< Previous | Contents | Next >

1.4.4 Opetuksen mahdolliset painotukset, Ylöjärvi


Ylöjärven kaupungin perusopetuksessa painotetaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimista. Taidot ovat perusedellytys sosiaalisille suhteille ja kyvylle toimia toisten ja oman itsenä kanssa rakentavalla tavalla. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen tukee lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja luottamusta omaan osaamiseen sekä vaikuttaa koulumotivaatioon ja parantaa oppimistuloksia. Taitoja opettamalla voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia sekä turvata kasvua aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. Painotus näkyy koko kaupungin tuntijaossa lisätunteina alkuopetuksessa sekä 7. ja 8. vuosiluokilla. Vuosiluokkien 7–8 tunnit on otettu valinnaisten aineiden tunneista. Sekä alkuopetukseen että vuosiluokille 7–8 on kirjattu tunne- ja vuorovaikutustaidoista vuosiluokkaistetut tavoitteet ja sisällöt. Alkuopetuksessa näitä taitoja opettaa luokanopettaja ja yläkoulussa ensisijaisesti luokanvalvoja lukujärjestykseen merkityillä luokanvalvojan tunneilla. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen tukeminen huomioidaan kaikkien oppi- aineiden opetuksessa kaikilla vuosiluokilla.


Vuorentaustan koulussa järjestetään musiikkipainotteista opetusta. Musiikkipainotteisen opetuksen tuntijako on päätetty erikseen sivistyslautakunnassa. Muita koulukohtaisia painotuksia käsitellään koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa, mutta niihin ei ole varattu lisätunteja.