< Previous | Contents | Next >

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 7–9


Oppimisen arviointi eli formatiivinen arviointi on yhteiskuntaopissa oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolisella palautteella oppilaita kannustetaan toimimaan aktiivisesti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännön arjessa yhteiskunnallista ja taloudellista osaamistaan. Arvioinnilla tuetaan yhteis- kunnallisten tietojen ja taitojen soveltamista sekä kiinnitetään huomiota siihen, miten monipuolisesti ja näkemyksiään perustellen oppilaat oppivat


rakentamaan omaa käsitystään yhteiskunnasta. Summatiivisessa arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden monimuotoiset toiminnan ja osaamisen osoitta- misen tavat.


Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona yhteiskuntaopin opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetus- suunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavutta- nut yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt yhteiskuntaopin tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on yhteiskuntaopin tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saa- vuttanut oppimäärän tavoitteet tietyn arvosanan mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy yhteiskuntaopin päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.


15.4.13.3 Yhteiskuntaoppi, päättöarvioinnin kriteerit


Opetuksen ta- voite

Sisältöalueet

Opetuksen ta- voitteista joh- detut oppimi-

sen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 5

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 7

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 8

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 9

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppi-

S1–S4

Oppilas oival-


Ei käytetä arvo-
lasta syventä-


taa yhteiskun-

sanan muodos-

mään kiinnos-


taa koskevan

tamisen perus-

tustaan ympä-


tiedon merki-

teena. Oppi-

röivään yhteis-


tyksen yksilön

lasta ohjataan

kuntaan ja vah-


ja yhteisön

pohtimaan ko-

vistaa oppilaan


kannalta.

kemuksiaan

kiinnostusta

yhteiskuntaop- piin tie-

donalana
osana itsearvi- ointia.
T2 ohjata oppi- lasta harjaan- nuttamaan eet- tistä arviointi- kykyään liittyen erilaisiin inhi- millisiin, yhteis- kunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

S1–S4

Oppilas oppii arvioimaan omien ja yh- teiskunnan muiden toimi- joiden yhteis- kunnallisten ja taloudellisten valintojen eet- tisiä merkityk- siä ja seurauk-

sia.


Ei käytetä arvo- sanan muodos- tamisen perus- teena. Oppi- lasta ohjataan pohtimaan ko- kemuksiaan osana itsearvi- ointia.
Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3 ohjata oppi- lasta ymmärtä- mään oikeus- valtion periaat- teita, ihmisoi- keuksien yleis- maailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan suo-

malaisen

S2, S3

Oppilas oppii ymmärtämään ihmisoikeuk- sien merkityk- sen ja oikeus- valtion periaat- teet sekä nii- den kytkeyty- misen suoma- laiseen oikeus-

järjestelmään.

Oikeusvaltion periaatteiden ja toiminnan sekä ihmisoi- keuksien hah- mottaminen

Oppilas tunnis- taa esimer- keistä ihmisoi- keuksia sekä oi- keusvaltion keskeisiä toimi- joita ja toimin- taperiaatteita.

Oppilas kuvai- lee ihmisoi- keuksia, oi- keusvaltion toi- mijoita ja toi- mintaperiaat- teita.


Oppilas löytää ohjatusti tietoa

Oppilas eritte- lee, miten ih- misoikeus- ja oikeusvaltiope- riaatteet ilme- nevät Suo- messa ja maail- massa.


Oppilas hankkii ja esittää

Oppilas arvioi ihmisoikeuk- sien ja oikeus- valtioperiaat- teen toteutu- mista yhteis- kunnassa.


Oppilas käyttää lakia ja oi- keutta koskevia


oikeusjärjestel- män toimin- nasta

laista ja oikeu- desta.

tietoja laista ja oikeudesta asi- anmukaista tie- tolähdettä

käyttäen.

tietolähteitä ongelmanrat- kaisua vaati- vissa tehtä-

vissä.

T4 ohjata oppi- lasta syventä- mään ja pitä- mään ajan ta- salla yhteiskun- taa, talouden toimintaa ja yk- sityistä talou- denpitoa kos- kevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioi- maan kriitti- sesti median roolia ja merki- tystä

S1–S3

Oppilas oppii ymmärtämään yhteiskunnan toiminnan sekä yksityisen että julkisen talou- denpidon peri- aatteita. Hän oppii tarkaste- lemaan kriitti- sesti median yhteiskunnal- lista roolia.

