Lapsen elatus

Anna palautteesi palvelusta täällä.

 

Lapsella on oikeus saada riittävä elatus vanhemmiltaan ja vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän muu elatusvastuunsa. Elatusapu voidaan vahvistaa sopimuksella tai oikeuden päätöksellä.

Oikeusministeriö on antanut ohjeet elatusavun laskemiseen (Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi).

Elatusapua määriteltäessä lasketaan lapsen elatuksen tarve sekä selvitetään vanhempien taloudellinen tilanne. Lapsen elatuksen tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon lapsen iän mukaiset yleiset kustannukset 297-465 euroa kuukaudessa, osuus lapsen kanssa asuvan vanhemman asumismenoista, päivähoitomaksu ja vakuutus-, koulutus- ja harrastuskulut.

Vanhemman elatuskyky määräytyy hänen tulojensa ja varallisuutensa mukaan. Nettotuloista ja varallisuudesta vähennetään vanhemman omiin elinkustannuksiin joko yksin asuvalta 596 euroa tai parisuhteessa elävältä 501 euroa. Lisäksi otetaan huomioon kohtuullisina pidettävät asumismenot, erityiset terveydenhoitokulut ja työmatkakulut, opintolainan korot ja lyhennykset sekä vanhemman muu elatusvastuu. Elatusavun suuruus arvioidaan jakamalla lapsen elatuksen tarve vanhempien kesken heidän elatuskykynsä mukaisessa suhteessa. Vanhemman velvollisuus maksaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Elatusavun muuttamisen edellytyksenä on, että niissä olosuhteissa, joiden perusteella elatusapu on vahvistettu, on tapahtunut olennainen muutos.  Elatusavun muuttamista on sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena eikä muutos saa olla lyhytaikainen. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa sopimuksella tai oikeuden päätöksellä.

Jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusavun maksamisen, lapsen kanssa asuva vanhempi voi hakea elatustukea Kelasta.

 Koulutusavustus

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tällöin otetaan erityisesti huomioon lapsen taipumukset, koulutuksen kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aiheutuneista kustannuksista. Lapsen oma elatuskyky otetaan huomioon. Lapsen omaan elatuskykyyn  kuuluvat mahdollinen opintoraha ja - laina ja lapsen omat ansiotulot, jos tiedetään lapsen olevan esimerkiksi kesällä työssä.

Oikeuskäytännössä koulutusavustusta yleensä määrätään maksettavaksi opiskelevalle nuorelle silloin, kun elatusvelvollisella on elatuskykyä. Koulutusavustusta on määrätty maksettavaksi lukiota ja keskiasteen koulutusta varten. Koulutuskustannuksiin katsotaan kuuluvan opintomenojen lisäksi myös koulutuksen aikaiset elinkustannukset.

Koulutusavustuksen maksamisesta voidaan sopia lastenvalvojan luona tai päättää tuomioistuimessa. Estettä ei ole myöskään sille, että elatusvelvollinen sopii vapaamuotoisesti ilman kirjallista sopimusta täysi-ikäisen lapsensa kanssa koulutusavustuksen maksamisesta. Mutta ainoastaan viranomaisen luona vahvistettu sopimus on ulosottokelpoinen. Jos koulutusavustus tehdään ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta, lapsen edustajana toimii lähivanhempi. Koulutusavustus maksetaan 18 vuotta täyttäneen lapsen omalle tilille.

Elatusapujen indeksikorotus

Elatusapuja tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin nousua vastaavaksi. Indeksikorotuksen maksuvelvollisuus seuraa suoraan laista, eikä vanhemmille ilmoiteta viran puolesta korotuksesta. Tieto indeksikorotuksen noususta tulee yleensä joulukuun aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön sivu elatusapujen ja elatustukien määristä.

Indeksikorotusta voi tiedustella joulukuussa etuuskäsittelijä Susanna Nopalta p. 03 565 28488  ma-ti ja to-pe klo 12-13 (hänen poissa ollessa palvelusihteeri Elisa Heinoselta p. 03 565 28396 ma-ti ja to-pe klo 12-13). Etuuskäsittelijä tai palvelusihteeri merkitsee indeksikorotuksen alkuperäiseen elatussopimukseen vanhemman pyynnöstä.  Jos elatusapu tulee Kelan tai ulosoton kautta suoraan, nämä viranomaiset merkitsevät korotuksen viran puolesta.

Elatusapujen ja elatustukien määrät nousivat 1.1.2017 alkaen 0,47 prosenttia. Korotus koskee kaikkia vahvistettuja elatussopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta. Kelan maksaman elatustuen määrä on 1.1.2017 lukien 155,49 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Varallisuusselvityslomake


Sivu päivitetty 22.3.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi