Sosiaaliasiamies

Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehet ovat tavoitettavissa puhelinnumeroista 040 800 4186 ja 040 800 4187. Sosiaaliasiamiesten ollessa varattuina voi asiakas jättää heille puhelinvastaajaan yhteystietonsa yhteydenottoa varten. Asiakaspalvelua saa myös sähköpostitse sosiaaliasiamies@tampere.fi.
Sosiaaliasiamiehen sivut

Emme suosittele arkaluontoisten tiedustelujen lähettämistä sähköpostitse, koska salaamattoman sähköpostin tietoturva on heikko.

Sosiaaliasiamies palvelee Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven sekä Kuhmalahden, Pälkäneen ja Valkeakosken kuntia.

Vuoden 2001 alussa astui voimaan laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Tämän lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä asiakkaan ja työntekijöiden sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin. Asiakkaalla on oikeus saada hyvää kohtelua ilman syrjintää. Sosiaalihuollossa otetaan huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu, yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Sosiaalihuollon työntekijä selvittää asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset hänen asiassaan. Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hän voi tehdä asiasta muistutuksen, jolla voi hakea parannusta tilanteeseen. Uuden lain myötä jokaisella kunnalla on oltava myös sosiaaliasiamies.

Tehtävät

Asiakaslain 24 §:ssä on määritelty sosiaaliasiamiehen tehtävät:

 1. Neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 2. Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
 3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava – asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Sosiaaliasiamiehen tiedottaminen/yhteistyö suuntautuu yksittäisten asiakkaiden lisäksi myös eri viranomaistahoihin, asiakasjärjestöihin ja palvelun tuottajiin päin. Sosiaaliasiamies voi epäkohtia ja puutteita havaitessaan saattaa asian suoraan lääninhallituksen tai perusturva-/sosiaalilautakunnan tietoisuuteen toimenpiteitä varten. Sosiaaliasiamies pitää asiakasrekisteriä, johon muilla viranomaisilla ei ole pääsyä ja johon talletetaan henkilötietoja vain silloin, kun asian hoitaminen sitä edellyttää.

Tehtäväalueet

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluita koskevissa kysymyksissä. Tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä palvelun tuottajia. Näillä palveluilla tarkoitetaan mm. seuraavia palvelualueita:

 • yleinen sosiaalityö
 • toimeentulotuki
 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • päivähoito
 • kehitysvammaisten huolto
 • päihdehuolto
 • vammaispalvelu
 • lapsen huolto- ja tapaamisoikeus
 • elatusturva
 • isyysasiat
 • vanhusten laitos- ja avohuolto
 • lastensuojelu
 • omaishoito

Sosiaaliasiamies ei vastaa KELA:n, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai holhouksen edunvalvonnan palveluista.

Toimintakunnat

Sosiaaliasiamies palvelee Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven sekä Kuhmalahden, Pälkäneen ja Valkeakosken kuntia.

Ajanvaraukseen perustuvia asiakastapaamisia järjestetään tarpeen mukaan kaikissa sopimuskunnissa. Kaikki palvelut ovat maksuttomia.

Lomakkeet ja raportit löytyvät Tampereen kaupungin nettisivulta.

 


Sivu päivitetty 25.2.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi