Asumispalveluiden maksut

1. Tavallinen palveluasuminen (ei ympärivuorokautinen)

Tavallisen palveluasumisen asiakasmaksu määräytyy samoilla perusteilla kuin kotihoidon asiakasmaksu.
Lisäksi niissä asumisyksiköissä, joihin sisältyy päivittäiset täysihoitoateriat (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala), peritään erikseen ateriamaksua. Asunnon vuokran perii vuokranantaja.

Noudatetaan seuraavaa kotihoidon maksutaulukkoa.

                           Käyntikerrat viikossa

     

 1

 2-3

 4-5

 6-

1 hlö

576 €

Ylitt.osalta

 9 %

 15 %

 27 %

 35 %

2 hlöä

1 063 €

  "

 5 %

 10 %

 17 %

 22 %

3 hlöä

1 667 €

  "

 4 %

 8 %

 14 %

 18 %

4 hlöä

2062 €

  "

 4 %

 7 %

 11 %

 15 %

5 hlöä

2 496€

  "

 3 %

 6 %

 10 %

 13 %

6 hlöä

2 866 €

  "

 3 %

 5 %

 8 %

 11 %

2. Tehostettu palveluasuminen (ympärivuorokautinen)

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu muodostuu perusturvalautakunnan antamien ohjeiden mukaan nettokuukausituloista vähennysten jälkeen määräytyvään kuukausimaksuun, jossa käyttövaraksi hyväksytään 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 150 euroa kuukaudessa.

Käyttövara on tarkoitettu asiakkaan henkilökohtaisiin lääke-, terveydenhoito-, hygienia- ja vaate- ym. menoihin. Asunnon vuokran asiakas maksaa asunnon omistajalle. Päivittäiset ateriat sisältyvät hoitomaksuun.

Huomioitavat tulot

Kuukausitulona otetaan huomioon palvelun käyttäjän tulot ennakonpidätyksen jälkeen (nettotulot) sekä verosta vapaat tulot. Palkkatulojen lisäksi otetaan huomioon eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot ja rahana suoritettava syytinki sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot. Lisäksi huomioidaan pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot. Rintamalisää ei lasketa tuloksi.

Tuloina otetaan huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä palvelun käyttäjän osuus yhtymän tulosta. Metsätulo otetaan huomioon laskennallisena: metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrotaan metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja mahdolliset metsätalouden korot. Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto määrätään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaan.

Tuloista vähennettävät menot

Käyttövara:
Laskelmassa hyväksytään käyttövaraksi 15 % nettotuloista; kuitenkin vähintään 150 euroa/kk. Käyttövara on tarkoitettu asukkaan henkilökohtaisiin lääke-, terveydenhoito-, hygienia- ja vaate- ym. menoihin.

Asumismenot:
Yksinäisen henkilön osalta vakinaisen asunnon asuntomenot voidaan ottaa huomioon järjestelyajaksi ainoastaan, jos se on taloudellisen tilanteen vuoksi perusteltua.

Avioliittolain mukainen elatusvelvollisuus:
Jos henkilö on ennen tehostettuun asumispalveluun siirtymistä elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotiin jäävän puolison kuukausitulot, voidaan vähennyksenä ottaa huomioon osuus yhteisistä kohtuullisista asumismenoista. Tämän lisäksi voidaan huomioida muut välttämättömät menot. Lisäksi tuloista vähennetään henkilön suoritettavaksi vahvistettu alaikäisen lapsen elatusapu.

Vuokra asumisyksikössä:
Asiakas tekee vuokrasopimuksen palveluntuottajan / kiinteistön haltijan kanssa ja maksaa vuokranantajalle vaaditun vuokran ja muut mahdolliset asumiseen liittyvät maksut, kuten vesi- ja sähkömaksun. Asiakkaalla on velvollisuus hakea Kelalta asumistukea vuokraan, mikäli hänellä on siihen oikeus. Enimmäisvuokraksi hyväksytään Ylöjärven kaupungin toimeentulotukiohjeiden mukaan yhden henkilön kohtuulliset asumiskustannukset.

Erikseen korvattavat kustannukset:
Mikäli asiakkaalla ei ole käytettävissä omia varoja seuraaviin välttämättömiin terveydenhuoltokustannuksiin, asiakasmaksussa voidaan huomioida kohtuulliset kustannukset edellyttäen, että siitä on tehty erillinen anomus:

  • hammashoitokustannukset (sis. hammasproteesin)
  • silmälääkäri- ja silmälasikustannukset
  • henkilökohtaiset apuvälineet, joita ei myönnetä lakisääteisesti.

3. Lyhtyaikainen tehostettu palveluasuminen

Lyhtyaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta peritään 35,00 €/pv. Maksu ei kerryttä asiakasmaksukattoa. Lyhytaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta 20 pv ylittävältä osalta kalenterivuodessa peritään 22,50 €/pv. Lyhytaikaisen palveluasumisen asiakkaalta ei peritä erikseen vuokraa eikä maksua ateria- ja tukipalveluista.


Sivu päivitetty 17.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi