< Previous | Contents | Next >

15.4.14.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 7, Ylöjärvi


Musiikin arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si- sältö-

alueet

Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Osallisuus

T1

Oppilas toimii oman musiikinryhmän jäse- nenä kannustavasti, saa onnistumisen ko- kemuksia ja harjoitte- lee esiintymistilan- teita.

S1-S4

Musiikillisen ryhmän jäse- nenä toimimi- nen

Oppilas toimii oman musiikinryhmän jäse- nenä, huolehtii osuu- destaan ja kannustaa toisia.

Oppilaan on haastavaa toi- mia oman musiikinryhmän jäsenenä. Oppilas huolehtii ohjattuna pienestä osuu- destaan.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2

Oppilas käyttää ään- tään turvallisesti ja tarkoitukseen sopi- valla tavalla ja laulaa

rohkeasti muiden

S1-S4

Äänenkäyttö ja laulaminen musiikkiryh- män jäsenenä

Oppilas osaa käyttää ääntään turvallisesti ja tarkoitukseen sopi- valla tavalla ja osallis- tuu lähes aina yhteis-

lauluun sovittaen

Oppilas osaa käyttää ään- tään turvallisesti. Hän osal- listuu harvoin yhteislauluun ja oman osuuden sovittami- nen osaksi kokonaisuutta

on haasteellista.


mukana. Oppilas oppii ymmärtämään äänen- murroksen aikana ää- nessä tapahtuvia muutoksia ja tiedos- taa, että oman äänen hyväksyminen on tär-

keää.osuutensa osaksi ko- konaisuutta.


T3

Oppilas osallistuu yh- teismusisointiin ja ke- hittää edelleen soitto- taitojaan keho-, rytmi-

, melodia- ja sointu- soittimissa perehtyen mahdollisuuksien mu- kaan jonkin sointu- soittimen soittami-

seen.

S1-S4

Soittaminen musiikkiryh- män jäsenenä

Oppilas soittaa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimia ja osal- listuu yhteissoittoon melko sujuvasti.

Oppilas soittaa satunnai- sesti jotakin keho-, rytmi-, melodia- tai sointusoitinta. Yhteissoittoon osallistumi- nen on oppilaalle haasta- vaa.

T4

Oppilas eläytyy mu- siikkikäsitteisiin ja mu- siikkikulttuureihin mu- siikkiliikunnan kautta.

S1-S4

Musiikkilii- kunta

Oppilas osallistuu mu- siikkiliikuntaan ja eläy- tyy rohkeasti tehtä- viin. Oppilas osoittaa hahmottavansa musii- kin perussykkeen.

Oppilas osallistuu vain vä- hän musiikkiliikuntaan ja eläytyminen tehtäviin on haasteellista. Oppilaalla on vaikeuksia hahmottaa mu- siikin perussykettä kuule-

mastaan musiikista.

T5

Oppilas havainnoi mu- siikkia ja harjoittelee oman mielipiteen muodostamista sekä sen perustelemista vuorovaikutteisesti.

S1-S4

Ääniympäris- tön ja musiikin kuuntelu ja siitä keskuste- leminen

Oppilas kuuntelee mu- siikkia ja osaa kertoa havainnoistaan. Hän osaa ilmaista perustel- lun mielipiteensä. Op- pilas osallistuu yhtei- seen keskusteluun.

Oppilas kuuntelee musiik- kia. Hän tekee jonkin verran havaintoja kuulemastaan, mutta hänen on haastavaa sanallistaa havaintojaan ja mielipiteitään. Oppilas osal- listuu harvoin keskusteluun.


T6

Oppilas rakentaa luo- vaa suhdettaan mu- siikkiin kehittelemällä yksin ja ryhmässä omia musiikillisia ide- oitaan improvisoiden keho-, rytmi-, melo- dia- ja sointusoitti-

milla.

S1-S4

Musiikin luova tuottaminen

Oppilas osaa improvi- soida ja kehitellä mu- siikillisia ideoitaan yk- sin tai ryhmän jäse- nenä keho-, rytmi-, melodia- tai sointu- soittimilla.

Oppilaalla on vaikeuksia tuottaa musiikillisia ideoita. Oppilas osallistuu satunnai- sesti improvisointiin ja mu- siikillisten ideoiden kehitte- lyyn.

T7

Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintätek- nologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä musiikin tallentami-

sessa.

S1-S4

Musiikkitekno- logian käyttö

Oppilas on harjoitellut tieto- ja viestintätek- nologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä musiikin tallentami- sessa.

Oppilas keskittyy harvoin tieto- ja viestintäteknologis- ten laitteiden tai sovellus- ten käytön harjoitteluun asianmukaisesti ja seuraa harvoin opetusta.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T8

Oppilas perehtyy mu- siikin aikakausiin ja eri puolilla maailmaa esiintyviin musiikki- kulttuureihin, mutta myös suomalaiseen musiikkiin. Oppilas pohtii taiteen ole- musta ja merkitystä

ihmiselle.

S1-S4

Kulttuurinen osaaminen

Oppilas osaa jäsentää musiikin aikakausia ja maailman musiikki- kulttuureita.

Oppilas osaa jäsentää vain vähän musiikin aikakausia ja maailman musiikkikult- tuureita.

T9

Oppilas keskustelee musiikista ja harjoitte- lee käyttämään ryt-

min, harmonian, me- lodian, dynamiikan,

S1-S4

Musiikillisten käsitteiden ja symbolien käyttö

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä musiikin pe- ruskäsitteitä ja mer- kintätapoja sekä ter- mejä musiikillisessa

toiminnassa. Oppilas

Oppilas tietää vain muuta- mia musiikin peruskäsit- teitä tai merkintätapoja. Oppilaan on haastavaa toi- mia nuottikuvan musiikillis-

ten merkintätapojen


muodon ja sointivärin käsitteistöä keskuste- lussa. Oppilas ymmär- tää keskeisiä nuottiku- van musiikillisia mer-

kintätapoja.harjoittelee aktiivisesti käyttämään musiikin käsitteitä keskuste- lussa.

mukaan musiikillisessa toi- minnassa. Oppilas harjoitte- lee käyttämään musiikin kä- sitteitä keskustelussa vain vähän.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T10

Oppilas kehittää itse- tuntemustaan musii- kin avulla.

S1-S4

Musiikin hy- vinvointivaiku- tusten tunnis- taminen

Oppilaan kanssa kes- kustellaan musiikin vaikutuksista hyvin- vointiin ja tunteisiin, mutta tavoitetta ei oteta huomioon arvo- sanan muodostami-

sessa.

Oppilaan kanssa keskustel- laan musiikin vaikutuksista hyvinvointiin ja tunteisiin, mutta tavoitetta ei oteta huomioon arvosanan muo- dostamisessa.

T11

Oppilas oppii tarkkai- lemaan oman elinym- päristönsä melutasoa ja suojautumaan me- lulta.

S1-S4

Kuulosta sekä musisointi- ja ääniympäris- tön turvalli- suudesta huo- lehtiminen

Oppilas ottaa musi- sointitilanteissa huo- mioon äänen ja musii- kin voimakkuuteen liit- tyvät turvallisuusteki- jät. Oppilas havainnoi ääniympäristöään ja osaa suojautua me-

lulta.

Oppilas laiminlyö ajoittain äänen ja musiikin voimak- kuuteen liittyvät turvalli- suustekijät. Oppilas havain- noi ääniympäristöään puutteellisesti.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T12

Oppilas pyrkii harjoit- telemaan itsenäisesti ja pitkäjänteisesti. Op- pilas asettaa pieniä musisointiin, musiikil- liseen keksintään ja musiikkiliikuntaan liit- tyviä tavoitteita. Oppi-

las arvioi

S1-S4

Oppimisen tai- dot

Oppilas asettaa ohjat- tuna musisointiin, mu- siikkiliikuntaan tai sä- veltämiseen ja muu- hun luovaan tuottami- seen liittyviä tavoit- teita sekä arvioi edis- tymistään suhteessa niihin.

Tavoitteen asettaminen ja tavoitteen mukainen työs- kentely on oppilaalle haas- tavaa. Oppilas pystyy työs- kentelemään itsenäisesti vain pieniä hetkiä. Oppilas arvioi työskentelyään vain vähän.


pitkäjänteisesti ja säännöllisesti työsken- telyään asettamiinsa tavoitteisiin nähden ja tarvittaessa muuttaa

tavoitteitaan.


15.4.14.4 Musiikki, päättöarvioinnin kriteeritOpetuksen ta- voite

Sisältöalueet

Opetuksen ta- voitteista joh- detut oppimi- sen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 5

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 7

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 8

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 9

Osallisuus

T1 kannustaa

S1–S4

Oppilas oppii

Musiikillisen

Oppilas osallis-

Oppilas osaa

Oppilas toimii

Oppilas toimii

oppilasta ra-


toimimaan

ryhmän jäse-

tuu musisoivan

toimia musisoi-

itsenäisesti

rakentavasti

kentavaan toi-


musiikillisten

nenä toimimi-

ryhmän toimin-

van ryhmän jä-

musisoivan

musisoivan ryh-

mintaan musi-


yhteisöjen jä-

nen

taan opettajan

senenä.

ryhmän ja mu-

män ja musiikil-

soivan ryhmän


senenä.


konkreettisen


siikillisen yh-

lisen yhteisön

ja musiikillis-
ohjeen mu-


teisön jäse-

jäsenenä huo-

ten yhteisöjen
kaan.


nenä huoleh-

lehtien osuu-

jäsenenä


tien osuudes-

destaan sekätaan.

kannustaen ja
auttaen toisia.


Musiikilliset taidot ja tiedot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata op- pilasta ylläpi- tämään ää- nenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittä- mään niitä edelleen musi- soivan ryhmän jäsenenä

S1–S4

Oppilas kehit- tää äänen- käyttö- ja lau- lutaitoaan edelleen musi- soivan ryhmän jäsenenä.

Äänenkäyttö ja laulaminen musiikkiryh- män jäsenenä

Oppilas käyttää ääntään osana musiikillista il- maisua.

Oppilas käyttää ääntään musii- killisen ilmaisun välineenä ja osallistuu yh- teislauluun.

Oppilas käyt- tää ääntään musiikillisen il- maisun väli- neenä ja osal- listuu yhteis- lauluun sovit- taen osuu- tensa osaksi kokonai- suutta.

Oppilas käyttää ääntään musii- killisen ilmaisun välineenä teh- tävän ja tilan- teen mukaisesti sekä ylläpitää ja kehittää äänen- käyttö- ja laulu- taitoaan.

T3 kannustaa oppilasta ke- hittämään edelleen soitto- ja yh- teismusisointi- taitojaan

keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoitti- min

S1–S4

Oppilas kehit- tää edelleen soitto- ja yh- teismusisointi- taitojaan soit- taen keho-, rytmi-, melo- dia- ja sointu- soittimia.

Soittaminen musiikkiryhmän jäsenenä

Oppilas osal- listuu soitta- miseen konk- reettisen oh- jauksen alai- sena.

Oppilas soittaa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yh- teissoittoon pyrkien sovitta- maan osuu- tensa kokonai- suuteen.

Oppilas soit- taa keho-, rytmi-, melo- dia- ja sointu- soittimia ja osallistuu yh- teissoittoon melko suju- vasti.

Oppilas soit- taa keho-, rytmi-, melo- dia- ja sointu- soittimia ja osallistuu yh- teissoittoon sujuvasti.

T4 rohkaista oppilasta

S1–S4

Oppilas ilmai- see ja tutkii

Musiikkilii- kunta

Oppilas osallis- tuu musiikkia ja

Oppilas sovit- taa

Oppilas sovit- taa

Oppilas käyttää koko kehon


monipuoliseen musiikkiliikun- nalliseen ko- kemiseen ja il- maisuun


musiikkia mu- siikkiliikunnalli- suuden kei- noin.


liikettä yhdistä- vään toimin- taan ryhmän jä- senenä.

liikkumistaan musiikkiin ja osallistuu ryh- män jäsenenä musiikkiliikun- nalliseen ilmai- suun.

liikeilmaisuaan kuulemansa musiikkiin ja il- maisee mu- siikkia liik- kuen, myös rytmisesti pe- russykettä seuraten ja il- maisten.

liikettä moni- puolisesti ja luovasti musii- kin oppimisessa sekä musiikilli- sessa ilmai- sussa ja vuoro- vaikutuksessa.

T5 tarjota op- pilaalle mah- dollisuuksia ääniympäris- tön ja musiikin elämykselli- seen kuunte- luun ja havain- nointiin sekä ohjata häntä keskustele- maan havain- noistaan

S1–S4

Oppilas kuun- telee ja ha- vainnoi ää- niympäristöä ja musiikkia elämykselli- sesti sekä ky- kenee osallis- tumaan aihee- seen liittyvään keskusteluun.

Ääniympäris- tön ja musiikin kuuntelu ja siitä keskuste- leminen

Oppilas kuunte- lee ääniympä- ristöä ja musiik- kia.

Oppilas kuunte- lee ääniympä- ristöä ja musiik- kia esittäen kuulemastaan yksittäisiä huo- mioita.

Oppilas kuun- telee ääniym- päristöä ja musiikkia ja osaa kertoa havainnois- taan.

Oppilas kuunte- lee ääniympä- ristöä ja musiik- kia keskustellen havainnoistaan sekä perustel- len näkemyksi- ään.

T6 kannustaa oppilasta ra- kentamaan

S1–S4

Oppilas raken- taa luovaa suh- detta

Musiikin luova tuottaminen

Oppilas osallis- tuu luovan

Oppilas osallis- tuu luovan tuottamisen

Oppilas käyt- tää musiikilli- sia tai muita

Oppilas käyttää musiikillisia tai muita äänellisiä


luovaa suh- detta musiik- kiin ja ohjata häntä improvi- sointiin, sovit- tamiseen ja säveltämiseen sekä taiteiden- väliseen työs- kentelyyn


musiikkiin im- provisoiden, sovittaen ja sä- veltäen sekä työskentele- mällä taiteiden- välisesti.


tuottamisen prosessiin.

prosessiin tuot- taen yksittäisiä musiikillisia ide- oita yksin tai ryhmän jäse- nenä.

äänellisiä ele- menttejä ke- hittäen ja to- teuttaen mu- siikillisia ide- oita yksin tai ryhmän jäse- nenä.

elementtejä ke- hittäen ja to- teuttaen moni- naisia sekä kek- seliäitä musii- killisia ideoita yksin tai ryh- män jäsenenä.

T7 ohjata op- pilasta musii- kin tallentami- seen ja tieto- ja viestintätek- nologian käyt- töön sekä mu- siikin tekemi- sessä että osana monia- laisia kokonai- suuksia

S1–S4

Oppilas käyttää tieto- ja viestin- täteknologiaa musiikin teke- misessä sekä tallentamisessa osana monialai- sia kokonai- suuksia.

Musiikkitekno- logian käyttö

Oppilas kokei- lee joitakin mu- siikkiteknolo- gian työkaluja opettajan konkreettisten ohjeiden mu- kaan.

Oppilas kokei- lee musiikkitek- nologian mah- dollisuuksia musiikin teke- misessä itsenäi- sesti.

Oppilas käyt- tää musiikki- teknologian tarjoamia mahdollisuuk- sia omassa tai ryhmän ilmai- sussa.

Oppilas käyttää monipuolisesti musiikkitekno- logian tarjo- amia mahdolli- suuksia omassa tai ryhmän il- maisussa.


Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T8 ohjata op- pilasta tarkas- telemaan mu- siikkia taiteen- lajina

ja ymmärtä- mään, miten musiikkia käy- tetään viesti- miseen ja vai- kuttamiseen eri kulttuu- reissa

S1–S4

Oppilas tarkas- telee musiikkia taiteenlajina ja oppii ymmärtä- mään, miten musiikkia käy- tetään viestimi- seen ja vaikut- tamiseen eri kulttuureissa.

Kulttuurinen osaaminen

Oppilas tunnis- taa joitakin ta- poja käyttää musiikkia vies- timiseen ja vai- kuttamiseen.


Oppilas tunnis- taa joitakin mu- siikkikulttuu- reja.

Oppilas tunnis- taa joitakin mu- siikin monista käyttötavoista ja kulttuurisista ilmenemismuo- doista ja osaa kertoa havain- noistaan.

Oppilas jäsen- tää musiikin käyttötapoja ja kulttuurisia ilmenemis- muotoja ker- toen havain- noistaan.

Oppilas analy- soi ja arvioi mu- siikin käyttöta- poja ja kulttuu- risia ilmenemis- muotoja

ja osaa keskus- tella niistä.

T9 rohkaista ja ohjata oppi- lasta käyttä- mään musiikin merkintäta- poja, käsitteitä ja terminolo- giaa musiikilli- sessa toimin- nassa.

S1–S4

Oppilas käyt- tää musiikin merkintäta- poja, käsitteitä ja terminolo- giaa musiikilli- sessa toimin- nassa.

Musiikillisten käsitteiden ja symbolien käyttö.

Oppilas tunnis- taa joitakin mu- siikin käsitteitä ja symboleja.

Oppilas käyttää yksittäisiä mu- siikkikäsitteitä, musiikin mer- kintätapoja ja joitakin musiik- kitermejä mu- siikillisessa toi- minnassa.

Oppilas käyt- tää musiikki- käsitteitä, mu- siikin merkin- tätapoja sekä musiikkiter- mejä musiikil- lisessa toimin- nassa.

Oppilas käyttää ja soveltaa su- juvasti ja tar- koituksenmu- kaisesti musiik- kikäsitteitä, musiikin mer- kintätapoja ja musiikkiter- mejä musiikilli- sessa toimin- nassa.


Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T10 ohjata op- pilasta tunnis- tamaan musii- kin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin

S1–S4

Oppilas tun- nistaa musii- kin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin.


Ei käytetä arvo- sanan muodos- tamisen perus- teena. Oppi- lasta ohjataan pohtimaan ko- kemuksiaan osana itsearvi- ointia
T11 ohjata op- pilasta huoleh- timaan kuulos- taan sekä mu- sisointi- ja ää- niympäristön turvallisuu- desta

S1–S4

Oppilas huo- lehtii kuulos- taan ja

pitää huolta musisointi- ja ääniympäris- tön turvalli- suudesta.

Kuulosta sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuu- desta huolehti- minen

Oppilas nou- dattaa annetta- via turvallisuus- ohjeita.

Oppilas ottaa huomioon ää- niympäristön turvallisuuteen liittyvät tekijät sekä käyttää laitteita ja soit- timia turvalli- suusohjeiden mukaisesti.

Oppilas käyt- tää laitteita ja soittimia musi- sointitilan- teissa ottaen huomioon muun muassa äänen ja mu- siikin voimak- kuuteen sekä muut turvalli- seen toimin- taan liittyvät tekijät.

Oppilas huoleh- tii vastuullisesti musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudsta.


Oppimaan oppiminen musiikissa

T12 ohjata op- pilasta kehit- tämään musii- killista osaa- mistaan har- joittelun avulla, asetta- maan tavoit- teita musiikilli- selle oppimi- selleen ja arvi- oimaan taito- jensa edisty- mistä suh- teessa tavoit- teisiin.

S1–S4

Oppilas oppii kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettaa tavoitteita mu- siikilliselle oppi- miselleen sekä arvioi taito- jensa edisty- mistä suh- teessa tavoit- teisiin.

Oppimisen tai- dot

Oppilas kehit- tää osaamis- taan opettajan tukemana jolla- kin musiikillisen osaamisen osa- alueella anne- tun

tavoitteen suuntaisesti.

Oppilas asettaa itselleen ohjat- tuna musisoin- tiin, musiikkilii- kuntaan tai sä- veltämiseen ja muuhun luo- vaan tuottami- seen liittyviä tavoitteita, toi- mii niiden suuntaisesti ja työskentelee niiden suuntai- sesti

Oppilas aset- taa ohjattuna itselleen musi- sointiin, mu- siikkiliikuntaan tai säveltämi- seen ja muu- hun luovaan tuottamiseen liittyviä tavoit- teita, harjoit- telee niiden suuntaisesti sekä arvioi edistymistään suhteessa ta- voitteisiinsa.

Oppilas asettaa musisointiin, musiikkiliikun- taan tai sävel- tämiseen ja muuhun luo- vaan tuottami- seen liittyviä tavoitteita ja työskentelee niiden mukai- sesti.


Oppilas arvioi toimintaansa ja mukauttaa työskentelyään tavoitteidensa pohjalta.