< Previous | Contents | Next >

Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9


S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahviste- taan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuo- denaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta.


Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuk- sia. Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Liikuntatehtävien avulla oppilaat

oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mit- taukset tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan muita. Teh- tävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.


S3 Psyykkinen toimintakyky: Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tuntei- den kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kas- vulle ja kehitykselle, tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuo- doissa.


15.4.17.2 Liikunnan vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Liikunta: sisällöt luokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Fyysinen toimintakyky

S1 Fyysinen toimintakyky

S1 Fyysinen toimintakyky

Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää koulun ja oppilaiden omissa mobiililaitteissa olevia liikunta- sovelluksia. Opetuksessa kannustetaan oppilaita arkiliikuntaan esimerkiksi anta- malla liikuntaläksyjä. (T1)


Opetukseen sisällytetään pelejä ja leik- kejä, joissa oppilas joutuu huomioimaan omaa ja muiden oppilaiden liikkumista. Tehtävää voidaan vaikeuttaa tuomalla

Opetuksessa voidaan mahdolli- suuksien mukaan hyödyntää kou- lun ja oppilaiden omissa mobiili- laitteissa olevia liikuntasovelluk- sia. Opetuksessa kannustetaan op- pilaita arkiliikuntaan esimerkiksi antamalla liikuntaläksyjä. (T1)


Opetukseen sisällytetään pelejä ja leikkejä, joissa oppilas joutuu huo- mioimaan omaa ja muiden oppi- laiden liikkumista. Tehtävää

Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää koulun ja oppilai- den omissa mobiililaitteissa olevia lii- kuntasovelluksia. Opetuksessa kannus- tetaan oppilaita arkiliikuntaan esimer- kiksi antamalla liikuntaläksyjä. (T1)


Opetukseen sisällytetään pelejä ja leik- kejä, joissa oppilas joutuu huomioi- maan omaa ja muiden oppilaiden liik- kumista. Tehtävää voidaan vaikeuttaa


tilanteeseen lisää pelaajia, välineitä, sääntöjä tms. (T2)

Motorisia perustaitoja ovat tasapainotai- dot: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin -asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen.

Liikkumistaitojen perustaitoja ja liikeyh- distelmiä ovat käveleminen, juoksemi- nen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaami- nen, liukuminen. (T3)


Välineenkäsittelytaitoja ovat itsestä pois- päin tapahtuvat ja vastaanottavat liik- keet, vierittäminen, heittäminen, potki- minen, työntäminen, lyöminen, pomput- taminen ja kiinniottaminen. Pelataan eri- laisia pien- ja viitepelejä vaihtelevissa ryhmissä. (T4)


Voidaan suorittaa Move!-mittaukset ko- konaisuudessaan tai osittain. Voidaan käyttää myös muunlaisia mittauksia tai testejä, joissa oppilaat voivat arvioida omaa kehittymistään. Liikuntatunneilla tuodaan esiin lihashuollon tärkeys oman kehon toimintakyvyn ylläpitämisessä. (T5)


Oppilas opettelee eri uimatekniikoita ja vesipelastustaitoja. (T6)

voidaan vaikeuttaa tuomalla tilan- teeseen lisää pelaajia, välineitä, sääntöjä tms. (T2)

Motorisia perustaitoja ovat tasa- painotaidot: staattinen ja dynaa- minen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin -asennot, pyörimi- nen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistami- nen, ojentaminen, kieriminen.

Liikkumistaitojen perustaitoja ja liikeyhdistelmiä ovat käveleminen, juokseminen, loikkiminen, ryt- missä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen, liuku- minen. (T3)


Välineenkäsittelytaitoja ovat it- sestä poispäin tapahtuvat ja vas- taanottavat liikkeet, vierittämi- nen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomput- taminen ja kiinniottaminen. Pela- taan erilaisia pien- ja viitepelejä vaihtelevissa ryhmissä. (T4)


Suoritetaan Move!-mittaukset. Voidaan lisäksi käyttää myös muunlaisia mittauksia tai testejä, joissa oppilaat voivat arvioida omaa kehittymistään. Liikuntatun- neilla tuodaan esiin lihashuollon tärkeys oman kehon toimintaky- vyn ylläpitämisessä. (T5)

tuomalla tilanteeseen lisää pelaajia, vä- lineitä, sääntöjä tms. (T2)

Motorisia perustaitoja ovat tasapaino- taidot: staattinen ja dynaaminen tasa- paino, pystyasennot, pää alaspäin - asennot, pyöriminen, heiluminen, py- sähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kierimi- nen.

Liikkumistaitojen perustaitoja ja lii- keyhdistelmiä ovat käveleminen, juok- seminen, loikkiminen, rytmissä hyppi- minen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen, liukuminen. (T3)


Välineenkäsittelytaitoja ovat itsestä poispäin tapahtuvat ja vastaanottavat liikkeet, vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen. Pelataan erilaisia pien- ja viitepelejä vaihtelevissa ryhmissä. (T4)


Voidaan suorittaa Move!-mittaukset kokonaisuudessaan tai osittain. Voi- daan käyttää myös muunlaisia mittauk- sia tai testejä, joissa oppilaat voivat ar- vioida omaa kehittymistään. Liikunta- tunneilla tuodaan esiin lihashuollon tärkeys oman kehon toimintakyvyn yl- läpitämisessä. (T5)


Oppilas opettelee eri uimatekniikoita ja vesipelastustaitoja. (T6)


Oppilasta ohjataan pukeutumaan asialli- sesti liikuntatunneille liikkumistavan ja paikan mukaan. Oppilasta ohjataan huo- lehtimaan puhtaudestaan liikuntatuntien jälkeen. (T7)


Oppilas opettelee eri uimateknii- koita ja vesipelastustaitoja. (T6)


Oppilasta ohjataan pukeutumaan asiallisesti liikuntatunneille liikku- mistavan ja paikan mukaan. Oppi- lasta ohjataan huolehtimaan puh- taudestaan liikuntatuntien jäl- keen. (T7)


Oppilasta ohjataan pukeutumaan asial- lisesti liikuntatunneille liikkumistavan ja paikan mukaan. Oppilasta ohjataan huolehtimaan puhtaudestaan liikunta- tuntien jälkeen. (T7)

S2 Sosiaalinen toimintakyky

S2 Sosiaalinen toimintakyky

S2 Sosiaalinen toimintakyky

Opetukseen sisällytetään tanssia ja mu- siikkiliikuntaa. (T8)


Liikuntatunneille sisällytetään tilanteita, joissa oppilaille nimetään jokin taito tai väline, jonka pohjalta he saavat suunni- tella ja toteuttaa itse leikin, harjoitteen tai radan. Oppilas tai oppilasryhmä voi toimia harjoitteen ohjaamistehtävissä. (T9)

Opetukseen sisällytetään tanssia ja musiikkiliikuntaa. (T8)


Liikuntatunneille sisällytetään ti- lanteita, joissa oppilaille nimetään jokin taito tai väline, jonka poh- jalta he saavat suunnitella ja to- teuttaa itse leikin, harjoitteen tai radan. Oppilas tai oppilasryhmä voi toimia harjoitteen ohjaamis- tehtävissä. (T9)

Opetukseen sisällytetään tanssia ja musiikkiliikuntaa. (T8)


Liikuntatunneille sisällytetään tilan- teita, joissa oppilaille nimetään jokin taito tai väline, jonka pohjalta he saa- vat suunnitella ja toteuttaa itse leikin, harjoitteen tai radan. Oppilas tai oppi- lasryhmä voi toimia harjoitteen ohjaa- mistehtävissä. (T9)

S3 Psyykkinen toimintakyky

S3 Psyykkinen toimintakyky

S3 Psyykkinen toimintakyky

Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan an- taa mahdollisuus toimia itsenäisesti tek- niikka- tai taitokortin ohjeiden mukai- sesti. Oppilas voi toimia tarkkailijana ja palautteenantajana parinsa tai ryhmän jäsenten suorituksissa. Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus valita oman innostuneisuuden, taito- tai kuntotason mukainen tehtävä.

