< Previous | Contents | Next >

Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liitty-

vät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

OsallisuusT1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musi-

soivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä

S1-S4

L2, L7

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminenT2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulu-

taitoaan sekä kehittämään niitä edelleen musisoivan ryhmän jäseninä

S1-S4

L2

T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja

sointusoittimin

S1-S4

L2

T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnal-

liseen kokemiseen ja ilmaisuun

S1-S4

L2

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin

sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan

S1-S4

L2

T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen

ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn

S1-S4

L1, L2, L6

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön

sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia koko- naisuuksia

S1-S4

L1, L2, L5

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaitoT8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenla-

jina ja ymmärtämään, miten musiikkia käytetään viesti- miseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.

S1-S4

L2, L4

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musii-

kista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa

S1-S4

L4

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia

tunteisiin ja hyvinvointiin

S1-S4

L3, L4

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä mu-

sisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

S1-S4

L3

Oppimaan oppiminen musiikissaT12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamis- taan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musiikil-

liselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suh- teessa tavoitteisiin.

S1-S4

L1


15.4.14.1 Musiikin vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-8, Ylöjärvi


Musiikki: tavoitteet luokilla 7-8

7.lk

8.lk

Osallisuus

Osallisuus

T1

Oppilas toimii oman musiikinryhmän jäsenenä rakenta- vasti, saa onnistumisen kokemuksia ja harjoittelee esiin- tymistilanteita.

T1

Oppilas toimii erilaisten musiikillisten ryhmien kuten bändien tai lauluyhtyeiden jäsenenä rakentavasti ja muita kannustaen.

Oppilas saa onnistumisen kokemuksia ja harjoittelee esiintymistilanteita.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2

Oppilas käyttää ääntään turvallisesti ja tarkoitukseen sopivalla tavalla ja laulaa rohkeasti muiden mukana. Oppilas oppii ymmärtämään äänenmurroksen aikana äänessä tapahtuvia muutoksia ja tiedostaa, että oman äänen hyväksyminen on tärkeää.

T2

Oppilas ylläpitää laulutaitojaan ja rohkaistuu moni- puolistamaan ilmaisuaan laulussa.


T3

Oppilas osallistuu yhteismusisointiin ja kehittää edel- leen soittotaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointu- soittimissa perehtyen mahdollisuuksien mukaan jonkin sointusoittimen soittamiseen.

T3

Oppilas osallistuu yhteismusisointiin ja kehittää edel- leen soittotaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointu- soittimissa perehtyen mahdollisuuksien mukaan jon- kin sointu-, melodia- tai rytmisoittimen soittamiseen.

T4

Oppilas eläytyy musiikkikäsitteisiin ja musiikkikulttuurei- hin musiikkiliikunnan kautta.

T4

Oppilas eläytyy musiikkikäsitteisiin ja musiikkikulttuu- reihin musiikkiliikunnan kautta.

Oppilas harjoittelee perussykkeen hahmottamista liikkuessaan.

T5

Oppilas havainnoi musiikkia ja harjoittelee oman mieli- piteen muodostamista sekä sen perustelemista vuoro- vaikutteisesti.

T5

Oppilas kuuntelee ja havainnoi ääniympäristöä ja mu- siikkia sekä kykenee osallistumaan aiheeseen liitty- vään keskusteluun.

T6

Oppilas rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin kehitte- lemällä yksin tai ryhmässä omia musiikillisia ideoita im- provisoiden keho-, rytmi-, melodia-, ja sointusoittimilla.

T6

Oppilas kehittää luovaa suhdettaan musiikkiin yhdis- telemällä musiikillisia ideoita laajemmiksi kokonai- suuksiksi yksin tai osana ryhmää.

T7

Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologisten lait- teiden ja sovellusten käyttöä musiikin tallentamisessa.

T7

Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä luovan ilmaisun väli- neinä mm. monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T8

Oppilas perehtyy musiikin aikakausiin ja eri puolilla maailmaa esiintyviin musiikkikulttuureihin, mutta myös suomalaiseen musiikkiin.

Oppilas pohtii taiteen olemusta ja merkitystä ihmiselle.

T8

Oppilas perehtyy musiikin vaikuttamiskeinoihin mm. elokuva- ja mainosmusiikissa sekä musiikkivideoissa.

T9

Oppilas keskustelee musiikista ja harjoittelee

T9

Oppilas keskustelee musiikista ja harjoittelee


käyttämään rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, muodon ja sointivärin käsitteistöä keskustelussa.

Oppilas ymmärtää keskeisiä nuottikuvan musiikillisia merkintätapoja.

käyttämään musiikin terminologiaa ja käsitteistöä keskustelussa.

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää nuottikuvan musiikilli- sia merkintätapoja.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T10

Oppilas kehittää itsetuntemustaan musiikin avulla.

T10

Oppilas kehittää itsetuntemustaan musiikin avulla.

T11

Oppilas oppii tarkkailemaan oman elinympäristönsä melutasoa ja suojautumaan melulta.

T11

Oppilas osaa käyttää musiikkilaitteita turvallisesti ja osaa suojautua melulta.

Oppimaan oppiminen musiikissa

Oppimaan oppiminen musiikissa

T12

Oppilas pyrkii harjoittelemaan itsenäisesti ja pitkäjäntei- sesti.

Oppilas asettaa pieniä musisointiin, musiikilliseen kek- sintään ja musiikkiliikuntaan liittyviä tavoitteita.

Oppilas arvioi pitkäjänteisesti ja säännöllisesti työsken- telyään asettamiinsa tavoitteisiin nähden ja tarvittaessa muuttaa tavoitteitaan.

T12

Oppilas pyrkii harjoittelemaan itsenäisesti ja pitkäjän- teisesti.

Oppilas asettaa pieniä musisointiin, musiikilliseen keksintään ja musiikkiliikuntaan liittyviä tavoitteita. Oppilas arvioi pitkäjänteisesti ja säännöllisesti työs- kentelyään suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin ja tar- vittaessa muuttaa tavoitteitaan.