Turvallisuus

Sosiaalinen ja psyykkinen turvallisuus

Turvallisuus on keskeinen arvo Ylöjärven varhaiskasvatuksessa ja lapsella on oikeus kasvaa psyykkisesti turvallisessa ympäristössä. Sosiaaliseen turvallisuuteen kuuluu osallisuuteen, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan, että jokainen lapsi tuntee olonsa hyväksytyksi ja osaksi yhteisöään.

Sosiaalisesti turvallinen ja salliva oppimisympäristö mahdollistaa lasten jatkuvan vuorovaikutustaitojen kehityksen sekä sen, että lapsi kokee voivansa tehdä vuorovaikutusaloitteita ja toimia osallisena ryhmässä. Jokaisen yhteisön jäsenen toiminta vaikuttaa sosiaaliseen ja psyykkiseen ilmapiiriin ja oppimisympäristöjen rakentumiseen.

Henkilöstö toimii esimerkkinä vuorovaikutustilanteissa, he ovat kiinnostuneita lapsen elämästä ja kuulevat aidosti lasta. Henkilöstö tukee lasten kaveri- ja tunnetaitoja sanoittaen heidän vuorovaikutusta sekä lasten kokemia tunteita. Tunteiden ilmaisu hyväksytään ja lasta autetaan käsittelemään erilaisia tunteita. Psyykkisesti turvallinen ympäristö mahdollistaa lapsen kielteistenkin tunteiden ilmaisun.  Henkilöstön tulee tunnistaa lapsen mahdolliset tuen tarpeet ja toimia pedagogisesti niitä edellyttävällä tavalla.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ei sallita kiusaamista, väkivaltaa eikä häirintää. Kiusaaminen tunnistetaan, siihen puututaan, sitä ehkäistään tietoisesti sekä suunnitelmallisesti.
 

Tietoturvallisuus

Ylöjärven varhaiskasvatus on kirjannut tieto- ja viestintäteknologiasuunnitelmaan toimintaohjeet henkilöstölle tietoturvan edistämiseksi. Henkilöstö toimii varhaiskasvatuksen TVT-suunnitelman mukaisesti sekä opettaa tietoturvallisuutta myös lapsille. Varhaiskasvatuksessa noudatetaan salassapito- ja vaitiolosopimusta. Lasten sekä perheiden tiedot, varhaiskasvatussuunnitelmat ja erityisentuen suunnitelmat säilytetään lukittavassa tilassa, nämä ovat rekisteröityjä asiakirjoja.

 

Turvallisuuden kehittäminen

Toimintakauden alkaessa yksikön turvallisuus- ja toimintasuunnitelma päivitetään, samalla tehdään ennaltaehkäisevä riskien kartoitus.  Henkilöstö tekee yksikössä turvallisuuskävelyn, jossa yhdessä kartoitetaan vaaranpaikat sekä turvallisuuteen liittyvien välineiden käyttö (esim. alkusammutusvälineet). Ensiavun peruskurssin (EA 1) on suorittanut  joka kolmas henkilöstöstä. Päiväkodeissa järjestetään vuosittain poistumisharjoituksia, henkilöstön tietoisuutta turvallisuudesta pidetään ajan tasalla ja heitä koulutetaan turvallisuusasioissa. Henkilöstöä on riittävästi suhteessa lapsimäärään, näin taataan turvallinen arki.  Turvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien asia ja havaittuihin epäkohtiin puututaan heti. Tieto turvallisuusriskeistä kerrotaan päiväkodinjohtajalle, joka vie asian eteenpäin.

Osa oppimisympäristöjen turvallisuutta on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta.
 

Oppimisympäristöjen turvallisuus

Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava terveellisiä, turvallisia ja asianmukaisia, ja niissä on huomioitava esteettömyys. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018.)

Varhaiskasvatustoiminnan sujuvuus ja jatkuvuus edellyttävät, että kiinteistön sisä- ja ulkotilat vastaavat käyttötarkoitustaan ja että kiinteistön tekninen toimivuus on mahdollisimman häiriötöntä. Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (Pirteva) ja Aluehallintovirasto (työsuojelutarkastus) järjestävät päiväkodeissa säännöllisesti valvontaa, ohjausta ja neuvontaa terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa.
 

