< Previous | Contents | Next >

6.6.2.1 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan, Ylöjärvi


Mikäli oppilas siirtyy opiskelemaan oman opinto-ohjelmansa mukaisesti, tehdään hänelle ensin viranhaltijapäätös vuosiluokkiin sitomattomasti etenemi- sestä. Päätös voidaan tehdä erityisen tuen päätöksen yhteydessä, jos oppilas kuuluu erityisen tuen piiriin. Muussa tapauksessa päätös tehdään rehtorin viranhaltijapäätöksenä perusopetuslain 18§:n mukaan.


Oppilaalla tulee olla riittävät tiedot ja taidot suhteessa edellisen opintokokonaisuuden vuosiluokan tavoitteisiin, jotta hän voi edetä opiskelemaan seu- raavaa opintokokonaisuutta.