Tarkastuslautakunta

Pöytäkirjat ja esityslistat

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin kotisivuille, kun se on tarkastettu. Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta.  

> Pöytäkirjat ja esityslistat

Kokoukset 

2020

  • Ke 29.1.
  • Ke 19.2. 
  • Ke 25.3. kokous peruttu 
  • Ke 22.4. 
  • Ke 27.5. 
  • Ke 26.8. 
  • Ke 23.9. 
  • Ke 28.10. 
  • Ke 25.11. 

Kokoonpano

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Erkki Törmä (sd.) ja varapuheenjohtajana Jussi Kytömäki (vihr.). Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii johdon sihteeri Hanna Isotalo, p. 03 565 30 005,  etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi. 

> Jäsenet ja yhteystiedot

Tehtävät 

Kaupunginvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. (Kuntalaki 75 §)

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa. Ylöjärven kaupungin tarkastuslautakunnan toiminnasta määrätään kaupungin hallintosäännössä.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten tilintarkastajan valinnan, tilintarkastuskertomuksen käsittelyn, kannanoton tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden epäämiseen tai myöntämiseen.

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, joka käsitellään valtuustossa kesäkuussa. Arviointikertomuksessa arvioidaan kaupungin tilinpäätöstä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Lautakunta huolehtii kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta ja arvioi, ovatko kaupunkikonsernin tavoitteet toteutuneet. Lautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, mikäli kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää.

Lautakunta kilpailuttaa kaupungin ulkoisen tarkastuksen tilintarkastusyhteisön. Lautakunta seuraa tilintarkastajien tarkastussuunnitelman toteutumista ja voi myös antaa tilintarkastajalle ohjeita kuntalain edellyttämällä tavalla sekä pyytää lisäselvityksiä. Jos tilintarkastajan tilintarkastuskertomus sisältää muistutuksen, lautakunta hankkii asianomaisten selitykset sekä kaupunginhallituksen lausunnon.

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalaissa tarkoitettujen sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. 

Lautakunta tekee yhteistyötä Tampereen kaupunkiseudun muiden tarkastuslautakuntien kanssa. Yhteistyön avulla on seurattu valtuustojen asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seudullisessa yhteistyössä. Yhteisiä arviointikohteita tarkastuskausilla ovat olleet ensihoito (2014-2015), asiakasmaksut Tampereen kaupunkiseudun kunnissa (2013-2014), Pirkanmaan pelastuslaitos (2012-2013), toisen asteen koulutuksen järjestäminen kaupunkiseudulla (2011-2012) sekä seudullinen elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy (2010-2011).

Lisätietoja

> Kuntaliitto
> Valtiontalouden tarkastusvirasto


Sivu päivitetty 12.6.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi