< Previous | Contents

S2/Vuorovaikutustaidot


Ryhdytään tavoitteellisesti rakentamaan 7. lk:n alusta lähtien ryhmään hyvän vuorovaikutuksen toimintakulttuuria: Luodaan luokalle säännöt, joita sitoudutaan noudattamaan. Keskustellaan hyvän luokkahengen merkityksestä oppimiselle. Pohditaan hyvän ja ystävällisen käytöksen mer- kitystä koulun arjessa. Rohkaistaan oppilasta osallistumaan luokan yhteisiin peleihin, leikkeihin ja harjoituksiin, joiden tehtävänä on rakentaa luokan yhteishenkeä. Tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tulla kuulluksi (esim. Yhteispelin Juttutuokiot).

Harjoitellaan rakentavaa toimintaa koulun arjesta kumpuavissa sosiaalisissa ristiriitatilanteissa niin kasvotusten kuin sosiaalisessa mediassakin. Jämäkkää itsensä ja muiden puolustamista painostavissa tilanteissa (päihteet, seksi, kiusaaminen) opetellaan esimerkiksi draaman tai pelien avulla. Havainnoidaan ilmeiden ja eleiden merkitystä vuorovaikutustilanteissa. Keskustellaan siitä, että ongelmat ja vaikeatkin tunteet kuuluvat elämään ja yhdessä voidaan opetella niiden ratkaisua.

Harjoitellaan esimerkiksi Yhteispelin toimintatapojen (Luokkapiiri, Teemme yhdessä -tunti ja Teen itse -tuokio) avulla oman vuoron odotta- mista, toisen kuuntelemista, puheenvuoron pyytämistä ja omien ajatusten sekä mielipiteiden kertomista. Harjoitellaan neuvottelutaitoa, erilai- sia rooleja ryhmässä ja yhteisen päätöksen tekemistä (esim. win-win-menetelmä).

Kannustetaan oppilasta aktiiviseen osallistumiseen ryhmässä: harjoitellaan työnjakoa, omien vahvuuksien esille tuomista, toisen vahvuuksien huomioimista ja niiden hyödyntämistä esimerkiksi Teemme yhdessä -tuokioissa. Luodaan luokkaan leikkien ja pelien avulla tilanteita, joissa oppilas huomaa yhteistyön merkityksen.

Harjoitellaan kaverinlukutaitoa: toisen tunteisiin eläytymistä, empaattista kuuntelua, palautteen antamista, avun tarjoamista ja pyytämistä, toisen mielipiteiden ja reviirin kunnioittamista sekä anteeksi pyytämistä.

15.4.20.3 Oppilaan oppimisen arviointi tunne- ja vuorovaikutustaidoissa vuosiluokilla 7-8


Oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua ja oppimista tuetaan kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla, joissa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä.

Arviointi perustuu monipuoliseen ja säännölliseen tavoitteiden mukaiseen näyttöön sekä työskentelytilanteissa että muussa koulun arjessa. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla. Oppilaat tekevät itsearviointia.

Oppiaine merkitään todistukseen (hyväksytty/hylätty).


15.4.20.4 Tunne- ja vuorovaikutustaidot vuosiluokalla 9, Ylöjärvi


Hyödynnetään opittuja tunne- ja vuorovaikutustaitoja koulun arjessa sekä eri oppiaineissa että luokan yhteisen toiminnan ja koulun juhlien tai toimintapäivien suunnittelussa. Käytetään edellä mainituissa tilanteissa monipuolisesti oppilaille jo 7. ja 8. luokilla tutuiksi tulleita työtapoja, jotka vaativat tunne- ja vuorovaikutustaitoja (esim. Yhteispelin Teemme yhdessä -tuokiot, Teen itse -tuokiot, Juttutuokiot esimerkiksi arviointi- keskustelujen tukena).

Hyödynnetään koulun lähellä olevia yhteistyötahoja (esim. päiväkodit, alakoulut, vanhainkodit, TET-paikat), jotta oppilaat pääsevät harjoittele- maan oppimiaan taitoja myös koulun ulkopuolella. Yhteistyön avulla pyritään herättelemään oppilaissa myös esimerkiksi kiitollisuuden ja myö- tätunnon tunteita.