< Previous | Contents | Next >

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisäl-

töalueet

Laaja-alainen osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteetT1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään yhteis-

kuntaan ja yhteiskuntaoppiin tiedonalana

S1-S4

L4, L7

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liit-

tyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysy- myksiin

S1-S4

L1, L2, L4, L7

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä

yhteiskunnallinen ymmärrysT3 ohjata oppilasta hahmottamaan oikeusvaltion periaatteita, ihmis-

oikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta

S2, S3

L2, L4, L7

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskun- taa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan

ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä

S1-S3

L3, L4, L5

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminenT5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi ta- loudelliseksi toimijaksi, joka tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä nii- den tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuut-

taan

S1, S4

L1, L4, L7, L6

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatsei-

sesti.

S1, S2, S3

L2, L4


T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansalli- sella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivi-

sena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena

S1-S3

L1, L4, L7

T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman ta- louden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen

periaatteiden mukaisesti

S1, S4

L2, L4, L6, L7

T9 ohjata oppilasta laajentamaan yhteiskunnallisia näkemyksiään, osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsi-

tystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa

S1-S4

L1, L2, L715.4.13.1 Yhteiskuntaopin vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokalla 9, Ylöjärvi


Yhteiskuntaoppi: tavoitteet luokalla 9

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas kiinnostuu ympärillään tapahtuvista asioista ja tapahtumista. Oppilas ymmärtää yhteiskuntaopin perusteita.

T2

Oppilas ymmärtää yksilön ja yhteiskunnan toimijoiden tekemien päätösten vaikutukset lähiympäristön tasolta globaalille tasolle.

Oppilas kehittää omaa pohdintaa ja ajattelua eri sisältöihin liittyen.

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3

Oppilas hahmottaa oikeusvaltion periaatteet ja perehtyy ihmisoikeuksiin.

Oppilas ymmärtää, kuinka suomalainen oikeusjärjestelmä toimii, ja mitkä ovat yksilön mahdollisuudet saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimissa.

T4

Oppilas osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja tarkastella sitä kriittisesti.


Oppilas oppii ymmärtämään ja kuvailemaan yhteiskunnan ja talouden toimintaa sekä median roolia yh- teiskunnassa.

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T5

Oppilas lisää tietojaan ja taitojaan työelämästä ja yrittäjyydestä. Oppilas vertailee palkkatyön ja yrittäjyyden tarjoilemia mahdollisuuksia. T6

Oppilas ottaa selvää kansalaisyhteiskunnan toiminnasta sekä tutustuu erilaisiin väestöryhmiin ja kansa- laisten tasa-arvoon.

T7

Oppilas tutustuu päätöksenteon eri toimintatapoihin ja tasoihin. Oppilas tietää, miten hän voi toimia aktiivisena yhteisön jäsenenä. T8

Oppilaan ymmärrys talouden toiminnasta kasvaa.

Oppilas harjoittelee oman talouden suunnittelua ja toteutusta. Oppilas tutkii omia kulutusvalintojaan ja havaitsee niiden seurauksia. T9

Oppilas osaa toimia aktiivisena kansalaisena. Oppilas osaa käyttää erilaisia vaikuttamisen keinoja.

Oppilas lisää tiedonhakutaitojaan ja hyödyntää saatuja tietoja omassa elämässään.