Yhteiskuntaa, mediaa, ta- loutta ja talou- denpitoa kos- kevat tiedot ja taidot

Oppilas tunnis- taa ohjatusti yhteiskuntaan ja talouteen liittyviä asioita.


Oppilas löytää ohjatusti yh- teiskuntaa ja taloutta koske- vaa tietoa hä- nelle annetusta lähteestä sekä antaa ohjatusti esimerkin me- dian toimin- nasta tiedon välittäjänä.

Oppilas kuvai- lee esimerkkien avulla yhteis- kunnan ja ta- louden ilmiöitä ja toimintaa.


Oppilas löytää eri lähteistä tietoa yhteis- kunnasta ja ta- loudesta ja ha- vaitsee eroja tietolähteiden antamissa tie- doissa.


Oppilas kuvai- lee median vai- kutusta omassa elämässä ja yh- teiskunnassa.

Oppilas hankkii tietoa yhteis- kunnasta ja ta- loudesta eri lähteitä käyt- täen sekä ver- tailee lähteiden tietoja keske- nään.


Oppilas eritte- lee median roolia yksilöi- den elämässä ja sen toimin- taa julkisen keskustelun osana.

Oppilas hankkii ja erittelee yh- teiskuntaa ja taloutta käsit- televää tietoa eri näkökulmia huomioon ot- tavalla ja kriitti- sellä tavalla.


Oppilas arvioi kriittisesti me- dian toimintaa ja mediavaikut- tamista yhteis- kunnassa.


Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T5 rohkaista oppilasta kehit- tymään yritteli- ääksi ja vas- tuulliseksi ta- loudelliseksi toimijaksi, joka hahmottaa yrit- täjyyttä ja työ- elämää, tuntee niiden tarjo- amia mahdolli- suuksia ja osaa suunnitella omaa tulevai-

suuttaan

S1–S4

Oppilas oppii toimimaan työ- elämää ja yrit- täjyyttä tunte- vana taloudelli- sena toimijana.

Yrittäjyys- ja työelämätaito- jen käyttämi- nen ja sovelta- minen

Oppilas osoit- taa tunnista- vansa ohjatusti palkkatyön ja yrittäjyyden eroja sekä palk- katyötä ja yrit- täjyyttä edus- tavia ammat- teja.

Oppilas kuvai- lee palkkatyön ja yrittäjyyden piirteitä.


Oppilas kertoo, mitä mahdolli- suuksia palkka- työ ja yrittäjän ammatti tar- joavat yksilölle.

Oppilas eritte- lee palkkatyön ja yrittäjyyden asemaa yhteis- kunnassa.

Oppilas vertai- lee palkkatyön ja yrittäjyyden tarjoamia mah- dollisuuksia yk- silölle.

Oppilas analy- soi palkkatyön ja yrittäjyyden merkitystä yh- teiskunnassa. Oppilas arvioi palkkatyön ja yrittäjyyden merkityksiä yk- silölle.

T6 ohjata oppi- lasta tarkaste- lemaan yhteis- kunnallista toi- mintaa sekä eri yhteisöjä ja vä- hemmistöryh- miä monipuoli- sesti ja avara-

katseisesti

S1–S3

Oppilas oppii analysoimaan yhteiskunnan eri yhteisöjä ja väestöryhmiä.

Eri yhteisöjen ja väestöryh- mien monipuo- linen tarkastelu

Oppilas osoit- taa tunnista- vansa esimerk- kien avulla suo- malaisessa yh- teiskunnassa olevia yhteisöjä tai vähemmis- töryhmiä.

Oppilas kuvai- lee erilaisia yh- teisöjä ja vä- hemmistöryh- miä sekä niiden asemaa suoma- laisessa yhteis- kunnassa.

Oppilas eritte- lee erilaisten väestöryhmien asemaan vai- kuttavia teki- jöitä yhteiskun- nassa.

Oppilas arvioi keinoja, joilla voidaan tukea väestöryhmien yhdenvertai- suutta yhteis- kunnassa.


T7 ohjata oppi- lasta ymmärtä- mään yhteis- kunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unio- nin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan ak- tiivisena, omaa lähiyhteisöä ke- hittävänä kan- salaisena

S1–S3

Oppilas oppii ymmärtämään yhteiskunnalli- sen päätöksen- teon demo- kraattisia toi- mintatapoja ja soveltamaan niitä lähiyhtei- sössään.

Yhteiskunnalli- sen päätöksen- teon periaattei- den ja demo- kraattisten toi- mintatapojen tunteminen ja soveltaminen

Oppilas osoit- taa tunnista- vansa ohjatusti demokraatti- sen päätöksen- teon tunnus- piirteitä.


