< Previous | Contents | Next >

Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9


Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista.


S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten per- heiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.


S2 Demokraattinen yhteiskunta: Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi mielipitei- den kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.


S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakenta- valle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.


S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.


15.4.13.2 Yhteiskuntaopin vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokalla 9, Ylöjärvi


Yhteiskuntaoppi: sisällöt luokalla 9

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Tutustutaan kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja tunnistetaan niiden vaikutus yhteiskun- nan toimintaan. Tehdään omaan talouteen ja tulevaisuuteen liittyvää suunnittelua ja harjoitel- laan realististen tavoitteiden asettamista. Tutustutaan arjen perustaitoihin ja niiden osaamiseen ja hallintaan.

S2 Demokraattinen yhteiskunta

Perehdytään siihen, kuinka demokraattinen yhteiskunta toimii. Tutustutaan keskeisiin ihmisoi- keusasioihin ja -sopimuksiin. Erilaisten vaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen ja harjoittelemi- nen osana päätöksentekoa (mm. lobbaaminen, media, järjestötoiminta).

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Tutustutaan kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten toimintaan. Vaikuttamismahdollisuuksia harjoitel- laan sekä koulussa että koulun ulkopuolella mahdollisuuksien mukaan. Keskeisiä taitoja ovat


yksin ja yhdessä toimiminen, niin että kaikkien mielipiteet tulevat huomioiduksi (yhteiskunnalli- nen osallistuminen, taloudellinen toiminta ja työelämä).

S4 Taloudellinen toiminta

Tutustutaan talouden peruskäsitteisiin sekä niihin vaikuttaviin asioihin eri tasoilla. Perehdytään ja pyritään hahmottamaan talouden muutoksiin vaikuttavia tekijöitä. Keskeisiä käsitteitä ovat työ, yrittäjyys ja kestävä kehitys.