< Previous | Contents | Next >

Historian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9


Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Keskeisissä sisältöalueissa kiinnitetään huomio oman perheen, paikkakunnan ja lähialueen historiaan soveltuvissa kohdissa. Sisältöalueet voidaan käsitellä joko kronologisesti tai temaattisesti.


S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys: Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä maailmaa.


S2 Ihmiset muuttavat maailmaa: Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.


S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan: Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen Suo- men alkutaipaleeseen.


S4 Suurten sotien aika: Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.


S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen: Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.


S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret: Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien

maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.


15.4.12.2 Historian vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-8, Ylöjärvi


Historia: sisällöt luokilla 7-8


7.lk

8.lk

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys

Käsitellään teollinen vallankumous niin maailmalla kuin Suomessakin: miksi, koska, mitä, missä ja mitä seurasi? Tässä yhteydessä käsitellään myös imperialismin aika ja liitetään se ilmiönä samaan jatkumoon.

Sisältö painottuu 7. luokalla.

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa

Yhteiskunnallisista aatteista käsitellään mm. konserva- tismi, liberalismi, nationalismi ja sosialismi. Tutustutaan Ranskan vallankumoukseen omaleimaisena historialli- sena tapahtumana sekä sen merkitykseen. Samoin

Sisältö painottuu 7. luokalla.


käsitellään Yhdysvaltain itsenäistyminen ja laajeneminen sekä Venäjän laajentuminen 1800-luvun aikana sekä et- sitään näitä yhdistävät piirteet. Käydään läpi ensimmäi- nen maailmansota ja sen tausta.


S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan

Käsitellään mm. autonomian ajan alku, kansallinen he- rääminen, sortokaudet ja Suomen itsenäistyminen.

Sisältö painottuu 7. luokalla.

S4 Suurten sotien aika

S4 Suurten sotien aika

Sisältö painottuu 8. luokalla.

Käsitellään toinen maailmansota ja sen tausta (maailma ensimmäisen ja toisen maailmansodan välissä) ja seuraukset, kylmän sodan juuret ja kylmä sota ainutlaatuisena ilmiönä sekä sen päättyminen ja vaikutukset Euroopan/maailman kartalla.

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

Sisältö painottuu 8. luokalla.

Käsitellään Suomea sotien jälkeen. Käsitellään mm. sellaisia ilmiöitä kuin kaupungistuminen, hyvinvoin- tivaltion rakentuminen sekä kulttuurin muutokset ensimmäisen maailmansodan jälkeisistä vuosista nykypäivään.

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret

Sisältö painottuu 8. luokalla.

Perehdytään maailmassa kylmän sodan jälkeen ta- pahtuneisiin muutoksiin sekä ajankohtaisten kon- fliktien ja ilmiöiden historialliseen taustaan.