< Previous | Contents | Next >

Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9


Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen kotitaloudellisen osaamisen ja ajattelun kehittyminen sekä kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toi- minta. Paikallisia, alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia aiheita hyödynnetään, ja niitä sovelletaan oppimistehtävien suunnittelussa. Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät oppimistehtävät vaihtelevat oppilaiden, oppimisen paikallisten olosuhteiden ja koulun omien painotusten mukaisesti.


S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteu- tus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden,


ruokaketjun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin juhlia.


S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.


S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia.


15.4.18.4 Kotitalouden vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7 Ylöjärvi


Kotitalous: sisällöt luokalla 7

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri

Harjoitellaan ruoanvalmistukseen, leivontaan ja aterioihin liittyvää suunnittelua, ajankäyttöä sekä niihin liittyvän palautteen antamista ja vastaanottamista. (T1)


Opiskellaan ruoanvalmistukseen, leivontaan ja aterioiden toteuttamiseen liittyviä perustietoja ja -taitoja. Valitaan mahdollisuuksien mukaan monipuolisia ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmiä. Harjoitellaan es- teettisyyden huomioimista ruoanvalmistuksessa, pöydän kattamisessa ja ruokailutilanteissa. (T2)


Harjoitellaan erilaisten keittiötyövälineiden ja -laitteiden asianmukaista ja taloudellista käyttöä. (T3)


Harjoitellaan ohjeiden seuraamista käytännön ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa. Harjaannutaan kotita- louden toimintaan liittyvän ajankäytön suunnittelussa ja kotitaloustöiden toteuttamisessa. (T4)


Perehdytään keittiöhygieniaan ja ruokaturvallisuuteen osana ruoanvalmistusta ja leivontaa. (T5)Harjoitellaan keskustelemaan erilaisista ruokavalinnoista. Opetellaan keskinäistä ruoanvalmistus- ja leivon- tatehtävien jakamista omat ja toisten mielipiteet huomioiden. (T6)


Tutustutaan ruoanvalmistuksen ja leivonnan taitoihin sekä pohditaan näiden taitojen merkitystä osana ar- jen rakentumista. Perehdytään ruokakulttuuriin vaikuttaviin moninaisiin tekijöihin, mm. kalenterivuoden juhlia huomioiden. (T7)


Opetellaan ruoanvalmistuksen ja leivonnan tehtävien tekemistä yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan töiden jakamista tasapuolisesti. (T8)


Pohditaan hyvien tapojen merkitystä ruoka- ja tapakulttuurissa. Opetellaan hyviä ruokailutapoja. (T9)


Harjoitellaan ruokaosaamiseen liittyvien tietojen etsimistä eri tietolähteistä tiedon luotettavuutta pohtien. Opiskellaan elintarviketuntemusta ja ravitsemussuosituksia ja pyritään etsimään ruokaan liittyvää luotetta- vaa tietoa lähdekritiikki huomioiden. (T10)


Harjoitellaan ohjeiden lukemista ja niiden tulkitsemista. Tutustutaan mm. mittayksiköihin ja ruoanlaittoon, leivontaan ja ruoka-aineisiin liittyviin merkkeihin ja symboleihin. (T11)


Opetellaan erilaisia ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyviä käsitteitä. Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan kotitalouden tietojen ja taitojen käyttämistä ja soveltamista erilaisissa tilanteissa. Rohkaistaan pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja ratkaista luovasti arkeen liittyviä tilanteita aiemmin opittua soveltaen. (T12)


Pohditaan ruokaan liittyvien kulutustapojen (esim. poisheitettävän ruoan, tähteeksi jääneen ruoan tai so- pivien annoskokojen) merkitystä arjessa, osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa. (T13)

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen

Harjoitellaan tarkoituksenmukaista kodin puhtaanapitoa. Opetellaan tekstiilien ja muiden materiaalien asi- anmukaista hoitoa ja tehdyn työn arvioimista. (T1)


Opiskellaan kodin- ja tekstiilien hoitoon liittyviä tietoja ja harjoitellaan kodin ja tekstiilien puhtaanapitoa käyttäen apuna erilaisia välineitä ja monipuolisia työtapoja. (T2)Kiinnitetään huomiota kestävän kulutuksen mukaiseen pesu- ja puhdistusaineiden valintaan ja käyttöön sekä pohditaan kierrättämistä ja sen merkitystä. (T3)


Opetellaan työskentelemään järjestelmällisesti, puhtautta ja järjestystä ylläpitäen ja ajankäyttö huomioi- den. (T4)


Kiinnitetään huomiota ergonomisten työasentojen merkitykseen sekä hygieenisen ja turvallisen työskente- lyn periaatteisiin kiireetön työilmapiiri huomioiden. (T5)


Opetellaan jakamaan puhtaanapidon töitä tasapuolisesti yhdessä keskustellen ja sopien. (T6)


Harjoitellaan asumiseen ja puhtaanapitoon liittyviä tehtäviä ja pohditaan puhtaanapidon merkitystä arjen sujuvuudelle ja hyvinvoinnille. (T7)


Harjoitellaan puhtaanapidon ja tekstiilien hoitamisen töitä ja tehtävien tekemistä yksin ja yhdessä toisten kanssa. Harjoitellaan jakamaan kotitaloustöitä tasapuolisesti, työtehtäviä vaihdellen. (T8)


Ryhmissä työskenneltäessä harjoitellaan hyvien tapojen mukaista huomioon ottamista ja yhdessä elämisen taitoja. Kiinnitetään huomiota yhteistyön merkitykseen työn lopputuloksen kannalta. (T9)


Harjoitellaan asumiseen ja puhtaanapitoon liittyvien tietojen etsimistä eri tietolähteistä tiedon luotetta- vuutta pohtien. Harjaannutaan vähitellen asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymiseen. (T10)


Harjoitellaan käyttämään erilaisia kotitaloustöihin liittyviä toimintaohjeita. Tutustutaan mm. hoito-ohje- merkkeihin. (T11)


Opetellaan erilaisia asumisen taitoihin ja puhtaanapitoon liittyviä käsitteitä. Harjoitellaan kotitalouden tie- toja ja taitoja, jotta niitä mahdollisuuksien mukaan voisi käyttää soveltaen myös uudessa tilanteessa. Roh- kaistaan pohtimaan eri vaihtoehtoja ratkaista arkeen liittyviä tilanteita luovuutta käyttäen. (T12)


Pohditaan kodin puhtaanapidon merkitystä (esim. asunnon arvolle) arjessa osana kustannus- ja ympäristö- tietoista toimintaa. Tutustutaan erilaisten pesu- ja puhdistusaineiden käyttöön. Harjoitellaan jätteiden la- jittelua ja pohditaan kierrättämisen merkitystä. (T13)

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

Opetellaan tekemään valintoja vastuullisen kuluttajan näkökulmasta ja arvioimaan omia kulutustottumuk- sia ja valintoja, esim. kotitalouteen hankittavien hyödykkeiden suhteen. (T1)


Opetellaan kiinnittämään huomiota hyvinvointia edistäviin kulutusvalintoihin ja harjoitellaan erilaisten tie- tolähteiden käyttöä kulutusvalintoja pohdittaessa. (T3)


Opetellaan kiinnittämään huomiota kustannuksiin ja käytettävissä oleviin voimavaroihin. (T5)


Harjoitellaan vastuun ottamista kotitaloustöihin liittyvissä valinnoissa ja päätöksenteossa, esim. kuluttami- seen ja rahankäyttöön liittyvät tilanteet. (T6)


Pohditaan median ja teknologian hyödyntämistä arjen työvälineenä sekä niiden vaikutusta omiin kulutus- valintoihin. (T7)


Pohditaan itsearvioinnin keinoin omien käytöstapojen vaikutusta työilmapiiriin, yhteistyössä onnistumi- seen, ongelmanratkaisuun ja vastuulliseen päätöksentekoon. (T9)


Harjoitellaan kuluttajaosaamiseen liittyvien tietojen etsimistä eri tietolähteistä tiedon luotettavuutta poh- tien. Harjoitellaan käyttämään esim. pakkausmerkinnöistä löytyvää tietoa valintojen perustana. (T10)


Harjoitellaan tunnistamaan esim. erilaisia hinta- ja ympäristömerkintöjä. (T11)


Opetellaan kuluttaja- ja talousosaamiseen liittyviä käsitteitä. Tutustutaan erilaisiin kotitalouden palveluihin ja pohditaan niiden merkitystä arjessa. Etsitään tietoa ja pohditaan eri vaihtoehtoja ratkaista arkeen liitty- viä tilanteita. (T12)


Pohditaan kuluttamista ja sen vaikutusta kotitalouksien toimintaan ja ympäristöön. Pohditaan erilaisia ta- poja säästää rahaa ja ympäristöä. (T13)


15.4.18.5 Kotitalouden taide- ja taitoaineen valinnaisen aineen vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 8–9, Ylöjärvi


Kotitalous: taide- ja taitoaineiden valinnaisen aineen sisällöt luokalla 8

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri

Harjoitellaan ruoanvalmistukseen, leivontaan ja aterioihin liittyvää suunnittelua, ajankäyttöä sekä niihin liittyvän palautteen antamista ja vastaanottamista. (T1)


Opiskellaan ruoanvalmistukseen, leivontaan ja aterioiden toteuttamiseen liittyviä perustietoja ja -taitoja. Valitaan mahdollisuuksien mukaan monipuolisia ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmiä. Harjoitellaan es- teettisyyden huomioimista ruoanvalmistuksessa, pöydän kattamisessa ja ruokailutilanteissa. (T2)


Harjoitellaan erilaisten keittiötyövälineiden ja -laitteiden asianmukaista ja taloudellista käyttöä. (T3)


Harjoitellaan ohjeiden seuraamista käytännön ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa. Harjaannutaan kotita- louden toimintaan liittyvän ajankäytön suunnittelussa ja kotitaloustöiden toteuttamisessa. (T4)


Perehdytään keittiöhygieniaan ja ruokaturvallisuuteen osana ruoanvalmistusta ja leivontaa. (T5)


Harjoitellaan keskustelemaan erilaisista ruokavalinnoista. Opetellaan keskinäistä ruoanvalmistus- ja leivon- tatehtävien jakamista omat ja toisten mielipiteet huomioiden. (T6)


Tutustutaan ruoanvalmistuksen ja leivonnan taitoihin sekä pohditaan näiden taitojen merkitystä osana ar- jen rakentumista. Perehdytään ruokakulttuuriin vaikuttaviin moninaisiin tekijöihin, mm. kalenterivuoden juhlia huomioiden. (T7)


Opetellaan ruoanvalmistuksen ja leivonnan tehtävien tekemistä yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan töiden jakamista tasapuolisesti. (T8)


Pohditaan hyvien tapojen merkitystä ruoka- ja tapakulttuurissa. Opetellaan hyviä ruokailutapoja. (T9)


Harjoitellaan ruokaosaamiseen liittyvien tietojen etsimistä eri tietolähteistä tiedon luotettavuutta pohtien. Opiskellaan elintarviketuntemusta ja ravitsemussuosituksia ja pyritään etsimään ruokaan liittyvää luotetta- vaa tietoa lähdekritiikki huomioiden. (T10)Harjoitellaan ohjeiden lukemista ja niiden tulkitsemista. Tutustutaan mm. mittayksiköihin ja ruoanlaittoon, leivontaan ja ruoka-aineisiin liittyviin merkkeihin ja symboleihin. (T11)


Opetellaan erilaisia ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyviä käsitteitä. Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan kotitalouden tietojen ja taitojen käyttämistä ja soveltamista erilaisissa tilanteissa. Rohkaistaan pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja ratkaista luovasti arkeen liittyviä tilanteita aiemmin opittua soveltaen. (T12)


Pohditaan ruokaan liittyvien kulutustapojen (esim. poisheitettävän ruoan, tähteeksi jääneen ruoan tai so- pivien annoskokojen) merkitystä arjessa, osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa. (T13)

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen

Harjoitellaan tarkoituksenmukaista kodin puhtaanapitoa. Opetellaan tekstiilien ja muiden materiaalien asi- anmukaista hoitoa ja tehdyn työn arvioimista. (T1)


Opiskellaan kodin- ja tekstiilien hoitoon liittyviä tietoja ja harjoitellaan kodin ja tekstiilien puhtaanapitoa käyttäen apuna erilaisia välineitä ja monipuolisia työtapoja. (T2)


Kiinnitetään huomiota kestävän kulutuksen mukaiseen pesu- ja puhdistusaineiden valintaan ja käyttöön sekä pohditaan kierrättämistä ja sen merkitystä. (T3)


Opetellaan työskentelemään järjestelmällisesti, puhtautta ja järjestystä ylläpitäen ja ajankäyttö huomioi- den. (T4)


Kiinnitetään huomiota ergonomisten työasentojen merkitykseen sekä hygieenisen ja turvallisen työskente- lyn periaatteisiin kiireetön työilmapiiri huomioiden. (T5)


Opetellaan jakamaan puhtaanapidon töitä tasapuolisesti yhdessä keskustellen ja sopien. (T6)


Harjoitellaan asumiseen ja puhtaanapitoon liittyviä tehtäviä ja pohditaan puhtaanapidon merkitystä arjen sujuvuudelle ja hyvinvoinnille. (T7)


Harjoitellaan puhtaanapidon ja tekstiilien hoitamisen töitä ja tehtävien tekemistä yksin ja yhdessä toisten kanssa. Harjoitellaan jakamaan kotitaloustöitä tasapuolisesti, työtehtäviä vaihdellen. (T8)


Ryhmissä työskenneltäessä harjoitellaan hyvien tapojen mukaista huomioon ottamista ja yhdessä elämisen taitoja. Kiinnitetään huomiota yhteistyön merkitykseen työn lopputuloksen kannalta. (T9)


Harjoitellaan asumiseen ja puhtaanapitoon liittyvien tietojen etsimistä eri tietolähteistä tiedon luotetta- vuutta pohtien. Harjaannutaan vähitellen asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymiseen. (T10)


Harjoitellaan käyttämään erilaisia kotitaloustöihin liittyviä toimintaohjeita. Tutustutaan mm. hoito-ohje- merkkeihin. (T11)


Opetellaan erilaisia asumisen taitoihin ja puhtaanapitoon liittyviä käsitteitä. Harjoitellaan kotitalouden tie- toja ja taitoja, jotta niitä mahdollisuuksien mukaan voisi käyttää soveltaen myös uudessa tilanteessa. Roh- kaistaan pohtimaan eri vaihtoehtoja ratkaista arkeen liittyviä tilanteita luovuutta käyttäen. (T12)


Pohditaan kodin puhtaanapidon merkitystä (esim. asunnon arvolle) arjessa osana kustannus- ja ympäristö- tietoista toimintaa. Tutustutaan erilaisten pesu- ja puhdistusaineiden käyttöön. Harjoitellaan jätteiden la- jittelua ja pohditaan kierrättämisen merkitystä. (T13)

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

Opetellaan tekemään valintoja vastuullisen kuluttajan näkökulmasta ja arvioimaan omia kulutustottumuk- sia ja valintoja, esim. kotitalouteen hankittavien hyödykkeiden suhteen. (T1)


Opetellaan kiinnittämään huomiota hyvinvointia edistäviin kulutusvalintoihin ja harjoitellaan erilaisten tie- tolähteiden käyttöä kulutusvalintoja pohdittaessa. (T3)


Opetellaan kiinnittämään huomiota kustannuksiin ja käytettävissä oleviin voimavaroihin. (T5)


Harjoitellaan vastuun ottamista kotitaloustöihin liittyvissä valinnoissa ja päätöksenteossa, esim. kuluttami- seen ja rahankäyttöön liittyvät tilanteet. (T6)


Pohditaan median ja teknologian hyödyntämistä arjen työvälineenä sekä niiden vaikutusta omiin kulutus- valintoihin. (T7)


Pohditaan itsearvioinnin keinoin omien käytöstapojen vaikutusta työilmapiiriin, yhteistyössä onnistumi- seen, ongelmanratkaisuun ja vastuulliseen päätöksentekoon. (T9)


Harjoitellaan kuluttajaosaamiseen liittyvien tietojen etsimistä eri tietolähteistä tiedon luotettavuutta poh- tien. Harjoitellaan käyttämään esim. pakkausmerkinnöistä löytyvää tietoa valintojen perustana. (T10)


Harjoitellaan tunnistamaan esim. erilaisia hinta- ja ympäristömerkintöjä. (T11)


Opetellaan kuluttaja- ja talousosaamiseen liittyviä käsitteitä. Tutustutaan erilaisiin kotitalouden palveluihin ja pohditaan niiden merkitystä arjessa. Etsitään tietoa ja pohditaan eri vaihtoehtoja ratkaista arkeen liitty- viä tilanteita. (T12)


Pohditaan kuluttamista ja sen vaikutusta kotitalouksien toimintaan ja ympäristöön. Pohditaan erilaisia ta- poja säästää rahaa ja ympäristöä. (T13)Kotitalous: taide- ja taitoaineiden valinnaisen aineen sisällöt luokalla 9

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri

Harjoitellaan ruoanvalmistukseen, leivontaan ja aterioihin liittyvää suunnittelua, ajankäyttöä sekä niihin liittyvän palautteen antamista ja vastaanottamista. (T1)


Opiskellaan ruoanvalmistukseen, leivontaan ja aterioiden toteuttamiseen liittyviä perustietoja ja -taitoja. Valitaan mahdollisuuksien mukaan monipuolisia ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmiä. Harjoitellaan es- teettisyyden huomioimista ruoanvalmistuksessa, pöydän kattamisessa ja ruokailutilanteissa. (T2)


Harjoitellaan erilaisten keittiötyövälineiden ja -laitteiden asianmukaista ja taloudellista käyttöä. (T3)


Harjoitellaan ohjeiden seuraamista käytännön ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa. Harjaannutaan kotita- louden toimintaan liittyvän ajankäytön suunnittelussa ja kotitaloustöiden toteuttamisessa. (T4)Perehdytään keittiöhygieniaan ja ruokaturvallisuuteen osana ruoanvalmistusta ja leivontaa. (T5)


Harjoitellaan keskustelemaan erilaisista ruokavalinnoista. Opetellaan keskinäistä ruoanvalmistus- ja leivon- tatehtävien jakamista omat ja toisten mielipiteet huomioiden. (T6)


Tutustutaan ruoanvalmistuksen ja leivonnan taitoihin sekä pohditaan näiden taitojen merkitystä osana ar- jen rakentumista. Perehdytään ruokakulttuuriin vaikuttaviin moninaisiin tekijöihin, mm. kalenterivuoden juhlia huomioiden. (T7)


Opetellaan ruoanvalmistuksen ja leivonnan tehtävien tekemistä yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan töiden jakamista tasapuolisesti. (T8)


Pohditaan hyvien tapojen merkitystä ruoka- ja tapakulttuurissa. Opetellaan hyviä ruokailutapoja. (T9)


Harjoitellaan ruokaosaamiseen liittyvien tietojen etsimistä eri tietolähteistä tiedon luotettavuutta pohtien. Opiskellaan elintarviketuntemusta ja ravitsemussuosituksia ja pyritään etsimään ruokaan liittyvää luotetta- vaa tietoa lähdekritiikki huomioiden. (T10)


Harjoitellaan ohjeiden lukemista ja niiden tulkitsemista. Tutustutaan mm. mittayksiköihin ja ruoanlaittoon, leivontaan ja ruoka-aineisiin liittyviin merkkeihin ja symboleihin. (T11)


Opetellaan erilaisia ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyviä käsitteitä. Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan kotitalouden tietojen ja taitojen käyttämistä ja soveltamista erilaisissa tilanteissa. Rohkaistaan pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja ratkaista luovasti arkeen liittyviä tilanteita aiemmin opittua soveltaen. (T12)


Pohditaan ruokaan liittyvien kulutustapojen (esim. poisheitettävän ruoan, tähteeksi jääneen ruoan tai so- pivien annoskokojen) merkitystä arjessa, osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa. (T13)

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen

Harjoitellaan tarkoituksenmukaista kodin puhtaanapitoa. Opetellaan tekstiilien ja muiden materiaalien asi- anmukaista hoitoa ja tehdyn työn arvioimista. (T1)


Opiskellaan kodin- ja tekstiilien hoitoon liittyviä tietoja ja harjoitellaan kodin ja tekstiilien puhtaanapitoa käyttäen apuna erilaisia välineitä ja monipuolisia työtapoja. (T2)


Kiinnitetään huomiota kestävän kulutuksen mukaiseen pesu- ja puhdistusaineiden valintaan ja käyttöön sekä pohditaan kierrättämistä ja sen merkitystä. (T3)


Opetellaan työskentelemään järjestelmällisesti, puhtautta ja järjestystä ylläpitäen ja ajankäyttö huomioi- den. (T4)


Kiinnitetään huomiota ergonomisten työasentojen merkitykseen sekä hygieenisen ja turvallisen työskente- lyn periaatteisiin kiireetön työilmapiiri huomioiden. (T5)


Opetellaan jakamaan puhtaanapidon töitä tasapuolisesti yhdessä keskustellen ja sopien. (T6)


Harjoitellaan asumiseen ja puhtaanapitoon liittyviä tehtäviä ja pohditaan puhtaanapidon merkitystä arjen sujuvuudelle ja hyvinvoinnille. (T7)


Harjoitellaan puhtaanapidon ja tekstiilien hoitamisen töitä ja tehtävien tekemistä yksin ja yhdessä toisten kanssa. Harjoitellaan jakamaan kotitaloustöitä tasapuolisesti, työtehtäviä vaihdellen. (T8)


Ryhmissä työskenneltäessä harjoitellaan hyvien tapojen mukaista huomioon ottamista ja yhdessä elämisen taitoja. Kiinnitetään huomiota yhteistyön merkitykseen työn lopputuloksen kannalta. (T9)


Harjoitellaan asumiseen ja puhtaanapitoon liittyvien tietojen etsimistä eri tietolähteistä tiedon luotetta- vuutta pohtien. Harjaannutaan vähitellen asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymiseen. (T10)


Harjoitellaan käyttämään erilaisia kotitaloustöihin liittyviä toimintaohjeita. Tutustutaan mm. hoito-ohje- merkkeihin. (T11)


Opetellaan erilaisia asumisen taitoihin ja puhtaanapitoon liittyviä käsitteitä. Harjoitellaan kotitalouden tie- toja ja taitoja, jotta niitä mahdollisuuksien mukaan voisi käyttää soveltaen myös uudessa tilanteessa. Roh- kaistaan pohtimaan eri vaihtoehtoja ratkaista arkeen liittyviä tilanteita luovuutta käyttäen. (T12)


Pohditaan kodin puhtaanapidon merkitystä (esim. asunnon arvolle) arjessa osana kustannus- ja ympäristö- tietoista toimintaa. Tutustutaan erilaisten pesu- ja puhdistusaineiden käyttöön. Harjoitellaan jätteiden la- jittelua ja pohditaan kierrättämisen merkitystä. (T13)

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

Opetellaan tekemään valintoja vastuullisen kuluttajan näkökulmasta ja arvioimaan omia kulutustottumuk- sia ja valintoja, esim. kotitalouteen hankittavien hyödykkeiden suhteen. (T1)


Opetellaan kiinnittämään huomiota hyvinvointia edistäviin kulutusvalintoihin ja harjoitellaan erilaisten tie- tolähteiden käyttöä kulutusvalintoja pohdittaessa. (T3)


Opetellaan kiinnittämään huomiota kustannuksiin ja käytettävissä oleviin voimavaroihin. (T5)


Harjoitellaan vastuun ottamista kotitaloustöihin liittyvissä valinnoissa ja päätöksenteossa, esim. kuluttami- seen ja rahankäyttöön liittyvät tilanteet. (T6)


Pohditaan median ja teknologian hyödyntämistä arjen työvälineenä sekä niiden vaikutusta omiin kulutus- valintoihin. (T7)


Pohditaan itsearvioinnin keinoin omien käytöstapojen vaikutusta työilmapiiriin, yhteistyössä onnistumi- seen, ongelmanratkaisuun ja vastuulliseen päätöksentekoon. (T9)


Harjoitellaan kuluttajaosaamiseen liittyvien tietojen etsimistä eri tietolähteistä tiedon luotettavuutta poh- tien. Harjoitellaan käyttämään esim. pakkausmerkinnöistä löytyvää tietoa valintojen perustana. (T10)


Harjoitellaan tunnistamaan esim. erilaisia hinta- ja ympäristömerkintöjä. (T11)


Opetellaan kuluttaja- ja talousosaamiseen liittyviä käsitteitä. Tutustutaan erilaisiin kotitalouden palveluihin ja pohditaan niiden merkitystä arjessa. Etsitään tietoa ja pohditaan eri vaihtoehtoja ratkaista arkeen liitty- viä tilanteita. (T12)


Pohditaan kuluttamista ja sen vaikutusta kotitalouksien toimintaan ja ympäristöön. Pohditaan erilaisia ta- poja säästää rahaa ja ympäristöä. (T13)