Lapsen asuminen

Vanhempien on päätettävä erotilanteessa lapsen asuminen. Asuinpaikasta sovittaessa lapsen toive ja mielipide on vanhempien selvitettävä, mutta valintaa ja vastuuta päätöksestä ei saa jättää lapsen tehtäväksi. Virallisen asuinpaikan perusteella määräytyvät kotipaikka, päiväkoti, koulu, koulukyyti, lapsilisä (ellei toisin sovita) ja asumistuki.

Vuoroasuminen

Vuoroasuminen edellyttää vanhemmilta joustavuutta ja yhteistyökykyä. Edellytyksenä vuoroasumiselle on, että vanhempien asunnot sijaitsevat lähellä toisiaan, lapsi on halukas ja kykenevä vuoroasumiseen. Vuoroasumisen tulee perustua lapsen etuun ja yksilöllisiin tarpeisiin. Etuina voidaan pitää sitä, että yhteys molempiin vanhempiin säilyy, lapsi voi elää tavallista arkea molempien vanhempien luona ja se voi helpottaa lapsen hoidon järjestelyä. Haittoina pidetään sitä, että lapsi voi tuntea itsensä juurettomaksi, jatkuva muuttaminen on rasittavaa ja tavarat ovat aina väärässä paikassa.

Vuoroasumisen valinnan taustalla ei saisi olla pyrkimystä siihen, ettei elatusapua tarvitsisi maksaa. Jos vanhempien taloudellinen asema on kovin erilainen, elatuskyvyltään vahvempi vanhempi voi vuoroasumiseen katsomatta olla velvollinen osallistumaan lapsen elatukseen myös elatusapua maksamalla. Vanhempien pitää jakaa myös lapsen harrastuskulut yms. ylimääräiset kulut.

Mikäli vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen lapsen huollosta, asumisesta tai tapaamisesta he voivat viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Käräjäoikeus pyytää tarvittaessa selvityksen vanhempien olosuhteista vanhempien asuinkunnan sosiaaliviranomaisilta, jolloin kaksi sosiaalityöntekijää tekee olosuhdeselvityksen käräjäoikeudelle asian ratkaisemista varten.

Vanhemmat voivat pyytää riitatilanteessa Pirkanmaan käräjäoikeudesta asiantuntija-avusteista sovittelua lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta.

Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamista koskeva asia voidaan ratkaista myös avioerohakemuksen liitännäisvaatimuksena, jos vanhemmat ovat samaa mieltä.

Lapsen kanssa yksin asuva vanhempi voi hakea lapsilisään yksinhuoltajakorotuksen Kelasta. Lapsen huolto ei vaikuta yksinhuoltajakorotukseen. Mikäli lapsen kanssa asuva vanhempi muuttaa avio- tai avoliittoon, hän menettää etuuden.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano

Täytäntöönpanoa voidaan vaatia tuomioistuimessa, kun päätöstä tai sopimusta ei ole noudatettu. Lapsen huoltoa koskevan alle kolme kuukautta vanhan päätöksen täytäntöönpanoa voidaan hakea suoraan myös lapsen asuinpaikan ulosottomieheltä. Käytettävissä olevia keinoja ovat uhkasakko ja nouto. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos 12-vuotias lapsi sitä vastustaa. Pääsääntöisesti tuomioistuin määrää vanhemmille täytäntöönpanosovittelun. Lähivanhempi ei voi hakea täytäntöönpanoa tuomioistuimen kautta, jos tapaajavanhempi ei noudata sopimusta.


Sivu päivitetty 20.3.2014

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi