Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Anna palautteesi palveluun täältä.

 

Lastensuojelu

Lastensuojelutyön tarkoituksena on lapsen oikeuksien turvaaminen vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tarvittaessa tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä. Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti vanhemmilla ja huoltajilla. Lastensuojelu tukee vanhempia ja huoltajia näiden kasvatustehtävässä silloin, kun lapsi tarvitsee apua ja tukea hänen hyvinvointiaan uhkaavien ongelmien ratkaisemiseksi.

Lastensuojelun asiakkuudessa olevia lapsia ja perheitä on mahdollisuus auttaa ja tukea ensisijaisesti avohuollon tukitoimien avulla yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Suurin osa lastensuojelun työstä tehdään avohuollossa.

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuolto voidaan toteuttaa perhehoitona tai laitoshoitona. Huostaanotto on aina viimesijainen toimenpide, mutta se voidaan tehdä silloin, jos avohuollon tukitoimet eivät enää ole riittäviä ja lapsen etu sitä vaatii. Kysymys on aina vakavista puutteista lapsen ja perheen kokonaistilanteessa.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimia ovat:

 • ohjaus ja neuvonta
 • toimeentulon ja asumisen turvaaminen
 • lapsen harrastustoiminnan tukeminen, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen
 • lastensuojelun perhetyö
 • tukiperhe tai tukihenkilö
 • taloudellinen tuki
 • muu yksilöllinen tuki
 • avohuollon sijoitus
   

Lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon, lasten päivähoidon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen, rikosseuraamuslaitoksen, palo- ja pelastustoimen, sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan
 • opetuksen tai koulutuksen järjestäjä
 • seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan
 • vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen
 • hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön
 • koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön
 • tullin
 • rajavartiolaitoksen
 • ulosottoviranomaisen palveluksessa
 • luottamustoimessa olevat henkilöt
 • itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt
 • terveydenhuollon ammattihenkilöt

ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Muu kuin 1. momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä. Lastensuojelulaki (417/2007) 25 §.

 

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus otetaan käsittelyyn lain edellyttämässä seitsemässä arkipäivässä. Kiireellinen lastensuojelun tarve arvioidaan aina välittömästi.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä ennen lapsen syntymää, kun on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. 

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus lähetetään osoitteeseen Ylöjärven perusturvakeskus / lastensuojelu, Kuruntie 10, 33470 Ylöjärvi.

Lastensuojelun päivystys

Virka-aikana

Ylöjärvellä toimii virka-aikainen lastensuojelun päivystys klo 8-16, p. 050 437 1301. Päivystys on tarkoitettu tilanteisiin, joissa on välitön avun tarve tai jos soittaja haluaa tehdä lastensuojeluilmoituksen tai pyynnön palvelutarpeen arvioinnista.

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys

Seudullinen sosiaalipäivystys hoitaa lastensuojelun päivystyksen virka-ajan ulkopuolella. Virka-ajan ulkopuolella voi olla yhteydessä numeroon 0500 625990.


Sivu päivitetty 8.4.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi