Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Vanhuspalvelulain (26 §) mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus näiden tietojen saamiseen. Valviran ohjeen mukaan kuntien tulee huolehtia, että niiden tietojärjestelmät mahdollistavat odotusaikojen julkaisemisen luotettavalla tavalla.

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut. Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti.

Odotusajat tulee julkaista useampaa eri tiedotuskanavaa käyttäen.

(Vanhuspalvelulaki 980/2012, STM ja Suomen Kuntaliitto: Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi 28.6.2013, Valviran ohje viranomaisille 8/2013)

Ylöjärvellä tiedot julkaistaan kaupungin nettisivuilla ja kaupungin tiedotuslehdessä. Vanhusneuvosto ja perusturvalautakunta käsittelevät odotusaikoja puolivuosittain kokouksissaan. Odotusaikojen seuranta tapahtuu vielä tällä hetkellä käsikirjanpidolla, koska tietojärjestelmästä ei vielä saada suoraan ko. tietoja.


Odotusajat 1.7. - 31.12.2018

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut

 • odotusaika hakemuksesta kotihoidon palveluiden toteutumiseen on ollut keskimäärin 1-3 arkipäivää
 • kiireellinen kotihoito on aloitettu samana päivänä, kun hakemus/pyyntö on vastaanotettu
 • myönnetyn ateriapalvelun odotusaika on ollut
  1-3 arkipäivää
 • myönnetyn kauppapalvelun odotusaika on ollut
  1-21 arkipäivää

Omaishoidon tuki

 • omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika on ollut keskimäärin 1-2 kuukautta
 • myönnetyt palvelut ovat toteutuneet päätöksenteon jälkeen 0-1 kuukauden aikana
 • omaishoidon tuen myönteinen päätös edellyttää, että tukeen varattuja määrärahoja on vapaana hakemushetkellä
 • omaishoidon tuen myöntämiskriteerien 1.6.2014 tapahtuneen muutoksen jälkeen kriteerit täyttäneet hakijat ovat saaneet myönteisen päätöksen kuukaudessa
 • odotusaika hakemuksesta palvelun saamiseen on ollut 0-1 kuukautta

Vanhusten päivätoiminta

 • odotusaika vanhusten päivätoimintaan hakemuksesta palvelun
  toteutumiseen on ollut 1-2 viikkoa

Lyhytaikainen hoito

 • odotusaika vanhusten lyhytaikaiseen vanhainkotihoitoon hakemuksesta
  palvelun toteutumiseen on ollut 1-2 viikkoa

Tavallinen, ei ympärivuorokautinen palveluasuminen

 • odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen on ollut 0-6 kuukautta riippuen asiakkaan kokonaistilanteesta ja toiveista hoitopaikan sijainnin suhteen
 • 43 % hakijoista 0-1 kuukautta
 • 50 % hakijoista 1-3 kuukautta
 • 7 % hakijoista  yli 3 kuukautta

Tehostettu, ympärivuorokautinen palveluasuminen tai vanhainkotihoito

 • odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen on ollut muutamasta päivästä 6 kuukauteen riippuen asiakkaan kokonaistilanteesta ja toiveista hoitopaikan sijainnin suhteen
 • 44 % hakijoista on saanut paikan 0-1 kuukaudessa hakemuksesta
 • 49 % hakijoista on saanut paikan 1-3 kuukaudessa hakemuksesta
 • 7 % hakijoista on saanut paikan yli 3 kuukaudessa hakemuksesta

Odotusaikana asiakkaat ovat joko säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä tai odottavat pysyvää hoivapaikkaa jossakin kaupungin perusturvaosaston hoitoyksikössä.

Taulukko: Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin
sosiaalipalveluihin Ylöjärvellä  1.7.-31.12.2018

Palvelu

Odotusaika hakemuksesta palvelun saamiseen

Odotusaika myönnetystä palvelusta palvelun saamiseen

Kotihoito

1-3 arkipäivää

 

Kotihoidon tukipalvelut:

- ateriapalvelu
- kauppapalvelu

 

 

1-3 arkipäivää

1-21 arkipäivää

Omaishoidon tuki

1-2 kuukautta

0-1 kuukautta

Vanhusten päivätoiminta

 

1-2 viikkoa

Lyhytaikainen hoito


 

1-2 viikkoa

Tavallinen, ei ympärivuorokautinen palveluasuminen

43 % hakijoista
0-1 kuukautta
50 % hakijoista
1-3 kuukautta
7 % hakijoista
yli 3 kuukautta

 

Tehostettu, ympärivuorokautinen palveluasuminen tai vanhainkotihoito

44 % hakijoista
0-1 kuukautta
49 % hakijoista
1-3 kuukautta
7 % hakijoista
yli 3 kuukautta

 
Laitoshoito

85 % hakijoista
0-1 kuukautta
15 % hakijoista
1-3 kuukautta
0 % hakijoista
yli 3 kuukautta

 


Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin

Vanhuspalvelulain (18 §) mukaan kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä, siten ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu.

Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä

Myönnettyjen palvelujen toteutumisella säädetyssä ajassa tarkoitetaan siis eri asiaa kuin odotusajalla.

Asiakkaalla on oikeus saada myönnetty palvelu kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta. Odotusaika taas on se keskimääräinen aika, mikä on kulunut asiakkaan hakemuksen jättämisestä siihen, milloin asiakas tosiasiallisesti on saanut hakemansa palvelut.


Sivu päivitetty 11.2.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi