Vanhusten palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014 §35) on sisällytetty säädökset vanhusten palvelutarpeen arvioinnista. Arviointi koskee kaikkia sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislakien mukaisia palveluja. Näitä ovat vanhuksilla mm. kotihoito-, asumis- ja laitospalvelut sekä omaishoidon tuki. Lain tarkoituksena on edistää palvelujen oikea-aikaista antamista. Palvelujen myöntäminen perustuu asiakkaan hakemukseen ja kunnan viranomaisen päätökseen.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää henkilö itse, hänen läheisensä tai laillinen edustajansa, muu henkilö tai viranomainen. Arviointi edellyttää aina asiakkaan omaa suostumusta. Hän voi kieltäytyä siitä itsemääräämisoikeuteen nojaten.

Vanhuksen palvelutarpeen arviointi alkaa kotikäynnillä asiakkaan luona. Ei-kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään 75 vuotta täyttäneille sekä eläkkeensaajan erityishoitotukea saaville pääsyn palvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemän päivän kuluttua yhteydenotosta. Kiireellisissä tilanteissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä.

Voitte jättää pyynnön palvelutarpeen arvioinnista sähköisellä lomakkeella.
Sähköinen arviointipyyntö ohjataan kyseisestä sosiaalipalvelusta vastaavalle työntekijälle, joka ottaa yhteyttä pyynnön lähettäjään ja sopii jatkotoimista.


Sivu päivitetty 5.5.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi