< Previous | Contents | Next >

Oppilaanohjauksen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät si-

sältö-alueet

Laaja-alainen osaaminen

Osallisuus ja aktiivinen toimintaT1 auttaa oppilasta muodostamaan kokonaiskäsitys vuosiluokkien 7-9 toimintatavoista ja opiskeluympäristöstä, kehittää oppilaan val-

miutta toimia kyseisessä ympäristössä ja erilaisissa ryhmissä sekä tu- kea oppilasta itsenäiseen toimintaan ja vastuun ottamiseen opiske-

lustaan ja tekemistään valinnoista


S1, S2


L3, L7

Oppimaan oppimisen taidotT2 kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään opiskelutaitojaan sekä

oppimaan oppimisen taitojaan

S1

L1

Elinikäinen oppiminenT3 luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamistaan, tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja vahvuuksiaan, kehittää kykyään tunnistaa oppimiskohteitaan sekä antaa valmiuksia muuttaa tarvit-

taessa suunnitelmiaan ja toimintamallejaan


S1, S2


L1

ItsetuntemusT4 ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa vaikuttavia te- kijöitä sekä suhteuttamaan omaa toimintaansa kykyjensä, edellytys-

tensä ja kiinnostuksensa mukaisesti


S2


L3

Tavoitteiden asettaminenT5 ohjata oppilaita asettamaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin ta- voitteita, tekemään niitä koskevia suunnitelmia sekä arvioimaan nii-

den toteutumista


S2, S5


L1, L3


Työelämään suuntautuva oppiminenT6 auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys oman elämänsä ja yhteiskunnan kannalta sekä edistää oppilaan taitoa tunnistaa opis- keltavien oppiaineiden merkitys tulevien opintojen sekä työelä-

mässä ja työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta


S2, S3, S5


L6, L7

T7 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida eri työtehtävissä tarvittavaa osaamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä itsel- leen sopivia ammattialoja ja vahvistamaan valmiuksia hakea tietoa

vaadittavan osaamisen hankkimisesta perusopetuksen jälkeen


S2, S3, S4, S5


L4, L5, L6

Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnit-

telussaT8 antaa oppilaalle ja huoltajalle tietoa Suomen koulutusjärjestel- män pääpiirteistä ja sen mahdollisuuksista, tukea oppilaan taitoa et-

siä koulutus- ja työelämätietoa sekä Suomesta että ulkomailta


S4, S5


L4, L5

T9 ohjata oppilasta käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun

näkökulmasta


S2, S3, S5


L4, L5, L6

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyysT10 tukea oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuritaustansa sekä kykyä toimia kulttuurienvälisissä kohtaamisissa ja yhteistyötilanteissa, opastaa oppilasta hankkimaan ja omaksumaan tietoa opiskelu- ja

työskentelymahdollisuuksista monikansallisissa työympäristöissä sekä ulkomailla


S4, S5


L2


15.4.19.1 Oppilaanohjauksen vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7–9, YlöjärviOppilaanohjaus: tavoitteet luokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

Osallisuus ja aktiivinen toiminta

Osallisuus ja aktiivinen toiminta

Osallisuus ja aktiivinen toiminta

T1

Oppilas tutustuu vaikutusmahdol- lisuuksiinsa ja opettelee toimi- maan vastuullisesti.

T1

Oppilas lisää suunnitelmallisesti osallisuuttaan omassa opiskelu- ympäristössään.

Oppilas osaa tehdä vastuullisia valintoja sekä perehtyy työelä- mään.

T1

Oppilas on osallinen omassa opiskelu- ympäristössään.

Oppilas osaa tehdä vastuullisia valin- toja ja perehtyy työelämään sekä osal- listuu TET-jaksolle.

Oppimaan oppimisen taidot

Oppimaan oppimisen taidot

Oppimaan oppimisen taidot

T2

Oppilas oppii erilaisia tapoja op- pia ja opettelee hyödyntämään niitä opiskelussaan.

T2

Oppilas oppii erilaisia tapoja op- pia ja opettelee hyödyntämään niitä opiskelussaan.

T2

Oppilas oppii erilaisia tapoja oppia ja opettelee hyödyntämään niitä opiske- lussaan.

Elinikäinen oppiminen

Elinikäinen oppiminen

Elinikäinen oppiminen

T3

Oppilas rakentaa oppimistaan ai- kaisemmin aiemmin opittuun ja pohtii osaamisen merkitystä ja valintojaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

T3

Oppilas rakentaa oppimistaan aiemmin opittuun ja aloittaa omien suunnitelmiensa tekemi- sen elinikäisen oppimisen peri- aatteiden mukaisesti.

T3

Oppilas rakentaa oppimistaan aiemmin opittuun.

Oppilas oppii tunnistamaan omia vah- vuuksiaan ja arvioimaan omaa oppi- mistaan ja toimintaansa elinikäisen op- pimisen periaatteiden mukaisesti.

Oppilas tekee jatko-opintosuunnitel- man.


Itsetuntemus

Itsetuntemus

Itsetuntemus

T4

Oppilas tunnistaa itsessään hyviä ja kehitettäviä puolia.

Oppilas opettelee toimimaan ta- voitteidensa, kykyjensä ja edelly- tystensä mukaan.

T4

Oppilas tunnistaa kykyjään ja ke- hittämistarpeitaan.

Oppilas osaa unelmoida ja suun- nitella vaihtoehtoisia tulevai- suuksia kykyjensä, kiinnostuk- siensa ja edellytystensä mukaan.

T4

Oppilas tunnistaa kykynsä, edellytyk- sensä sekä kiinnostuksensa ja osaa toi- mia niiden mukaan.

Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden asettaminen

T5

Oppilas harjoittelee asettamaan erilaisia tavoitteita ja tekemään niiden avulla suunnitelmia sekä arvioimaan niitä.

T5

Oppilas osaa asettaa erilaisia ta- voitteita ja tehdä suunnitelmia sekä arvioida niitä.

T5

Oppilas osaa asettaa erilaisia tavoit- teita ja tehdä suunnitelmia sekä arvi- oida niitä.

Työelämään suuntautuva oppi- minen

Työelämään suuntautuva oppi- minen

Työelämään suuntautuva oppiminen

T6

Oppilas ymmärtää työn merkityk- sen omassa elämässään.

T6

Oppilas perehtyy erilaisiin am- matteihin ja työelämän sääntöi- hin.

Oppilas ymmärtää työn merki- tyksen omassa elämässään ja yh- teiskunnassa.

Oppilas tunnistaa opintojen mer- kityksen tulevaisuuden työelä- mässä ja toiveammatissaan.

T7

Oppilas tutustuu eri työtehtä- vissä tarvittavaan osaamiseen ja kehittää taitoa arvioida itselle sopivia ammattialoja.

T6

Oppilas perehtyy erilaisiin ammatteihin ja työelämän sääntöihin.

Oppilas ymmärtää työn merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Oppilas tunnistaa opintojen merkityk- sen tulevaisuuden työelämässä ja toi- veammatissaan.

T7

Oppilas tutustuu eri työtehtävissä tar- vittavaan osaamiseen ja kehittää taitoa arvioida itselle sopivia ammattialoja.

Oppilas vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan ja osaa etsiä tietoa koulutuksesta ja työelämästä.


Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa ura- suunnittelussa

Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa ura- suunnittelussa

Koulutus- ja työelämätiedon hyödyn- täminen omassa urasuunnittelussa


T8

Oppilas tutustuu Suomen koulu- tusjärjestelmään.

Oppilas osaa etsiä itselle sopivia koulutusmahdollisuuksia ja tie- toja työelämästä.

Oppilas osaa käyttää ja hyödyn- tää paikallisia ja seutukunnallisia sekä valtakunnallisia tiedotuska- navia.

T9

Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia tietolähteitä ja ohjaus- palveluita omassa urasuunnitte- lussaan.

Oppilas tiedostaa sosiaalisen median mahdollisuudet, uhat ja oman toimintansa vaikutukset sähköisessä toimintaympäris- tössä.

T8

Oppilas osaa etsiä itselle sopivia koulu- tusmahdollisuuksia ja tietoja työelä- mästä, tarvitessa myös ulkomailta.

Oppilas osaa käyttää ja hyödyntää pai- kallisia ja seutukunnallisia sekä valta- kunnallisia tiedotuskanavia.

T9

Oppilas osaa käyttää ja hyödyntää pai- kallisia ja seutukunnallisia sekä valta- kunnallisia tiedotuskanavia omassa urasuunnittelussaan.

Oppilas tiedostaa sosiaalisen median mahdollisuudet, uhat ja oman toimin- tansa vaikutukset sähköisessä toimin- taympäristössä.

Monikulttuurisuus ja kansainvä- lisyys

Monikulttuurisuus ja kansainvä- lisyys

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys

T10

Oppilas tuntee omaa kulttuuriaan ja osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä.

T10

Oppilas osaa toimia monikult- tuurisessa ympäristössä.

T10

Oppilas tuntee omaa kulttuuriaan ja osaa toimia monikulttuurisessa ympä- ristössä sekä tutustuu opiskelu- ja työ- mahdollisuuksiin ulkomailla.