< Previous | Contents | Next >

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9


Sisältöjen toteuttaminen antaa oppilaalle monipuolisen kokemuksen käsityön alueista ja mahdollisuuden useiden käsityötaitojen omaksumiseen. Sisältöalu- eista muodostetaan yhtenäisiä oppimistehtäviä, joissa useat sisällöt limittyvät yhtäaikaisesti toisiinsa.


S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suun- nitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.


S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikal- lisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.


S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaa- leja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.


S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.


S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.


S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.


S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.


S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsi- työtä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.


15.4.16.4 Käsityön vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokalla 7, Ylöjärvi


Käsityö: sisällöt 7. luokalla

S1 Innovointi

Laaditaan tehtävänannon pohjalta suunnitelma tuotteesta, työskentelyjärjestyksestä ja aikataulusta ja valmistetaan tuote oman suunnitelman pohjalta. Dokumentoidaan käsityöprosessi kuvaamalla tai kirjoittamalla.


Tarjotaan avoimia tuotesuunnittelutehtäviä, joissa itse keksitään ratkaisuja tuotteen muotoon, rakenteeseen ja toi- mintaan ottaen huomioon resurssit (aika, taidot, materiaalit, työvälineet, työturvallisuus, kustannukset).


Kannustetaan persoonallisiin, innostaviin ratkaisuihin tehtävän käsittelyssä.

Kannustetaan yhdistelemään ennakkoluulottomasti erilaisia kulttuurillisia näkökulmia uutta näkemystä ja innovaati- oita synnyttäen.

S2 Muotoilu

Tutustutaan tuotteen funktioon käsitteenä sekä tuotteen ominaisuuksiin, kuten toimivuus, ilmaisevuus, esteettisyys.

S3 Kokeilu

Kannustetaan kokeilemaan omien kokemusten pohjalta sekä omia kokemuksia kasvattaen työvälineitä ja materiaaleja vapaasti, turvallisuusnäkökulmat huomioiden.


Opiskellaan suunnitteluohjelman käyttämistä oman tuotteen suunnittelussa.

S4 Dokumentointi ja arviointi

Tutustutaan erilaisiin menetelmiin havainnollistaa omia ideoita ja suunnitelmia.


Tehdään suunnittelu- ja työskentelyprosessista sekä tuotteesta raportti, joka sisältää kuvia, videota ja kirjallisen selos- tuksen työskentelyvaiheista. Arvioidaan omaa oppimista.


Ymmärretään käsityön merkitys yksilön hyvinvoinnille.

Ymmärretään kokonaisen käsityöprosessin positiiviset vaikutukset yksilön kehitykselle: tuotteen ja prosessin suunnit- telutaidot, valmistus- ja arviointitaidot, hienomotoriset taidot sekä niiden tarpeellisuus arki- ja työelämässä.


S5 Tekeminen

Tutustutaan käsityössä käytettävän materiaalin syntymiseen, jalostamiseen, käyttöön sekä kierrättämiseen ja käytöstä poistamiseen kiinnittäen huomiota ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.


Perehdytään puun, muovien, metallien sekä teknisten tekstiilien ominaisuuksiin.


Harjoitellaan puun, metallien ja muovien muokkaamista leikkaavalla, lastuavalla ja muovaavalla menetelmällä sekä liittämistä hitsaamalla.


Perehdytään kankaiden (kudokset, neulokset, kuitukankaat) ja lankojen ominaisuuksiin. Tutustutaan synteettisten kui- tujen valmistukseen ja ominaisuuksiin.


Tutustutaan langan kehräämiseen värttinällä ja rukilla sekä teolliseen langan valmistamiseen.

Harjoitellaan pukeutumiseen liittyvän tekstiilin (vaate tai asuste) valmistamista ompelemalla perehtyen syvällisemmin ompelukoneisiin ja saumureihin sekä tekstiileihin liittyviin mittataulukoihin.


Harjoitellaan silmukkarakenteisen tekstiilin valmistamista langoista (neulominen, virkkaaminen, koukkuaminen tai näiden yhdistelmät ja/tai sovellukset) sekä perehdytään tekniikoihin liittyviin työvälineisiin.


Käytetään suunnitelman ohjaamana tarkoituksenmukaisia muita materiaaleja tuotteen valmistamisessa sekä perehdy- tään materiaalien ominaisuuksiin ja työstöön.


Perehdytään elektroniikan komponentteihin, niiden symboleihin sekä toimintaan. Tutustutaan piirikaavioihin sekä sähkön ominaisuuksiin.


Tutustutaan automaatioprosessin periaatteisiin ja harjoitellaan jonkin ohjelmointikielen peruskomentoja.


Tutustutaan kemikaaleissa oleviin merkintöihin sekä opiskellaan erilaisten käsityössä käytettävien kemikaalien (vär- jäys, pintakäsittely, piirilevyn valmistus, liimat, ohenteet) ominaisuuksia.


Tutustutaan tekstiilituotteen kaavan kuositteluun sekä kaavoituksen symboliikkaan. Tutustutaan vaativampien lankatöiden tekemiseen symbolien avulla.


Perehdytään koneiden ja laitteiden toimintaan ja turvalliseen käyttämiseen sekä erilaisten kemikaalien ominaisuuk- siin.


Tutustutaan tietokoneella ohjatun työstövälineen toimintaan ja ohjelmoidaan se valmistamaan itse suunniteltuja tuot- teita.

S6 Työturvallisuus

Tutustutaan työskentelymenetelmiin ja suunnitellaan työvaiheet omaan taitotasoon sopiviksi.


Opiskellaan varoitus-, kielto- ja ohjekyltteihin liittyviä sisältöjä.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen

Tutustutaan lähialueen elinkeinoelämään ja ammatteihin.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

Oppilasta kannustetaan itsenäisesti tutustumaan erilaisiin käsityötaitoihin ja käsityön mahdollisuuksiin: käsityöblogit, sosiaalisen media, näyttely-, yritys- ja museovierailut, vierailevat taitajat koululla.15.4.16.5 Käsityön taide- ja taitoaineen valinnaisen aineen vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 8-9, Ylöjärvi


Käsityö: taide- ja taitoaineen valinnaisen aineen sisällöt luokalla 8

S1 Innovointi

Laaditaan tehtävänannon pohjalta suunnitelma tuotteesta, työskentelyjärjestyksestä ja aikataulusta ja valmistetaan tuote oman suunnitelman pohjalta. Dokumentoidaan käsityöprosessi kuvaamalla tai kirjoittamalla.


Tarjotaan avoimia tuotesuunnittelutehtäviä, joissa itse keksitään ratkaisuja tuotteen muotoon, rakenteeseen ja toi- mintaan ottaen huomioon resurssit (aika, taidot, materiaalit, työvälineet, työturvallisuus, kustannukset).


Kannustetaan persoonallisiin, innostaviin ratkaisuihin tehtävän käsittelyssä.


Kannustetaan yhdistelemään ennakkoluulottomasti erilaisia kulttuurillisia näkökulmia uutta näkemystä ja innovaati- oita synnyttäen.

S2 Muotoilu

Tutustutaan tuotteen funktioon käsitteenä sekä tuotteen ominaisuuksiin, kuten toimivuus, ilmaisevuus, esteettisyys.

S3 Kokeilu

Kannustetaan kokeilemaan omien kokemusten pohjalta sekä omia kokemuksia kasvattaen työvälineitä ja materiaaleja vapaasti, turvallisuusnäkökulmat huomioiden.


Käytetään suunnitteluohjelmaa oman tuotteen suunnittelussa.

S4 Dokumentointi ja arviointi

Havainnollistetaan omia ideoita ja suunnitelmia.


Tehdään suunnittelu- ja työskentelyprosessista sekä tuotteesta raportti, joka voi esimerkiksi sisältää kuvia, videota ja kirjallisen selostuksen työskentelyvaiheista. Arvioidaan omaa oppimista.


Ymmärretään käsityön merkitys yksilön hyvinvoinnille.


Ymmärretään kokonaisen käsityöprosessin positiiviset vaikutukset yksilön kehitykselle: tuotteen ja prosessin suunnit- telutaidot, valmistus- ja arviointitaidot, hienomotoriset taidot sekä niiden tarpeellisuus arki- ja työelämässä.

S5 Tekeminen

Oppilas syventää käsityö tietojaan ja taitojaan monipuolisesti oman mielenkiintonsa suuntaisesti.


Perehdytään syvemmin käsityössä käytettävän materiaalin syntymiseen, jalostamiseen, käyttöön sekä kierrättämiseen ja käytöstä poistamiseen kiinnittäen huomiota ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.


Käytetään suunnitelman ohjaamana tarkoituksenmukaisia muita materiaaleja tuotteen valmistamisessa sekä perehdy- tään materiaalien ominaisuuksiin ja työstöön.


S6 Työturvallisuus

Käytetään turvallisia työskentelymenetelmiä ja suunnitellaan työvaiheet omaan taitotasoon sopiviksi. Opiskellaan varoitus-, kielto- ja ohjekyltteihin liittyviä sisältöjä.

Tutustutaan kemikaaleissa oleviin merkintöihin sekä opiskellaan erilaisten käsityössä käytettävien kemikaalien ominai- suuksia.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen

Tutustutaan lähialueen elinkeinoelämään ja ammatteihin.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

Oppilasta kannustetaan itsenäisesti tutustumaan erilaisiin käsityötaitoihin ja käsityön mahdollisuuksiin: käsityöblogit, sosiaalisen media, näyttely-, yritys- ja museovierailut, vierailevat taitajat koululla.


Käsityö: taide- ja taitoaineen valinnaisen aineen sisällöt luokalla 9

S1 Innovointi

Laaditaan tehtävänannon pohjalta suunnitelma tuotteesta, työskentelyjärjestyksestä ja aikataulusta ja valmistetaan tuote oman suunnitelman pohjalta. Dokumentoidaan käsityöprosessi kuvaamalla tai kirjoittamalla.


