ajattelu on, ja tietää, mitä us- kontokritiikki tarkoittaa, sekä osaa osittain it- senäisesti ha- kea informaa- tiota asiasta.

Oppilas osaa selittää uskon- nollisen ajatte- lun luonnetta ja antaa esi- merkkejä us- kontokritiikin pääpiirteistä sekä hakea in- formaatiota asiasta.

Oppilas osaa eritellä uskon- nollisen ajatte- lun luonnetta, ymmärtää us- kontokritiikin pääpiirteitä sekä osaa itse- näisesti hakea tietoa asiasta.

T5 ohjata oppi- lasta tunte- maan katso- musvapaus ih- misoikeutena sekä katsomus- vapauden tur- vaamisen kan- sallisia ja kan- sainvälisiä kei- noja

S1, S3

Oppilas oppii ymmärtämään katsomusva- pauden ihmis- oikeutena sekä perehtyy katso- musvapauden turvaamisen kansallisiin ja kansainvälisiin keinoihin

Katsomusvapau- den merkityksen hahmottaminen

Oppilas osaa antaa esimer- kin katsomusva- paudesta.

Oppilas tunnis- taa katsomus- vapauden ih- misoikeutena.


Oppilas osaa ni- metä vähintään yhden keinon, jolla katsomus- vapautta turva- taan.

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä katsomus- vapaudesta ih- misoikeutena, joistakin katso- musvapauden turvaamisen keinoista sekä niiden puut- teista erilai- sissa tilan- teissa.

Oppilas selittää katsomusva- pauden ihmis- oikeutena ja joitakin katso- musvapauden turvaamisen keinoista sekä osaa eritellä niiden puut- teita erilaisissa tilanteissa.


T6 ohjata oppi- lasta hahmot- tamaan erilai- sia katsomuk- sellisia ratkai- suja sekä nii- den taustalla olevia yksilölli- siä ja yhteisölli- siä perusteita

S1, S2, S3

Oppilas oppii hahmottamaan erilaisia katso- muksellisia rat- kaisuja sekä nii- den taustalla olevia yksilölli- siä ja yhteisölli- siä perusteita

Katsomuksellis- ten valintojen perusteiden tar- kastelu

Oppilas osaa kuvata jonkin katsomukselli- sen ratkaisun ja ohjatusti ni- metä jonkin sii- hen liittyvän perusteen (kuten se, ettei ihminen käytä lentokonetta eettisistä syistä).

Oppilas osaa kuvata jonkin katsomukselli- sen ratkaisun ja osaa nimetä jonkin siihen liittyvän yksilöl- lisen ja yhtei- söllisen perus- teen.

Oppilas osaa kuvata erilais- ten ihmisten katsomuksel- listen valinto- jen taustalla olevia yksilölli- siä ja yhteisöl- lisiä perusteita.

Oppilas osaa eritellä ja arvi- oida erilaisten ihmisten kat- somuksellisten valintojen taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita ja osaa verrata omia katso- muksellisia rat- kaisujaan nii- hin.

T7 kannustaa oppilasta maa- ilman moninai- suuden ja kaik- kien yhdenver- taisen kohte- lun hyväksymi- seen ja ymmär- tämiseen

S1, S2, S3

Oppilas oppii hyväksymään ja ymmärtämään maailman mo- ninaisuuden ja kaikkien yhden- vertaisen koh- telun.

Monikulttuuri- suuden ja yh- denvertaisuuden hahmottaminen

Oppilas osaa antaa esimer- kin maailman moninaisuu- desta sekä kaik- kien ihmisten yhdenvertai- sesta kohte- lusta.

Oppilas osaa kuvata maail- man monimuo- toisuutta ja an- taa esimerkkejä ihmisten yh- denvertaisesta kohtelusta.

Oppilas ym- märtää maail- man monimuo- toisuuden ja kaikkien yh- denvertaisen kohtelun mer- kityksen.

Oppilas ymmär- tää ja osaa pe- rustella maail- man monimuo- toisuuden ja kaikkien yhden- vertaisen koh- telun merkityk- sen.

T8 ohjata oppi- lasta

S2, S3

Oppilas oppii tunnistamaan

Eettisen ajatte- lun taidot

Oppilas tunnis- taa joistain

Oppilas osaa tunnistaa

Oppilas osaa käyttää

Oppilas osaa käyttää


huomaamaan eettisiä ulottu- vuuksia elä- mästään ja ym- päristöstään sekä kehittä- mään eettistä ajatteluaan


eettisiä ulottu- vuuksia elä- mästään ja ym- päristöstään sekä kehittää eettistä ajatte- luaan.


teoista eettisen ulottuvuuden, kuten onko teko oikein, väärin vai ei kumpaakaan.

eettisiä käsit- teitä (kuten arvo, velvolli- suus, oikeus, vapaus, vastuu, tasa-arvo ja rei- luus).


Oppilas osaa perustella eet- tisiä näkemyk- siään.

eettistä käsit- teistöä sekä tulkita ja sovel- taa sitä.


Oppilas osaa perustella eet- tisiä näkemyk- siään johdon- mukaisesti.

monipuolisesti eettisiä käsit- teitä sekä tul- kita ja soveltaa niitä perustel- lusti omassa ajattelussaan.

T9 innostaa oppilasta poh- timaan omien valintojensa vaikutusta kes- tävään tulevai- suuteen paikal- lisesti ja glo- baalisti

S1, S2, S3

Oppilas oppii pohtimaan ja ymmärtämään omien valinto- jen vaikutusta kestävään tule- vaisuuteen pai- kallisesti ja glo- baalisti.

Kestävän elä- mäntavan peri- aatteiden tunte- minen

Oppilas tunnis- taa jonkin kes- tävän tulevai- suuden edelly- tyksen.


Oppilas osaa kertoa, että omat teot voi- vat vaikuttaa tulevaisuu- teen.

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä kestävän tulevaisuuden edellytyksistä.


Oppilas ymmär- tää, että omat teot voivat vai- kuttaa tulevai- suuteen paikal- lisesti ja glo- baalisti (kuten kierrätyksen,

Oppilas osaa nimetä keskei- siä luonnon ja yhteiskunnan kestävään tule- vaisuuteen liit- tyviä edellytyk- siä ja tarkas- tella kestävän elämäntavan merkitystä tu- levaisuudelle.


Oppilas tuntee keinoja

Oppilas osaa eritellä keskei- siä luonnon ja yhteiskunnan kestävään tule- vaisuuteen liit- tyviä edellytyk- siä sekä kuvailla ja arvioida kei- noja vaikuttaa tulevaisuuden ongelmiin pai- kallisesti ja glo- baalisti.kulutusvalinto- jen sekä harras- tuneisuuden kautta).

vaikuttaa pai- kallisesti ja glo- baalisti.


T10 ohjata op- pilas tunte- maan ihmisar- von, ihmisoi- keuksien ja ih- misten yhden- vertaisuuden merkitys ja eettinen pe- rusta

S2, S3

Oppilas oppii tuntemaan ih- misarvon, ih- misoikeuksien ja ihmisten yh- denvertaisuu- den merkityk- sen ja perus- tan.

Ihmisoikeusetii- kan tuntemus

Oppilas osaa kuvailla ihmis- arvoon tai ih- misoikeuksiin liittyviä seik- koja.

Oppilas osaa nimetä joitakin ihmisoikeuksiin ja yhdenvertai- suuteen liitty- viä käsitteitä ja kertoa ihmisoi- keuksien mer- kityksestä.

Oppilas osaa selittää tär- keimmät ihmis- oikeuksiin ja yhdenvertai- suuteen liitty- vät käsitteet ja antaa esimerk- kejä ihmisoi- keuksien toteu- tumisesta his- toriassa.

Oppilas osaa selittää tär- keimmät ihmis- oikeuksiin ja yhdenvertai- suuteen liitty- vät käsitteet ja antaa esimerk- kejä ihmisoi- keuksien toteu- tumisesta his- toriassa sekä perustella ih- misoikeuksien merkitystä.