Liikuntatunneilla oppilaalle voi- daan antaa mahdollisuus toimia it- senäisesti tekniikka- tai taitokortin ohjeiden mukaisesti. Oppilas voi toimia tarkkailijana ja palaut- teenantajana parinsa tai ryhmän jäsenten suorituksissa. Liikunta- tunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus valita oman

Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan an- taa mahdollisuus toimia itsenäisesti tekniikka- tai taitokortin ohjeiden mu- kaisesti. Oppilas voi toimia tarkkailijana ja palautteenantajana parinsa tai ryh- män jäsenten suorituksissa. Liikunta- tunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus valita oman innostunei- suuden, taito- tai kuntotason


Liikuntatunneilla voidaan mahdollisuuk- sien mukaan hyödyntää liikuntateknolo- giaan liittyviä sovelluksia tai ohjelmia mo- tivointi- ja kannustuskeinoina. Liikunta- tunneilla muistutetaan oppilaita lihas- huollon ja perusvoimaharjoittelun tär- keydestä. (T10)


Liikuntatunneille opettaja voi sisällyttää rentoutumisharjoituksia. Liikuntatun- neilla oppilaalle voidaan antaa mahdolli- suus valita oman innostuneisuuden, taito- tai kuntotason mukainen tehtävä. (T11)


Liikunnassa voidaan pitää yhteistyössä terveystiedon oppiaineen kanssa päivä- kirjaa, johon kirjataan sovitusti esimer- kiksi liikuntasuoritukset, ruokailut ja päi- vittäinen unen määrä. Ohjataan oppilasta miettimään liikkumisen aiheuttamia tun- temuksia ja vaikutuksia omassa kehossa. (T12)


Liikuntatunneilla tai liikuntakotitehtävien avulla oppilasta tutustutetaan lähialueen liikunnan harrastamismahdollisuuksiin. (T13)

innostuneisuuden, taito- tai kun- totason mukainen tehtävä. Liikun- tatunneilla voidaan mahdollisuuk- sien mukaan hyödyntää liikunta- teknologiaan liittyviä sovelluksia tai ohjelmia motivointi- ja kannus- tuskeinoina. Liikuntatunneilla muistutetaan oppilaita lihashuol- lon ja perusvoimaharjoittelun tär- keydestä. (T10)


Liikuntatunneille opettaja voi si- sällyttää rentoutumisharjoituksia. Liikuntatunneilla oppilaalle voi- daan antaa mahdollisuus valita oman innostuneisuuden, taito- tai kuntotason mukainen tehtävä. (T11)


Liikunnassa voidaan pitää yhteis- työssä terveystiedon oppiaineen kanssa päiväkirjaa, johon kirjataan sovitusti esimerkiksi liikuntasuori- tukset, ruokailut ja päivittäinen unen määrä. Ohjataan oppilasta miettimään liikkumisen aiheutta- mia tuntemuksia ja vaikutuksia omassa kehossa. (T12)


Liikuntatunneilla tai liikuntakoti- tehtävien avulla oppilasta tutustu- tetaan lähialueen liikunnan har- rastamismahdollisuuksiin. (T13)

mukainen tehtävä. Liikuntatunneilla voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää liikuntateknologiaan liittyviä sovelluksia tai ohjelmia motivointi- ja kannustuskeinoina. Liikuntatunneilla muistutetaan oppilaita lihashuollon ja perusvoimaharjoittelun tärkeydestä. (T10)


Liikuntatunneille opettaja voi sisällyt- tää rentoutumisharjoituksia. Liikunta- tunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus valita oman innostunei- suuden, taito- tai kuntotason mukai- nen tehtävä. (T11)


Liikunnassa voidaan pitää yhteistyössä terveystiedon oppiaineen kanssa päi- väkirjaa, johon kirjataan sovitusti esi- merkiksi liikuntasuoritukset, ruokailut ja päivittäinen unen määrä. Ohjataan oppilasta miettimään liikkumisen ai- heuttamia tuntemuksia ja vaikutuksia omassa kehossa. (T12)


Liikuntatunneilla tai liikuntakotitehtä- vien avulla oppilasta tutustutetaan lä- hialueen liikunnan harrastamismahdol- lisuuksiin. (T13)