Palvelusetelit

Palveluseteli on käytössä ikääntyneiden päivätoiminnan järjestämisessä, omaishoidon vapaiden järjestämisessä päivätoimintana ja  tavallisen sekä tehostetun palveluasumisen järjestämisessä.

Perusturvalautakunta on hyväksynyt ko. palvelusetelien käyttöönoton 11.4.2017 § 26 (päivätoiminta), 26.1.2016 § 7 (omaishoidon vapaa päivätoimintana), 11.4.2017 § 25 (tavallinen palveluasuminen) ja 13.6.2017 § 51 (tehostettu palveluasuminen).

Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaalihuollon palvelusetelistä (569/2009). Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä palveluja. Palvelusetelin etuna on asiakkaan kannalta valinnanvapauden lisääntyminen. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä. Vaihtoehtona palvelusetelin käytölle on kaupungin järjestämien palvelujen käyttö joko kaupungin omana tuotantona tai ostopalveluna. Palvelusetelituottajien palvelujen laadusta vastaa Ylöjärven kaupungin perusturvaosasto valvontaohjelman mukaisesti. Valvonnan viranomaisina toimivat myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä aluehallintovirasto (AVI).

Palvelusetelituottajaksi ilmoittaudutaan jatkuvan ilmoitusmenettelyn kautta ja palvelusetelituottajien tulee täyttää kaupungin palvelun sisällölle ja laadulle asettamat ehdot. Hyväksytyistä palveluntuottajista julkaistaan lista kaupungin nettisivuilla.

Päivätoiminnan palveluseteli

Päivätoiminnan palveluseteli on tarkoitettu ikääntyneiden päivätoiminnan järjestämiseen. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan järjestämän päivätoiminnan kustannuksista setelin suuruisen summan.

Palvelusetelin käyttömahdollisuutta tarjotaan niille asiakkaille, jotka täyttävät päivätoiminnan piiriin pääsyn kriteerit eli heille on tehty palvelutarpeen arviointi ja päätös päivätoiminnan palvelun myöntämisestä.

Ikäihmisten päivätoiminnan palvelusetelin arvo 1.9.2017 alkaen :

 • Päivätoiminta klo 9.00-15.00 (6 h); ilman kuljetusta setelin arvo 55 €/päivä
 • Päivätoiminta klo 9.00 -15.00 (6 h); kuljetuksella setelin arvo on 70 €/päivä
 • Päivätoiminta klo 15:00-20:00 (5 h); ilman kuljetusta setelin arvo on 70 €/päivä

  Palveluntuottaja voi periä palveluseteliasiakkaalta omavastuuosuutena enintään perusturvalautakunnan hyväksymän päivätoiminnan asiakas- ja kuljetusmaksun, joka on vuonna 2019 päivätoiminnasta 22,80 €/päivä ja päivätoimintakuljetuksesta 3,50 €/suunta.

 • Kylvetys- ja saunapalvelu ilman kuljetusta, setelin arvo 23,00 €

 • Kylvetys- ja saunapalvelu kuljetuksella, setelin arvo 38,00 €

  Palveluntuottaja voi periä palveluseteliasiakkaalta omavastuuosuutena enintään perusturvalautakunnan hyväksymän kylvetys- ja saunapalvelun asiakasmaksun, joka on vuonna 2019 7,00 € ja kuljetusmaksun 7,00 €/kerta.

Omaishoidon vapaan järjestämisen palvelusetelit

Päivätoiminnan palveluseteli on vaihtoehto niille omaishoitajille, jotka eivät pidä lakisääteistä vapaata täysinä vuorokausina.

Omaishoidon vapaan järjestäminen päivätoimintana, palvelusetelin arvo 2019:

 • päivätoiminta klo 9.00 -15.00 (6 h) setelin arvo 84,55 €
  asiakkaan maksama omavastuu 11,40 €
 • päivätoiminta klo 15.00-20.00 setelin arvo 107,50 €
  asiakkaan maksettava omavastuu 11,40 euroa
 • lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito, palvelusetelin arvo voi olla enintään se hinta, jonka palveluntuottaja on ilmoittanut palvelusetelituottajarekisteriin, asiakkaan maksettava omavastuu on 11,40 €/vrk

Yksi palveluseteli kattaa yhden päivätoimintapäivän. Asiakkaan omavastuuosuuden palveluntuottaja laskuttaa suoraan asiakkaalta.

Tavallisen palveluasumisen palveluseteli

Tavallisen palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu tavalliseen (ei ympärivuorokautinen palvelu) palveluasumiseen. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin/palvelutalon hoidon ja hoivan kustannuksista setelin suuruisen summan. Nämä kustannukset kattavat myös yksikön yhteisiin tiloihin, valvontaan ja turvajärjestelyihin liittyviä kuluja. Asiakas maksaa itse vuokran, ateriakulut, lääkkeet, muut kulut ja omavastuuosuuden. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää se osuus hoivan ja hoidon kokonaiskustannuksista, jotka ylittävät palvelusetelin arvon.

Palvelusetelin käyttömahdollisuutta tarjotaan niille asiakkaille, jotka täyttävät tavallisen palveluasumisen piiriin pääsyn kriteerit eli heille on tehty SAS-arviointi ja päätös tavallisen palveluasumisen palvelun myöntämisestä.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Palvelusetelijärjestelmässä tavalliseen palveluasumiseen on määritelty perushinta, joka voi olla korkeintaan 64 €/vrk.

Asiakkaan omavastuuosuus lasketaan asiakasmaksuasetuksen kotihoidon laskentakaavan mukaan:

 • (asiakkaan bruttotulot - 576 €) x 35 %

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen hoivakodin hoidon ja hoivan kustannuksista setelin suuruisen summan. Hoidon ja hoivan kustannukset sisältävät yksikön yhteisiin tiloihin, valvontaan ja turvajärjestelyihin liittyvät kulut sekä ateriakulut. Asiakas maksaa itse vuokran, lääkkeet, muut kulut ja omavastuuosuuden.

Palvelusetelin käyttömahdollisuutta tarjotaan niille asiakkaille, jotka täyttävät kaupungin asettamat nykyiset pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon piiriin pääsyn kriteerit eli heille on tehty SAS-arviointi ja kaupungin viranhaltijapäätös ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen palvelun myöntämisestä.

Tehostettuun palveluasumiseen myönnettävä palveluseteli on tulosidonnainen. Palvelusetelin enimmäistaso on 115,34 €/vrk, kuitenkin niin että enimmäistasona käytetään palveluntuottajan vrk-hintaa, jos se on alle 115,34 €/vrk.

Palvelusetelin asiakaskohtainen arvo riippuu asiakkaan nettotuloista, joihin lasketaan kaikki tulot. Asiakkaan oma maksuosuus palvelun hinnasta määräytyy asiakkaan tulojen mukaan samalla tavalla kuin silloinkin, kun asiakas asuisi kunnallisessa asumisyksikössä tai ostopalveluyksikössä.


Sivu päivitetty 17.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi