< Previous | Contents | Next >

Tunne- ja vuorovaikutustaidot -oppiaineen tehtävä


Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kykyä toimia toisten ja itsen kanssa rakentavalla tavalla. Taidot ovat perusedellytys sosiaalisille suhteille. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen tukee lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja luotta- musta omaan osaamiseen sekä vaikuttaa koulumotivaatioon ja parantaa oppimistuloksia. Taitoja opettamalla voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia sekä turvata kasvua aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi.

Ylöjärven kaupungin perusopetuksessa painotetaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimista. Painotus näkyy koko kaupungin tuntijaossa lisätunteina alkuopetuksessa sekä 7. ja 8. vuosiluokilla. Näille vuosiluokille on kirjattu oppiaineesta vuosiluokkaistetut sisällöt ja tavoitteet. Al- kuopetuksessa tunne- ja vuorovaikutustaitoja opettaa luokanopettaja ja yläkoulussa ensisijaisesti luokanvalvoja. Muilla vuosiluokilla tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen huomioidaan kaikkien oppiaineiden opetuksessa.


15.4.20.1 Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7–8, Ylöjärvi


Opetuksen tavoitteet 7. lk

Opetuksen tavoitteet 8. lk

Tavoitteisiin liitty- vät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Tunnetaidot
T1 Oppilas tunnistaa tunteita itsessä ja osaa il- maista tunteitaan.

T1 Oppilas osaa ilmaista ja säädellä tuntei- taan.

S1

L2 , L3, L6, L7

T2 Oppilas harjoittelee tunnistamaan tunteita

toisissa ja huomioimaan toisten tunteet omassa toiminnassaan.

T2 Oppilas tunnistaa toisten tunteita ja huo- mioi muiden tunteet omassa toiminnassaan.

S1

L1, L2, L3, L4, L6, L7

Vuorovaikutustaidot
T3 Oppilas ymmärtää tunne- ja vuorovaikutus- taitojen merkityksen erilaisissa arjen tilan- teissa.

T3 Oppilas osaa hyödyntää opittuja tunne- ja vuorovaikutustaitoja koulun arjessa ja omassa elämässään.

S2

L2, L3, L4, L5, L6, L7

T4 Oppilas harjoittelee kuuntelua, kertomista ja vuorottelua parin kanssa ja ryhmässä.

T4 Oppilas osaa vuorotella ja harjoittelee neu- vottelua.

S2

L1, L2, L3, L4, L6, L7

T5 Oppilas harjoittelee vastuunottamisen ja toisten huomioon ottamisen taitoja.

T5 Oppilas osaa ja haluaa toimia aktiivisesti ja rakentavasti ryhmän jäsenenä.

S2

L2, L3, L4, L6, L7


15.4.20.2 Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöt vuosiluokilla 7–8, Ylöjärvi