< Previous | Contents | Next >

Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät si-

sältöalueet

Laaja-alainen osaa-

minen

Fyysinen toimintakykyT1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia

liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

S1

L1, L3


T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään lii-

kuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

S1

L1, L3, L4

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikku- mistaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä moni- puolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri lii-

kuntamuodoissa

S1

L3

T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytai- tojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuoli- sesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja

eri liikuntamuodoissa

S1

L3

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittä- mään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikku-

vuutta

S1

L3

T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida

että pelastautua ja pelastaa vedestä

S1

L3

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan

S1

L3, L6, L7

Sosiaalinen toimintakykyT8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ot-

taen

S2

L2, L3, L6, L7

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan

vastuuta yhteisistä oppimistilanteista

S2

L2, L6, L7

Psyykkinen toimintakykyT10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vah-

vistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja

S3

L1, L2, L3

T11huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuk-

sia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

S3

L1, L2

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja

liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille

S3

L3

T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liitty- viin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä

löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia

S3

L1, L3


15.4.17.1 Liikunnan vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Liikunta: tavoitteet luokilla 79

7.lk

8.lk

9.lk

Fyysinen toimintakyky

Fyysinen toimintakyky

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimin- taan aktiivisesti.

Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia liikuntatehtäviä parhaansa yrittäen.

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimin- taan aktiivisesti.

Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia liikuntamuotoja parhaansa yrittäen.

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toi- mintaan aktiivisesti.

Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia liikuntamuotoja parhaansa yrittäen.

T2

Oppilas havainnoi itseään ja ympäristö- ään sekä osaa useimmiten tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten lei- keissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

T2

Oppilas havainnoi itseään ja ympäristö- ään sekä osaa useimmiten tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten lei- keissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

T2

Oppilas havainnoi itseään ja ympäristö- ään sekä osaa tehdä sen mukaan eri lii- kuntatilanteissa, kuten leikeissä ja pe- leissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

T3

Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumis- taitoaan sekä harjoittelee niiden käyttä- mistä, yhdistämistä ja soveltamista erilaisissa oppimisympäristöissä.

T3

Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumis- taitoaan sekä harjoittelee niiden käyttä- mistä, yhdistämistä ja soveltamista erilaisissa oppimisympäristöissä.

T3

Oppilas kehittää tasapaino- ja liikku- mistaitoaan sekä käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä.

T4

Oppilas kokeilee, yhdistää ja soveltaa monipuolisia välineenkäsittelytaitoja eri- laisissa oppimisympäristöissä.

T4

Oppilas harjoittelee, yhdistää ja soveltaa monipuolisia välineenkäsittelytaitoja eri- laisissa oppimisympäristöissä.

T4

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja sovel- taa välineenkäsittelytaitoja monipuoli- sesti erilaisissa oppimisympäristöissä.

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominai- suuksiaan.

Oppilas tutustuu omien voima-, nopeus-,

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominai- suuksiaan ja sen pohjalta opettelee

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominai- suuksiaan ja sen pohjalta kehittää


liikkuvuus- ja kestävyysominaisuuksien kehittämiseen.

voima-, nopeus-, liikkuvuus- ja kestä- vyysominaisuuksien kehittämistä.

voima-, nopeus-, liikkuvuus- ja kestä- vyysominaisuuksiaan.

T6

Oppilas opettelee uima- ja vesipelastus- taitoja.

T6

Oppilas vahvistaa uima- ja vesipelastus- taitojaan.

T6

Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelas- taa vedestä.

T7

Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolli- set vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asialli- sesti.

Oppilas osaa huolehtia oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.

T7

Oppilas ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä toi- mii turvallisesti ja asiallisesti.

Oppilas huolehtii oikeanlaisesta varus- tautumisesta liikuntatunneille ja henkilö- kohtaisesta hygieniasta.

T7

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

Oppilas huolehtii oikeanlaisesta varus- tautumisesta liikuntatunneille ja henki- lökohtaisesta hygieniasta.

Sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalinen toimintakyky

T8

Oppilas työskentelee kaikkien kanssa. Oppilas osaa säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toi- set huomioon ottaen.

T8

Oppilas vahvistaa taitoaan työskennellä kaikkien kanssa.

Oppilas osaa säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toi- set huomioon ottaen.

T8

Oppilas osaa työskennellä kaikkien kanssa.

Oppilas osaa säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toi- set huomioon ottaen.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin periaat- teita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuu- teen yhteisissä oppimistilanteissa.

Oppilas osaa toimia pienryhmän ohjaus- tehtävissä.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin periaat- teita ja osoittaa ottavansa vastuuta yh- teisistä oppimistilanteista.

Oppilas osaa toimia pienryhmän ohjaus- tehtävissä.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin periaat- teita ja osoittaa ottavansa vastuuta yh- teisistä oppimistilanteista.

Oppilas osaa toimia pienryhmän oh- jaustehtävissä.

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky

T10

Oppilas harjaantuu työskentelemään vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja

T10

Oppilas vahvistaa taitoaan työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja

T10

Oppilas osaa työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän


ryhmän jäsenenä.

Oppilas tutustuu hyvinvointiaan tukeviin teknologian tuomiin mahdollisuuksiin.

ryhmän jäsenenä.

Oppilas tietää joitakin hyvinvointia tuke- via teknologian apukeinoja.

jäsenenä.

Oppilas osaa hyödyntää teknologiaan oman hyvinvointinsa tukemiseen.

T11

Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita.

Oppilas saa kokea liikunnasta tulevan hyvänolontunteen.

T11

Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita.

Oppilas saa kokea liikunnasta tulevan hy- vänolontunteen.

T11

Oppilas osaa asettaa itselleen realisti- sia oppimistavoitteita.

Oppilas saa kokea liikunnasta tulevan hyvänolontunteen.

T12

Oppilas ymmärtää liikunnallisen elämän- tavan merkityksen hyvinvoinnille.

T12

Oppilas ymmärtää liikunnallisen elämän- tavan merkityksen hyvinvoinnille.

T12

Oppilas ymmärtää liikunnallisen elä- mäntavan merkityksen hyvinvoinnille.

T13

Oppilas tutustuu yleisten liikuntamuoto- jen harrastamiseen liittyviin mahdolli- suuksiin, tietoihin ja taitoihin löytääk- seen itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia.

T13

Oppilas tutustuu yleisten liikuntamuoto- jen harrastamiseen liittyviin mahdolli- suuksiin, tietoihin ja taitoihin löytääk- seen itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia.

T13

Oppilas tutustuu yleisten liikuntamuo- tojen harrastamiseen liittyviin mahdol- lisuuksiin, tietoihin ja taitoihin löytääk- seen itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia.