< Previous | Contents | Next >

Historian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisäl-

töalueet

Laaja-alainen osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteetT1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identi-

teettiä rakentavana oppiaineena

S1–S6

L1-L7

Tiedon hankkiminen menneisyydestäT2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikä-

tasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta

S1–S6

L1-L5


T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan

tulkita eri tavoin

S1–S6

L1, L2, L4

Historian ilmiöiden ymmärtäminenT4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen

liittyviä käsitteitä

S1–S6

L1, L2, L3

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksen-

tekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa

S1–S6

L1-L4, L6, L7

T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtu-

mille ja ilmiöille

S1–S6

L1, L2, L4

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatku-

vuutta

S1–S6

L1, L2, L4

Historiallisen tiedon käyttäminenT8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen

S1–S6

L1, L2, L4

T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä

S1–S6

L1-L4, L7

T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tul-

kintojen luotettavuutta

S1–S6

L1, L2, L4, L5

T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertaile-

maan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta

S1–S6

L1, L2, L4, L5

T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historia-

tietämyksensä avulla

S1–S6

L1-L715.4.12.1 Historian vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7–8, Ylöjärvi


Historia: tavoitteet luokilla 7-8


7.lk

8.lk

Merkitys, arvot ja asenteet

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilaan kyky tunnistaa niitä historiallisia tapahtu- mia ja ilmiöitä, jotka vuosien saatossa ovat

T1

Oppilaan kyky tunnistaa niitä historiallisia tapahtumia ja ilmiöitä, jotka vuosien saatossa ovat keskeisimmin


keskeisimmin muokanneet maailmaa, vahvistuu. Oppilas löytää myös oman identiteettinsä historialli- set juuret.

Oppilaan kiinnostus historiasta tiedonalana, identi- teettiä ja kriittistä ajattelua rakentavana oppiai- neena vahvistuu.

muokanneet maailmaa, vahvistuu.

Oppilas löytää oman identiteettinsä historialliset juuret.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2

Oppilas oppii etsimään lähteitä ja arvioimaan niitä lähdekritiikin keinoin.

T3

Oppilas harjoittelee etsimään ja tulkitsemaan erilai- sia tulkintoja ja perusteluja historiallisille lähteille ja erilaisille näkemyksille.

T2

Oppilas osaa etsiä lähteitä ja arvioi niitä lähdekritiikin keinoin.

T3

Oppilas ymmärtää, että on olemassa erilaisia tulkintoja ja perusteluja historiallisille lähteille ja erilaisille näke- myksille.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4

Oppilas tietää historiallisen ajan aikakausien jaksoja ja niihin liittyviä käsitteitä.


T5

Oppilas ymmärtää merkittävien historiallisten ratkai- sujen taustaa sekä ihmisen toiminnan syitä eri aika- kausien näkökulmasta.

T6

Oppilas oppii arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille.

Oppilas oppii pohtimaan tapahtumien syitä.

T4

Oppilaan aiempi tietämys historiallisen ajan aikakausien jaksottamisesta ja siihen liittyvästä käsitteistöstä syve- nee.

T5

Oppilas ymmärtää historiallisten ratkaisujen taustaa sekä ihmisen toiminnan syitä erilaisissa historiallisissa ti- lanteissa.

T6

Oppilas arvioi erilaisia syitä historiallisille tapahtumille. Oppilas pohtii tapahtumien syitä.

T7

Oppilas oppii, miten historian eri vaiheet niveltyvät tar- kasteltavalla jaksolla toisiinsa ja mitkä ovat olleet keskei- simpiä näitä eri vaiheita toisistaan erottaneita ja siten maailmaa muuttaneita tekijöitä.


Historiallisen tiedon käyttäminen

Historiallisen tiedon käyttäminen

T8

Oppilas oppii muodostamaan historiallisen tiedon ja erilaisten lähteiden perusteella omia johtopäätöksiä ja perusteltuja tulkintoja historian tapahtumista.

T10

Oppilas osaa selittää ja arvioida kriittisesti historialli- sista tapahtumista tehtyjen tulkintojen luotetta- vuutta sekä soveltaa tietoa eri tavoin.

T8

Oppilas oppii muodostamaan historiallisen tiedon ja eri- laisten lähteiden perusteella omia johtopäätöksiä ja pe- rusteltuja tulkintoja historian tapahtumista.

T9

Oppilaan kyky arvioida ja selittää ihmisen toiminnan kes- keisiä motiiveja ja pyrkimyksiä vahvistuu.

T10

Oppilas osaa selittää ja arvioida kriittisesti historiallisista tapahtumista tehtyjen tulkintojen luotettavuutta sekä soveltaa tietoa erilaisissa tilanteissa.

T11

Oppilas osaa vertailla ja käyttää erilaisia lähteitä. Oppilas osaa käyttää lähteistä löytämäänsä tietoa oman perustellut tulkintansa pohjana.

T12

Oppilas pohtii nykytiedon valossa erilaisia tulevaisuuden skenaarioita, historian yleisiä lainalaisuuksia sekä sitä, voiko historiasta oppia.