Hyppää sisältöön

Opetus ja koulun arki

  

Kiusalle stoppi

Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisyohjelma "Kiusalle Stoppi" Siivikkalan koulussa

1. Käsitteiden määrittely

Kiusaaminen

 • Toistuvaa
 • Tahallista
 • Toista vahingoittavaa
 • Pahaa mieltä tuottavaa

Väkivalta

 • Ruumiillista koskemattomuutta loukkaavaa tai sillä uhkailevaa toimintaa

Häirintä

 • Loukkaavaa toimintaa sanoin, teoin tai asentein

2. Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisy Siivikkalan koulussa

 • Systemaattinen tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen luokissa
  • esimerkiksi Yhteispelin käytänteet
 • Kodin ja koulun yhteistyö
 • Välituntivalvonta
 • Tunti - ja käytävätilanteiden seuranta
 • Kummitoiminta
  • Neljännet luokat + esikoululaiset, viidennet + ensimmäiset luokat ja kuudennet + toiset luokat.
 • Kiusalle stoppi -teemaviikko lukuvuoden alkaessa
  • Järjestetään vuosittain ennen syyslomaa, järjestelyvastuussa kolmannet luokat oppilaskunnan kanssa.
 • Opettajan ja oppilaan toimintaohjeet kiusaamistilanteissa:
  • ”Kiusalle stoppi” –opettajan toimintaohjeet
 • Kiusaamista kartoittavat kyselyt vuosittain kaikille luokille
  • Kaikille luokille vuosittain tehtävän kyselyn tulokset käsitellään yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, opetushenkilöstössä ja oppilaskunnassa miettien niiden pohjalta mahdollisia lisätoimia ennaltaehkäisyyn.
  • Suunnitelmaan perehdytetään uudet opettajat (rehtori). Sijaisille ohjeet löytyvät sijaiskansioista ja opetushenkilöstö tiedottaa vanhempia asiasta syksyn vanhempainillassa.
  • Luokanopettaja esittelee lukuvuoden alussa suunnitelman oppilailleen ja sopii heidän kanssaan tarvittaessa myös luokan yhteisiä toimia oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta (esim. luokan säännöt/toimintaohjeet).
   Suunnitelmaa päivitetään arvioinnin perusteella tarvittaessa.

”Kiusalle stoppi”- opettajan toimintaohjeet

TIiedon keruu / alkuselvittely
Jokaisen tulee puuttua kiusaamiseen havaitessaan sitä.

 • Selvitä, mitä on tapahtunut
 • Käy alkukeskustelu eri osapuolten kanssa
 • Tarvittaessa ota työpari tai sovi kuka asiaa hoitaa
 • Informoi aina luokanopettajaa tapahtuneesta
 • Informoi kiusaamisesta epäillyn ja kiusaamisen kohteeksi koulussa, eri oppimisympäristöissä tai koulumatkalla joutuneen lapsen huoltajia aina tapahtuneesta.

Kiusaajien ja kiusattujen tapaaminen

 • Keskustele perusteellisesti sekä kiusaajan että kiusatun kanssa erikseen
 • Selvitä, mitä kiusaaja aikoo tehdä lopettaakseen kiusaamisen
 • Keskustele vielä molempien osapuolten kanssa yhdessä ja sovi seuraamukset (anteeksipyyntö, sovittelu, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto tms.)
 • Kirjaaminen Wilmaan (kasvatuskeskustelu)
 • Työskentele tarvittaessa koko luokan kanssa

Yhteistyö vanhempien kanssa

 • Vanhempien kanssa keskustellaan tapahtuneesta ja sovituista seuraamuksista.

Hankalissa tapauksissa rehtorin ja monialaisen asiantuntijaryhmän mukaantulo

Seuranta

 • Sekä kiusatun että kiusaajan jälkiseuranta
 • Kiusaamiskyselyt
 • Yhteydenpito vanhempiin

Asiakirjat

 • Kiusaamisen selvittely ja seuranta kirjataan ylös ja säilytetään koulun arkistossa.

Koulussamme noudatetaan Siivikkalan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Säännöt ovat voimassa kouluaikana koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja koulun ulkopuolella annettavassa opetuksessa. 

Oppilaan oikeudet 

Oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. 
Oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina koulupäivinä, oikeus turvalliseen oppimisympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin. 
Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisyohjelma “Kiusalle stoppi” ja Yhteispelin käytänteet ovat turvaamassa oppilasta ja luomassa kouluun yhteisöllisyyttä. 

Oppilaan velvollisuudet 

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.  
Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Hyvä käytös 

 • Koulussa toimitaan ja käyttäydytään toiset huomioiden ja heitä kunnioittaen. Toisia tervehditään ja tervehdykseen vastataan. Toisille puhutaan ystävällisesti ja toista autetaan. Ketään ei satuteta tarkoituksella. 
 • Oppitunneilla annetaan työskentelyrauha ja tuetaan omalta osalta kaikkien oppimista ja osallistumista koulunkäyntiin. 
 • Aikuista totellaan ja saatuja ohjeita sekä yleisiä hyviä tapoja noudatetaan oppitunneilla, välitunneilla, ruokalassa, kirjastossa, retkillä, juhlissa jne. 
 • Kouluun pukeudutaan asiallisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla. Pukeutumisella ei loukata muita. 
 • Tunneille tullaan ajoissa. Kukin pyrkii parhaansa mukaan olemaan täsmällinen ja pitämään kiinni muistakin sovituista ajoista. 
 • Kun käytetään toisen tekemää tekstiä tai ottamia kuvia, merkitään lähde. 
 • Kuvia ja videoita toisesta henkilöstä voi julkaista vain tämän luvalla. Toisia henkilöitä koskevan puheen ja viestinnän tulee olla rakentavaa ja asiallista.  

Oleskelu ja liikkuminen 

 • Kouluun saapuessa ja välitunnilla vietetään aikaa koulun määrittelemällä alueella. 
 • Koulupäivän päättyessä lähdetään heti kotimatkalle, siirrytään pysäkille odottamaan kyytiä tai iltapäivätoimintaan. 
 • Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman opettajan lupaa ja opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä. 
 • Koulumatkoja suositellaan kuljettavaksi jalan tai pyörällä pyöräilykypärää käyttäen, asiallisesti käyttäytyen ja liikennesääntöjä noudattaen. 
 • Sisällä liikutaan rauhallisesti ja meluamatta.  

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen  

 • Koulun tilojen, piha-alueen, kalusteiden ja välineiden siisteydestä ja kunnossa pysymisestä huolehditaan yhdessä.  
 • Oppilas on opettajan/rehtorin harkinnan mukaan velvollinen korvaamaan tahallisesti tai välinpitämättömyyttään rikkomansa, sotkemansa tai kadottamansa koulun omaisuuden.  Oppilas siivoaa sotkemansa jäljet oppituntien ulkopuolisella ajalla.  
 • Omista tavaroista (puhelin, vaatteet ym.) ja opiskeluvälineistä (oppikirjat ym.) huolehditaan, ja ollaan vastuussa itse. Toisten välineisiin koskeminen ilman lupaa on kielletty.   

Turvallisuus 

 • Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on velvollisuus edistää turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
 • Jokaisella on velvollisuus ilmoittaa välittömästi kaikista turvallisuuteen liittyvistä vioista ja puutteista koulun henkilökuntaan kuuluvalle. 
 • Jokaisella on oikeus turvalliseen koulupäivään. Koulussa ei sallita kiusaamista eikä muutakaan henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta tulee ilmoittaa heti opettajalle. 
 • Oppitunneilla ja retkillä noudatetaan opettajan antamia työturvallisuusohjeita, erityisesti kuvataide-, käsityö- ja liikuntatunneilla. 
 • Koulumatkalla ja kouluaikana sattuvista tapaturmista ilmoitetaan opettajalle tai terveydenhoitajalle tapaturmailmoituksen kirjaamista varten. 
 • Koulupäivän aikana polkupyöriä ja ulkoliikuntavälineitä säilytetään niille sovituissa paikoissa. Polkupyörillä ei ajeta koulupäivän aikana koulun pihassa. 
 • Koulun alueella ei saa heitellä lumipalloja, kiviä tai muuta vastaavaa. 
 • Välitunneilla tulee noudattaa välituntivalvojien ohjeistuksia ja yhdessä laadittuja sääntöjä. 
 • Koulun alueella on kameravalvonta.  

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö  

 • Mobiililaitteen on oltava häiriötä aiheuttamattomassa tilassa opetuksen aikana. 
 • Henkilökunnalla on oikeus rajoittaa/kieltää mobiililaitteiden käyttöä oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana.  
 • Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa, videota tai ääntä ei saa julkaista ilman asianomaisen (kuvatun, videoidun) lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Rikoslaki (39/1889) luku 24)  
 • Oppilaiden omien tietokoneiden, mobiililaitteiden ja internetyhteyden käytöstä opetuksen aikana sovitaan yhdessä kotien kanssa.  
 • Mobiililaitteita voi käyttää vain opetushenkilöstön luvalla. 
 • Koulu ei ole vastuussa oppilaiden omista kouluun tuomista ja käyttämistä mobiililaitteista tai tietokoneista.   

Päihteet ja vaaralliset aineet 

 • Kouluun ei saa tuoda tupakkatuotteita, päihteitä, vaarallisia aineita tai esineitä.  
 • Opettajat ja rehtori voivat tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa haltuunsa kielletyt tai vaaralliset aineet ja esineet.  
 • Takavarikoidut aineet ja esineet luovutetaan huoltajalle tai poliisille.  
 • Koulun alueella ei saa olla päihtyneenä tai huumeiden vaikutuksen alaisena.  

Kurinpito 

 5.3. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö (pdf)
(Linkki siirtää Siivikkalan koulun opetussuunnitelman lukuun 5.3, joka avaa kasvatuskeskustelukäytäntöä koulussamme.) 

Kurinpito- ja ojentamiskeinot ovat määritelty perusopetuslain pykälissä 35. ja 36. 
Ne ovat siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, oppilaan määrääminen poistumaan, oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, oppilaan määrääminen tekemään tehtäviään, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen. 
Lain määrittelemiä turvaamistoimenpiteitä ovat oppilaan poistaminen tilasta, esineiden tai aineiden haltuunotto, tavaroiden tarkastaminen ja voimakeinojen käyttö. 
Perusopetuslain pykälät 35. ja 36. ja 36.:a-i 

Kasvatuskeskustelu 

Kurinpito 

Menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöönpano 

Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen 

Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun 

Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita 

Oikeus tarkistaa oppilaan tavarat 

Haltuunoton ja tarkastamisen yleiset periaatteet 

Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen 

Oppilashuolto kurinpidon ja ojentamisen yhteydessä 

Kurinpidollisten ja kasvatuksellisten toimien seuraaminen  

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

Järjestyssäännöt ovat koulun kotisivuilla. Opetushenkilöstö käy lukuvuoden alussa järjestyssäännöt läpi oman luokkansa kanssa.  
Järjestyssäännöt päivitetään tarvittaessa oppilaskunnan hallituksen, opetushenkilöstön ja vanhempaintoimikunnan kanssa yhteistyössä. 

Kun oppilas sairastuu tai on muuten pois koulusta, on siitä ilmoitettava koululle.

Sairauspoissaolo

Sairauspoissaoloilmoitukset tehdään Wilmassa.

Poissaoloilmoitus tehdään sairastumispäivän aamuna. "Tuntimerkinnät" --> ilmoita poissaolosta välilehti. Voit ilmoittaa tämän päivän poissaolosta klo 12 asti ja klo 12 jälkeen seuraavan päivän poissaolosta. Poissaoloilmoitus näkyy opettajilla Wilmassa. Opettaja tiedottaa, mikäli hän haluaa sairaspoissaolotiedon myös muuta kautta.

Ennalta tiedetty poissaolo (lomamatkat, terveydelliset tutkimukset tms.)

Muita poissaoloja varten on lupa anottava kirjallisesti etukäteen. Enintään viiden päivän loman myöntää luokanopettaja, sitä pidemmät lomat myöntää rehtori. Kaavake täytetään Wilmassa, "hakemukset ja päätökset" --> tee uusi hakemus.

Oman loman aikana vanhemmat vastaavat lapsensa opiskelusta. Koulu toivoo lasten lomailevan pääasiassa koulun loma-aikoina.

Päivitetty: 15.6.2023