Tarjotaan avoimia tuotesuunnittelutehtäviä, joissa itse keksitään ratkaisuja tuotteen muotoon, rakenteeseen ja toimin- taan ottaen huomioon resurssit (aika, taidot, materiaalit, työvälineet, työturvallisuus, kustannukset).


Kannustetaan persoonallisiin, innostaviin ratkaisuihin tehtävän käsittelyssä.

Kannustetaan yhdistelemään ennakkoluulottomasti erilaisia kulttuurillisia näkökulmia uutta näkemystä ja innovaatioita synnyttäen.

S2 Muotoilu

Tutustutaan tuotteen funktioon käsitteenä sekä tuotteen ominaisuuksiin, kuten toimivuus, ilmaisevuus, esteettisyys.


S3 Kokeilu

Kannustetaan kokeilemaan omien kokemusten pohjalta sekä omia kokemuksia kasvattaen työvälineitä ja materiaaleja vapaasti, turvallisuusnäkökulmat huomioiden.


Opiskellaan suunnitteluohjelman käyttämistä oman tuotteen suunnittelussa.

S4 Dokumentointi ja arviointi

Tutustutaan erilaisiin menetelmiin havainnollistaa omia ideoita ja suunnitelmia.


Tehdään suunnittelu- ja työskentelyprosessista sekä tuotteesta raportti, joka sisältää kuvia, videota ja kirjallisen selos- tuksen työskentelyvaiheista. Arvioidaan omaa oppimista.


Ymmärretään käsityön merkitys yksilön hyvinvoinnille.


Ymmärretään kokonaisen käsityöprosessin positiiviset vaikutukset yksilön kehitykselle: tuotteen ja prosessin suunnitte- lutaidot, valmistus- ja arviointitaidot, hienomotoriset taidot sekä niiden tarpeellisuus arki- ja työelämässä.

S5 Tekeminen

Tutustutaan käsityössä käytettävän materiaalin syntymiseen, jalostamiseen, käyttöön sekä kierrättämiseen ja käytöstä poistamiseen kiinnittäen huomiota ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.


Perehdytään puun, muovien, metallien sekä teknisten tekstiilien ominaisuuksiin.


Harjoitellaan puun, metallien ja muovien muokkaamista leikkaavalla, lastuavalla ja muovaavalla menetelmällä sekä liit- tämistä hitsaamalla.


Perehdytään kankaiden (kudokset, neulokset, kuitukankaat) ja lankojen ominaisuuksiin. Tutustutaan synteettisten kui- tujen valmistukseen ja ominaisuuksiin.


Tutustutaan langan kehräämiseen värttinällä ja rukilla sekä teolliseen langan valmistamiseen.

Harjoitellaan pukeutumiseen liittyvän tekstiilin (vaate tai asuste) valmistamista ompelemalla perehtyen syvällisemmin ompelukoneisiin ja saumureihin sekä tekstiileihin liittyviin mittataulukoihin.


Harjoitellaan silmukkarakenteisen tekstiilin valmistamista langoista (neulominen, virkkaaminen, koukkuaminen tai näi- den yhdistelmät ja/tai sovellukset) sekä perehdytään tekniikoihin liittyviin työvälineisiin.


Käytetään suunnitelman ohjaamana tarkoituksenmukaisia muita materiaaleja tuotteen valmistamisessa sekä perehdy- tään materiaalien ominaisuuksiin ja työstöön.


Perehdytään elektroniikan komponentteihin, niiden symboleihin sekä toimintaan. Tutustutaan piirikaavioihin sekä säh- kön ominaisuuksiin.


Tutustutaan automaatioprosessin periaatteisiin ja harjoitellaan jonkin ohjelmointikielen peruskomentoja.


Tutustutaan kemikaaleissa oleviin merkintöihin sekä opiskellaan erilaisten käsityössä käytettävien kemikaalien (värjäys, pintakäsittely, piirilevyn valmistus, liimat, ohenteet) ominaisuuksia.

Tutustutaan tekstiilituotteen kaavan kuositteluun sekä kaavoituksen symboliikkaan. Tutustutaan vaativampien lankatöiden tekemiseen symbolien avulla.

Perehdytään koneiden ja laitteiden toimintaan ja turvalliseen käyttämiseen sekä erilaisten kemikaalien ominaisuuksiin.


Tutustutaan tietokoneella ohjatun työstövälineen toimintaan ja ohjelmoidaan se valmistamaan itse suunniteltuja tuot- teita.

S6 Työturvallisuus

Tutustutaan työskentelymenetelmiin ja suunnitellaan työvaiheet omaan taitotasoon sopiviksi.


Opiskellaan varoitus-, kielto- ja ohjekyltteihin liittyviä sisältöjä.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen

Tutustutaan lähialueen elinkeinoelämään ja ammatteihin.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

Oppilasta kannustetaan itsenäisesti tutustumaan erilaisiin käsityötaitoihin ja käsityön mahdollisuuksiin: käsityöblogit, sosiaalisen media, näyttely-, yritys- ja museovierailut, vierailevat taitajat koululla.