Yksityiset sosiaalihuollon palvelut, niiden ilmoittautumismenettely ja palvelujen arvonlisäveroton myynti

”Kunnan alueella toimivien yksityisten sosiaalihuollon palvelujen on rekisteröidyttävä kuntaan, aluehallintovirastoon tai Valviraan." Määräys sisältyy yksityisiä sosiaalihuollon palveluita koskevaan lakiin, jonka puitteissa kunnat valvovat alueellaan toimivia yksityisiä sosiaalipalveluja. Kirjallinen ilmoitus yrityksen toiminnasta tehdään ennen palvelujen aloittamista tai olennaista muuttamista. Rekisteröinti tai ilmoitus on tehtävä kaikkiin niihin kuntiin, joissa yritys tuottaa palveluja, ei yksinomaan yrityksen kotikuntaan.

Sosiaalihuollon palveluja ovat sosiaalihuoltolain 19 §:n ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n mukaiset palvelut, jotka jaetaan kotipalvelun tukipalveluihin, ilmoituksenvaraisiin sosiaalihuollon palveluihin sekä luvanvaraisiin ympärivuorokautisiin palveluihin. Palveluntuottajan toimialaan voi kuulua samaan aikaan sekä rekisteröitäviä, ilmoituksenvaraisia että luvan varaisia palveluja.

Yleisimpiä kotipalvelujen tukipalveluja ovat mm. siivouspalvelut ja erilaiset asiointiin ja pihatöihin liittyvät palvelut. Tukipalveluihin luetaan myös henkilökohtainen apu ja yksityinen perhepäivähoito.

Ilmoituksenvaraisiin palveluihin sisältyvät eri-ikäisten asiakkaiden hoivan ja hoidon palvelut. Mikäli yritys tarjoaa ilmoituksenvaraisiin sosiaalihuollon palveluihin sisältyvänä myös terveydenhuollollisia toimenpiteitä (esimerkiksi kotihoidon palveluissa verenpaineen mittaus, lääkkeiden ottamisesta huolehtiminen), on yrityksen tehtävä sosiaalihuollon palvelujen ilmoituksen lisäksi erikseen terveydenhuollon ilmoitus. Terveydenhuollon ilmoitusta ei toimiteta kuntaan, vaan se lähetetään suoraan aluehallintovirastolle. Jos yrityksellä on palvelutuotantoa useilla paikkakunnilla (esimerkiksi asumispalveluja), nämä lupahakemukset käsittelee Valvira.

Yksityisen ilmoituksenvaraisen sosiaalihuollon henkilöstöä koskevat samat koulutus- ja osaamisvaatimukset, kuin julkisen sosiaalihuollon palveluissa. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 46 a §:n mukaan palvelutuotannolle pitää olla nimettynä vastuuhenkilö. Jos ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon palveluja tuottavassa yrityksessä työskentelee yrittäjän lisäksi useampi henkilö hänen alaisuudessaan, edellytetään yrittäjällä tai yrityksessä työskentelevällä muulla nimetyllä vastuuhenkilöllä olevan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto (viite: sosiaalihuoltolaki, ammatinharjoittamislaki), alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Yrityksen on toimitettava sosiaalihuollon ilmoituksensa liitteenä vastuuhenkilön sekä muiden ilmoituksenvaraisissa palveluissa työskentelevien henkilöiden opinto- ja työtodistusten kopiot, yksinomaan cv ei ole riittävä.

Mitä kunnalle saapuvan yksityisen sosiaalihuollon rekisteröintihakemuksen tai aluehallintovirastoon edelleen toimitettavan ilmoituksen pitää sisältää:

 • yksityisen sosiaalihuollon palvelujen ilmoituslomake
 • ilmoituslomakkeessa mainitut liitteet (ks. myös liiteluettelo STM:n asetuksessa yksityisistä sosiaalipalveluista)
 • omavalvontasuunnitelma
 • työntekijäkohtainen rikostaustaote, jos palveluissa työskennellään alle 18-vuotiaiden kanssa (ote korkeintaan 6 kk vanha)

Yrityksen tulee selkeästi ilmoittaa saatekirjeessään, koskeeko jätetty ilmoitus tukipalvelujen rekisteröintiä kunnassa, aluehallintovirastolle toimitettavaa ilmoitusta täydennettynä kunnan lausunnolla vai molempia samanaikaisesti.

Ilmoituksissa tarvittavat lomakepohjat, aluehallintoviraston ja Valviran ohjeet sekä palvelujen arvonlisäverottoman myynnin perusteena tarvittavat asiakirjat ja muut ohjeistukset löytyvät tällä sivustolla olevien linkkien kautta, jotka ohjaavat Valviran/AVIn sivuille.

Sosiaalihuollon palvelujen arvonlisäveroton myynti

Ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja lapsiperheiden mahdollisuuksia ostaa sosiaalihuollon palveluja on pyritty helpottamaan arvonlisäverolakia ja yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa koskevia säädöksiä uudistamalla.

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä palvelujaan ilman arvonlisäveroa sosiaalihuollon tarpeessa oleville henkilöille, jos toiminta on sosiaaliviranomaisen valvomaa. Palvelun tarve voi johtua asiakkaan toimintakyvyn rajoitteista tai muista henkilökohtaisista, päivittäistä selviytymistä haittaavista syistä.

Verohallinnon ohjeistuksissa sosiaalihuollon palveluiksi määritellään yksityinen lasten ja nuorten huolto, lasten päivähoito, vanhustenhuolto, kehitysvammaisten huolto, vammaisten palvelut ja tukitoimet, päihdehuolto ja muu tällainen toiminta.

Usein kysyttyjä yksityisiä palveluja ovat kotihoidon tukipalvelut, mm. ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut.

Esimerkiksi ikäihmiset ja pitkäaikaissairaat voivat ostaa näitä palveluja ilman 24 prosentin arvonlisävero-osuutta, jos tuottaja täyttää tietyt vaatimukset. Palvelun myyminen arvonlisäverottomana edellyttää, että yksityinen palveluntuottaja on rekisteröitynyt siihen kuntaan, jonka alueella se tarjoaa palvelujaan.

Tuottajan on pitänyt tehdä

 1. kuntaan ilmoitus toiminnastaan (Valviran lomake liitteineen)
 2. omavalvontasuunnitelma (toiminnan ja laadun yksityiskohtainen kuvaus, Valviran lomake)
 3. palvelusuunnitelma asiakkaan kanssa
 4. palvelusopimus asiakkaan kanssa.

Kunnan ylläpitämään rekisteriin merkittäviä palveluja ovat kotihoidon tukipalvelut ja yksityinen päivähoito. Muista palveluista pitävät rekisteriä aluehallintovirasto tai Valvira. Kunta antaa niistäkin lausunnon sekä valvoo toimintaa alueellaan.

Lisätietoja

Kotihoidon tukipalvelujen rekisteröitymisiä ottaa vastaan:

 • Vs. hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja Sirpa Ellala, p. 050 523 2091, etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi

Lisätietoa listautuneista tuottajista antavat:

 • Vs. hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja Sirpa Ellala, p. 050 523 2091
 • Hallinnon sihteeri Marja-Leena Ala-Laurila p. 050 390 4691, etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi

Sivu päivitetty 10.7.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi