< Previous | Contents | Next >

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kotitaloudessa vuosiluokilla 7–9


Kotitaloudessa oppimisen arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaat saavat palautetta taidostaan toimia eri asiayhteyksissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Ajattelua tuetaan ohjaamalla oppilaita pohtimaan tapaansa hahmottaa ja käsitellä omaa ympäristöä. Huomiota kiinnitetään myös ko- titalouden käsitteiden hahmottamiseen ja sisältöjen omaksumiseen. Opetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas ja hänen huoltajansa ovat tietoisia


tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Osaamista arvioidaan monipuolisilla arviointimenetelmillä. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.


Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kotitalouden opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuun- nitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kotitalouden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritel- lyt kotitalouden oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on kotitalouden oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppi- las on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan kotitalouden oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kotitalouden oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvo- sanaan.


Kotitalouden oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kohteet ovat käytännön toimintataitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tiedonhallintataitoja. Oppilaan osaaminen rakentuu ja taidot tulevat näkyväksi kotitalouden tavoitteisiin liittyvien keskeisten sisältöalueiden kautta.


15.4.18.6 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi


Opetuksen tavoite

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaaminen

Käytännön toimintataidot


T1

Oppilas opettelee asetta- maan kotitalouden toimin- taan liittyviä tavoitteita.

Oppilas opettelee teke- mään kotitaloustöitä suun- nitelmallisesti.

Oppilas opettelee

S1, S2, S3

Tavoitteiden asettaminen, työn toteutus, ja oppimaan oppimisen tai- dot

Oppilas pyrkii asettamaan tavoitteita toiminnalleen ja työskentelemään nii- den saavuttamiseksi. Op- pilas arvioi itse tavoittei- den saavuttamista ja omaa työskentelyään.

Oppilas tunnistaa omaa

Oppilas tarvitsee tukea tavoitteiden asettami- sessa. Oppilas arvioi itse tavoitteiden saavutta- mista ja omaa työskente- lyään. Oppilaalla on haas- teita oman osaamisensa

tunnistamisessa. Oppilas


arvioimaan oman toimin- tansa sujuvuutta ja harjaan- tuu käyttämään sopivia toi- mintavaihtoehtoja.

Oppilas opettelee kotita- loustöihin liittyvän palaut-

teen saamista ja antamista eri tavoin.osaamistaan itsearvioin- nin, opettajan antaman palautteen ja vertaispa- lautteen perusteella. Op- pilas hyödyntää saa- maansa palautetta ja it- searviointia toiminnas-

saan.

yrittää hyödyntämään saamaansa palautetta ja itsearviointia toiminnas- saan.

T2

Oppilas opettelee käyttä- mään erilaisia työmenetel- miä ruoanvalmistuksessa, leivonnassa ja asumisen pe- rustehtävissä.

Oppilas opettelee kiinnittä- mään huomiota esteetti- syyteen kotitaloustöitä teh-

dessään.

S1, S2

Kädentaidot ja estetiikka

Oppilas pyrkii käyttämään itsenäisesti tavallisimpia työmenetelmiä ruoan val- mistuksessa ja leivon- nassa sekä asumiseen liit- tyvien perustehtävien to- teuttamisessa ja ottaa huomioon esteettiset nä- kökulmat.

Oppilas osaa käyttää oh- jattuna tavallisimpia työ- menetelmiä ruoan val- mistuksessa ja leivon- nassa sekä asumiseen liit- tyvien perustehtävien to- teuttamisessa ja pyrkii ot- tamaan huomioon esteet- tiset näkökulmat

T3

Oppilas opettelee valitse- maan ja käyttämään mate- riaaleja, työvälineitä ja lait- teita.

Oppilas opettelee kiinnittä- mään huomiota terveyteen ja kulutusvalintojen kestä- vyyteen.

Oppilas opettelee hyödyn- tämään tieto- ja viestintä- teknologiaa hyvinvointiin ja

terveyteen liittyvissä asi- oissa.

S1, S2, S3

Kuluttajataidot sekä tervey- den edistämi- nen ja tekno- logian käyttö

Oppilas pyrkii valitse- maan ja käyttämään ta- loudellisesti materiaaleja ja teknologiaa kotitalou- den toiminnassaan sekä pohtii valintoja terveyden ja kestävyyden kannalta.

