< Previous | Contents | Next >

S1 Tunnetaidot


Harjoitellaan tunnetaitoja uudessa yläkoulun ryhmässä. Luodaan luokkaan luottamuksellinen ilmapiiri, jossa oppilaat rohkaistuvat tuomaan esiin niin positiivisia kuin negatiivisiakin tunteita. Suhtaudutaan hyväksyvästi uuden ryhmän ja murrosiän aikaansaamiin tunteisiin sekä harjoi- tellaan rakentavia tapoja ilmaista niitä. Keskustellaan erilaisten tunteiden merkityksestä itselle ja ryhmälle sekä harjoitellaan tunteiden tunnis- tamista myös arkipäivän tilanteiden pohjalta.


Opetellaan tunnistamaan tunteiden aiheuttamia reaktioita kehossa. Harjoitellaan epävarmuuden tunteen ja ahdistuksen sietämistä (stressin- hallintakeinot), pettymyksensietokykyä ja vihanhallintaa (esim. Aggression hallintamallit SUTUHAKA ja KUKIPASO). Opetellaan kertomaan omista tunteista minä-viestien avulla. Tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia eläytyä toisten tunteisiin esimerkiksi draaman, elokuvien ja kauno- kirjallisuuden avulla.

Tunteiden ilmaisua harjoitellaan eri tavoin esim. leikkien, draaman ja musiikin keinoin, piirtäen, kirjoittaen (esim. tunnepäiväkirja).