< Previous | Contents | Next >

7.1.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet, Ylöjärvi


Ennaltaehkäisemisen ja varhaisen puuttumisen toimintamalli on Ylöjärvellä kuvattu kaaviona (Liite Yhteistyö eri toimijoiden välillä oppimisen ja koulun- käynnin tukemisessa). Ennaltaehkäisevään toimintaan ja

varhaiseen puuttumiseen on kuvattu toimintamalli oppilaan koulunkäynnin nivelvaiheissa. Toiminta määritellään erikseen koulujen lukuvuosisuunnitel- missa.


Toiminta ja yhteistyö nivelvaiheissa on määritelty Ylöjärven kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa luvuissa 13, 14 ja 15.


Ylöjärven kaupungin perusopetuksen kouluissa tehdään vuosittain suunnitelmallisesti oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseksi erilaisia seuloja. Oppimi- sen seuloihin on laadittu taulukko (Liite Seulat). Seulojen toteuttamisesta vastaavat erityisopettajat. Yksilökartoituksia tehdään oppilaille tarpeen mu- kaan kaikilla luokka-asteilla lukuvuoden aikana.


Kuvaus yhteistyöstä eri toimijoiden välillä oppimisen ja koulunkäynnin tukemisessa on Ylöjärvellä kuvattu kaaviona (Liite Oppilaan saaman tuen vas- tuunjako).


Ylöjärvellä oppimisen ja koulunkäynnin tuen arvioinnista vastaavat opettajat. Tuen tarpeen arvioinnissa, suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa tehdään yhteistyötä tarvittaessa ja oppilaskohtaisesti mm. Ylöjärven Perhekeskuksen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden sekä yksityisten kuntouttajien kanssa. Tukiresurssin jakamisesta koulukohtaisesti päättää rehtori.


Varhaiskasvatuksessa erityisen tuen päätöksen tekee varhaiskasvatuksen johtaja. Oppilaan siirtyessä pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, purettaessa pidennetty oppivelvollisuus ja erityisen tuen päätöksen tekee Ylöjärvellä opetuspäällikkö.