< Previous | Contents | Next >

Oppilaanohjauksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9


Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.


S1 Oppiminen ja opiskelu: Keskeisinä sisältöalueina oppilaanohjauksessa ovat kouluyhteisössä toimimisen sekä opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen tai- tojen harjoittelu yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa elinikäisen oppimisen ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Oppilaat harjoittelevat asettamaan itselleen opiskeluun liittyviä tavoitteita opintojen eri vaiheissa, arvioimaan itsenäisen toiminnan kehittymistä ja tavoitteiden toteutumista sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä sekä opintojensa etenemisestä.


S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu: Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat itsetuntemustaan ja itsear- viointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu. Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot sekä sosiaaliset verkostot.


S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot: Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan toimijana erilaisissa ym- päristöissä. Huomiota kiinnitetään monipuolisten opiskelussa ja työelämässä tarvittavien taitojen sekä monikanavaisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittymiseen. Viestintätaitoihin kuuluu myös eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuuden arviointi urasuunnittelun kannalta.


S4 Työelämään tutustuminen: Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu lisäävät oppilaiden työelämä- tietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämään tutustu- misjaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja palautetta hyödynnetään eri oppiaineiden opiskelussa sekä tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Huo- miota kiinnitetään työelämän tasa-arvokysymyksiin.


S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen: Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun taitojen kehittyminen on jatkumo, jota syvennetään op- pilaanohjauksen sisällöissä koko perusopetuksen ajan. Oppilaanohjauksessa oppilaat tutustuvat Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin erilaisiin jatko-opin- tomahdollisuuksiin ja oppivat etsimään tarkempaa tietoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä hyödyntämään eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspal- veluita.


15.4.19.2 Oppilaanohjauksen vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Oppilaanohjaus: sisällöt luokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Oppiminen ja opiskelu

S1 Oppiminen ja opiskelu

S1 Oppiminen ja opiskelu

Ei seudullista lisättävää.

Ei seudullista lisättävää.

Ei seudullista lisättävää.

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen ura- suunnittelu

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu

Autetaan oppilasta kehittämään it- setuntemustaan ja itsearviointitai- tojaan. Oppilaat suunnittelevat va- linnaisopintojaan ja kehittävät pää- töksentekotaitojaan. Tuntijaon puitteissa osa S2 sisällöistä toteu- tetaan 8. ja 9. luokalla.

Jatketaan tulevaisuuden suun- nittelemista.

Jatketaan tulevaisuuden suunnit- telemista.

S3 Opiskelussa ja työelämässä tar- vittavat taidot

S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot

S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot

Ei seudullista lisättävää.

Ei seudullista lisättävää.

Ei seudullista lisättävää.

S4 Työelämään tutustuminen

S4 Työelämään tutustuminen

S4 Työelämään tutustuminen

TET jakautuu paikallisen ja koulu- kohtaisen opetussuunnitelman mu- kaisesti eri vuosiluokille. TET toteu- tetaan tarpeellisin erityisjärjeste- lyin yksilölliset tarpeet huomioi- den.

TET jakautuu paikallisen ja kou- lukohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti eri vuosiluokille. TET toteutetaan tarpeellisin erityis- järjestelyin yksilölliset tarpeet huomioiden. Hyödynnetään val- takunnallisia ja paikallisia sähköi- siä tai muita tiedotuskanavia ja

TET jakautuu paikallisen ja koulu- kohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti eri vuosiluokille. TET toteutetaan tarpeellisin erityisjär- jestelyin yksilölliset tarpeet huo- mioiden. Hyödynnetään valtakun- nallisia ja paikallisia sähköisiä tai muita tiedotuskanavia jaosallistutaan työpaikka- tai asi- antuntijavierailuihin.

osallistutaan työpaikka- tai asian- tuntijavierailuihin.

S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeu- tuminen

S5 Jatko-opinnot ja niihin ha- keutuminen

S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeu- tuminen

Ei seudullista lisättävää.

Ei seudullista lisättävää.

Pirkanmaan tarjoamat jatko-opin- tovaihtoehdot ovat ensisijaisia.