Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita kunnallisen hoitopaikan tai palvelusetelin sijaan yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä.

Lasten yksityisen hoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle kouluikäinen lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Tukea maksetaan myös muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Puolet tuesta voidaan maksaa silloin, kun lapsi on kunnan järjestämässä esiopetuksessa vuotta ennen kouluun menoa.

Yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrä määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Kela maksaa hoitorahaa joko 63,38€/kk tai 172,25€/lapsi sen mukaan, kuinka laajaan varhaiskasvatukseen lapsella on oikeus. 

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 172,25€/kk/lapsi ja perheen tuloista riippuvainen hoitolisä enintään 144,85€/kk/lapsi. Kela maksaa alennettua hoitorahaa 63,38€/kk/lapsi, jos lapsi on kunnan tai peruskoulun järjestämässä esiopetuksessa. Tällöin myös hoitolisä puolitetaan.

Kuntalisä Ylöjärvellä 

Kuntalisää saadakseen lapsen tulee kuulua lakisääteisen yksityisen hoidon tuen piiriin. Kuntalisä maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta. Kuntalisän määrään vaikuttaa se, onko lapsi oikeutettu yli 20 tunnin vai enintään 20 tunnin varhaiskasvatusoikeuteen viikossa. Kuntalisän määrä muuttui 1.3.2018 alkaen.

Ylöjärvellä oikeus varhaiskasvatukseen rajataan enintään 20 tuntiin viikossa, jos toinen vanhemmista ei ole töissä, ei ole yrittäjä tai ei opiskele päätoimisesti. Lapsella on edelleen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia. Haluttaessa laajempaa varhaiskasvatusoikeutta, ottakaa yhteyttä varhaiskasvatuksen palvelujohtajaan asian selvittämiseksi.

Kuntalisä €/kk/lapsi, jolla oikeus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa:

Hoitomuoto  Päiväkoti   Ryhmäperhe-
päivähoito
Perhepäivä-
hoito
Työsuhteinen
hoitaja
Alle 3-vuotias lapsi 325 325 275 275
Yli 3-vuotias lapsi 275 275 225 225
         

Kuntalisä €/kk/lapsi, jolla oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa:

Hoitomuoto Päiväkoti   Ryhmäperhe-
päivähoito
Perhepäivä-
hoito
Työsuhteinen
hoitaja
Alle 3-vuotias lapsi          175 175                                     150 150
Yli 3-vuotias lapsi 150 150 125 125
Perusopetuslaissa tar-
koitettuun esiopetukseen
osallistuva lapsi
150 150 125 125
         

Yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän maksaminen, hakeminen ja hyväksyminen

Yksityisen hoidon tuet maksetaan hoidon tuottajalle. Hoidon tuottaja voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa päivähoitotoimintaa. Hoidon tuottaja voi myös olla lasten päivähoidosta työsopimuksen tehnyt henkilö, ei kuitenkaan saman perheen jäsen.

Kela maksaa kuntalisän yksityisen hoidon tuen yhteydessä.

Lasten vanhempien tulee hakea yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää Kelasta. Perhe-etuuksien palvelunumero on 020 692 206.

Ylöjärven varhaiskasvatus hyväksyy ylöjärveläisen hoidon tuottajan. Hoidon tuottajan hyväksyy se kunta, jonka alueella hoitopaikka on.

Kun perhe haluaa palkata hoitajan kotiin työsuhteisena hoitajan, se voi saada yksityisenhoidon tukea ja kuntalisää. Työsuhteisen hoitajan tulee työskennellä lasten kodissa. Tuen saamisen edellytykset:

 • Tuen hakija ( vanhempi) asuu samassa taloudessa lapsen/lasten kanssa
 • Hoidettavat lapset ovat alle kouluikäisiä
 • Hoidettava lapsiryhmä on päivähoitoasetuksen mukainen (295/1973)
 • Työsopimussuhteinen hoitaja ei ole työnantajan kotitalouden jäsen
 • Hoitaja on todistanut henkilöllisyytensä ja on täysi-ikäinen
 • Hoitajan rikostausta on selvitetty (yli 3 kk työsopimus)
 • Hoitaja ei ole vanhempainrahakaudella
 • Hoitaja on palkattu päivähoitotehtävään (mainittava työsopimuksessa)
 • Työsopimus on tehty vähintään kuukauden mittaiseksi
 • Määräaikaiselle sopimukselle on oltava perustelu
 • Kuntalisän saamisen edellytys on, että hoidontarve on vähintään 20h/viikko
 • Lapsesta ei kumpikaan vanhempi ole vanhempainvapaalla ( huom! isyysvapaa)

Lisäksi työnantajan on huomioitava seuraavia asioita:

 • Palkanmaksu ja ennakonpidätys siitä
 • Sosiaaliturvamaksut
 • Lakisääteiset vakuutusmaksut: työttömyys-, eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu, työttömyysturva- ja työeläkemaksu
 • Työterveyshuolto, lakisääteinen
 • Työaikalaki
 • Vuosilomalaki
 • Työsopimuslaki

Lisätietoja seuraavista nettiosoitteista: www.avi.fi ( työsuhdeneuvonta), www.palkka.fi, www.tyoelake.fi,
www.työsuojeluhallinto, 

Lisätietoja yksityisen hoidon tuesta ja hoitajan palkkaamisesta kotiin: Tampereen seudun yksityinen varhaiskasvatus

Tehtyään työsopimuksen hoitajan kanssa perhe sopii tapaamisen kunnan kanssa. Myös hoitajan tulee olla mukana ja hänen on todistettava henkilöllisyytensä ja esitettävä rikosrekisteriote.
Yksityisen hoidontukea haetaan Kelalta WH1-lomakkeella. Lisäksi tulee täyttää WH2-lomake, johon tulee kunnan hyväskyntä merkinnät.

Lapsen hoitojärjestelyjen muutoksesta on välittömästi ilmoitettava Kelalle ja Ylöjärven varhaiskasvatukseen. Mikäli hoito keskeytyy kuukaudeksi tai pidemmäksi aikaa, oikeus tukiin päättyy ( ilmoitusvelvollisuus).

Tarkempia tietoja yksityisen hoidon tuesta saa Kelan internetsivuilta > Kelan sivu  ja Hoitajan palkkaamisesta ja työnantajan velvoitteista  > Hoitajan palkkaaminen


Sivu päivitetty 10.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi