< Previous | Contents | Next >

6.11.2.1 Lukuvuositodistus, Ylöjärvi


Lukuvuoden päätteeksi oppilas saa lukuvuositodistuksen vuosiluokilla 1–8. Vuosiluokan 9 päätteeksi annetaan päättötodistus.


Ylöjärvellä vuosiluokilla 1–2 todistuksessa arvioidaan, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet äidinkielessä ja matematiikassa (erinomaisesti, hyvin, kohtalai- sesti, välttävästi, ei ole saavuttanut tavoitteita). Vuosiluokalla 3 arvioidaan äidinkielen, matematiikan, ympäristöopin ja A1-kielen, englannin, opiskelua oppi- aineiden tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta samanlaisella asteikolla kuin vuosiluokilla 1–2. Muiden oppiaineiden tavoitteiden saavuttaminen arvioi- daan hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Näiden lisäksi lukuvuositodistuksessa on muutama tyhjä rivi sanallisen palautteen antamista varten.


Vuosiluokilla 4–9 oppilas saa numeroarvioinnin kaikista yhteisistä oppiaineista. Käyttäytymisestä annetaan numeroarviointi vuosiluokilla 4–8. Luokilla 1–3 annetaan lukuvuositodistuksen liitteenä koulukohtainen käyttäytymisen arviointi.


Vaativan erityisen tuen luokkien yksilöllistetyistä oppiaineista annetaan sanallinen arvio kaikilla luokka-asteilla. Vuosiluokilla 1–3 noudatetaan Ylöjärven kau- pungin yleistä linjausta arvioitavista oppiaineista. Vuosiluokkien 4–8 arviointi sekä päättöarviointi suoritetaan sanallisesti, mutta muuten yleisiä sekä Ylöjärven määrittämiä kriteerejä noudattaen. Vaativan erityisen tuen vuosiluokilla 1–8 ja toiminta-alueittain järjestetyn opetuksen arvioinnissa käytetään seuraavaa sanallista arviointiasteikkoa: Saavutettu hyvin/Saavutettu/Saavutettu osittain/Hylätty. Yksittäisen oppiaineen tai toiminta-alueen arviointia voidaan täydentää tarkemmalla sanallisella kuvailulla.


Taide- ja taitoaineiden valinnaisten aineiden sekä valinnaisten aineiden arviointi toteutetaan lukuvuositodistuksissa opetussuunnitelman kohdan 6.7 mukaan. Päättöarvioinnissa toteutetaan opetussuunnitelman luvun 6.8 mukaan.