< Previous | Contents | Next >

15.4.17.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi


Liikunnan arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi arvosanaa kahdeksan ja arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si- sältö-

alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai-

neessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaa- minen

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas osallistuu liikunta- tuntien toimintaan aktiivi- sesti. Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia liikunta-

muotoja parhaansa yrittäen.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu liikun- tatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti ko- keillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuo-

toja.

Oppilas osallistuu liikun- tatuntien toimintaan joskus aktiivisesti kokeil- len ja harjoitellen erilai- sia liikuntamuotoja.

T2

Oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään sekä osaa tehdä sen mukaan eri liikun- tatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmu-

kaisia ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikun- tatilanteissa

Oppilas tekee yleensä tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa lii- kuntatilanteissa.

Oppilas tekee joskus tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa lii- kuntatilanteissa.


T3

Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumistaitoaan sekä harjoittelee niiden käyttä- mistä, yhdistämistä ja sovel- tamista erilaisissa oppi-

misympyröissä.

S1

Motoriset pe- rustaidot (tasa- paino- ja liikku- mistaidot), eri liikuntamuo- doissa

Oppilas osaa yleensä käyttää, yhdistää ja so- veltaa tasapaino- ja liik- kumistaitoja opete- tuissa liikuntamuo- doissa.

Oppilas osaa joskus käyttää, yhdistää ja so- veltaa tasapaino- ja liik- kumistaitoja opete- tuissa liikuntamuo- doissa.

T4

Oppilas harjoittelee, yhdis- tää ja soveltaa monipuolisia välineenkäsittelytaitoja eri- laiissa oppimisympäristöissä.

S1

Motoriset pe- rustaidot (väli- neenkäsittely- taidot) eri lii- kuntamuodoissa

Oppilas on yleensä har- joitellut, yhdistellyt ja soveltanut välineenkä- sittelytaitoja opete- tuissa liikuntamuo-

doissa.

Oppilas on joskus harjoi- tellut, yhdistellyt ja so- veltanut välineenkäsit- telytaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

T5

Oppilas osaa arvioida fyysi- siä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voima-, no- peus-, liikkuvuus- ja kestä-

vyysominaisuuksiaan.

S1

Fyysisten omi- naisuuksien ar- viointi, ylläpito ja kehittäminen

Oppilas osaa yleensä ar- vioida fyysisiä ominai- suuksiaan ja sen poh- jalta kehittää voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja

kestävyyttä.

Oppilas osaa joskus arvi- oida fyysisiä ominai- suuksiaan ja sen poh- jalta kehittää voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja

kestävyyttä.

T6

Oppilas osaa uida, pelastau- tua ja pelastaa vedestä.

S1

Uima- ja vesipe- lastustaidot

Oppilas on uimataitoi- nen (hypätään uinti- syvyiseen veteen ja ui- daan 200 m, joista 50 selkää) ja on harjoitellut

vedestä pelastamista.

Oppilas hallitsee perus- uimataidon (50 m kahta uintitapaa käyttäen ja 5 m sukellus pinnan alla) ja on harjoitellut ve-

destä pelastamista.

T7

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatun- neilla. Oppilas huolehtii oi- keanlaisesta varustautumi- sesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieni- asta.

S1

Toiminta liikun- tatunneilla

Oppilas toimii yleensä turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

Oppilas toimii joskus turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.


Sosiaalinen toimintakyky

T8

Oppilas osaa työskennellä kaikkien kanssa.

Oppilas osaa säädellä toi- mintaansa ja tunneilmaisu- aan liikuntatilanteissa toiset

huomioon ottaen.

S2

Vuorovaikutus- ja työskentely- taidot

Oppilas osaa yleensä toimia eri liikuntatilan- teissa yhteisesti sovi- tulla tavalla.

Oppilas osaa joskus toi- mia eri liikuntatilan- teissa yhteisesti sovi- tulla tavalla.

T9

Oppilas noudattaa reilun pe- lin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhtei- sistä oppimistilanteista. Op- pilas osaa toimia pienryh- män ohjaustehtävissä.

S2

Toiminta yhtei- sissä oppimisti- lanteissa

Oppilas noudattaa rei- lun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vas- tuuta yhteisistä oppi- mistilanteista.

Oppilas noudattaa jos- kus reilun pelin periaat- teita ja osoittaa joskus ottavansa vastuuta yh- teisistä oppimistilan- teista.

Psyykkinen toimintakyky

T10

Oppilas vahvistaa taitoaan työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä. Oppilas tietää joi- takin hyvinvointia tukevia

teknologian apukeinoja.

S3

Työskentelytai- dot

Oppilas osaa yleensä työskennellä vastuulli- sesti ja itsenäisesti.

Oppilas osaa joskus työskennellä vastuulli- sesti ja itsenäisesti.

T11

Oppilas osaa asettaa itsel- leen realistisia oppimista- voitteita. Oppilas saa kokea liikunnasta tulevan hy-

vänolontunteen.

S3


Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppi- lasta ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppi- lasta ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T12

Oppilas ymmärtää liikunnal- lisen elämäntavan merkityk- sen hyvinvoinnille.

S3


Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppi- lasta ohjataan pohti- maan kokemuksiaan

osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppi- lasta ohjataan pohti- maan kokemuksiaan

osana itsearviointia.


T13

Oppilas tutustuu yleisten lii- kuntamuotojen harrastami- seen liittyviin mahdollisuuk- siin, tietoihin ja taitoihin löy- tääkseen itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia

liikuntaharrastuksia.

S3


Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppi- lasta ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppi- lasta ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.


15.4.17.5 Liikunta, päättöarvioinnin kriteerit


Opetuksen ta- voite

Sisältöalueet

Opetuksen ta- voitteista joh- detut oppimi- sen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 5

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 7

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 8

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 9

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa

S1

Oppilas on fyy-

Fyysinen aktii-

Oppilas osallis-

Oppilas osallis-

Oppilas osallis-

Oppilas osallis-

oppilasta fyysi-


sisesti aktiivi-

visuus ja yrittä-

tuu satunnai-

tuu liikuntatun-

tuu liikuntatun-

tuu aktiivisesti

seen aktiivi-


nen, kokeilee

minen

sesti ja valikoi-

neille ja kokei-

tien toimintaan

ja harjoittelee

suuteen, kokei-


erilaisia liikun-


den liikunta-

lee erilaisia lii-

yleensä aktiivi-

opetettuja lii-

lemaan erilai-


tamuotoja ja


tuntien toimin-

kuntamuotoja.

sesti kokeillen

kuntamuotoja.

sia liikunta-


harjoittelee ak-


taan.


ja harjoitellen


muotoja ja har-


tiivisesti.
erilaisia liikun-


joittelemaan


tamuotoja.parhaansa yrit- täen
T2 ohjata oppi-

S1

Oppilas havain-

Ratkaisujen

Oppilas osaa

Oppilas ymmär-

Oppilas tekee

Oppilas valitsee

lasta harjaan-


noi itseään ja

teko erilaisissa

kertoa joitain

tää ja osaa ker-

havaintojen

tarkoituksen-

nuttamaan ha-


ympäristöään

liikuntatilan-

havaintojaan ja

toa tekemiään

pohjalta useim-

mukaisia ha-

vaintomotori-


eri aistien

teissa

hyödyntää niitä

havaintoja sekä

miten tarkoi-

vaintoja ratkai-

sia taitojaan eli


avulla ja tekee


opettajan aut-

yhdistää

tuksenmukaisia

sunteon perus-

havainnoimaan


tarkoituksen-


tamana omassa

niitä toimin-

ratkaisuja eri-

taksi, pystyy

itseään ja ym-


mukaisia ratkai-


toiminnassaan.

taansa.

laisissa liikunta-

perustelemaan

päristöään ais-


suja.
tilanteissa.

ratkaisunsa ja

tien avulla sekäsopeuttaa liik-

tekemään lii-kumistaan nii-

kuntatilantei-den mukaan.

siin sopivia rat-
kaisuja
T3 ohjata oppi-

S1

Oppilas kehit-

Motoriset pe-

Oppilas osaa

Oppilas osaa

Oppilas osaa

Oppilas käyt-

lasta harjoitte-


tää tasapaino-

rustaidot (tasa-

käyttää ja yh-

käyttää ja yh-

käyttää, yhdis-

tää, yhdistää ja

lun avulla ke-


ja liikkumistai-

paino- ja liikku-

distää tasa-

distää tasa-

tää ja soveltaa

soveltaa tasa-

hittämään ta-


tojaan erilai-

mistaidot) eri

paino- ja liikku-

paino- ja liikku-

tasapaino- ja

paino- ja liikku-

sapaino- ja liik-


sissa oppimis-

liikuntamuo-

mistaitoja jois-

mistaitoja

liikkumistaitoja

mistaitoja ope-

kumistaitojaan,


ympäristöissä.

doissa

sakin opete-

useimmissa

useimmissa

tetuissa liikun-

jotta oppilas
tuissa liikunta-

opetetuissa lii-

opetetuissa lii-

tamuodoissa.

osaa käyttää,
muodoissa.

kuntamuo-

kuntamuo-


yhdistää ja so-

doissa.

doissa.


veltaa niitä
monipuolisesti

erilaisissa oppi- misympäris- töissä, eri vuo- denaikoina ja eri liikunta- muodoissa
T4 ohjata oppi- lasta harjoitte- lun avulla ke- hittämään väli- neenkäsittely- taitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdis- tää ja soveltaa niitä monipuo- lisesti erilai- sissa oppimis- ympäristöissä, eri välineillä, eri vuoden- aikoina ja eri liikuntamuo- doissa

S1

Oppilas kehit- tää välineenkä- sittelytaitojaan erilaisissa oppi- misympäris- töissä.

Motoriset pe- rustaidot (väli- neenkäsittely- taidot) eri lii- kuntamuo- doissa

Oppilas osaa käyttää väli- neenkäsittely- taitoja joissakin opetetuissa lii- kuntamuo- doissa.

Oppilas osaa käyttää ja yh- distää välineen- käsittelytaitoja useimmissa opetetuissa lii- kuntamuo- doissa.

Oppilas osaa käyttää, yhdis- tää ja soveltaa välineenkäsit- telytaitoja useimmissa opetetuissa lii- kuntamuo- doissa.

Oppilas käyt- tää, yhdistää ja soveltaa väli- neenkäsittely- taitoja opete- tuissa liikunta- muodoissa.

T5 kannustaa ja ohjata

S1

Oppilas arvioi, ylläpitää ja

Fyysisten kunto-

Oppilas osaa kertoa joitain

Oppilas osaa kertoa ja valita

Oppilas osaa arvioida fyysisiä

Oppilas tunnis- taa omia


oppilasta arvi- oimaan, ylläpi- tämään ja ke- hittämään fyy- sisiä ominai- suuksiaan: voi- maa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta


kehittää fyysi- siä kunto-omi- naisuuksiaan.

ominaisuuksien arviointi, yllä- pito ja kehittä- minen

fyysisten kunto-ominai- suuksien arvi- ointimenetel- miä ja toisen ohjauksessa harjoittaa omi- naisuuksiaan.

erilaisten fyy- sisten kunto- ominaisuuksien arviointiin so- veltuvia mene- telmiä ja har- joittaa omatoi- misesti joitain fyysisiä ominai- suuksiaan.

kunto-ominai- suuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa voi- maa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.

vahvuuksiaan ja heikkouksi- aan ja tunnista- misen perus- teella osaa yllä- pitää ja kehit- tää fyysisiä kunto-ominai- suuksiaan.

T6 vahvistaa uima- ja vesi- pelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastau- tua ja pelastaa vedestä

S1

Oppilas vahvis- taa uima- ja ve- sipelastustaito- jaan.

Uima- ja vesi- pelastustaidot

Oppilas osaa uida 10 m.

Oppilas ui 50 m käyttäen kahta uintitapaa ja sukeltaa 5 m.

Oppilas osaa uida*, pelas- tautua ja pelas- taa vedestä (*Pohjoismai- sen uimataidon kriteeri).

Oppilas osaa uida sujuvasti kahdella uinti- tavalla sekä pe- lastautua ja pe- lastaa vedestä eri tavoilla.

T7 ohjata oppi- lasta turvalli- seen ja asialli- seen toimin- taan

S1

Oppilas toimii tunneilla tur- vallisesti ja asi- allisesti.

Toiminnan tur- vallisuus liikun- tatunneilla

Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan tur- vallisesti ja asi- allisesti, sekä toimii ja varus- tautuu yleensä

Oppilas ymmär- tää turvallisuu- teen liittyviä riskitekijöitä ja toimii tunnilla turvallisesti sekä varustau- tuu asiallisesti.

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti lii- kuntatunneilla.

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti sekä edistää turvalli- suutta liikunta- tunneilla.


ohjeiden mu- kaan.
Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppi- lasta työsken- telemään kaik- kien kanssa sekä säätele- mään toimin- taansa ja tun- neilmaisuaan liikuntatilan- teissa toiset huomioon ot- taen

S2

Oppilas työs- kentelee kaik- kien kanssa ja pystyy säätele- mään toimin- taansa ja tun- neilmaisuaan liikuntatilan- teissa.

Tunne- ja vuo- rovaikutustai- dot sekä työs- kentelytaidot

Oppilas työs- kentelee vali- koimiensa ih- misten kanssa sekä säätelee toimintaansa ja tunneilmaisu- aan niin, että pystyy toimi- maan liikuntati- lanteissa mui- den kanssa.

Oppilas työs- kentelee kaik- kien kanssa.

Oppilas työs- kentelee eri lii- kuntatilanteissa yhteisesti sovi- tulla tavalla ja toiset huomi- oon ottaen.

Oppilas työs- kentelee kaik- kien kanssa ja edistää ryhmän toimintaa ja oppimista.

T9 ohjata oppi- lasta toimi- maan reilun pelin periaat- teella sekä ot- tamaan vas- tuuta yhteisistä oppimistilan- teista

S2

Oppilas toimii reilun pelin pe- riaatteiden mu- kaisesti ja ottaa vastuuta yhtei- sistä oppimisti- lanteista.

Vastuun kanto yhteisissä oppi- mistilanteissa

Oppilas osaa kertoa reilun pelin periaat- teita ja kantaa satunnaisesti vastuuta yhtei- sistä oppimisti- lanteista.

Oppilas nou- dattaa reilun pelin periaat- teita ja antaa muille työrau- han.

Oppilas nou- dattaa reilun pelin periaat- teita ja osoittaa ottavansa vas- tuuta yhteisistä oppimistilan- teista.

Oppilas kantaa vastuuta yhtei- sestä toimin- nasta ja edistää sitä.


Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta otta- maan vastuuta omasta toimin- nasta ja vahvis- taa oppilaan it- senäisen työs- kentelyn tai- toja

S3

Oppilas ottaa vastuuta omasta toimin- nastaan ja osaa työskennellä it- senäisesti.

Itsenäisen työs- kentelyn taidot

Oppilas osaa kertoa, miten voi ottaa vas- tuuta omasta toiminnasta, ja toimii opetta- jan ohjaamana.

Oppilas ottaa vastuuta omasta toimin- nastaan ja osaa työskennellä ajoittain itse- näisesti.

Oppilas työs- kentelee yleensä vas- tuullisesti ja it- senäisesti.

Oppilas työs- kentelee vas- tuullisesti ja it- senäisesti.

T11 huolehtia siitä, että oppi- laat saavat riit- tävästi myön- teisiä koke- muksia omasta kehosta, päte- vyydestä ja yh- teisöllisyydestä

S3Ei vaikuta arvo- sanan muodos- tumiseen. Oppi- las oppii pohti- maan koke- muksiaan osana itsearvi- ointia.
T12 auttaa op- pilasta ymmär- tämään riittä- vän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen

S3

Oppilas oppii ymmärtämään riittävän fyysi- sen aktiivisuu- den ja liikunnal- lisen


Ei vaikuta arvo- sanan muodos- tumiseen. Oppi- las oppii pohti- maan koke- muksiaan

elämäntavan merkitys koko- naisvaltaiselle hyvinvoinnille


elämäntavan merkityksestä kokonaisvaltai- selle hyvinvoin- nille.


osana itsearvi- ointia.
T13 tutustut- taa oppilas yleisten liikun- tamuotojen harrastami- seen liittyviin mahdollisuuk- siin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edelly- tyksiä löytää it- selleen sopivia iloa ja virkis- tystä tuottavia liikuntaharras- tuksia

S3

Oppilas oppii löytämään it- selleen sopivia iloa ja virkis- tystä tuottavia liikuntaharras- tuksia.


Ei vaikuta arvo- sanan muodos- tumiseen. Oppi- las oppii pohti- maan koke- muksiaan osana itsearvi- ointia.