Oppilas osaa ohjattuna valita ja käyttää taloudel- lisesti materiaaleja ja tek- nologiaa kotitalouden toi- minnassaan.

T4

Oppilas opettelee toimi- maan annettujen ohjeiden

S1, S2

Ajanhallinta ja järjestyksen yl-

läpitäminen

Oppilas pyrkii toimimaan annettujen ohjeiden mu-

kaisesti vaiheittain ja

Oppilas osaa ohjattuna toimia annettujen ohjei-

den mukaisesti


mukaisesti.

Oppilas opettelee työsken- telemään järjestelmällisesti. Oppilas opettelee kotita- loustöiden tekemiseen liit-

tyvää ajankäyttöä.järjestystä ylläpitäen sekä suunnitella ajankäyttöään sen mukaisesti.

vaiheittain ja järjestystä ylläpitäen sekä yrittää suunnitella ajankäyttöään sen mukaisesti.

T5

Oppilas opettelee työsken- telemään hygieenisesti ja turvallisesti.

Oppilas osaa ottaa huomi- oon käytännön työssä er- gonomiaan ja työturvalli- suuteen liittyviä asioita.

Oppilas opettelee kiinnittä- mään huomiota ajankäyt- töön, kustannuksiin ja ener-

giankulutukseen.

S1, S2, S3

Turvallisuus ja voimavarojen kannalta kes- tävä toiminta

Oppilas pyrkii työskente- lemään ohjeiden mukaan hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteita noudattaen sekä ajan, kustannusten tai energi- ankäytön kannalta tarkoi- tuksenmukaisesti. Oppilas pyrkii kiinnittämään huo- miota ergonomiaan.

Oppilas osaa ohjattuna työskennellä ohjeiden mukaan hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteita noudattaen. Oppilas pyrkii kiinnittä- mään huomiota er- gonomiaan.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot


T6

Oppilas opettelee keskuste- lemista.

Oppilas opettelee kuuntele- maan toisia.

Oppilas opettelee esittä- mään mielipiteitään ja pe- rustelemaan niitä.

Oppilas opettelee otta- maan toisten mielipiteet huomioon oppimistehtä- vien suunnittelu- ja työti-

lanteissa.

S1, S2, S3

Kuuntelu, kes- kustelu ja ar- gumentointi

Oppilas pyrkii kuuntele- maan eri näkökulmia ja il- maisemaan rakentavasti omia näkemyksiään yhtei- sissä suunnittelu- ja työti- lanteissa.

Oppilas pyrkii kuuntele- maan eri näkökulmia ja il- maisemaan rakentavasti omia näkemyksiään yhtei- sissä suunnittelu- ja työti- lanteissa.

T7

Oppilas opettelee kodin ar- kirutiinien tunnistamista.

S1, S2, S3

Arjen rakentu-

misen ja koti- talouksien

Oppilas osaa kuvailla ko-

din arkirutiineja. Oppilas osaa antaa esimerkkejä

Oppilas tietää joitain ko-

din arkirutiineja. Oppilas osaa antaa esimerkkejä


Oppilas osallistuu kotita- loustöiden tekemisen.

Oppilas tietää erilaisia per- herakenteita ja kotitalouk-

sien perinteitä.


erilaisuuden hahmottami- nen

erilaisista perheraken- teista ja kotitalouksien perinteistä sekä pohtia niiden vaikutusta arjen

rutiineihin.

muutamista perheraken- teista ja kotitalouksien yleisistä perinteistä.

T8

Oppilas opettelee teke- mään kotitaloustöitä yksin ja ryhmässä.

Oppilas opettelee työtehtä- vien jakamista tasapuoli- sesti.

Oppilas tietää yhteistyön merkityksen työtehtävien tekemiseen kuluvaan ai-

kaan.

S1, S2

Voimavarojen käyttäminen ja sopimuksen tekeminen

Oppilas osaa työskennellä yksin ja pyrkii toimimaan ryhmässä rakentavasti ja työtehtävistä neuvotel- len. Oppilas osaa selittää, mitä tarkoittaa tasapuoli- nen työnjako sekä pääsee sopimukseen ajankäy- töstä ja työtehtävien jaka- misesta osallistumalla

päätöksentekoon.

Oppilas pyrkii työskente- lemään yksin ja ryhmässä. Oppilas toimii yhteisesti sovitun työnjaon mukai- sesti.

T9

Oppilas pyrkii toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa. Oppilas ymmärtää oman käytöksensä vaikutuksen yhteistyön tekemiseen ja työilmapiiriin.

Oppilas noudattaa hyviä käytöstapoja ja ottaa toiset huomioon.

S1, S2, S3


Ei käytetä oppiaineen ar- vosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta oh- jataan pohtimaan koke- muksiaan osana itsearvi- ointia.

Ei käytetä oppiaineen ar- vosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta oh- jataan pohtimaan koke- muksiaan osana itsearvi- ointia.

Tiedonhallintataidot


T10

Oppilas opettelee tiedon hankkimista eri lähteistä, lähdekritiikki huomioiden. Oppilas perehtyy ruoka- ja ravintoaineryhmiin ja nii-

den ominaisuuksiin.

S1, S2, S3

Tietojen han- kinta ja käyttö

Oppilas pyrkii etsimään kotitalouden sisältöaluei- siin liittyviä tietoja eri tie- tolähteistä ja pohtimaan erilaisen tiedon luotetta- vuutta. Oppilas tunnistaa

pakkausmerkintöjä.

Oppilas osaa ohjattuna etsiä kotitalouden sisältö- alueisiin liittyviä tietoja eri tietolähteistä ja pyrkii pohtimaan erilaisen tie- don luotettavuutta. Oppi-

las tunnistaa joitain


Oppilas tunnistaa pakkaus- merkintöjä ja ymmärtää nii- den merkityksen.Oppilas tietää ruoka- ja ravintoaineryhmät ja nii- den ominaisuuksia.

pakkausmerkintöjä. Oppi- las tunnistaa ruoka- ja ra- vintoaineryhmiä.

T11

Oppilas osaa lukea, tulkita ja arvioida ohjeita.

Oppilas osaa mittayksiköt ja ymmärtää hoito-ohjemerk- kien ja hinta- ja ympäristö-

merkkien merkityksen.

S1, S2, S3

Toimintaohjei- den, merkkien ja symbolien käyttö ja jä- sentyminen

Oppilas pyrkii tulkitse- maan ja käyttämään koti- talouden toimintaohjeita. Osaa nimetä tärkeimpiä kotitalouden merkkejä ja symboleja sekä tulkita

niitä.

Oppilas osaa ohjattuna käyttää kotitalouden toi- mintaohjeita. Tunnistaa joitain tyypillisiä kotita- louden merkkejä ja sym- boleja.

T12

Oppilas osaa etsiä tietoa ja arvioida erilaisia vaihtoeh- toja ratkaista arkeen liitty- viä tilanteita.

Oppilas tuntee erilaisia ko- titalouden palveluita ja ym- märtää niiden merkityksen arkielämässä.

S1, S2, S3

Käsitteiden omaksuminen, tietojen ja tai- tojen sovelta- minen,

luova ilmaisu sekä palvelui- den tunnista- minen

Oppilas pyrkii käyttämään kotitalouden käsitteitä, tietojaan erilaisissa tilan- teissa, joissa kotitalouden osaamista sovelletaan.

Oppilas osaa kuvailla joi- tain kotitalouden palve- luita ja pohtia niiden vai- kutusta arkielämässä.

Oppilas osaa ohjattuna käyttämään kotitalou- dessa opittuja tietoja ja taitoja joissakin tilan- teissa. Oppilas osaa ker- toa muutamista kotita- louden palveluista

T13

Oppilas osaa lajitella kodin jätteitä.

Oppilas opettelee kiinnittä- mään huomiota kustannuk- siin ja energiankulutukseen valintoja tehdessään.

Oppilas ymmärtää kulutta-

misen vaikutuksen ympäris- töön.

S1, S2, S3

Mittaamisen ja laskemisen sekä kierrättä- misen sovelta- minen omaan toimintaan ja päätöksente- koon

Oppilas osaa huolehtia kodin jätteiden peruslajit- telusta.

Oppilas pyrkii kiinnittä- mään huomiota kustan- nuksiin ja energiankulu- tukseen.

Oppilas ymmärtää kulut-

tamisen vaikutuksen ym- päristöön.

Oppilas pyrkii huolehti- maan kodin jätteiden pe- ruslajittelusta.

Oppilas pyrkii ohjattuna kiinnittämään huomiota kustannuksiin ja energi- ankulutukseen.

Oppilas ymmärtää oman

toimintansa vaikuttavan ympäristöön.


15.4.18.6 Kotitalous, päättöarvioinnin kriteerit


Opetuksen ta- voite

Sisältö- alueet

Opetuksen ta- voitteista johde- tut oppimisen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen ku- vaus arvosanalle 5

Osaamisen kuvaus arvo- sanalle 7

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 8

Osaamisen kuvaus arvo- sanalle 9

Käytännön toimintataidot

T1 ohjata oppi- lasta suunnittele- maan, organisoi- maan ja arvioi- maan työtä ja toimintaa

S1, S2

Oppilas oppii suunnittelemaan työn tekemisen, tekemään työ- tehtävän ja tar- kastelemaan omaa työtään ja toimintaansa.

Työn suunnittelu ja toteuttaminen sekä oman toi- minnan tarkastelu

Oppilas tunnistaa ja nimeää joitakin työprosessiin kuu- luvia työtehtäviä.


Oppilas tarvitsee paljon ohjausta ja apua työn suun- nittelemisessa ja toteuttamisessa.

Oppilas suun- nittelee, or- ganisoi ja ku- vailee omaa työtänsä ja toimintaansa työvaiheit- tain annettu- jen ohjeiden mukaisesti.

Oppilas suunnit- telee ja työsken- telee työvaiheit- tain annettuja ohjeita soveltaen sekä kuvailee omaa osaamis- taan oman työs- kentelyn tarkas- telun avulla.

Oppilas suun- nittelee ja työskentelee itsenäisesti sekä peruste- lee omaa työskentely- ään ja toimin- taansa.

T2 ohjata oppi-

S1, S2

Oppilas oppii ko-

Kädentaidot koti-

Oppilas suoriutuu

Oppilas suo-

Oppilas suoriu-

Oppilas osaa

lasta harjoittele-


titalouden kä-

talouden perus-

ohjatusti käden-

riutuu anne-

tuu itsenäisesti

käyttää luo-

maan kotitalou-


dentaitoja ja ko-

tehtävien toteut-

taitoja edellyttä-

tuista käden-

ja soveltaa taval-

vasti ja perus-

den hallinnassa


keilee erilaisia

tamisessa, luo-

vistä yksittäisistä

taitoja edel-

lisimpia työta-

tellen erilaisia

tarvittavia käden-


työtapoja. Hän

vuus ja estetiikka

työtehtävistä.

lyttävistä työ-

poja kädentai-

kädentaitoja

taitoja sekä kan-


oppii ottamaantehtävistä.

toja

ja työtapoja

nustaa


huomioonluovuuteen ja es- tetiikan huomioi- miseen


toiminnassaan luovuuden ja es- tetiikan.Oppilas tie- tää, että työ- tehtäviä voi toteuttaa luovasti mo- nella tavalla ja että este- tiikalla on merkitystä.

edellyttävissä kotitalouden tehtävissä.


Oppilas ottaa huomioon yksit- täisiä esteettisiä näkökulmia.

kotitalouden tehtävissä.


Oppilas pe- rustelee luo- vuuden ja es- tetiikan mer- kitystä ja ot- taa nämä huomioon osana koko- naisuutta.

T3 ohjata ja roh-

S1, S2, S3

Oppilas oppii va-

Valintojen teke-

Oppilas harjoitte-

Oppilas valit-

Oppilas soveltaa

Oppilas valit-

kaista oppilasta


litsemaan ja käyt-

minen ja niiden

lee valitsemaan ja

see ja käyttää

kestävän elä-

see, käyttää ja

valitsemaan ja


tämään raaka-ai-

perustelut toi-

käyttämään an-

raaka-aineita,

mäntavan tietoja

perustelee

käyttämään hy-


neita, materiaa-

minnassa

nettuja materiaa-

materiaaleja,

ja taitoja käyttä-

kestävää elä-

vinvointia edistä-


leja, työvälineitä


leja tai työväli-

työvälineitä

essään raaka-ai-

mäntapaa tu-

västi ja kestävän


ja teknologiaa


neitä yksilöllisesti

tai teknolo-

neita, materiaa-

kevia raaka-

kulutuksen mu-


kestävää elämän-


ohjattuna.

giaa annettu-

leja, työvälineitä

aineita, työvä-

kaisesti materi-


tapaa edistävästi.jen ohjeiden

tai teknologiaa.

lineitä, mate-

aaleja, työväli-

mukaisesti.


riaaleja tai

neitä, laitteitateknologiaa.

sekä tieto- ja
viestintäteknolo-
giaa

T4 ohjata oppi- lasta suunnittele- maan ajankäyttö- ään ja työn ete- nemistä sekä ylläpitämään jär- jestystä oppimis- tehtävien aikana

S1, S2

Oppilas oppii suunnittelemaan omaa toimin- taansa suhteessa käytettävissä ole- vaan aikaan ja annettuun tehtä- vään. Hän oppii huolehtimaan työtehtävien ja työympäristön järjestyksestä op- pimisympäristös- sään.

Ajanhallinta ja järjestyksen yllä- pitäminen

Oppilas toimii ai- kataulussa ja yllä- pitää tehtävien sekä työympäris- tön järjestystä oh- jattuna.

Oppilas yllä- pitää työteh- tävien järjes- tystä annet- tujen ohjei- den ja aika- taulun mu- kaan erilli- sissä työvai- heissa.


Oppilas tar- vitsee oh- jausta työym- päristön jär- jestyksen yl- läpitämi- sessä.

Oppilas etenee ohjeiden mukai- sesti vaiheittain ja ylläpitää työ- tehtävien ja työ- ympäristön jär- jestystä.


Oppilas suunnit- telee ja ennakoi ajankäyttöään.

Oppilas työs- kentelee itse- näisesti ja vastuullisesti sekä osaa pe- rustella ajan- käyttöään, työtehtävien ja työympäris- tön järjestyk- sen merki- tystä ja toi- mintojen ete- nemistä osana oppi- misympäris- töä.

T5 ohjata ja moti- voida oppilasta toimimaan hy- gieenisesti, tur- vallisesti ja er- gonomisesti sekä ohjata kiinnittä- mään oppilaan huomiota

S1, S2, S3

Oppilas oppii toi- mimaan hygiee- nisesti, turvalli- sesti ja ergono- misesti kotitalou- den toimintaym- päristöissä ot- taen huomioon käytettävissä

Turvallisuus ja voimavarojen kannalta kestävä toiminta

Oppilas toimii hy- gieenisesti ja tur- vallisesti ohjat- tuna.

Oppilas työs- kentelee hy- gieenisesti ja turvallisesti annettujen ohjeiden mu- kaisesti.

Oppilas työsken- telee ohjeiden mukaisesti hy- gieenisesti, tur- vallisesti ja er- gonomisesti tai kustannusten ja energiankäytön kannalta

Oppilas pe- rustelee toi- mintaansa turvallisuu- den, hygieeni- syyden, er- gonomian tai kustannusten ja


käytettävissä ole- viin voimavaroi- hin


olevat aineelliset voimavarat.
tarkoituksenmu- kaisesti.

energiankäy- tön näkökul- masta.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

T6 ohjata oppi- lasta harjoittele- maan kuuntelua, rakentavaa kes- kustelua ja argu- mentointia oppi- mistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa

S1, S2, S3

Oppilas oppii kohtaamaan, kuuntelemaan, keskustelemaan ja argumentoi- maan vertaisryh- mässä.

Kuuntelu, kes- kustelu ja argu- mentointi yhtei- sessä suunnitte- lussa

Oppilas osallistuu satun- naisesti tai kysy-

mysten tukemana keskusteluun yh- teisissä suunnit- telu- ja työtilan- teissa.

Oppilas osal- listuu keskus- teluun, pyrkii kuuntele- maan ja tuo esille omia näkökulmia yhteisissä suunnittelu- ja työtilan- teissa.

Oppilas kuunte- lee eri näkökul- mia ja ilmaisee rakentavasti omia näkemyksi- ään yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.

Oppilas on ak- tiivinen kes- kusteluissa ja ottaa eri nä- kökulmat huomioon sekä peruste- lee omat nä- kemyksensä rakentavasti.


Oppilas kan- nustaa toisia yhteisissä suunnittelu- ja työtilan- teissa.

T7 aktivoida op- pilasta tunnista- maan arjen ra- kentumista ja

S1, S2, S3

Oppilas oppii tunnistamaan, miten arki erilai- sissa

Arjen rakentumi- sen sekä kotita- louksien

Oppilas nimeää arkirutiineja sekä tunnistaa erilaisia kotikulttuureita.

Oppilas ku- vailee arkiru- tiineja, arjen

Oppilas määrit- telee arjen ra- kentumista ja kotitalouksien

Oppilas pe- rustelee koti- talouksien


kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäris- töjä sekä kotita- louksien perin- teitä


kotitalouksissa rakentuu ja ajalli- sesti järjestäytyy. Hän oppii koh- taamaan hyväk- syvästi kotien kulttuurista mo- nimuotoisuutta.

erilaisuuden hah- mottaminen


rakentu- mista, kotita- louksien pe- rinteitä ja eri- laisia koti- kulttuureita.

arkirutiineja eri- laisissa kotikult- tuureissa.

arjen rakentu- mista ja erilaisten ko- tikulttuurien ajankäyttöä.

T8 ohjata oppi- lasta työskente- lemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työteh- tävien jakami- sesta ja ajankäytöstä

S1, S2

Oppilas oppii työskentelemään itsenäisesti sekä osana ryhmää ja yhteistä työteh- tävää. Hän oppii sopimaan työteh- tävien jakamista.

Voimavarojen käyttäminen ja yhteisten sopi- musten tekemi- sen oppiminen

Oppilas harjoitte- lee yksilöllisesti ohjattuna itse- näistä työskente- lyä ja osallistuu ryhmän toimin- taan satunnai- sesti.

Oppilas har- joittelee itse- näistä työs- kentelyä ja vastuunottoa omasta työs- tään ja osal- listuu ryh- män toimin- taan yhdessä sovitulla ta- valla.

Oppilas työsken- telee yksin ja ryhmässä sekä pyrkii toimimaan rakentavasti ja työtehtävistä neuvotellen.


Oppilas tietää, mitä tarkoittaa tasapuolinen työnjako sekä pääsee sopimuk- seen työtehtä- vien jakamisesta osallistumalla päätöksente- koon.

Oppilas toimii itsenäisesti ja tasapuolisesti sekä toimii ryhmässä yh- teistyökykyi- sesti ja vas- tuullisesti.


T9 kannustaa op- pilasta toimi- maan hyvien ta- pojen mukaisesti vuorovaikutusti- lanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merki- tystä̈ ryhmän ja yhteisön toimin- nassa

S1, S2, S3

Oppilas oppii tunnistamaan asioita, jotka liit- tyvät huomaavai- seen kohteluun, tapakulttuuriin ja vuorovaikutusti- lanteissa toimi- miseen.

Toisten oppilai- den huomaavai- nen kohtelu ja ta- pakulttuuriin mu- kainen käytän- nön toiminta op- pitunnin vuoro- vaikutustilan- teissa

Oppilas tietää, että tapakulttuuri vaikuttaa vuoro- vaikutustilantei- siin.

Oppilas tun- nistaa ja ni- meää tapa- kulttuuriin ja toisten huo- maavaiseen kohteluun liittyviä asi- oita.

Oppilas osaa toi- mia tapakulttuu- ria noudattaen.

Oppilas osaa perustella ta- pakulttuuria ja toisten ih- misten huo- maavaista kohtelua sekä niihin liittyviä käytännön toimintata- poja.

Tiedonhallintataidot

T10 kannustaa oppilasta hankki- maan ja arvioi- maan kotitalou- teen liittyvää tie- toa sekä ohjata käyttämään luo- tettavaa tietoa valintojen perus- tana

S1, S2, S3

Oppilas oppii ha- kemaan ja vertai- lemaan tietoa sekä tunnista- maan kotitalou- teen liittyviä luo- tettavia tietoläh- teitä valintojensa perustana.

Tietojen hankinta ja käyttö

Oppilas hakee ko- titalouteen liitty- vää tietoa anne- tuista lähteistä yksilöllisesti oh- jattuna. Tietojen hyödyntäminen ja tulkitseminen on vähäistä.

Oppilas ha- kee kotita- louteen liitty- vää tietoa it- selleen tu- tuista ja an- netuista läh- teistä ja käyt- tää niitä toi- minnassaan.

Oppilas tietää, mistä ja miten kotitalouteen liittyviä tietoja voidaan hakea.


Oppilas arvioi tietojen käytet- tävyyttä ja läh- teiden luotetta- vuutta.

Oppilas hakee kotitalouteen liittyviä tie- toja eri tieto- lähteistä.


Oppilas arvioi tiedon ja läh- teiden luotet- tavuutta ja käytettä- vyyttä ja valit- see tehtävään

sopivat läh- teet.

T11 harjaannut- taa oppilasta lu- kemaan, tulkitse- maan ja arvioi- maan toiminta- ohjeita sekä merkkejä̈ ja sym- boleja, jotka kä- sittelevät kotita- loutta ja lähiym- päristöä

S1, S2

Oppilas oppii lu- kemaan ja tulkit- semaan kotita- louteen ja lä- hiympäristöön liittyviä ohjeita, merkkejä ja sym- boleja sekä toi- mimaan niiden mukaisesti.

Toimintaohjeiden, merkkien ja symbo- lien käyttäminen

Oppilas tunnistaa ja nimeää yksittäi- siä toimintaoh- jeita ja merkkejä.

Oppilas tun- nistaa, ni- meää, luokit- telee ja käyt- tää kotitalou- den toiminta- ohjeita ja merkkejä an- nettujen oh- jeiden mukai- sesti.

Oppilas soveltaa toiminnassaan kotitalouden toi- mintaohjeita, merkkejä ja sym- boleita.

Oppilas pe- rustelee koti- talouden toi- mintaohjei- den, merkkien ja symbolei- den käyttöä eri toimin- noissa.

T12 ohjata oppi- lasta, ongelman- ratkaisuun ja luo- vuuteen erilai- sissa tilanteissa ja ympäristöissä

s1, S2, S3

Oppilas oppii so- veltamaan tietoja ja taitoja, tunnis- tamaan palve- luita sekä osoit- tamaan luo- vuutta erilaisissa tilanteissa ja ym- päristöissä.

Käsitteiden käyttä- minen, tietojen ja taitojen soveltami- nen sekä luovat ratkaisut tilan- teissa, kotitalouden palveluiden tunte- minen

Oppilas nimeää joitakin kotitalou- den käsitteitä, tie- toja ja taitoja sekä yksittäisiä palve- luita.

Oppilas käyt- tää kotitalou- den käsit- teitä, tieto- jaan ja taito- jaan sekä ku- vailee yksit- täisiä kotita- louden palve- luita.

Oppilas käyttää erilaisissa tilan- teissa kotitalou- den käsitteitä, tietojaan ja tai- tojaan.


Oppilas kuvailee erilaisia kotita- louden palve- luita ja niiden

Oppilas käyt- tää erilaisissa tilanteissa pe- rustellen ja luovasti koti- talouden kä- sitteitä, tieto- jaan ja taito- jaan.


Oppilas arvioi erilaisia
käyttöä arkielä- mässä.

kotitalouden palveluita ja perustelee niiden merki- tystä ja mah- dollisuuksia arkielämässä.

T13 ohjata oppi- lasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä op- pilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoi- suuteen osana arjen valintoja

S1, S2, S3

Oppilas oppii tul- kitsemaan kierto- talouteen liittyviä asioita ja toimin- toja sekä ympä- ristöä ja taloutta kuormittavia ko- titalouden toi- mintoja.

Ympäristö- ja ta- lousteot toimin- nassa ja päätöksen- teossa

Oppilas luettelee joitakin ympäris- töön ja rahan- käyttöön liittyviä kotitalouden toi- mintoja.

Oppilas tie- tää, miten ympäristö- kuormaa voi- daan vähen- tää sekä mil- laisia ympä- ristö- ja ta- loustekoja voidaan tehdä kotita- louksissa.

Oppilas tekee yk- sittäisiä arjen ympäristö- ja ta- loustekoja erilai- sissa tehtävissä ja tilanteissa.

Oppilas tekee ympäristö- ja taloustekoja erilaisissa teh- tävissä ja ti- lanteissa joh- donmukai- sesti sekä pe- rustellen nii- den merki- tystä kestävän ja vastuullisen elämäntavan ja kuluttami- sen kannalta.