Oppilas osoit- taa esimer- keistä, miten demokraatti- nen päätöksen- teko ilmenee hänen lähiyh- teisössään.

Oppilas kuvai- lee demokraat- tisen päätök- senteon tun- nuspiirteitä paikallisella, kansallisella ja Euroopan unio- nin tasolla.


Oppilas kuvai- lee, millä eri ta- voin demo- kraattisia toi- mintatapoja voidaan toteut- taa hänen lä- hiyhteisössään.

Oppilas eritte- lee, miten eri päätöksenteko- tavat edistävät demokratiaa ja miten demo- kraattista pää- töksentekoa tuetaan paikal- lisella, kansalli- sella, Euroopan unionin ja glo- baalilla tasolla.


Oppilas sovel- taa demokraat- tisia toiminta- tapoja omassa lähiyhteisös-

sään.

Oppilas arvioi annetun aineis- ton pohjalta, miten demo- kratian pää- määrät toteu- tuvat päätök- senteossa eri tasoilla.


Oppilas sovel- taa monipuoli- sesti demo- kraattisia toi- mintatapoja lä- hiyhteisössään ja laatii perus- teltuja ehdo- tuksia niiden

kehittämiseksi.

T8 ohjata oppi- lasta talouden perusteiden ymmärtämi- seen, oman ta- louden hallin- taan ja vastuul-

liseen

S1, S4

Oppilas oppii ymmärtämään ja soveltamaan kestävän talou- den periaat- teita yksilön ja

Vastuullisen ta- loudellisen toi- minnan ym- märtäminen ja soveltaminen

Oppilas osoit- taa ohjatusti tuntevansa joi- takin taloudelli- sen toiminnan muotoja (kuten kuluttaminen,

säästäminen).

Oppilas selittää taloudellisen toiminnan eri muotojen mer- kitystä yksilön taloudessa.

Oppilas eritte- lee taloudelli- sen toiminnan eri muotojen merkitystä kan- santaloudessa.

Oppilas perus- telee kestävää tulevaisuutta edistäviä rat- kaisuja ja arvioi niiden vaiku- tuksia koti- ja


kuluttamiseen kestävän kehi- tyksen periaat- teiden mukai- sesti


kansantalou- den näkökul- masta.Oppilas osoit- taa tunnista- vansa ohjatusti yksilön keinoja vaikuttaa kes- tävään tulevai- suuteen.

Oppilas kuvai- lee, mitä vaati- muksia kestävä tulevaisuus asettaa koti- ja kansantalou- delle sekä yksi- lön taloudenpi- dolle.

Oppilas eritte- lee, mitä vaati- muksia kestävä tulevaisuus asettaa koti- ja kansantalou- delle sekä yksilön talou- denpidolle.

kansantalouk- sille.


Oppilas arvioi annetun aineis- ton pohjalta yksilön talou- denpitoa kos- kevia suunni- telmia kestä- vän talouden

näkökulmasta.

T9 ohjata oppi- lasta laajenta- maan näke- myksiään, osal- listumaan yh- teiskunnalli- seen toimin- taan ja keskus- teluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yh- teiskunnasta omien käsitys- tensä muodos-

tamisessa ja

S1–S4

Oppilas oppii omaksumaan ja hyödyntä- mään yhteis- kunnallisessa toiminnassa oleellisia tie- toja ja taitoja.

Yhteiskunnalli- nen ajattelu, osallistumis-, media- ja vaikuttamistai- tojen sovelta- minen

Oppilas antaa ohjatusti esi- merkkejä kei- noista osallis- tua ja vaikuttaa yhteiskun- nassa.


Oppilas ottaa kantaa yhteis- kunnalliseen ai- heeseen.

Oppilas antaa esimerkkejä ta- voista osallis- tua ja vaikuttaa yhteiskunnalli- sesti.


Oppilas perus- telee mielipi- teitä yhteiskun- nallisista ai- heista.

Oppilas osallis- tuu yhteiskun- nallis-poliittis- ten kysymysten käsittelyyn ja vertailee erilai- sia tapoja vai- kuttaa.


Oppilas perus- telee monipuo- lisesti mielipi- teitä yhteiskun- nallisista ai- heista.

Oppilas osallis- tuu rakenta- vasti yhteiskun- nallis-poliittis- ten kysymysten käsittelyyn sekä esittää ar- vioita niistä käytävästä kes- kustelusta.


kansalaisena toimimisessa