< Previous | Contents | Next >

Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9


Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälistä työskentelyä ja teknologiaa hyödyntäen. Sisällöt valitaan siten, että oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoit- teiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia.

S1 Miten musiikissa toimitaan: Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuot- taminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.


S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja. Taitojen kehittyessä käsitteel- listä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.


S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepii- rejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Ope- tuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.


S4 Ohjelmisto: Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiik- kiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilu- jen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.


15.4.14.2 Musiikin vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-8, Ylöjärvi


Musiikki: sisällöt luokilla 7-8

7.lk

8.lk

S1 Miten musiikissa toimitaan

S1 Miten musiikissa toimitaan

Oppilaalta odotetaan aktiivisuutta sekä musi- soidessa että opetuksen suunnittelussa. Ryhmän kesken sovitaan yhteiset pelisäännöt ja noudate- taan niitä.


Musisointitilanteissa oppilaan oma kiinnostus ja uteliaisuus ohjaa toimintaa. Kehitetään

Harjoitellaan aktiivista toimintaa, musisointia ja esiin- tymistä erilaisten pienempien musiikillisten ryhmien jä- senenä. Harjoitellaan rakentavan palautteen anta- mista.


Musisointitilanteissa oppilaan oma kiinnostus ja ute- liaisuus ohjaa toimintaa. Kehitetään soittotaitoja eri


soittotaitoja eri koulusoittimilla. Valmistetaan musiikkiesitys ja harjoitellaan esiintymistilan- netta.

Tehdään erilaisia ääniharjoituksia, joissa päästään käyttämään ääntä monipuolisesti ja kokeilevasti. Tutustutaan mikrofonilaulun tekniikkaan.


Omaksutaan turvallisia tapoja käyttää musiikki- laitteita. Kiinnitetään huomiota musiikkiluokan melutasoon.


Oppilasta rohkaistaan käyttämään kehoaan mu- siikillisessa ilmaisussa.


Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologisten lait- teiden ja sovellusten käyttöä soittimena ja musii- kin muokkaus- ja tallennusvälineenä. Harjoitel- laan ottamaan huomioon tekijänoikeudet.

koulusoittimilla. Lauletaan yhdessä kaanoneita ja muita ääniharjoituksia, joissa oppilas pääsee harjoitte- lemaan moniäänisyyttä.

Omaksutaan turvallisia tapoja käyttää musiikkilaitteita. Kiinnitetään huomiota musiikkiluokan melutasoon.


Oppilasta rohkaistaan käyttämään kehoaan musiikilli- sessa ilmaisussa.


Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä soittimena ja musiikin muok- kaus- ja tallennusvälineenä.

S2 Mistä musiikki muodostuu

S2 Mistä musiikki muodostuu

Kerrataan aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikillisia merkintätapoja keho-, rytmi-, melo- dia- ja sointusoitinten soiton yhteydessä ja tutus- tutaan nuottikuvan ja soivan musiikin yhteyteen.


Opetellaan käyttämään musiikin elementtien (rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, muo- don ja sointivärin) käsitteistöä ja merkintätapoja musiikin kuuntelun, improvisoinnin ja musisoin- nin yhteydessä. Tutkitaan musiikin elementtejä musisoinnin, kuuntelun ja liikkeen kautta.

Opetellaan käyttämään musiikin elementtien (rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, muodon ja sointivä- rin) käsitteistöä ja merkintätapoja musiikin kuuntelun, improvisoinnin ja musisoinnin yhteydessä. Tutkitaan musiikin elementtejä musisoinnin, kuuntelun ja liik- keen kautta.


Perehdytään bändisoittoon ja musiikkiteknologiaan liit- tyvään terminologiaan.


Kiinnitetään kuuntelun yhteydessä huomiota erilaisiin tulkintoihin.


Perehdytään bändisoittoon ja musiikkiteknologi- aan liittyvään terminologiaan.


Kiinnitetään kuuntelun yhteydessä huomiota eri- laisiin tapoihin tulkita lauluja. Käsitellään musiikin herättämiä mielikuvia verbaalisesti, kuvallisesti ja liikkeen avulla.


Tutustutaan äänen ominaisuuksiin ja siihen miten ääni syntyy.

Pohditaan musiikin eri elementtien merkitystä tunnel- man luojana. Käsitellään musiikin herättämiä mieliku- via verbaalisesti, kuvallisesti tai liikkeen avulla. Voi- daan tehdä myös mm. äänimaisemia tai äänitehos- teita.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yh- teiskunnassa

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteis- kunnassa

Pohditaan musiikin merkitystä omassa elämässä. Tutustutaan oman elinympäristön melutasoon ja kuulonsuojeluun. Oppilaalla on mahdollisuus va- lita itseään kiinnostavia kuuntelukappaleita ja laajentaa näin käsitystään omasta musiikkimaus- taan. Oppilasta ohjataan tunnistamaan omaa mielimusiikkiaan ja ymmärtämään, että jokaisella on oma, erilainen musiikkimaku. Opetellaan pe- rustelemaan omia mielipiteitä. Kannustetaan ar- vostamaan omia töitään. Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Pohditaan omaa kehollista ilmaisua ja oppilasta rohkaistaan kokeilemaan uusia tapoja liikkua.


Tarkastellaan musiikin merkitystä eri kulttuu- reissa. Perehdytään suomalaisuuteen ja muihin musiikkikulttuureihin oppilaiden toiveet huomioi- den. Harjoitellaan erilaisten musiikkimieltymys- ten huomioon ottamista ja ryhmässä joustamista.

Havainnoidaan kriittisesti musiikkia ja pohditaan, mitä musiikilla pyritään viestimään.


Tutustutaan musiikin ja kuvan yhdistämisestä syntyviin vaikutelmiin. Omia musiikillisia tuotoksia voidaan käyt- tää ja kehitellä mm. monialaisissa oppimiskokonai- suuksissa kuten musiikkivideon tekemisessä. Tieto- ja viestintäteknologian käytössä hyödynnetään oppilai- den omaa asiantuntijuutta. Perehdytään tekijänoikeuk- siin.


Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Musisoinnissa kiinnitetään huomiota tulkin- taan ja omaan ilmaisuun. Opetellaan nauttimaan musi- soinnista ohjelmistosta riippumatta. Keskustellaan kuuntelukappaleen herättämistä mielikuvista ja tun- teista ja perustellaan omia mielipiteitä. Kannustetaan oppilasta arvostamaan omia ja toisten tekemiä töitä ja keskustelemaan niistä rakentavasti.


Ääniharjoituksissa kiinnitetään huomiota omaan äänityyppiin ja äänenmurrokseen.

Tieto- ja viestintäteknologian käytössä hyödynne- tään oppilaiden omaa asiantuntijuutta.

Valmistetaan musiikkiesitys, joka esitetään mahdolli- suuksien mukaan yleisölle.

S4 Ohjelmisto

S4 Ohjelmisto

Kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti erilaisia musiikkikulttuureja ja aikakausia edusta- via kappaleita.


Oppilaita osallistetaan kuunneltavan, laulettavan ja soitettavan ohjelmiston valinnassa. Ohjelmis- ton valinnassa huomioidaan myös oppilaiden mielimusiikki.


Lauletaan yhteislauluja ja kaanoneita. Ohjelmis- toon voivat kuulua myös suomalaiseen kulttuuri- perintöön kuuluvat laulut (mm. Maamme, Suvi- virsi).


Soitto-ohjelmistoon valitaan riittävän helppoja kappaleita, jotta oppilas voi saada onnistumisen kokemuksia.

Tehdään erilaisia liike-, kehorytmi- ja perussyke- harjoituksia.


Ryhmässä improvisoidaan, tehdään äänimaisemia tai pieniä sävellyksiä. Omia tuotoksia toistetaan, harjoitellaan, tallennetaan ja esitetään mahdolli- suuksien mukaan.

Perehdytään musiikkikulttuureihin, joilla pyritään vai- kuttamaan, kuten folkmusiikkiin sekä rap- ja reggae- musiikkiin.


Oppilaita osallistetaan kuunneltavan, laulettavan ja soitettavan ohjelmiston valinnassa. Ohjelmiston valin- nassa huomioidaan myös oppilaiden mielimusiikki.


Yhteislaulun lisäksi oppilasta kannustetaan myös laula- maan yksin musisoivan ryhmän jäsenenä. Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan myös moniäänistä ohjelmis- toa.


Ohjelmistoon valitaan riittävän helppoja kappaleita, jotta oppilas voi saada onnistumisen kokemuksia.

Tehdään erilaisia liike-, kehorytmi- ja perussykeharjoi- tuksia.


Ryhmässä improvisoidaan, tehdään äänimaisemia tai pieniä sävellyksiä. Omia tuotoksia toistetaan, harjoitel- laan, tallennetaan ja esitetään mahdollisuuksien mu- kaan.