Lapsen tapaturma

Lapset on vakuutettu tapaturmien varalta vakuutusyhtiö Ifissä. Tapaturman sattuessa henkilöstö arvioi tilanteen ja ilmoittaa huoltajalle tapahtuneesta. Huoltajan kanssa sovitaan kuljetetaanko lapsi terveyskeskukseen taksilla vai tuleeko huoltaja itse hakemaan lapsen. Tarkemmat ohjeet saadaan omasta varhaiskasvatusyksiköstä. Tapaturmista tehdään tapaturmailmoitus vakuutusyhtiö Ifiin. Vakuutus ei korvaa rikkoutuneita vaatteita. Vakuutus korvaa silmälasit siinä tapauksessa jos lapselle aiheutuu samalla jokin nähtävä vamma.

 

Turvallisuuden perustaso ja laatukriteerit Ylöjärven varhaiskasvatuksessa

 • Varhaiskasvatuksessa puututaan kiusaamiseen heti ja kiusaamista ehkäistään suunnitelmallisesti sopimalla toimintatavat sen ehkäisemiseksi. 
 • Vuorovaikutustaitojen vahvistaminen on osa varhaiskasvatussuunnitelmaa ja sitä noudatetaan.
 • Henkilöstö osaa tietoturvallisuuteen liittyvät toimintatavat.
 • Henkilöstöä koulutetaan turvallisuusasioissa ja heillä on käytössään ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat.
 • Varhaiskasvatuksen piha-alueet ovat turvallisia.
 • Varhaiskasvatuksen tilojen sekä kalustuksen kunto on hyvä.
 • Turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti, havaitut epäkohdat korjataan.
 • Varhaiskasvatuksen tilojen sekä kalusteiden korjauksista huolehditaan suunnitelmallisesti.
 • Tieto- ja viestintäteknologiset ratkaisut ovat suunnitelmallisia ja vastaavat nykyisen kehityksen haasteisiin.
 • Tekniset järjestelmät ovat määräysten mukaiset.
 • Varhaiskasvatuksen työskentely-ympäristö on terveellinen ja turvallinen.
 • Kriisitilanteita varten on laadittu ohjeistus henkilöstölle.
 • Turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia ja ohjeistuksia päivitetään ja arvioidaan toiminnan kehittämiseksi.

   

Huoltajien osallisuus turvallisuuteen

 • Varhaiskasvatuksen perustana on lapsen huoltajien kanssa käytävä aloituskeskustelu, jossa sovitaan yksityiskohtaisesti varhaiskasvatukseen liittyvistä käytänteistä.
 • Lapsi luovutetaan ainoastaan huoltajille tai yhteystietolomakkeessa mainitulle henkilölle. Pääsääntöisesti hakijan tulee olla täysi-ikäinen.
 • Aamulla lapsen tuoja luovuttaa lapsen henkilökunnalle.
 • Hakutilanteessa hakija ilmoittaa henkilökunnalle lapsen kotiin lähtemisestä. Hakutilanteessa vastuu lapsesta siirtyy huoltajalle, kun tämä kohtaa lapsen joko varhaiskasvatuksen sisä- tai pihatiloissa.
 • Lapsen hoitoaikojen ajantasainen ilmoittaminen Päikky-järjestelmään on edellytys turvallisen henkilöstömäärän suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.

   

Lasten sairaudet ja lääkintä

 • Lapsen tulee olla varhaiskasvatuksessa olleessaan niin terve, että hän jaksaa osallistua normaaliin toimintaan. Sairauden jälkeen suositellaan yhtä kuumeetonta päivää.
 • Varhaiskasvatusyksiköissä noudatetaan annettuja ohjeita infektioriskien torjumiseksi. Infektioita pyritään ehkäisemään aktiivisella käsipesulla. Aamuisin hoitoon saapuessa huoltajien vastuulla on huolehtia lapsen käsien peseminen infektioiden torjumiseksi.
 • Lasten lääkitseminen hoidetaan ensisijaisesti kotona ja vain poikkeustapauksessa lasten varhaiskasvatusyksikössä.
 • Jos lääkkeiden antaminen on varhaiskasvatuspäivän aikana välttämätöntä, lapselle annetaan vain lääkärin määräämiä lääkkeitä. Lääkkeen pitää tällöin olla alkuperäispakkauksessa annosmitta mukana. Pakkauksessa tule olla lapsen nimi sekä annostusohje. Säännöllisesti annettavista lääkkeistä laaditaan henkilökohtainen lääkehoitosuunnitelma.
 • Huoltajien tulee ilmoittaa ennen varhaiskasvatuksen aloitusta lapsen erityisruokavaliosta ja allergioista. Mikäli erityisruokavalio edellyttää ruoan valmistamisen erikseen, tulee toimittaa lääkärintodistus.

 


Sivu päivitetty 24.1.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi