< Previous | Contents | Next >

15.4.12.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 7, Ylöjärvi


Historian arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö-

alueet

Arvioinnin koh-

teet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kah-

deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan

kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilaan kyky tunnistaa niitä historiallisia tapah- tumia ja ilmiöitä, jotka vuosien saatossa ovat keskeisimmin muokan- neet maailmaa, vahvis- tuu. Oppilas löytää myös oman identiteettinsä his- torialliset juuret. Oppi- laan kiinnostus histori- asta tiedonalana, identi- teettiä ja kriittistä ajatte- lua rakentavana oppiai-

neena vahvistuu.

S1-S3


Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohja- taan pohtimaan koke- muksiaan osana itsear- viointia.

Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksi- aan osana itsearviointia.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2

Oppilas oppii etsimään lähteitä ja arvioimaan niitä lähdekritiikin kei-

noin.

S1-S3

Historiatiedon hankkiminen

Oppilas kykenee itse- näisesti etsimään his- toriallista tietoa sekä arvioimaan sitä kriitti-

sesti.

Oppilas ymmärtää, mitä historiallisella lähteellä tarkoitetaan ja miksi niitä tulee arvioida kriit-

tisesti.


T3

Oppilas harjoittelee etsi- mään ja tulkitsemaan eri- laisia tulkintoja ja perus- teluja historiallisille läh- teille ja erilaisille näke-

myksille.

S1-S3

Lähteiden tulkit- seminen

Oppilas kykenee itse- näisesti muodosta- maan historiallisista lähteistä erilaisia tul- kintoja ja perusteluja erilaisille näkemyksille.

Oppilas kykenee ohja- tusti muodostamaan tul- kintoja ja perusteluja joistakin historiallisista lähteistä.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4

Oppilas tietää historialli- sen ajan aikakausien jak- soja ja niihin liittyviä kä- sitteitä.

S1-S3

Kronologian ym- märtäminen

Oppilas osaa sijoittaa opiskelemansa asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aika- järjestykseen.

Oppilas osaa sijoittaa kä- siteltyjä historiallisia ta- pahtumia oikealle aika- kaudelle ja pääsääntöi-

sesti oikeaan historialli- seen kontekstiin.

T5

Oppilas ymmärtää mer- kittävien historiallisten ratkaisujen taustaa sekä ihmisen toiminnan syitä eri aikakausien näkökul-

masta.

S1-S3

Historiallinen em- patia

Oppilas kykenee muo- dostamaan erilaisia perusteluja ja motii- veja historiallisille rat- kaisuille.

Oppilas kykenee joissa- kin historiallisissa tapah- tumissa asettumaan ja eläytymään päätösten ja ratkaisujen tekijöiden asemaan.

T6

Oppilas oppii arvioimaan erilaisia syitä historialli- sille tapahtumille. Oppi- las oppii pohtimaan ta- pahtumien syitä.

S1-S3

Syy- ja seuraus- suhteiden ym- märtäminen his- toriassa

Oppilas osaa selittää historiallisia tapahtu- mia myös muiden syi- den kuin ihmisen toi- minnan avulla. Oppilas osaa erotella tärkeim- mät historiallisia ta- pahtumia tai ilmiöitä selittävät tekijät vä-

hemmän tärkeistä.

Oppilas ymmärtää, että historian kulkuun vaikut- tavat myös muut asiat kuin ihmisen toiminta ja oppilas osaa mainita näistä joitakin esimerk- kejä.

T7


Historiallisen tiedon käyttäminen

T8

Oppilas oppii muodosta- maan historiallisen tie- don ja erilaisten lähtei- den perusteella omia joh- topäätöksiä ja perustel- tuja tulkintoja historian

tapahtumista.

S1-S3

Historian tulkitse- minen

Oppilas osaa muodos- taa historian tapahtu- mista, ilmiöistä ja jat- kuvuuksista omia pe- rusteltuja tulkintoja.

Oppilas ymmärtää histo- riallisia syy- ja seuraus- suhteita.

T9

T10

Oppilas osaa selittää ja arvioida kriittisesti histo- riallisista tapahtumista tehtyjen tulkintojen luo- tettavuutta sekä soveltaa tietoa eri tavoin.

S1-S3

Historiallisten tul- kintojen selittä- minen ja arvioimi- nen

Oppilas osaa arvioida historian tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotetta- vuutta.

Oppilas kykenee suhtau- tumaan historiallisista tapahtumista tehtyihin tulkintoihin kriittisesti.

T11

T12


15.4.12.4 Historia, päättöarvioinnin kriteerit


Opetuksen ta- voite

Sisältöalueet

Opetuksen ta- voitteista joh- detut oppimi- sen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 5

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 7

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 8

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 9

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 vahvistaa

S1–S6

Oppilas kiin-


Ei käytetä arvo-
oppilaan kiin-


nostuu histori-

sanan muodos-

nostusta histo-


asta tie-

tamisen perus-

riasta tie-


donalana ja

teena. Oppi-

donalana ja


sen merkityk-

lasta ohjataan

identiteettiä


sestä identi-

pohtimaan ko-

rakentavana


teetille.

kemuksiaan

oppiaineenaosana itsearvi-
ointia.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2 aktivoida

S1–S6

Oppilas oppii

Historiatie-

Oppilas löytää

Oppilas hankkii

Oppilas hankkii

Oppilas käyttää

oppilasta hank-


hankkimaan

don hankki-

ohjatusti histo-

historian ta-

historian ta-

erilaisia lähtei-

kimaan histori-


historiallista

minen ja läh-

rian tapahtu-

pahtumaan tai

pahtumaan tai

täja erottaa

allista tietoa


tietoa ja arvioi-

teiden tulkin-

maan tai ilmi-

ilmiöön liitty-

ilmiöön liitty-

tutkittavaan il-

sekä arvioi-


maan tiedon-

nallisuuden

öön liittyvää in-

vää tietoa eri-

vää tietoa eri-

miöön liittyvät

maan


lähteiden


formaatiota

laisista

laisistatiedonlähtei- den luotetta- vuutta


luotettavuutta sekä ymmärtä- mään, että his- toriallista tie- toa voi tulkita eri tavoin.

ymmärtämi- nen

hänelle anne- tusta lähteestä.


Oppilas tunnis- taa opettajan ohjaamana, että samasta il- miöstä tai läh- teestä esiintyy erilaisia tulkin- toja.

lähteistä sekä tunnistaa läh- teiden luotetta- vuudessa ja esi- tetyissä tulkin- noissa eroja.

lähteistä sekä erottelee vähemmän ja enemmän luo- tettavia läh- teitä ja tulkin- toja toisistaan.

lähteet muista lähteistä.


Oppilas selit- tää, miten sa- moista läh- teistä voi tehdä erilaisia tulkin- toja, ja arvioi tulkintojen mahdollisia puutteita.

T3 auttaa oppi- lasta ymmärtä- mään, että his- toriallista tie- toa voidaan tulkita eri ta- voin

S1–S6

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää his- toriallista aikaa ja siihen liitty- viä käsitteitä

S1–S6

Oppilas oppii ymmärtämään historiallista ai- kaa ja siihen liittyviä käsit- teitä.

Kronologian ymmärtämi- nen

Oppilas tunnis- taa historian keskeisiä sisäl- löllisiä käsit- teitä ja pystyy opettajan oh- jaamana suh- teuttamaan ne ajallisesti toi- siinsa.

Oppilas muis- taa menneisyy- teen liittyviä keskeisiä sisäl- löllisiä käsit- teitä ja antaa joitain esimerk- kejä tarkastel- tavana olevalle historialliselle ajanjaksolle ominaisista piirteistä.

Oppilas käyttää menneisyyteen liittyviä keskei- siä sisällöllisiä käsitteitä ja ku- vaa tarkastelta- vana olevalle historialliselle ajanjaksolle ominaisia piir- teitä.

Oppilas jäsen- tää historiallis- ten tapahtu- mien, ilmiöiden ja ajanjaksojen aikajärjestyk- sen ja ajallisia yhteyksiä.


Oppilas käyttää aikaan liittyviä käsitteitä ja erittelee

historian kes- keisiin ajanjak- soihin liittyviä tapahtumia, henkilöitä ja il- miöitä.

T5 ohjata oppi- lasta ymmärtä- mään ihmisen toimintaan ja päätöksente- koon vaikutta- neita tekijöitä erilaisissa histo- riallisissa tilan- teissa

S1–S6

Oppilas oppii ymmärtämään ihmisen toi- mintaa ja pää- töksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilai- sissa historialli- sissa tilan- teissa.

Historiallinen empatia

Oppilas tunnis- taa, että ihmi- sillä on ollut erilaisia motii- veja toiminnal- leen.

Oppilas tunnis- taa, miten ih- misten sosiaali- nen ja yhteis- kunnallinen asema vaikut- tavat heidän tekojensa mo- tiiveihin.

Oppilas tulkit- see ihmisten toiminnan tar- koitusperiä ja erittelee, miten ihmisten sosi- aalinen ja yh- teiskunnallinen asema tai histo- riallinen kon- teksti vaikutta- vat hänen toi- mintaansa.

Oppilas aset- tautuu men- neen ajan ihmi- sen asemaan, arvioi

hänen toimin- tansa motiiveja sekä tarkaste- lee sitä, miten hänen sosiaali- nen tai yhteis- kunnallinen asemansa tai historiallinen konteksti vai- kuttavat hänen toimintaansa.

T6 auttaa oppi- lasta arvioi- maan erilaisia

S1–S6

Oppilas oppii arvioimaan eri- laisia syitä

Syy-seuraus- suhteiden

Oppilas tunnis- taa menneisyy- destä asioita,

Oppilas tunnis- taa, että histo- riassa

Oppilas ym- märtää, että historiassa

Oppilas erotte- lee historiallisia tapahtumia tai


syitä historialli- sille tapahtu- mille ja ilmi- öille


historiallisille tapahtumille ja ilmiöille sekä analysoimaan historiallista muutosta ja jat- kuvuutta.

ymmärtämi- nen histori- assa sekä muutoksen ja jatkuvuuden ymmärtämi- nen

jotka ovat muuttuneet tai pysyneet muut- tumattomina.


Oppilas nimeää muutokselle tai muuttumatto- muudelle jon- kin yksittäisen syyn.

selittäminen perustuu toimi- joiden tarkoi- tusperien ana- lysointiin.


Oppilas tunnis- taa syitä ja seu- rauksia histori- allisille tapah- tumille ja ilmi- öille.


Oppilas selittää yksilöllisesti oh- jeistettuna, miksi joillain elämänalueilla toimittiin en- nen toisin kuin nykyään.

selittäminen perustuu toi- mijoiden tar- koitusperien analysointiin.


Oppilas ym- märtää, että historiallisilla tapahtumilla ja ilmiöillä on eri- laisia syitä ja seurauksia, ja antaa niistä esimerkkejä.


Oppilas eritte- lee, miksi joil- lain elämän- alueilla toimit- tiin ennen toi- sin tai samoin kuin nykyään.

ilmiöitä selittä- vät keskeiset tekijät vähem- män tärkeistä ja analysoi his- toriallisten ta- pahtumien syitä ja seu- rauksia (kuten välittömien ja pitkäkestoisten syiden merki- tystä).


Oppilas arvioi, miksi joillain elämänalueilla toimittiin en- nen samoin tai toisin kuin ny- kyään ja miten tapahtuman tai ilmiön seurauk- set vaikuttivat eri lailla eri ase- massa oleviin

T7 ohjata oppi- lasta analysoi- maan historial- lista muutosta ja jatkuvuutta

S1–S6

ihmisiin ja ih- misryhmiin.

Historiallisen tiedon käyttäminen

T8 kannustaa oppilasta tul- kintojen teke- miseen

S1–S6

Oppilas roh- kaistuu tulkin- tojen tekemi- seen.


Ei käytetä arvo- sanan muodos- tamisen perus- teena. Oppi- lasta ohjataan pohtimaan ko- kemuksiaan osana itsearvi- ointia.
T9 ohjata oppi- lasta selittä- mään ihmisen toiminnan tar- koitusperiä

S1–S6

Oppilas oppii selittämään ih- misen toimin- nan tarkoitus- periä.

Ihmisen toi- minnan selit- täminen

Oppilas osoit- taa ohjatusti, miten ihmisen toiminnan mo- tiivi näkyy jos- sain historian tapahtumassa tai ilmiössä.

Oppilas kuvai- lee, miten ih- misten taustat vaikuttavat hei- dän toimin- tansa motiivei- hin.

Oppilas esittää päätelmän, mi- ten ihmisten taustat vaikut- tavat heidän toimintansa motiiveihin.

Oppilas selittää ihmisen toimin- nan motiiveja sekä sitä, miten ihmisten taus- tat ja historialli- nen konteksti vaikuttavat nii- hin.

T10 ohjata op- pilasta selittä- mään, miksi historiallista

S1–S6

Oppilas oppii selittämään, miksi historial- lista tietoa

Historiallisten tulkintojen selittäminen ja niiden

Oppilas antaa ohjatusti jonkin esimerkin siitä, miten

Oppilas kuvai- lee, miten his- toriatietoa käy- tetään johonkin

Oppilas kuvai- lee, miten his- toriatietoa käy- tetään johonkin

Oppilas selit- tää, miten his- toriatietoa käy- tetään johonkin


tietoa voidaan tulkita ja käyt- tää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tul- kintojen luo- tettavuutta


voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilan- teissa, ja arvioi- maan kriitti- sesti tulkinto- jen luotetta- vuutta.

luotettavuu- den arvioimi- nen

historiatietoa käytetään jo- honkin tarkoi- tukseen.

tarkoitukseen ja antaa esi- merkkejä tul- kintoihin sisäl- tyvästä puolu- eellisuudesta.

tarkoitukseen ja erittelee tul- kintoihin sisäl- tyvää puolueel- lisuutta.

tarkoitukseen ja miten lähtei- den tulkitsijan tausta voi vai- kuttaa tulkin- nan luotetta- vuuteen.

T11 harjaan- nuttaa oppi- lasta käyttä- mään erilaisia lähteitä, vertai- lemaan niitä ja muodosta- maan oman perustellun tul- kintansa niiden pohjalta

S1–S6

Oppilas oppii käyttämään eri- laisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muo- dostamaan nii- den pohjalta oman perustel- lun tulkintansa.

Historian tie- tolähteiden käyttäminen ja historiatie- don tuottami- nen

Oppilas vastaa ohjatusti men- neisyyttä kos- keviin kysymyk- siin hänelle an- netun tietoläh- teen pohjalta.


Oppilas muo- dostaa opetta- jan ohjaamana jostain läh- teestä tulkin- nan.

Oppilas esittää jonkin tulkin- nan hyödyn- täen käytös- sään olevia läh- teitä.

Oppilas vastaa menneisyyttä koskeviin kysy- myksiin tulkit- semalla erilai- sista lähteistä saamaansa in- formaatiota.


Oppilas esittää historian ta- pahtumista tai ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja.

Oppilas tulkit- see erilaisia his- toriallisen tie- don lähteitä.


Oppilas esittää historian ta- pahtumista tai ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja osoittaen tun- nistavansa tul- kintoihinsa liit- tyvän virhetul- kinnan mahdol- lisuuden.


T12 ohjata op- pilasta arvioi- maan tulevai- suuden vaihto- ehtoja historia- tietämyksensä avulla

S1–S6

Oppilas oppii arvioimaan tu- levaisuuden vaihtoehtoja historiatietä- myksensä avulla.

Historiatietoi- suuden hyö- dyntäminen

Oppilas osoit- taa ohjatusti, miten historiaa käytetään ny- kyisyyden selit- tämisessä.

Oppilas kuvai- lee, miten his- toriaa käyte- tään nykyisyy- den selittämi- sessä.

Oppilas kuvai- lee, miten his- toriatiedolla voidaan perus- tella jokin tule- vaisuuden va- linta.

Oppilas esittää arvion siitä, mi- ten tulkinnat menneisyy- destä vaikutta- vat ihmisten tu- levaisuuden odotuksiin ja valintoihin.